Print

Bakit Kami Naniniwala sa Isang Matapos ang Dakilang Pagtitiis na Rapture

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.Kami’y tinanong nang madalas kung bakit kami naniniwala sa isang matapos na Dakilang Pagtitiis na Rapture. Ang 19 na punto sa ibaba ay ipinaliwanag ang aming posisyon.

 1. Malinaw na sinasabi ng Mateo 24:29-31 na ang Rapture ay mangyayari matapos ang Dakilang Pagtitiis. Ang ilan ay sinabi na ang mga “hinirang” sa sipi na ito ay naaangkop sa mga Hudyo, ngunit walang maka-kasulatang patunay dito. Dagdag pa, isang pag-aaral ng salitang hinirang o pinili sa Bagong Tipan ay ipinapakita na sa bawat pagkakataon na ginamit ang salita, tinutukoy nito ang ekklesia, hindi ang mga Hudyo. Ang pinakamatapang na kaso ay ang Roma 11:7. Maging sa Mateo 24, ginagamit ni Kristo ang salitang hinirang (berso 22 at 24) bilang sanggunian sa ekklesia, hindi ang mga hindi sumasampalatayang Hudyo. Ang dagdag sa suporta ng berso 31 na ang rapture ng ekklesia ay ang mga berso na sumusunod dito, na inilarawan, kabilang ang ibang bagay, ang dalawa na nasa kapatagan – kukunin ang isa, ang isa pa’y maiiwan. Ito ay ang rapture.
 2. Ang 2 Tesalonica 2:1-4 ay malinaw na sinasabi na ang Antikristo ay lalabas bago ang rapture. Ang berso 6 ay malinaw na sinasabi na anong pumipigil sa rebelasyon ng Antikristo ay hindi pa oras nito.
 3. Sinasabi ng Pahayag 20:4-6 na ang mga hinirang na pinatay sa panahon ng tanda ng halimaw – ang Dakilang Pagtitiis – ay magiging bahagi ng “unang” muling pagkabuhay. Ito’y sumasagupa sa teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis, na nagpapahayag na ang unang muling pagkabuhay ay magaganap bago ang tanda ng halimaw. Ang teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis ay inililipat ang muling pagkabuhay sa Pahayag 20:4-6 tungo sa “ikalawa” na muling pagkabuhay, habang si Juan ay nakaranas ng dakilang pighati upang sabihin sa atin na ito ang una. Sa isang tangka na maiwasan ang pagkasira ng kasulatan, iyong mga humahawak ng bago ang Dakilang Pagtitiis na Rapture ay sinabi sa nakaraan, “Magkakaroon ng maraming unang pagkabuhay.” Ito syempre ay walang katotohanan at ganap na hindi kinakailangan. Isa pa, sinabi na ang Rapture at ang unang muling pagkabuhay ay hindi magkapareho. Ngunit sa Rapture, babangon ang mga namatay para kay Kristo. Ito ang lubos na kahulugan ng muling pagkabuhay.
 4. Ang talinhaga sa Mateo 13 tungkol sa trigo at damo (mga berso 24-30 at 36-43) ay inilarawan ang pag-aani sa masama at mabuti bilang isang magkasabay na pangyayari, hindi dalawang pangyayari na inihiwalay ng pitong taon. Iyong mga nagsasabi na pinahihintulutan ang pitong taon na pagitan ay hindi maaaring ipaliwanag ang berso 30, nagsasabing: “Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo (ang masama) at ang trigo hanggang sa anihan.” Ayon kay Kristo, ang trigo ay hindi aanihin bago ang damo.
 5. Sinasabi ng 1 Tesalonica 4:15-18 ang tungkol sa Rapture ng mga nalalabi at buhay sa pagdating ng Panginoon. Ang salitang Griyego para sa nalalabi ay “perileipo.” Ayon sa Strong’s, ito’y maaaring isalin bilang “mabuhay.” Ito’y hindi na kagulat-gulat, dahil ang salitang “panganib” ay ang salitang-ugat mula sa “perileipo.” Ang nalalabi ay ang “nalalabing buhay mula sa panganib.” Ito’y tila hindi itinataguyod ang isang teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis.
 6. Sa Pahayag 13:7, ang Antikristo ay makikidigma laban sa mga hinirang na mula sa lahat ng lahi, lipi, wika at bansa. Iyon ay hindi lamang inilarawan ang mga Hudyo.
 7. Sinasabi ng 1 Corinto 15:51-54 ang huling trumpeta. Sinasabi rin ng Pahayag 11:15-19 ang huling trumpeta. Ang paglalarawan ng anong mangyayari sa huling trumpeta sa bawat isa sa mga siping ito ay magkapareho.
 8. Ang bawat mag-aaral ng propesiya ay sasang-ayon na ang Rapture ay kung kailan ang Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw. Maraming babala ang ibinigay ukol dito sa Bagong Tipan, kabilang ang Mateo 24:42-43, 1 Tesalonica 5:2, at 2 Pedro 3:10. Isa pang babala ang ibinigay sa Pahayag 16:15. Ito ang panghuling babala: “Makinig kayo! Ako'y darating na parang magnanakaw!” Ngunit pansinin ang konteksto. Ang sumusunod na berso ay ang Labanan sa Armageddon – ang Ikapitong Mangkok. Bakit magbibigay si Yahuwah ng babala na Siya ay darating gaya ng magnanakaw hanggang bago ang Armageddon, kung Siya ay darating pitong taon bago ito? Ang kasagutan ay, syempre, hindi Niya gagawin.
 9. Binigyang-teorya na kung kailan ang Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw sa gabi, sinasabi nito ang isang Lihim na Pagdating. Malinaw na itinuturo ng 1 Tesalonica 5:1-8, gayunman, na ang ekklesia ay malalaman kung kailan Siya darating. Ang ekklesia ay hindi na magugulantang pa. Tanging ang mga hindi naligtas lamang ang magugulantang. Mahirap maunawaan kung saan ang teorya ng Lihim na Pagdating ay inakala.
 10. Naging karaniwan na itinuro na ang Dakilang Pagtitiis ay ang Poot ni Yahuwah. Ang Bibliya ay itinuturo ang kabaligtaran. Kapag ang Dakilang Pagtitiis ay nagwawakas, ito ay kung kailan ang Poot ni Yahuwah ay magsisimula. Patunay: Isa sa mga pangyayari na magaganap sa panahon ng Poot ni Yahuwah ay ang araw, buwan, at mga bituin ay magdidilim. Ito’y inilarawan sa Ikaanim na Tatak – Pahayag 6:12-17. Ito’y tiyak na tinawag na Poot ni Yahuwah. Ang araw, buwan, at mga bituin na magdidilim ay sinabi rin ni Kristo sa Mateo 24:29, ibinigay lamang ni Kristo sa atin ang tiyempo. Sinabi niya na ito’y magaganap pagkatapos ng Dakilang Pagtitiis. Ayon kay Kristo, ang Poot ni Yahuwah ay hindi ang Dakilang Pagtitiis, ngunit sa halip, ang Poot ni Yahuwah ay magaganap matapos ang Dakilang Pagtitiis. Upang magsagawa sa ilalim ng maling pagpapalagay na ang Poot ni Yahuwah ay ang Dakilang Pagtitiis ay nagreresulta sa walang iba kundi pagkalito.
 11. Inilarawan ng Pahayag 12:7-17 ang mga pangyayari sa Dakilang Pagtitiis. Ito’y maaaring patunayan sa pagkukumpara nito sa lahat ng ibang sipi ng Bibliya na sinasabi ang isang panahon ng tatlo’t kalahating taon (1,260 araw, 42 buwan, “isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon”). Ang berso 12 ay tinatawag ang Dakilang Pagtitiis na panahon ng Poot ni Satanas. Sa kabila nito, hindi inuusig ni Yahuwah ang Kanyang sariling bayan. Subalit si Satanas, oo.
 12. Ang 1 Tesalonica ay itinuturo na ang bayan ni Yahuwah ay hindi itinalaga sa panahon ng Poot ni Yahuwah. Ang pagtuturo ng matapos ang Dakilang Pagtitiis na Rapture ay sumasang-ayon rito. Una nang nabanggit, ang Dakilang Pagtitiis ay hindi ang Poot ni Yahuwah. Ito ay Poot ni Satanas. Naitala ng kasaysayan na 11 sa 12 apostol ay pinatay. Ang mga hinirang ngayon ay hindi ligtas mula sa paglilitis, panglalait, at pag-uusig ni Satanas. Sinabi na hindi sasaktan ni Yahuwah ang Kanyang babae bago ikasal. Iyon ay tiyak na totoo. Hindi Niya gagawin. Ngunit si Satanas ay gagawin iyon.
 13. Ang teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis ay ipinahayag na isang Muling Pagdating, ngunit ito’y magaganap sa dalawang bahagi. (Nahanap namin ang saligan na ito na malawak.) Sinabi na ang unang bahagi ay para sa Kanyang ekklesia. Ito ang rapture, tinawag rin na Muling Pagdating. Ang ikalawang bahagi ay pagtitipon ng mga Hudyo sa Mateo 24:31, na tinawag na Maluwalhating Paglitaw. Ito’y magaganap sa katapusan ng pitong taon. May ilang kasulatan na may sagupaan sa teoryang ito. Narito ang dalawa: Ang Tito 2:11-13 na nagtuturo sa ekklesia na mamuhay nang tuwid sa kasalukuyang sanlibutan na ito hanggang, hindi sa Muling Pagdating, kundi sa Maluwalhating Paglitaw. Itinuturo naman ng 1 Pedro 1:5-7 ang mga paglilitis at pag-uusig na magpapatuloy para sa ekklesia hanggang sa, hindi pa rin sa Muling Pagdating, kundi sa Maluwalhating Paglitaw.
 14. Upang malaman ang tiyempo ng Rapture, syempre dapat mong maunawaan kung paano ang Aklat ng Pahayag ay binalangkas. Ang teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis ay batay sa pagpapalagay na ang Aklat ng Pahayag ay isinulat sa isang kronolohikong pagkakasunod. Ibig sabihin nito, ipinalagay na ang mga pangyayari sa katapusan ay naitala sa Pahayag na magkakasunod na sila’y magaganap: Una ang mga Tatak, pagkatapos ang mga Trumpeta, at pagkatapos ang mga Mangkok. At kung mapatunayan, gayunman, na ang Pahayag ay hindi isinulat sa kronolohikong pagkakasunod, pagkatapos ang bahay ng mga baraha ay babagsak. At ganon nga. Isang simpleng pagkukumpara sa pagitan ng Ikapitong Trumpeta (Kabanata 11) at Ikapitong Mangkok (Kabanata 16) ay ipinapakita na sila’y magkapareho, iisang pangyayari. Dagdag pa sa pagkukumpara ang Ikaanim na Tatak (Kabanata 6), Ezekiel 38:18-22, at Mateo 24:29, nahanap namin na ang lahat ng limang sipi na ito ay inilarawan ang eksaktong kaparehong kaganapan. Ang Ikaanim na Tatak, Ikapitong Trumpeta, at ang Ikapitong Mangkok ay isang kaganapan na inilarawan sa Kabanata 6, muli sa Kabanata 11, at muli sa Kabanata 16. Halatang-halata, ang aklat ng Pahayag ay wala sa ipinalagay na kronolohikong kaganapan. Ito ay isa sa ilang patunay na ang Pahayag ay hindi magkakasunod ang kaganapan sa simula hanggang sa dulo. At sa pagkakaunawang ito, ang pinagbabatayang pagpapalagay kung saan ang teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis na Rapture ay nasira na.
 15. Karaniwan nang tinanggap na upang lumitaw sa kapangyarihan ang Antikristo, ang Banal na Espiritu ay dapat na tanggalin mula sa lupa. Ang batayan para sa konklusyon na ito ay 2 Tesalonica 2:7. May ilang problema sa teorya. Unang-una, ipinakita na natin ang unang apat na berso ng kaparehong kabanata na ito ay nagbigay ng mandato sa rebelasyon ng Antikristo bago ang Rapture, hindi pagkatapos nito. Hindi babaligtarin ni Pablo ang kanyang posisyon nang radikal sa susunod na tatlong berso. Ikalawa, ipinalagay na ang “siya” sa berso 7 ay ang Banal na Espiritu, ngunit walang patunay ano pa man para dito. At panghuli, kung walang Banal na Espiritu sa panahon ng Dakilang Pagtitiis, anong kapangyarihan ang ginamit ng Dalawang Saksi upang magsagawa ng lahat ng kanilang himala. Ang Pahayag 13:5-7 at ibang sipi ay inilarawan ang mga tao sa lupa sa panahon ng Dakilang Pagtitiis na isinilang muli. Paano ang isang tao ay isinilang muli kung wala ang Banal na Espiritu? Ang teorya ng bago ang Dakilang Pagtitiis na Rapture ay ipinahayag na iyong mga naiwan ay magkakaroon ng ikalawang pagkakataon sa kaligtasan. Ang talinhaga ng sampung birhen (Mateo 25:1-13) ay itinuturo na Siya ay darating at wala nang ikalawang pagkakataon pa upang gumawa ng Rapture.
 16. Ang ilan ay itinuro ang Rapture sa kalagitnaan ng Dakilang Pagtitiis. Gayunman, ang posisyong ito ay imposible sapagkat ipinapalagay na ang Dakilang Pagtitiis ay magtatagal ng pitong taon. Isa pa, walang kasulatan sa lahat ng Bibliya ang naglalarawan sa isang pitong taon na Dakilang Pagtitiis. Ang bawat paglalarawan ng Dakilang Pagtitiis sa Bibliya ay nagtuturo na ito’y magtatagal ng tatlo’t kalahating taon. Daniel 7:25, 12:1-7, Pahayag 11:3-12, 12:6, 12:7-12, 12:13-17, at 13:5-7. Ang maling pagkakaunawa tungkol sa isang pitong taon na Dakilang Pagtitiis ay nagmula sa Daniel 9:27, na nagsasalita ukol sa isang tipan na tiniyak para sa pitong taon. Ang bersong ito ay itinuturo na ang kasuklam-suklam na kalapastanganan ay magaganap sa kalagitnaan ng pitong taon. Sinabi ni Kristo na ang kasuklam-suklam na kalapastanganan ay tanda ng pagsisimula ng Dakilang Pagtitiis (Mateo 24:15-21). Mula rito ay nalalaman natin na ang Dakilang Pagtitiis ay magtatagal lamang ng tatlo’t kalahating taon.
 17. Marami ang tinuruan na ang Rapture ay inilarawan sa Pahayag 4:1. Sinabi kay Juan na “Umakyat ka rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito.” Ang siping ito ay walang kinalaman sa Rapture. Sabi lamang nito: “Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na magaganap pagkatapos nito.” Ito lamang ang punto sa mga isinulat ni Juan kung kailan siya nagsimulang itala ang mga pangyayari sa hinaharap. Sa Pahayag 1:19, sinabi kay Juan na isulat ang tatlong bagay: “Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito.” Ang mga Kabanata 1-3 ay naglalaman ng “… iyong nakikita, at ang nangyayari ngayon.” Ang Kabanata 4, berso 1 ay lumipat lamang sa “… mangyayari pa pagkatapos nito.”
 18. Ang Pahayag 3:10 ay sinipi ng ilan bilang patunay ng isang Rapture bago ang Dakilang Pagtitiis. Sinabi ng sipi: “Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig!” Ang ilan ay pinagtalunan iyon sapagkat si Yahuwah ay iningatan ang iglesya ng Filadelfia mula sa mga tukso na darating sa buong daigdig, kaya tayo ay iingatan Niya mula sa Dakilang Pagtitiis. Ang sipi na ito ay isa lamang mensahe para sa iglesya ng Filadelfia na pinangasiwaan ni Juan matapos siyang makalaya mula sa pagkakatapon sa Isla ng Patmos. Isang kaparehong mensahe ang isinulat para sa iglesya ng Esmirna sa Pahayag 2:10: “Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw.” Ibig sabihin ba nito na ang dakilang pagtitiis ay magtatagal lamang ng sampung araw? Syempre hindi. Muli, ito ay isang mensahe para sa isa sa pitong iglesya ng Asya Minor, na pinangasiwaan ni Juan matapos ang kanyang pagkakalaya mula sa pagkakatapon.
 19. Ang Mateo 24:37, “Ang pagdating ng Anak ng Tao ay tulad noong panahon ni Noe,” ay ibinigay bilang patunay ng isang bago ang Dakilang Pagtitiis na Rapture ng ilan. Ipinaliwanag na tinulungan ni Yahuwah ang Kanyang mga hinirang na takasan ang dakilang pagtitiis sa baha, at dahil dyan, ganon din ang Kanyang ekklesia ay kukunin Niya mula sa paparating na Dakilang Pagtitiis. Gayunman, dapat na tandaan na iningatan ni Yahuwah si Noe sa pagbaha. Hindi Niya dinala si Noe sa Langit upang maiwasan ang baha. Dagdag pa, ang pagdating ng Anak ng tao kung kailan ang panahon ni Noe ay kinumpara ay dumating lamang para ilarawan ang mga berso 29-31, na tiyak na sinabi na magaganap matapos ang dakilang pagtitiis.

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo mula sa https://www.endtime.com/blog/why-we-believe-in-a-post-tribulation-rapture/.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC