Print

మరొక యహూషువః? భిన్నమైన సువార్త?

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

మరొక యహూషువః? భిన్నమైన సువార్త?

“కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని కోరుచున్నాను, నన్నుగూర్చి మీరేలాగైనను సహించుడి. దైవాశక్తితో మీ యెడల ఆసక్తి కలిగియున్నాను; ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి, అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలెనని, మిమ్మును ప్రధానము చేసితిని గాని, సర్పము తన కుయుక్తిచేత హవ్వను మోసపరచినట్లు మీ మనస్సులును చెరుపబడి, క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండియు పవిత్రత నుండియు ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. ఏలయనగా వచ్చినవాడెవడైనను మేము ప్రకటింపని మరియొక యేసును ప్రకటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆత్మను మీరు పొందినను, మీరు అంగీకరింపని మరియొక సువార్త మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానిని గూర్చి సహించుట యుక్తమే.” (రెండవ కొరింథీయులకు 11:1-4).

ఇక్కడ పౌలు యొక్క రూఢియైన ఆలోచనలు గలతీయులకు 1:6-9లోని స్పష్టమైన హెచ్చరికలతో ఎలా సరిపోవుచున్నవో పరిశీలించడం విలువైనదే: “క్రీస్తు కృపను బట్టి మిమ్మును పిలిచినవానిని విడిచి, భిన్నమైన సువార్త తట్టుకు మీరింత త్వరగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశ్చర్యమగుచున్నది. అది మరియొక సువార్త కాదుగాని, క్రీస్తు సువార్తను చెరుపగోరి మిమ్మును కలవరపరచువారు కొందరున్నారు. మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్తగాక మరియొక సువార్తను మేమైనను పరలోకము నుండి వచ్చిన యొక దూతయైనను మీకు ప్రకటించినయెడల అతడు శాపగ్రస్తుడవును గాక. మేమిది వరకు చెప్పిన ప్రకారమిప్పుడును మరల చెప్పుచున్నాము; మీరు అంగీకరించిన సువార్త గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు ప్రకటించిన యెడల వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక.

కొరింథు
కొరింథు వద్ద పురాతన రూనిస్

ఇది అపొస్తలుల కార్యాలలో, దాని విస్తృత లేఖన సందర్భాలలో స్పష్టంగా ఉంది (అపొస్తలు 14: 22; 20: 24-25; 24: 14-16; 28: 20, 22, 23, 30, 31; ఎఫెసీ 5: 5-6; కొలస్సీ 1:12-13; 1 థెస్సలోని 2:12; 2 థెస్సలోని 1:5, మరియు సంబంధిత అనేక ఇతర వచనాలు) ఏమిటంటే, యహూషువః స్వయంగా బోధించినట్లుగా — మెస్సీయ ద్వారా మూర్తీభవించిన రాబోయే యహువః రాజ్యం యొక్క ప్రామాణికమైన, దయగల సువార్త సందేశాన్ని పౌలు పూర్తిగా వివరించాడు. పౌలు పైన పేర్కొన్న హెచ్చరిక భాగాలను వ్రాయడానికి ముందు (2 కొరింథీ 11 మరియు గలతీ 1) కొరింథు ​​(అపొస్తలుల కార్యములు 18:1-11 మరియు 1 కొరి. 4:14-15) మరియు దక్షిణ గలతియా‌ (పిసిదియ అంతియొక, ఈకొనియ, లుస్త్ర మరియు దెర్బే: అపొస్తులు 13:14; 14:20) వంటి నగరాల్లో నిజమైన సువార్తను ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషించినట్లు కూడా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి, కొరింథు ​​మరియు గలతియాలలో స్పష్టమైన "మేల్కొలుపు పిలుపు" పొందిన నిర్దిష్ట విశ్వాసులు మొదట నిజాయితీగల, స్వచ్ఛమైన సువార్తను విన్నారు; ఆ తరువాత దాని యొక్క సూక్ష్మంగా వక్రీకరించబడిన సంస్కరణలోకి కూరుకుపోకూడదని తెలియజేయుటకు, అబద్ధపు బోధకులచే ప్రచారం చేయబడిన "మరొక యహూషువః" మరియు "వేరొక సువార్త" ను అనుసరించుట వలన కలిగే ప్రతికూల శాపాలను గూర్చి వారికి తెలియజేయుటకు తీవ్రమైన హెచ్చరికలు అవసరమయ్యాయి.

ఈ పరిస్థితిలో (1వ శతాబ్దపు కొరింథు మరియు గలతియా యొక్క దృష్టాంతంలో) ఒక రకమైన తారుమారు అనేది ఆధునిక క్రైస్తవ మార్గాలలోనికి చొరబడియున్నట్లు 21వ శతాబ్దానికి చెందిన చాలా మంది (లేదా ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా) తక్షణమే అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. మనలో చాలా మందికి, ఈ రోజుల్లో, "సువార్త" యొక్క "వేరే" (వక్రీకరించబడిన లేదా అసంపూర్ణమైన) పద్ధతి ద్వారా "క్రైస్తవ" ఆలోచన పరిచయం చేయబడి ఉండవచ్చు, ఇది మనకు రాబోయే యహువః రాజ్యం యొక్క నిజమైన సువార్త బయలుపడకముందే మన జీవితంలో "మరొక యహూషువః" ను ప్రభావవంతంగా ప్రకటించి యుండవచ్చు! అదే నిజమైతే, మనం మొదట విన్న సువార్త కోసం వెనుకకు తిరిగి చూడవలసిన అవసరత గలవారిగా కాకుండా, మొదట విన్న “అసలు” తప్పుడు సందేశానికి దూరంగా జరుగుటకు మరియు యహువః యొక్క వాస్తవమైన రాజ్య సువార్త యొక్క దిద్దుబాటు ప్రభావాన్ని మన మనస్సులలో ఆత్రంగా స్వీకరించుటకు ఆశక్తితో ఎదురుచూడాలి!

సహజంగా, యహువః మరియు తన అద్వితీయ కుమారుడైన యహూషువః వేరువేరు వ్యక్తులని తెలియజేసే బైబిల్ సంబంధమైన ఏకదైవత్వము గురించి బాగా అవగాహన కలిగియున్నవారికి “కుమారుడైన దేవుడు,” “దైవ-మానవుడు,” నైసీన్ విశ్వాసం, హోమోసియోస్ (ఒకే సారాంశం లేదా పదార్ధం), త్రిత్వము, మానవ-పూర్వ ఉనికి, "దేవుడు ఒక మనిషి అయ్యాడు" మొదలైనటువంటి ప్రసిద్ధ పదజాలం యొక్క సుప్రసిద్ధ బోధన మొత్తం "మరొక యహూషువః" ను సాంప్రదాయ క్రైస్తవ సామ్రాజ్యంలోకి దిగుమతి చేసిన ఒక కఠోరమైన ఎరుపు జెండాగా కనబడుతుంది. కానీ బైబిల్ సంబంధమైన ఏకదైవవాదుల్ని కూడా మోసం చేస్తున్న "మరొక యహూషువః" యొక్క మరింత సూక్ష్మమైన బోధన మాటేమిటి? సర్పము హవ్వను ప్రలోభపెట్టినట్లుగా నిబద్ధత గల, ఏకదైవవాదులు కూడా చెడుగా మోసగించబడగలరా? తన సొంత మాటల నుండి తొలగిపోయిన యహూషువఃకు ప్రజలు తేలికగా మరియు ఆనందంగా కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు ఏమి జరుగుతోంది?

నైసియా సభ చిహ్నం
కాన్‌స్టాంటైన్ I మరియు మొదటి నైసియా కౌన్సిల్ (325) బిషప్‌లను వర్ణించే చిహ్నం, 381 నాటి నిసెనో-కాన్‌స్టాంటినోపాలిటన్ మతాన్ని సూచిస్తుంది.

స్వయంగా తన సొంత మాటల నుండి వేరుచేయబడిన "యహూషువః" విభిన్నమైన ప్రసిద్ధ పదబంధాలతో వ్యక్తీకరించబడుతూ, విభిన్న రూపాలను తీసుకోవచ్చు, కానీ "అతడు" నిజంగా అభిషిక్తుడైన (మెస్సీయ) లేఖనాలలో గల యహూషువఃయేనా? "సువార్తలలో సువార్త లేదు" లేదా "యహూషువః మూడు దినాల పని నిమిత్తం వచ్చాడు" లేదా "యహూషువః నిజంగా కొత్తగా ఏమీ బోధించలేదు" అనే ఆలోచనలలోకి రహస్యంగా గాని బహిరంగంగా గాని బోధించినా లేక యహూషువః బోధనలు "క్రైస్తవులను ఉద్దేశించి చెప్పబడలేదు" మరియు "నాలుగు సువార్తలు న్యాయముగా పాత నిబంధనకు సంబంధించినవి" అని వాదించినా; దురదృష్టవశాత్తూ, లేఖనాల సమగ్రతతో కూడిన యహూషువః కాకుండా “మరో యహూషువః” తప్పక ఉన్నట్లే!

శక్తివంతంగా మరియు హాస్యాస్పదంగా, పైన పేర్కొన్న పేరాలో గల తెలివైన, తప్పుడు పదబంధాలు మరియు ఆలోచనల వెలుగులో, ముందుగా ప్రవచనంలో మరియు అతని వాస్తవ పరిచర్యలో కనబడే బైబిల్ మెస్సీయ యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు లక్ష్యాల యొక్క గొప్ప ఉద్ఘాటన, తన సొంత మాటలనుండి పూర్తిగా వేరుగా ఉన్న వ్యక్తితో సరిపడదు! మోషే అతని గురించి ఏమి ప్రవచించాడు?

"హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావక యుండునట్లు మళ్లీ నా దేవుడైన యహువః స్వరము నాకు వినబడకుండును గాక, ఈ గొప్ప అగ్ని నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని చెప్పితివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యహువఃను నీవు అడిగిన వాటన్నిటి చొప్పున నీ దేవుడైన యహువః నీ మధ్యను నావంటి ప్రవక్తను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుట్టించును, ఆయన మాట నీవు వినవలెను. మరియు యహువః నాతో ఇట్లనెను. వారు చెప్పినమాట మంచిది; వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి ప్రవక్తను వారికొరకు పుట్టించెదను; అతని నోట నా మాటల నుంచుదును; నేను అతని కాజ్ఞాపించునది యావత్తును అతడు వారితో చెప్పును. అతడు నా నామమున చెప్పు నా మాటలను విననివానిని దాని గూర్చి విచారణ చేసెదను. (ద్వితీయోపదేశకాండము. 18:14-19).

శతాబ్దాల తర్వాత, యహూషువః స్వయంగా తన అద్వితీయమైన జీవనాధారమైన మాటలను వినడం యొక్క ముఖ్యమైన, అవసరమైన ప్రాధాన్యతను పునరుద్ఘాటించాడు: “ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండిన యెడల నేనతనికి తీర్పుతీర్చను; నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు గాని లోకమును రక్షించుటకే వచ్చితిని. నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడొకడు కలడు; నేను చెప్పినమాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును. ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి మాటలాడవలెనో దానిని గూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకాజ్ఞయిచ్చియున్నాడు. మరియు ఆయన ఆజ్ఞ నిత్యజీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెప్పు సంగతులను తండ్రి నాతో చెప్పిన ప్రకారము చెప్పుచున్నాననెను.” (యోహాను 12:47-50).

"ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది; శరీరము కేవలము నిష్‌ప్రయోజనము. నేను మీతో చెప్పియున్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునైయున్నవి.." (యోహాను 6:63).

"ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది; శరీరము కేవలము నిష్‌ప్రయోజనము. నేను మీతో చెప్పియున్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునైయున్నవి.." (యోహాను 6:63).

"అందుకు యహూషువః నేను చేయు బోధ నాది కాదు; నన్ను పంపినవానిదే. ఎవడైనను ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకొనినయెడల, ఆ బోధ యహువః వలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచున్నానో, వాడు తెలిసికొనును. తనంతట తానే బోధించువాడు స్వకీయ మహిమను వెదకును గాని తన్ను పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సత్యవంతుడు, ఆయన యందు ఏ దుర్నీతియులేదు.” (యోహాను 7:16-18).

"నన్ను పంపినవాడు సత్యవంతుడు; నేను ఆయన యొద్ద వినిన సంగతులే లోకమునకు బోధించుచున్నానని చెప్పెను. కావున యహూషువః మీరు మనుష్యకుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నేనే ఆయనననియు, నా అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండ్రి నాకు నేర్పినట్టు ఈ సంగతులు మాటలాడుచున్నాననియు మీరు గ్రహించెదరు. నన్ను పంపినవాడు నాకు తోడైయున్నాడు; ఆయన కిష్టమైన కార్యము నేనెల్లప్పుడును చేయుదును గనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పెను.” (యోహాను 8:26b, 28, 29).

యోహాను సువార్త యొక్క ప్రారంభం ప్రకారం, యహూషువః యహువః యొక్క అంతిమ ఉద్దేశ్యం మరియు ప్రణాళిక (లోగోస్ - "వాక్యం") యొక్క స్వరూపం అని గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది మొదటి నుండి ఆయన (యహువః) మనస్సులో ఉండెను; అందువల్ల, యహూషువః, తాను గర్భాన పడినప్పటినుండి మరియు పుట్టినప్పటినుండి, "వాక్యం", అనగా ముందుగా తెలుపబడిన సందేశం శరీరం ధరింపబడెను (యోహాను 1:14). లూకా 4:43లోని అతని సొంత “వాజ్ఞ్మూలము” అతనిని తన మాటలతో విడదీయరాని విధంగా కలుపుతుంది: ఆయన “నేనితర పట్టణములలోను యహువః రాజ్య సువార్తను ప్రకటింపవలెను; ఇందునిమిత్తమే నేను పంపబడితినని వారితో చెప్పెను." మొదటి క్రైస్తవులు ఈ ముఖ్యమైన సంబంధాలను తెలుసుకోవడంలో విఫలం కాలేదు. వారు యహూషువఃను (మోషే ద్వితియోపదేశకాండము 18 ప్రవచనంలో చెప్పిన ప్రవక్త) అతని తండ్రి యహువః ఆజ్ఞాపించిన ముఖ్యమైన మాటల నుండి ఎన్నడూ వేరు చేయలేదు!

పేతురు ప్రసంగం ప్రకారం, “మోషే యిట్లనెను, ప్రభువైన దేవుడు నావంటి యొక ప్రవక్తను మీ సహోదరులలో నుండి మీకొరకు పుట్టించును; ఆయన మీతో ఏమి చెప్పినను అన్ని విషయములలో మీరాయన మాట వినవలెను (లేక, విందురు) ఆ ప్రవక్త మాట విననివాడు ప్రజలలో ఉండకుండ సర్వనాశనమగుననెను. యహువః తన సేవకుని పుట్టించి,(లేక, లేపి) మీలో ప్రతివానిని వాని దుష్టత్వమునుండి మళ్లించుటవలన మిమ్ము నాశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీయొద్దకు పంపెనని చెప్పెను." (అపొస్తలుల కార్యములు 3:22,23, 26). మన క్రైస్తవ రక్షణ (హెబ్రీ 2:3 ప్రకారం) మొదట ప్రభువైన యహూషువః ద్వారా ప్రకటించబడింది మరియు తరువాత అతనిని నేరుగా విన్న వారి ద్వారా ధృవీకరించబడింది; కాబట్టి, మనం ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసిన యెడల ఎలా తప్పించుకొందుము?

ఆ విధంగా, మసకగా ఉన్న డిస్పెన్సేషనల్ వేదాంతశాస్త్రం క్రింద యహూషువః యొక్క మాటలను వాడుకలో లేని అవశేషాలుగా తుడిచివేయడం లేదా అస్పష్టమైన, కొద్దిపాటి “క్లుప్తమైన” సత్యాన్ని సరిపడునంతగా తప్పుదారి పట్టించే సువార్తను స్వీకరించడం “భిన్నమైన సువార్తను” బాగా ప్రోత్సహించగలదు మరియు "మరొక యహూషువః" ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఖచ్చితంగా, నిజమైన యహూషువః మన పాపాల కొరకు మరణించి, మృతులలో నుండి పునరుత్థానం చేయబడ్డాడు; అయినప్పటికీ, ఆ అద్భుతమైన విజయాలనుండి వేరగుట, పశ్చాత్తాపంతో అతని మాటలకు విధేయత చూపుట నుండి విడదీయుట అనేది ఒక నిర్దిష్ట విపత్తును స్థాపితం చేస్తుంది.

మత్తయి 7:13-27లో యహూషువః చెప్పిన నాశనం రాబోవు తీర్పుదినాన ఆతృతతో ఇలా అడిగే వారికోసం ఉద్దేశించబడింది; వారు వారి నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు "ఆధ్యాత్మిక" సాక్ష్యాలను ఇస్తూ "ప్రభువా, ప్రభువా" అని హృదయపూర్వకంగా పిలిచెదరు, కానీ వారు వాక్యాన్ని వినుట మరియు తప్పనిసరిగా గైకొనుట విషయంలో క్రియ చూపనందున వారు తిరస్కరించబడతారు. ఈ రోజుల్లో “క్రైస్తవులు” మత్తయి 7లోని ఈ విభాగాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో చదవగలిగితే, యహూషువః మాటల మీద ఆధారపడకుండా (మరియు యహూషువః యొక్క నిజమైన హెచ్చరిక మాటల పట్ల ఎలాంటి భయభక్తులు లేకుండా), “బేరం కుదిరిపోయిన” “తిరిగి జన్మించిన” స్థితిని ఊహిస్తూ, వారు గాయపడుట కోసం ప్రయాణిస్తున్నారని అర్థమవుతుంది! వారి బలమైన "విశ్వాసం" వినాశన ముప్పు నుండి శీఘ్రంగా, సులభంగా విడుదల కలిగించునట్లు కనిపించే "మంచి-అనుభూతి" కి సంకేత ద్వారమైన దిగ్గజ "యహూషువః"లో ఉండవచ్చు, కానీ అది తన వాక్యం నుండి విడిపోని ప్రామాణికమైన యహూషువః పై నిజమైన విశ్వాసం కాదు! "మరొక యహూషువః," ఒక తప్పుడు, సులభతరమైన "విస్తృత మార్గం"లో స్పష్టంగా ప్రపంచ గమ్మత్తైన ప్రణాళిక ద్వారా ప్రచారం చేయబడుచుండెను మరియు వెతకబడుచుండెను.

పశ్చాత్తాపపడండి, కానీ మానసిక సమ్మతి యొక్క తేలికపాటి చర్యగా కాక; ఆలోచన మరియు జీవిత మార్గంలో నిజమైన నిర్ణయాత్మక మార్పును కలిగి ఉండాలని నిర్ణయించుకోండి. దారితప్పిన మతం యొక్క పాత దురభిమాన ఆలోచనలతో సహా - మునుపటి పాపపు అలవాట్ల ప్రవాహంతో వెళ్లకూడదని నిశ్చయంగా ఎంచుకోండి! నీటిలో బాప్తీస్మం పొందడం ద్వారా మంచి మనస్సాక్షి నుండి/ కోసం (“హృదయం నుండి” అటువంటి లోతైన పశ్చాత్తాపంతో పాటుగా) విధేయత ప్రతిజ్ఞను చేయండి. (మత్తయి 28:19; 1 పేతురు. 3:20-22; అపొస్తులలు; మరియు పౌలు పత్రికలు).

నేను ఈ కొన్ని పరిశీలనలను దశాబ్దాలుగా క్రమంగా, కానీ తీవ్రమైన మల్ల యుద్ధములను ఎదుర్కొన్న వ్యక్తిగా - చివరకు OSAS (ఒకసారి రక్షింపబడి, ఎల్లప్పుడూ రక్షించబడిన) అహంకారం యొక్క డిస్పెన్సేషనల్ బోధనలనుండి బయటపడటానికి వ్రాస్తున్నాను. ఆ విధానంలో యహూషువః మాటలకు విధేయత చూపాలనే ఆలోచన నిర్భయంగా విస్మరించబడింది, మోక్షాన్ని సాధించడంలో దానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు! అటువంటి లేఖన విరుద్ధమైన, సూత్రప్రాయమైన (తరచుగా ఆధునిక కాలంలో "కృప" అని తప్పుగా నామకరణం చేయబడి "రక్షణ యొక్క క్రియ"కి విరుద్ధంగా ఉంటుంది) నమూనాలో మోసపోయినందుకు నేను ఎవరినీ ద్వేషించను లేదా దూషించను కానీ నేను ఈ "మేల్కొలుపు-పిలుపు" మాటలను ప్రేమతో అందిస్తున్నాను.

పౌలు "మన ప్రభువైన యహూషువః రాజు మాటలను గట్టిగా పట్టుకొని" దానిని "దైవభక్తికి అనుగుణ్యమైన బోధ" (1 తిమో. 6:3) తో పోల్చాడు. యహూషువః మాటలను తగ్గించాలని అతడు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు లేదా సూచించలేదు, వాటిని తరువాతి కాలంలో అతని (పౌలు) మాటలతో భర్తీ చేసినట్లు.

నాలుగు సువార్తలతో ప్రారంభించి, యహూషువః మాటలు మరియు సమస్త స్థిరమైన కొత్త నిబంధన (NT) రచనలతో ఏకీభవిస్తూ ఈ క్రింది వాటిని ఎందుకు చేయకూడదు? మీ అహంకారాన్ని మ్రింగివేయండి (నేను చేసినట్లు) మరియు యహూషువః యొక్క కీలకమైన మాటలనుండి వేరగుటలో పాతుకుపోయిన సూత్రప్రాయ ఆలోచనలను విశ్వసించడం మానేయాలని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకోండి!

పశ్చాత్తాపపడండి, కానీ మానసిక సమ్మతి యొక్క తేలికపాటి చర్యగా కాక; ఆలోచన మరియు జీవిత మార్గంలో నిజమైన నిర్ణయాత్మక మార్పును కలిగి ఉండాలని నిర్ణయించుకోండి. దారితప్పిన మతం యొక్క పాత దురభిమాన ఆలోచనలతో సహా - మునుపటి పాపపు అలవాట్ల ప్రవాహంతో వెళ్లకూడదని నిశ్చయంగా ఎంచుకోండి! నీటిలో బాప్తీస్మం పొందడం ద్వారా మంచి మనస్సాక్షి నుండి/ కోసం (“హృదయం నుండి” అటువంటి లోతైన పశ్చాత్తాపంతో పాటుగా) విధేయత ప్రతిజ్ఞను చేయండి. (మత్తయి 28:19; 1 పేతురు. 3:20-22; అపొస్తులలు; మరియు పౌలు పత్రికలు).

విధేయతతో కూడిన క్రియలు దైవిక ఫలాలను ఇచ్చునని విత్తువాని ఉపమానం మరియు ద్రాక్ష తీగెల ఉపమానం ప్రకారం గొప్ప విశ్వాసంతో చురుకైన ఎంపికలను చేస్తూ ఉండండి. యహూషువః యొక్క ప్రత్యక్ష బోధలను, అతని సొంత మాటలను సమస్త కొత్త నిబంధన ప్రమాణాలకు పునాదిగా అర్థం చేసుకోండి. సందర్భానుసారంగా అతని మాటలను చదవండి మరియు మళ్లీ చదవండి, ఆపై వాటిని ఆచరించండి! మీరు యహువః రాజ్యం యొక్క ఆగమన లక్ష్యంపై దృష్టి కేంద్రీకరించినందున, మీరు మార్గంలో నిలిచియున్నట్లు సహాయం చేయమని యహువః మరియు యహూషువఃను నిరంతరం అడగండి. మీరు పొరపాట్లు చేసి, అనుకోని పాపాల ద్వారా దారితప్పితే, మీ పాపాలను ఒప్పుకోండి, యహువః యొక్క అత్యంత న్యాయమైన, నమ్మదగిన ప్రేమపై వినయంతో నమ్మకంగా ఉండండి, ఎందుకంటే ఆయన మీ పాపాలన్నిటినీ నిరంతరం క్షమించి, సమస్త తప్పుల నుండి మిమ్మల్ని లోతుగా శుభ్రపరుస్తాడు (1 యోహాను 1:5-2: 2). మీరు దినదినం ఎదగడానికి సహాయం చేయునట్లు యహువఃను విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి (2 పేతురు. 1:3-11), మరియు ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టవద్దు (కొలస్సీ. 1:23). ప్రస్తుత కాలపు ఆటంకములు ఏవి ఎదురైనప్పటికీ "ఆ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టకూడదని" నిర్ణయించుకోండి. మీరు ఇరుకైన ద్వారం గుండా ప్రవేశించుచున్నట్లే ఇతరులు కూడా "వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించునట్లు" వారికి సహాయం చేయండి - మరియు తప్పుడు ప్రవక్తల వక్రీకరణలను నివారించండి! యహూషువః యొక్క ఆవశ్యకమైన మాటల ప్రకారం, యహువః యొక్క ప్రామాణికమైన ప్రేమ ప్రకారం జీవించడానికి చేయు నిరంతర ప్రయత్నాలు వ్యర్ధంగా పోవు!

తండ్రి కొడుకు


ఇది కెన్నెత్ లాప్రేడ్ రాసిన వ్యాసం. WLC వ్యాసం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.