Print

Amăgirea Contra-Reformei: Futurismul și Preterismul infiltrează Protestantismul

Minunata carte a lui Daniel este una dintre cele mai importante cărţi profetice din Scriptură. Adevăruri uimitoare  încep să strălucească atunci când Apocalipsa, cea mai importantă carte profetică, este studiată alături de Daniel! Mulți şi-au dedicat nenumărate ore încercând să descifreze semnificațiile exacte ale chipului de metal, animalelor sălbatice, și cele 70 de saptamani profetice. Există o mulţime de interpretări, dar "nici o profeție din Scriptură nu se tâlcuiește singură" (2 Petru 1:20). Noi trebuie să lăsăm Biblia să se interpreteze singură. Pentru a face acest lucru, trebuie să începem prin citirea textului:

 ”Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte, pentru a sfârşi fărădelegea şi pentru a pune capăt păcatelor şi pentru a face împăcare pentru nelegiuire şi pentru a aduce dreptatea veşnică şi pentru a sigila viziunea şi profeţia şi pentru a unge pe pe cel Preasfânt. <Să ştii de aceea şi să înţelegi, că de la ieşirea poruncii de a restaura şi de a construi Ierusalimul până la Mesia Prinţul vor fi şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; strada va fi construită din nou şi zidul, chiar în timpuri de necaz. Şi  după şaizeci şi două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu pentru el însuşi; şi poporul prinţului care va veni va distruge cetatea şi sanctuarul; şi sfârşitul lor va fi cu un potop şi până la sfârşitul războiului, pustiirile sunt hotărâte ... el va confirma legământul cu mulţi pentru o săptămână; şi în mijlocul săptămânii el va face ca sacrificiul şi ofranda să înceteze.” Daniel 9:24-27

Este clar că întregul pasaj vorbeşte despre aceeași persoană, Yahushua. Nu are nici un sens ca în mijlocul textului  să se folosească un pronume pentru a începe să vorbească despre o altă persoană, anticristul.

WLC aderă la interpretarea istorică pentru a înţelege profeția celor 70 de saptamani. Cu alte cuvinte, aceste "șaptezeci de săptămâni" s-au derulat în ordine cronologică.1 Pentru a fi mai clari, aceste 70 de săptămâni profetice nu sunt egale  cu 70 de săptămâni de câte șapte zile literale. Conform cu Numeri 14:33 și Ezechiel 4: 4-5, timpul profetic este dat în zile, dar se calculează în ani. Prin urmare, 70 de săptămâni Prophetice sunt egale cu 490 de zile profetice, care sunt de fapt 490 de ani literali. Astfel, în interpretarea istorică a acestei profeții se afirmă că 490 de ani, au fost hotărâţi pentru copiii lui Israel. „Ieşire poruncii de a restaura şi de a construi Ierusalimul" a avut loc în 457 î.Hr.. Vezi Ezra 7. Pe parcursul primelor 7 săptămâni (49 de ani), adică până în 408 î.Hr Ierusalimul a fost reconstruit. Apoi, 62 de săptămâni (434 de ani) au urmat și la sfârşitul acestora Yahushua a fost botezat în 27 d.Hr., începându-şi lucrarea Sa pe pământ. În timpul celei de-a 69 săptămânii sau în ultimii 7 ani ai profeției, Yahushua a confirmat legământul cu copiii lui Israel. Răstignirea Sa în 31 d.Hr după 3 ani și jumătate  adică la jumătatea ultimilor 7 ani, a dus la încetarea sacrificiului şi a ofrandei (Matei 27:51; Marcu 15:38). Apoi, la sfârșitul ultimilor 3 ani și jumătate din profeţie, în 34 d.Hr., Ștefan este ucis cu pietre iar  timpul alocat poporului Israel s-a încheiat, legământul s-a împlinit, și Evanghelia a fost dusă la neamuri. Promisiunea lui Yahuwah făcută lui Avraam a fost adusă la îndeplinire. Făgăduinţa către Adam și Eva a fost împlinită. El a adus la îndeplinire cuvântul Său. Deși nu este aceasta tema articolului, trebuie să afirmăm că începând cu acest punct istoric, copiii lui Israel nu au mai constituit poporul ales al lui Yahuwah.

profeția celor 70 de săptămâni din Daniel 9:24-27 

Răpirea Secretă: Arma Secretă a lui Satana

Răpirea Secretă: Arma Secretă a lui Satana

După ce este studiată această schiță, mulţi am spune că aceasta este  înțelegere celor "70 de săptămâni" pe care o împărtăşesc toți creștinii. Dacă  am fi trăit în zilele apostolilor, am avea dreptate. Apostolii și rămăşiţa ulterioară, la fel ca valdenzii, au avut cu toţii această înțelegere. Cu toate acestea, deoarece sistemul papal a început să crească în putere și autoritate exercitate asupra lumii,  a oferit de asemenea, interpretări ale Scripturii care însă ascund adevărul.  Daniel și Apocalipsa au proorocit că puterea anticristului va crește în autoritate asupra politicii şi asupra religiei. Ei au controlat sistemul de credinţă pentru majoritatea omenirii și au păstrat lumea învăluită în întuneric timp de 1260 de ani - "o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme” (Daniel 7:25, 12: 7; Apocalipsa 12:14). Au existat puţini creștini adevărați răspândiţi în străinătate, cum ar fi valdenzii, care au păstrat creștinismul apostolic, iar acest lucru i-a supus la mari persecuții din partea Bisericii Romei.

Pe măsură ce timpul stabilit pentru controlul Romei papale asupra lumii a început să scadă în putere, prețioasa cunoașterea a adevăratei sale identități,  ca  fiind cornul cel mic și puterea anticristului a început să iasă la suprafață. Toți credincioșii și liderii Reformei au cunoscut și au predicat că Sistemul Romano-Catolic este puterea anticristică prezisă, şi asta chiar înainte de finalizarea  celor 1260 de zile /ani, ce apar în profeția din Apocalipsa capitolul 12 și din Daniel 7:25. Chiar și Pavel avertizează în legătură cu "omul păcatului ... care se opune și se înalță mai presus de tot ce se numește Elohim sau care este adorat, astfel încât el stă ca elohim în templul lui Elohim, dându-se drept, Elohim." (2 Tesaloniceni 2 : 3-4) Astfel apare cea mai vicioasă și deplorabilă organizație.  Apar iezuiții. Roma știa că dacă  dorea să rămână la putere, nu putea permite aceastui grup tot mai mare de protestanți "eretici" să continue să predice adevărata Evanghelie. Astfel, Societatea lui Isus, sau iezuiții, s-au constituit oficial pentru combaterea Reformei. Dragonul era cu adevărat înfuriat pe femeie. Au căutat să distrugă, în mai multe moduri, Adevărul; arderea pe rug şi tortura sunt unele dintre cele mai înspăimântătoare moduri  pe care le-au utilizat. Cu toate acestea, au fost folosite, la fel de bine, măsuri mai viclene și mai radicale, iar acestea sunt încă folosite astăzi și înșală milioane de oameni, fiind folosite chiar  și de către protestanți! O modalitate foarte eficientă de a induce în eroare este de a preda minciuna și a revendica toate celelalte puncte de vedere  ca fiind eretice. Acesta este exact rolul Contra Reformei cu învățăturile ei false,  futurismul și preterismul.

Futurism și Pretorism 

 

Francisco RiberaPlanul de oprire a Reformaţiunii prin uciderea "ereticilor" a eşuat. Cu cât au fost ucişi mai mulţi protestanți, cu atât numărul credincioşilor a crescut. Biserica Romană avea nevoie de o modalitate de a distrage atenţia credincioşilor de la faptul că ea reprezenta  "cornul cel mic" din Daniel 8, lucru pe care toți protestanții  din aceea vreme îl credeau cu fermitate. Francisco Ribera, un savant iezuit, a introdus în 1585 futurismul. Cardinalul Robert Bellarmine, unul dintre cei mai cunoscuți apologeți iezuiti, a ajutat la promovarea ideilor lui Ribera. Ribera a luat ultima săptămână din cele 70 de săptămâni ale profeţiei, împărțită în două jumătăți, și a aplicat-o mai degrabă lui anticrist, decât lui Hristos. El a spus, de asemenea, că este o perioadă de timp ce va avea loc în viitor, când anticrist va avea putere , cu 7 ani înainte de a doua venire a lui Yahushua. Aceaştia ar fi cei "7 ani de Necaz", despre care oamenii fac mereu speculaţii. Prin urmare, mulți au fost înșelați în așteptare și vizionarea antihristului în timp ce îl aveau chiar înaintea ochilor! Un potop de doctrine incorecte au apărut în urma aceastei învățături false; -iată doar câteva dintre acestea: - Răpire Secretă, 7 ani de restriște, un grup de super evrei care, după răpirea Secretă, luptă la sfârșitul timpului.

Futurismul avea, de asemenea, nevoie de crearea statului Israel, care a avut loc în 1948. Sioniştii și iezuiții lucrează împreună pentru o înșelăciune comună. Din cauza interpretărilor false ale profeţiei din Daniel 9:27, au nevoie de un al treilea templu care urmează să fie construit și în care vor fi aduse sacrificii urâcioase în scopul de a promova un fals "antihrist" ce va fi înlăturat de către ADEVĂRATUL anticrist ce se va da drept Hristos. Este crima perfectă împotriva umanității, întrucât aproape întreg creștinismul popular îmbrățișează această eshatologie fără să înţeleagă că este o contrafacere.

Cine sunt Iezuiții?

Cine sunt Iezuiții?

Adevărul este că Daniel 9: 24-27 a fost deja împlinit în totalitate, în viața și lucrarea lui Yahushua și în moartea ulterioară a lui Ștefan, primul creștin martir.

Din moment ce Roma iubeşte confuzia, ea nu a terminat cu interpretările greșite prin care vrea să ascundă adevărata sa identitate. Astfel că există şi o a doua interpretaree falsă cu privire la profețiile din Daniel și Apocalipsa, preterismul. La scurt timp după ce Ribera a născocit futurismul, iezuitul spaniol Luis De Alcazar a scris un comentariu numit  Investigara Sensurilor Ascunse ale Apocalipsei. El a spus că toate profeţiile din Apocalipsa și Daniel  se aplică la Roma păgână și "că nu a găsit nici o aplicație a profeției la perioada Evului Mediu sau la papalitate." 2 Este cu adevarat remarcabil modul în care oamenii naivi au acceptat şi acceptă în continuare aceste două învățături. Futurismul și preterismul s-au răspândit în străinătate și înșeală acum aproape întreaga lume, chiar și pe protestanți.

Trebuie remarcat faptul că există multe publicații care au ajutat la răspândirea aceastor înșelăciuni, și anume lucrările lui Margaret McDonald, Samuel Maitland, John Darby [cunoscut ca părintele modern al Răpirii], Samuel Tregelles, și Cyrus Scofield. Scofield a fost "în mare măsură influențat de scrierile lui J. N. Darby, şi a  încorporat futurismul în comentariile sale din  Scofield Reference Bible.  Această versiune a Bibliei a fost publicat de Oxford University Press, în 1909, şi un milion de exemplare au fost tipărite în 1930. Biblia Scofield a contribuit în mod ferm la stabilirea interpretării iezuite futuriste în școlile biblice protestante din Statelor Unite ale Americii în secolul al 20-lea.3

Astfel, s-a răspândit minciune iezuită-Futurismul în Seminariile Protestante din America. 

Faceți click aici pentru a afla lista unora dintre aceste seminarii și dintre aceste nume de rang înalt:
 • Seminarul Teologic din Dallas (o școală protestantă  nondenominatională): Lewis Sperry Chafer (1871-1952),un student de la Cyrus Scofield, a fondat Colegiul  Teologic Evanghelic  (acum DTS) din 1924,  care este cel mai influent seminar din SUA, astăzi.. Futurism, și răpirea secretă (pe care o numesc binecuvântata speranță),se găsește în articolel18-20 din DTS Full Doctrinal Statement.

Alți absolvenți bine cunoscuți ai facultății DST:

 • John Walvoord (Profesor Emeritus de Teologie Sistematică, Președintele Seminarului Teologic din Dallas din  1952 până în 1986, Cancelar la DTS din 1986), autorul cărții  Problema Răpirii  (1957), și membrul comitetului pentru revizie la The New Scofield Reference Bible.
 • Chuck Swindoll (Insight for Living), Preșiedintele Seminarului Teologic de la  Dallas din  Iulie of 1994.
 • Charles C. Ryrie (Profesor Emeritus Seminarul Teologic Dallas), autor cărții  The Ryrie Study Bible,  care a fost considerată o actualizare a  Scofield Reference Bible pentru sfărșitu secolului douăzeci.
 • Hal Lindsey, (hallindsey.com - hallindseyoracle.com) autor al cărții The Rapture: Truth or Consequences (1983), probabil cel mai binecunoscut autor de  profeție din ultimii 3 de ani. Singura autoritate biblică creditată pentru Trinity Broadcasting pentru filmul futurist anticristic Omega Code.
 • J. Vernon McGee (1904-1988), Through the Bible Radio series.
 • Kenneth N. Taylor (director principal of Moody Press, fondatorul Tyndale House Publishing), autor al The Living Bible. Tyndale House publică foarte popularul Left Behind , seria futuristă a lui Tim LaHaye and Jerry Jenkins.
 • Thomas Ice (Director Executiv de la  Pre-trib Research Center), Th.M. from DTS, co-fondator of Pre-trib Research Center with Tim LaHaye.
 • Renald Showers, Most High God: A Commentary on the Book of Daniel.
 • Institutul Biblic Moody din Chicago: In 1890, C. I. Scofield a început Studii Biblice Atotcuprinzătoare prin Corespondență (Comprehensive Bible Correspondence Course),care au fost preluate mai târziu de Institutul Biblic  Moody din 1914 (Dwight. L. Moody, fondator Bisericii Moody, l-a convertit pe Scofield, și Scofield a predicat și prezidat funerariile lui Moody în 1899). [Merită de notat faptul că Dwight Moody nu a avut nimic de a face cu această învățăturăIt.]
 • Moody Press furnizează lecțiile la Scoala Duminicală Sunday pentru Asociația Bisericilor lui Dumnezeu din 1914, introducând  penticostalilor teoria futuristă și a răpirii secrete.
 • Studiile Biblice Ryrie, de Charles C. Ryrie,un licențiat al Seminarului Teologic din se mândrește cu  10,000+  note de studiu, cotate printre cele mai bine vândute cărți publicate de Moody Press.
 • Jerry B. Jenkins, co-auhor al seriilor Left Behind ,  este primul vice președinte pentru publicații din Institutul Biblic Moody, și principalul editor al Moody Magazine.De curând este  recunoscut ca cel mai prolific scriitor de la Institutul Biblic Moody.
 • Western Theological Seminary (Biserica Reformată din America).
 • Alma Mater of Tim LaHaye, fondatori a Pre-trib Research Center, co-autor la seriile de cărți  Left Behind,  de departe cea mai populară serie ce promovează futurismul și răpirea secretă, și care au fost vândute în 20+ milione de copii. Publicată de  Tyndale House, cel puțin  12 titluri sunt planificate să fie în serii. Versiunea –film a primei cărți a fost produsă de autorii de profeție Peter and Paul Lalonde of Cloud Ten Pictures. Difuzat inițial în videocasete, apoi în teatre la inceputul anului 2001, oricine a văzut filmul Left Behind spune că este confuz și lipsește prezentarea Evangheliei salvării prin credința în Isus Hristos, minimalizând valorile evanghelistice, asemenea ca în  Omega Code și  Megiddo (Omega Code II) de la TBN.
 • Tim LaHaye Școală Profetică – deschide în Ianuarie 2002 în campusul Universității Liberty

Lynchburg, V.A., Dr. Jerry Falwell - Cancelar. Tim LaHaye spune că a fost impresionat de conferințele profetice din Albury Park și Powerscourt  ținute în Britania în anii 1820 și1830 și au condus direct la co-fondarea  Pre-trib Research Center. Edward Irving și J. N. Darby a frecventat, și în aparență,a înfluențat în mare măsură, aceste conferințe britanice despre profeții din secolul 19 unde răpirea secretă și futurismul a câștigat acceptarea printre savanții în profeție protestanți.  

Binecunoscuți predicatori ai futurismului și ai răpirii secrete:
 • Trinity Broadcasting – probabil cea mai extinsă rețea de televiziune- Christian TV Broadcasting Network, TBN a produs două filme pe temă futuristă: Omega Code și Megiddo (Omega Code II). TBN au lansat,deasemenea, următoarele filme despre sfârșitul timpului, răpirea secretă/ teme futuriste:
Momentul  După -  TMA Productions.
Doi agenți FBI investighează motivul acestor dispariții misterioase de milioane de persoane.

Strângerea -  DRC Productions.
Două femei necredincioase și un soț credincios au viziuni tulburătoare ale necazului  iminent și răpirii instantanee a creștinului.

Sfărșitul Recoltei - Christiano Film Group.
Un student de la colegiu, care experimentează cîteva vise ciudate ale strângerii  recoltei de grâu  ale unei ferme,apără fără tragere de inimă profeția biblică a timpului sfărșitului când un alt student eșuiază în prezentarea ei unui grup de ateiști inveterați într-un club de filozofie. În mod subtil promovează spiritismului (comunicarea cu morții)

 • Jack Van Impe Ministries - Autorul lui  The Jack Van Impe Prophecy Bible și un comentariu verset cu verset  a Cărții Apocalipsei intitulat Apocalipsa Descoperită. În programul său de Televiziune, Jack declara că Dumnezeu Însuși i-a arătat eroarea intrepeților anteriori ș i-a oferit lui interpretarea absolut corectă a Cărții Apocalipsei. Producătorul următoarelor filme pe teme futuriste:
 • Apocalypse I: Caught in the Eye of the Storm.(Prins în Ochiul Furtunii)
 • Apocalypse II: Revelation.(Descoperirea)
 • Apocalypse III: Tribulation.(încercarea)
 • Apocalypse IV: Judgment. (Judecata)
 • Jerry Falwell Ministries –promovează mult Școala de Profeție Biblică a lui Tim LaHaye, care s-a deschis în Ianuarie 2002 în campusul Universității Liberty a lui Fawell.
 • John Hagee Ministries - Oferă Studiile de Profeție Biblică ale lui John Hagee, afișate ca "singurul Studiu de Profeție Biblică de gen”, cu peste 300 de pagini de note de studiu profetic biblic și având diagrame unice ale Profeției Biblice. John Hagee  a promovat puternic cărțile Left Behind și filme cu ore lungi de informații ale programelor TV.
 • Regele Vine,World Prophetic Ministry, Colton, California, Ed Hindson Președint. Fondat de Dr. Howard C. Estep (1916-1986),  autor The Catching Away (1967)(Îndepărtarea). Dedicat interpretării literare a Bibliei. Dr. Dave Breese, primul Președinte al W.P.M. și Profesorul în"Regele Vine”,s-a referit la notele marginale ale lui Scofield când învăța interpretarea futuristă a celor 70 de săptămâni din Daniel în Regele Vine. A contribuit la  Studiul Biblic al lui Tim LaHaye, afișat ca vorbitor invitat pentru o serie de programe ”Regele Vine ."
 • Grant R. Jeffrey (Prophecy Online)
 • Hilton Sutton World Ministries
 • Zola Levitt - Zola Levitt Ministries "păstrează o interpretare strict literală și inerentă a Bibliei, salvarea doar prin Hristos, o Răpire înainte de marele necaz a tuturor credincioșilor și stabilirea împărăției de o mie de ani pe pământ.”
 • John Ankerberg (Ankerberg Theological Research Institute), (Harbor Lighthouse)
 • Perry Stone (Manna Fest), Fondator și Președintele  Voice of Evangelism Ministries Inc.
 • Chuck Missler (Koinonia House). Întrebări Continue: Marea Înfășcare?
 • Dave Hunt (The Berean Call) – autorul operei” Femeia care călărește pe Fiară„, învață, destul de remarcabil, răpirea secretă și anticristul viitor. 

(luat de pe Biblelight.net/antichrist.htm)
 

Deci, orice speranță a fost pierdută? Cu siguranta nu! Credincioşii lui Yahuwah au predicat împotriva acestor doctrine false. Protestanţii adevăraţi care au trecut prin încercare vor vorbi întotdeauna împotriva papalității. Joseph Tanner a spus acest lucru acum 100 de ani, chiar înainte ca "rana de moarte" să se fi vindecat în 1929:

Atât de mare este convingerea că papalitatea e Antihristului care domneşte asupra minții oamenilor, încât Roma, şi-a dat seama că trebuie să se mişte, și să încerce, prin răspândirea altor sisteme de interpretare, să contracareze identificarea Papalității cu Antihristul.

Cine este Fiara din Apocalipsa?

Cine este Fiara din Apocalipsa?

În consecință, spre sfârșitul secolului reformaţiunii, doi dintre savanţii ei şi-au luat angajamentul, fiecare străduindu-se prin diferite mijloace să atingă același scop, și anume, acela de a redirecționa mintea oamenilor de la percepţia că împlinirea profețiilor despre antihrist se regăseşte în sistemul papal. Iezuitul Alcasar (sic.) s-a dedicat misiunii de a aduce în prim plan Preterismul ca metodă de interpretare, pe care am prezentat-o, pe scurt, mai sus, și să arate astfel că profețiile despre antihrist s-ar fi împlinit înainte ca Papii să conducă vreodată la Roma, și, prin urmare, nu se pot aplica papalităţii. Pe de altă parte, Iezuitul Ribera a încercat să pună deoparte aplicarea acestor profeții la puterea papală prin aducerea sistemului Futurist, care afirmă că aceste profeții se referă în mod corespunzător nu la papalitate, ci la o persoană supranaturală, care urmează să apară, și care va avea putere timp de trei ani și jumătate. Astfel, după cum Alford spune, iezuitul Ribera, 1580 AD, poate fi considerat ca Fondator al Sistemului Futurist din timpurile moderne.

Este o chestiune  profund regretabilă că, în ziua de azi, cei care dețin și susțin Sistemul futurist sunt în cea mai mare parte protestanți, prin urmare ei joacă după cum cântă Roma, și ajută astfel la ascunderea identităţii antihristice a papalității. S-a spus bine că "Futurismul tinde să șteargă însemnul cu fierul roşu pus de Duhul Sfânt asupra Papalității." Acest lucru este cu atât mai trist cu cât ne aflăm într-un moment în care antihristul papal pare a face un efort  susţinut ca să-și recapete fosta influenţă pe care o avea asupra minților oamenilor. Acum, ca în timpurile reformaţiunii,  este deosebit de necesar ca  adevăratul său caracter să fie recunoscut, de către toți cei care rămân credincioşi "mărturiei lui [Yahushua]. 4

Aceste două interpretări iezuite se diferențiază complet; cu toate acestea, ele au fost create ca armă diversionistă împotriva Reformei protestante. Nu contează cât de subiective sau contradictorii  sunt aceste două interpretări, căci şi-au îndeplinit cu succes scopul lor în a înșela aproape tot creștinismul modern.

În ceea ce ar putea fi descris doar ca o uimitoare inversare de situaţie, de fapt, protestanții au devenit, treptat, cel mai mare aliat al papalității prin răspândirea propagandei iezuite. Ce ironie, Protestanții, care inițial se ţineau departe de ceea ce recunoşteau în mod clar a fi prostituata- antihrist, conducând biserica profetizată, sunt acum campioni în răspândirea interpretării futuriste la nivel mondial. Futurismul fără îndoială, a avut un succes mai mare decât cele mai îndrăznețe vise ale autorilor iezuiţi. Același lucru se poate spune şi despre interpretarea preteristă a lui Luis De Alcazar, deși într-o mai mică măsură.5

Roma papală este cornul cel mic, puterea lui anticrist, prostituata îmbătată, tronul blasfemiator al omului fărădelegii. Aproape toată creștinătatea a pierdut acest adevăr prețios și este direcționată în afara cursului. Gândiți-vă la cât de popular este astăzi Papa Francis. Lumea îl iubește. Nu vă lăsați înșelați, cei iubiţi ai lui Yahuwah! Găsiți-vă adăpost la umbra Sa! Fiţi pregătiţi, păstrați poruncile, și  să aveţi mărturia lui Yahushua, căci Dragonul s-a mâniat și timpul este scurt!


1 Este în totalitate nebiblic să desparţi cele 70 de săptpmâni şi să aşezi împlinirea ultimei săptămâni în viitor. Profeţia a fost dată  compact; ca o derulare continuă de evenimente.

2 http://biblelight.net/antichrist.htm

3 Ibid.

4 Din Daniel and the Revelation: The Chart of Prophecy and Our Place In It, A Study of the Historical and Futurist Interpretation, de Joseph Tanner, publicată in London de către Hodder and Stoughton, 1898, paginile 16,17.

5 http://biblelight.net/antichrist.htm