Print

Ang Lihim na Rapture: Lihim na Sandata ni Satanas

Ang katiyakan ng pagbabalik ni Yahushua upang itatag ang kaharian ni Yahuwah sa lupa, ay naging isang itinatanging pangako sa loob ng halos 2,000 taon. Ito’y nagpalakas sa mga martir at nagbigay ng kaluwagan sa nalulungkot at nagdadalamhati. Nais ni Yahushua ang Kanyang bayan na maging handa para sa kanyang nalalapit na pagdating. Nagbigay siya ng babala sa lahat na magbantay at maging handa at binigyan ng mga tanda upang hanapin bilang mga tagapagbalita ng kanyang pagbabalik. Nais ni Satanas ang mga tao na makuha sa pagkabigla. Sinusubukan niya na panatilihin ang mga tao mula sa pagiging handa kaya sa pagbabalik ni Yahushua ay mahuhuli sila sa pagkabigla at sila’y maliligaw.

lihim na raptureIsa sa pinakamatagumpay na kasinungalingan ni Satanas ay mayroong isang “Lihim na Rapture.” Iyong mga nagtataguyod ng doktrinang ito ay itinuturo na si Yahushua ay babalik nang palihim, kinukuha ang Kanyang bayan mula sa lupa. Pinaniwalaan na kasunod ng “rapture ng matuwid,” ang buong daigdig ay bubulusok tungo sa pitong taon ng dakilang kahirapan sa panahon kung kailan ang Anti-Kristo ay maghahari at sasanayin ang dakilang kapangyarihan sa lupa. Ito’y isang lubos na mapanganib na paniniwala. Hindi lamang ito’y HINDI matatagpuan sa Kasulatan, kundi ito’y humahantong sa mga tao na ipalagay na mayroon silang mas maraming panahon na tanggapin ang kaligtasan kaysa sa aktwal na ginagawa nila. Sa halip na masipag na hanapin ang kanilang mga puso at pagsisihan ang bawat nalalamang kasalanan, ang mga tao na naniniwala sa rapture ay mayroong huwad na diwa ng katiyakan na naniniwala na kung hindi nila gagawin ang “lihim na rapture,” maaari pa rin silang magsisi sa huli sa panahon ng “Dakilang Paghihirap” kasunod ng rapture.

Ipinahayag nang Kasulatan nang walang pag-aalinlangan na “Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ni Yahuwah.” (Tingnan ang Roma 3:23.) Ang Langit ay mapagpala nang ipinagkaloob sa lahat na nakarinig ng mabuting balita ni Yahushua at ang Kanyang paparating na kaharian, ng isang pagkakataon kung sino ang paglilingkuran o ang pagkakataon na magwawakas sa kamatayan. Sa isang punto sa hinaharap, ang Tagapagligtas ay ipapahayag:

“Hayaang magpakasama pa ang gumagawa ng masama, at ang marumi ay magpakarumi pa, ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay manatiling banal. Tingnan mo, ako’y malapit nang dumating; dala ko ang aking gantimpala, upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa.” (Pahayag 22:11, 12, FSV)

Kapag siya ay dumating, dala niya ang Kanyang gantimpala na makakasama siya. Ang ideya ng isang “lihim na rapture” ay batay sa ilang berso ng Bibliya, kinuha nang wala sa konteksto:

“Sa araw na iyon ay may dalawang taong pupunta sa bukid, kukunin ang isa, at ang isa’y iiwan. May dalawang babaing gumigiling ng butil sa gilingan. Kukunin ang isa, at ang isa’y iiwan. Kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon.” (Mateo 24:40-42, FSV)

Ang mga bersong ito ay hindi maaaring gamitin upang itaguyod ang ideya ng isang lihim, bago ang dakilang paghihirap na rapture dahil ang mga ito’y isang nagbubuod na pahayag lamang ng isang paglalarawan na ginamit ni Yahushua! Ipinaliwanag ni Yahushua na mayroong dalawang klase ng tao sa huli: iyong mga naligtas at iyong mga napahamak. Inihalintulad niya ito sa panahon bago ang pagbaha kung kailan ang lahat, sa kanilang sariling pasya, ay tinukoy kung sila ba’y maliligtas o hindi.

nalulunod… kamay sa ilalim ng tubig

Iyong mga naiwan sa labas ng arko ay hindi
na nabigyan ng pagkakataon. Nagwakas na ang kanilang
panahon at sila’y nawasak sa pagbaha.

“Kung paano noong kapanahunan ni Noe, gayundin naman sa pagdating ng Anak ng Tao. Sapagkat kung paano noong mga araw na iyon bago dumating ang baha, ang mga tao’y kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At wala silang kaalam-alam hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat. Gayundin naman sa pagdating ng Anak ng Tao.

“Sa araw na iyon ay may dalawang taong pupunta sa bukid, kukunin ang isa, at ang isa’y iiwan. May dalawang babaing gumigiling ng butil sa gilingan. Kukunin ang isa, at ang isa’y iiwan. Kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon.” (Mateo 24:37-42, FSV)

Kumuha si Yahushua ng isang paghahambing sa pagitan ng panahon ni Noe at kanyang pagbabalik. Sa panahon ni Noe, iyong mga piniling sumunod ay naligtas sa loob ng arko. Iyong mga tumangging sumunod ay naiwan sa labas at napahamak. Lahat sila’y binalaan ni Noe at kinuha ang pasya, kaya ang kanilang panahon ay nagwakas na at sila’y nawasak sa baha. Sa isang talinghaga, ipinaliwanag ni Yahushua na ang parehong “trigo” at “damo” (o nakalalasong damo) ay:

“Hayaan ninyong tumubo ang mga iyon na kasama ng mga trigo hanggang sa anihan, at pagsapit ng anihan ay sasabihan ko ang mga manggagapas. Tipunin muna ninyo ang mga damo. Talian ninyo ang mga ito upang sunugin; ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig.” (Mateo 13:30, FSV)

Kaya hindi magkakaroon ng pagkalito ano pa man, ipinaliwanag ni Yahushua:

“Ang bukirin ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay tumutukoy sa mga anak ng kaharian, subalit ang mga damo ay ang mga anak ng Masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diyablo. Ang anihan ay ang katapusan ng panahon; at ang mga manggagapas ay ang mga anghel.

“Kaya’t kung paanong binubunot ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayundin ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Isusugo ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan; at ihahagis nila ang mga ito sa nagliliyab na pugon. Doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin.

Pagkatapos nito, ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama.” (Mateo 13:38-43, FSV)

harapan ng aklat na Left Behind

Ang lihim na rapture ay sumasalungat sa Kasulatan sa pagtuturo na bago ang katapusan ng panahon, ang matuwid ay kukunin.

Ang pagkakasunod ng mga kaganapan, sapagkat ibinigay mismo ni Yahushua, ay ang matuwid at masama ay mananatiling magkasama hanggang sa mismong katapusan ng panahon. Pagkatapos, sa sandaling iyon, ang masama ay unang titipunin nang magkakasama sa bigkis para sa pagkawasak. Pagkatapos, at pagkatapos lamang, matapos ihiwalay ang masama, “ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama.” (Mateo 13:43) Ang lihim na rapture ay sumasalungat sa Kasulatan sa pagtuturo na bago ang katapusan ng panahon, ang matuwid ay kukunin. Nalalaman ni Yahushua na ang kanyang mga matatapat na tagasunod ay nasa sanlibutan hanggang sa mismong katapusan. Walang anumang lihim na pagdating upang kunin sila bago ang dakilang Panahon ng Kabagabagan. Sa kadahilanang ito kaya ang kanyang huling mga naitalang salita bago umakyat sa Langit ay ang mapagmahal na katiyakan, “At tandaan ninyo, ako’y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.” (Mateo 28:20, FSV) Ang doktrina ng “lihim na rapture” ay itinuturo na matapos lamang ang matuwid ay kinuha mula sa lupa, saka lilitaw ang Anti-Kristo. Ito’y ganap na sumasalungat sa Bibliya. Itinuturo ng Kasulatan na si Yahushua ay hindi babalik para sa kanyang nasasabik na bayan hanggang matapos isiwalat ang Anti-Kristo. Pagkatapos at pagkatapos lamang nito ay ang matuwid ay kukunin upang makatagpo siya sa himpapawid at sasamahan siya pabalik sa lupa upang maghari kasama niya sa loob ng 1,000 taon sa kaharian ni Yahuwah sa lupa.

Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan. Sapagkat hindi darating ang araw na iyon hanggang hindi pa nangyayari ang paghihimagsik laban sa Elohim at ang paglitaw ng suwail, na nakatakda naman sa kapahamakan. Lalabanan niya ang lahat ng kinikilalang Elohim at sinasamba ng mga tao, at itataas niya ang sarili sa lahat ng ito. Uupo siya sa Templo ni Yahuwah at magpapakilalang siya si Yahuwah. . . . At kung maalis na ang hadlang, lilitaw na ang suwail. Ngunit lubusan siyang pupuksain ng Kristo Yahushua sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig sa panahon ng kanyang maluwalhating pagdating. Ngunit sa kanyang paglitaw, ang suwail ay magtataglay ng kapangyarihan ni Satanas. Makikita ang lahat ng uri ng huwad na himala, mga tanda, at mga kababalaghan. (Tingnan ang 2 Tesalonica 2:3, 4, 8, at 9.)

Ang aklat ng Pahayag ay naglalaman ng isang mahalagang pangako para sa matapat at matuwid na nananatili sa lupa hanggang sa kanyang pagbabalik.

“Dahil tinupad mo ang sinabi kong ikaw ay magtiis, ilalayo kita sa oras ng pagsubok na paparating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Darating ako agad; manindigan ka sa anumang nasa iyo, nang sa gayon ay walang makaagaw ng iyong korona.” (Pahayag 3:10, 11, FSV)

Ang tekstong ito ay ginamit upang itaguyod ang ideya ng isang lihim na rapture, ngunit sa katunayan, ito’y isang makapangyarihang paninindigan ng Kanyang nananatiling presensya KASAMA ang Kanyang bayan na malinaw hanggang sa mismong katapusan. Ang gabi bago ipako sa krus si Yahushua, nanalangin siya para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya pababa hanggang sa mismong katapusan ng panahon:

“Ngayon, pupunta na ako sa iyo, at sinasabi ko ang mga ito habang ako’y nasa sanlibutan pa upang makamtan nila ang aking lubos na kagalakan. Ibinigay ko pa sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanlibutan sapagkat sila ay hindi tagasanlibutan, tulad ko na hindi tagasanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama.” (Juan 17:13-15, FSV)

Ito ay dahil ang matuwid ay hindi kukunin mula sa lupa kaya ang ganoong mga makapangyarihang pangako ay ipinagkaloob. Walang sinuman ang dapat na ipagpaliban ang pagtalima sa banal na kautusan hanggang sa ilang panghinaharap, mas maluwag na petsa. Ang panahong iyon ay hindi darating. Ngayon ang araw ng kaligtasan! Ang pagbabalik ni Yahushua ay babaguhin ang buhay na nalalaman natin sa lupa. Ibig sabihin nito’y walang hanggang kamatayan para sa lahat ng tinanggihan ang Tagapagligtas at ang pagsisimula ng walang hanggang buhay para sa lahat ng tinanggap Siya.

Ngayon na ang tamang panahon; ngayon na ang araw ng kaligtasan.” (2 Corinto 6:2, FSV)

Piliin sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran.