Print

Ang Trinidad: Sinong Nakakaalam?

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami’y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal ng WLC. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami’y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Ang Trinidad: Sinong Nakakaalam?

“Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, maliban sa Ama” (Mateo 24:36, FSV).

Walang nakakaaalam, kahit ang Anak — Ang bersong ito ay palaging nakapagdududa. Paano si Yahushua na Diyos at walang nalalaman? At kung, gayong sinasabi Niya, walang nalalaman, paano tayo magpapatuloy na angkinin na Siya ay Diyos? Ang Diyos ay ang nakakaalam. Ayon kay Yahushua, walang sinuman ang nakakaalam, kabilang siya.

Ang madalas na teolohikong kasagutan sa mailap na suliraning ito ay ang sumusunod:

“Anong panaguri ng Kanyang sarili, ibig sabihin ay kawalang-malay tungkol sa araw at oras ng Kanyang pagbabalik sa makalangit na kaluwalhatian, ay totoo sa Kanya bilang tao, bagama’t na hindi totoo sa Kanya bilang banal. Bilang Taong Diyos, Siya ay kasabay ng Diyos na nalalaman ang lahat (sa pakikisama sa ibang katauhan ng Ulo ng Diyos) at walang nalalaman ng iba pang bagay bilang isang tao (sa pakikisama sa sangkatauhan)” (Robert Reymond, Jesus Divine Messiah, p. 79).

biblikal-na-kasuotan

Ah, nakuha ko. Si Kristo Yahushua ay magkasabay na may kamalayan at walang nalalaman ng katunayang ito. Inaakala mo ba na ibig sabihin ay nalalaman niya ang totoo (sapagkat siya ay nalalaman ang lahat ayon sa doktrina ng Trinidad) ngunit pagkatapos ay ipinapaalala sa sarili na hindi niya nalalaman ang katunayang ito dahil siya ay tao rin? Kaya nalalaman niya na hindi niya nalalaman ang anong nalalaman niya, tama?

Tumatama ba ito sa iyo bilang ganap na kabalighuan? Ano kung kunin lamang ang berso sa halaga ng panlabas? Ano kung ibig sabihin ni Yahushua ay hindi niya o walang nalalaman? Bakit napakahirap iyon na tanggapin? Inaakala mo ba na sinuman sa mga alagad na nakarinig sa kanya ay sinasabi ito sa isipan, “Oh, ibig sabihin na hindi niya nalalaman bilang isang tao, ngunit syempre nalalaman niya bilang Diyos”? Hindi nakapagtataka na tumagal ng tatlong daang taon ang Simbahan upang dumating sa kasagutang ito.

Ang problema ay hindi ang anong sinasabi ng teksto. Lumalabas ang suliranin sa pagbabasa ng teksto ayon sa paradaym ng Trinidad. Ang teksto ay hindi ipinapakita ang anumang kahirapan. Maraming bagay ang hindi nalalaman ng sangkatauhan. Maraming bagay ang hindi nalalaman ng mga hinirang na tagapagbalita ni Yahuwah. May mga bagay pa na hindi nalalaman ng Mesias. Sa katunayan, sinasalaysay niya ang hindi bababa sa isa sa mga bagay na ito. Malinaw ang teksto. Anong nagdudulot ng lahat ng pagkalito ay hindi ang teksto. Ito ay ang kasunod na pantulong na tekstwal na hindi itinataguyod na ideya na si Yahushua rin, sa kaparehong panahon ay Diyos. Sapagkat matalas na ipinunto ni Patrick Navas, “Sa ibang salita, kahit papaano’y nalalaman [ni Yahushua] ang lahat ng mga bagay at walang nalalaman sa lahat ng mga bagay nang magkasabay!?” (Divine Truth or Human Tradition, p. 131).

Kaya paano mo nanaisin ang iyong teolohiya na lutuin? Malinaw, ayon sa anong sinasabi ng teksto, o may dagdag na maraming pampalasa, ayon sa anong pinagtibay ng Simbahan na dapat sinasabi ng teksto upang umayon sa dogma nito?

malinaw-o-maraming-pampalasa

At anong mangyayari kung si Yahushua ang Mesias, itinalagang tagapagbalita at Anak ni Yahuwah, ay binigyan ng tungkulin ng pagdudulot ng Kaharian at tatalunin ang pinakahuling kaaway? Ang iyong sistema ng pananampalataya ay babagsak kung sa anuman ay hindi ibig sabihin na siya si Yahuwah, ang nag-iisang tunay na Diyos? Si Yahushua ba ay nalinlang o sinusubukan tayong lokohin? Nagsinungaling ba siya sa atin noong sinabi niya na wala siyang nalalaman? O naglalagay tayo ng mga salita sa kanyang bibig kapag sinusubukan natin na gawin ang kanyang pagtanggi tungo sa paninindigan ng kanyang “nalalaman ang lahat”?

Binalaan kita tungkol sa kirot, hindi ba?


Ito ay isang hindi-WLC na artikulo ni Skip Moen.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. –Pangkat ng WLC