Print

Ang Trinidad

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

ang trinidad

Ang Trinidad ay isang lubos na paksa ng pagtatalo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang Trinidad ay ang katotohanan. Ilang tao ay naniniwala na ang Trinidad ay hindi ang patotoo. Ako’y isa sa mga tao na hindi naniniwala na ang Trinidad ay ang katotohanan. Susubukan kong kumbinsihin na ikaw ay hindi dapat maniwala sa Trinidad, dahil ito’y hindi totoo. Ang aking apat na punto ng talakayan ay: (1) hindi maaaring mamatay si Yahuwah, (2) si Yahushua mismo ay hindi isang Trinitaryan, (3) hindi nagbabago si Yahuwah at (4) hindi maaaring matukso si Yahuwah.

Kung si Yahushua ay si Yahuwah, pagkatapos, siya ay hindi maaaring ipako sa krus para sa ating mga kasalanan.

Ang aking unang dahilan ay si Yahuwah ay hindi maaaring mamatay. Siya ay isang imortal, gaya ng sinasabi ng Bibliya. Kung si Yahushua ay si Yahuwah, pagkatapos, siya ay hindi maaaring ipako sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung si Yahushua ang taong anyo ni Yahuwah, sino ang gumagawa ng tungkulin ni Yahuwah noong Siya ay hindi pa muling nabuhay? Ang kasagutan ay, walang sinuman! Kung ang iyong tugon ay si Yahuwah, pagkatapos, ikaw ay lumikha ng dalawang Yahuwah. Walang sinuman ang gumagawa ng Kanyang tungkulin kung si Yahuwah ay hindi pa muling nabuhay (na sinasabi ng Bibliya na imposible!). Kung [bilang Modalista ay sinasabing] sina Yahushua at Yahuwah ay magkaparehong katauhan, paano siya muling nabuhay mula sa mga patay? Kapag ika’y namatay, ika’y natutulog at wala kang nalalamang anumang bagay, gaya ng sinasabi ng Mangangaral 9:5: “Sapagka’t nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: nguni’t hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka’t ang alaala sa kanila ay nakalimutan.”

Kung tatanungin mo ang isang tao na ipaliwanag ang Trinidad para sa iyo, sasabihin nila, “Bueno, ito’y isang hiwaga.” Kung wala kang kasagutan, simulan mo nang tumingin sa iyong Bibliya. Subalit kapag tumingin ka na sa iyong Bibliya, wala itong sinasabi tungkol sa Trinidad. Ang salitang Trinidad ay wala sa Bibliya. Kahit pahiwatig nito ay wala sa Bibliya. Kapag sinasabi ng Bibliya na “Yahuwah,” hindi ito nangangahulugan na Trinidad. Mayroong 12,000 pagkakataon ng mga salita para kay “Yahuwah” sa Bibliya at wala sa lahat ng ito ang nangangahulugan na tatluhang Yahuwah.

Kapag tinanong ang sinumang gurong Hudyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang echad, sasabihin niya sa iyo na ito’y nangangahulugan na isa, hindi tatlo o tatlong anyo ng isa, kundi isa lamang.

Ang aking ikalawang punto ay si Yahushua mismo ay hindi isang Trinitaryan. Si Yahushua ay isang Hudyo. Kapag tinanong ang sinumang gurong Hudyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang echad (ang salitang Hebreo para sa isa), sasabihin niya sa iyo na ito’y nangangahulugan na isa, hindi tatlo o tatlong anyo ng isa, kundi isa lamang.

Si Yahushua sa aklat ni Marcos (Marcos 12:28-29) ay nagsasalita sa isang eskriba. Nagtanong ang eskriba kay Yahushua kung ano ang pinakamahalagang utos. Ang tugon ni Yahushua ay sa pagsasaulo ng Shema (ang kredo ng Israel): “Ito ang pinakamahalagang utos: ‘Pakinggan mo, Israel! Si Yahuwah na ating Diyos—siya lamang ang isang Yahuwah.’” Ito’y nangangahulugan na si Yahuwah ay isang Katauhan, hindi tatlo gaya ng pinaniniwalaan ng marami ngayon. Si Yahushua ay hindi kailanman nangarap ng paglalagay sa sarili sa kaparehong antas kay Yahuwah. Palagi niyang tinatawag si Yahuwah na kanyang Ama. Palagi din nananalangin si Yahushua sa kanyang Ama, si Yahuwah.

Ang aking ikatlong punto ay si Yahuwah ay hindi nagbabago. Ibig sabihin nito’y si Yahuwah ay hindi maaaring magbago tungo sa pagiging isang tao. Ipinahayag ng Bibliya na si Yahushua, sa ngayon, ay nakaupo sa kanang kamay ni Yahuwah.

Ang aking panghuling punto ay si Yahuwah ay hindi maaaring matukso. Kapag tumingin ka sa Bibliya, sinasabi nito na si Yahushua ay natukso ni Satanas. Sinasabi ng Bibliya na si Yahuwah ay hindi maaaring matukso sa Santiago 1:13: “Huwag sabihin ng sinumang tinutukso: ‘Ako ay tinutukso ni Yahuwah.’ Ito ay sapagkat si Yahuwah ay hindi maaaring matukso ng mga kasamaan at hindi niya tinutukso ang sinuman.” Para dito na totoo, si Yahushua ay hindi maaaring si Yahuwah dahil siya ay natukso ng mismong kasamaan na si Satanas.

Ang problema ay nagsimula maraming taon ang lumipas noong ang dalawang magkabilang-panig ay nagtalo kung si Yahuwah ay isa o isang Trinidad. Ang pasya ay ginawa sa Konseho ng Nicea na ang Diyos ay isang Trinidad.

Ang problema ay nagsimula maraming taon ang lumipas noong ang dalawang magkabilang-panig ay nagtalo kung si Yahuwah ay isa o isang Trinidad. Ang pasya ay ginawa sa Konseho ng Nicea na ang Diyos ay isang Trinidad. Marami sa mga tao ay hindi nauunawaan ang Trinidad, at ang mga kaparian ay sinabing; “Kaming mga pari ay nauunawaan ito at kayo ay hindi na kailangang unawain ito.” Ito’y nagbigay sa mga pari ng kapangyarihan sa mga tao.

Sapagkat nakikita mo na ngayon, ang Diyos ay hindi maaaring tatlong Katauhan. Ito ay imposible. Kung tatanungin mo ang mga tao ngayon na ipaliwanag ang Trinidad para sa iyo, siyam sa sampu ay hindi ito maipapaliwanag. Iyon ay kahanga-hanga. Ito’y hindi naman talaga ganon kahirap. Si Yahuwah ay Isang Yahuwah at si Yahushua ay Kanyang bugtong na Anak.

Pinagkukunan


Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni Casey Hixon, 12 taong gulang.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC