Print

Baleza botatwe: Nguni Akati kabo Uuzyi?

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

baleza-botatwe-nguni-akati-kabo-uuzyi

“Pele taakwe naba omwe uubuzi buzuba niciba ciindi. Bangelo abalo tabazi, naba Mwanaa Muntu, pele Taata alikke nguuzi.” (Mateyo. 24:36, NASB).

Naba Mwanaa muntu — Aaka kampango lyoonse kalaa kaambo. Mbubuti Yahushua mbwanga waba Leza kumwi katazyi? Alimwi ikuti, mbuli mbwaamba Walo, katazyi, ino mbuti mbotunga katucizumanana kutaminina kuti Walo ngu Leza? Ede Leza uliizyi zyoonse. Kweendelanya aa Yahushua, kunyina uumbi Uuzyi, kusanganya aanguwe lwakwe.

Bwiinguzi buvwuzya kupegwa ku mpasulula balozi iitajokololwi eeyi butobela boobu:

“Ono Walo ulyaamba mbwabede lwakwe mwini, nkokwaamba kuti tabuzyi buzuba nokuba woola lya kuzyokela kwakwe mubulemu bwa kujulu, eeco cili masimpe mu buntu bwakwe, nokuba kuti tacili masimpe mu bulemu bwakwe bwa kujulu. Mbuli Leza-Muntu, Walo uliizyi zyoonse mbuli Leza (antoomwe abamwi mbocilaamwi mu mutwe wa Buleza) alimwi tazyizyi zintu zimwi mu buntu bwakwe (antoomwe abantu bamwi mbocilaamwi mu mukowa bantu )” (Robert Reymond, Jesus Divine Messiah, p. 79).

zikobela-zyamu-bbaibbele

Ahaa, ndamvwa. Yahushua ulizyi alimwi tazyi makani aaya aciindi comwe. Hena yebo uyeeyela kuti waamba kuti ulikazyi kasimpe (mbwaanga ulizyi zyoonse kweendelanya bwaamba lusyomo lwa Baleza botatwe) pele ulyaambila kuti takazyi kaambo aaka nkaambo kakuti muntu aciindi mpeenya aawa na? Nkokuti ulizyi kuti tacizyi ncazyi, cililuleme eeco na?

Hena eeci tacimvwiki kuba buyanga bumaninide kuli nduwe na? Ino kuti twabweza kampango aaka mbuli mbokalembedwe? Ino kuti Yahushua naa wakali kwiiminina kuti walo tazyi ncobeni? Nkaambo nzi eeco ncocikatazya kutambulika? Hena yebo uyeeyela kuti naba ni akataa Basikwiiya ooyo wakamumvwa kaamba muzeezo ooyu inga wati, “O, nkokuti yebo waamba kuti taazyi masimpe mbuli mbwali muntu, pele ulaazyi ncobeni mbwaanga ngu Leza”? Tacigambyi kuti Cikombelo cakatola myaanda ya myaka yotatwe kuti cisike mpocijana bwiinguzi oobu.

Ipenzi talili ceeco ncokaamba kampango pe. Ipenzi ndya kubala kampango aaka kweendelanya amizeezo ya Baleza botatwe. Aaka kampango takaletede cintu cikatazya nokuba aasyoonto pe. Kuli zintu zinjaanji bantu susu nzyobatazyi. Kuli zintu zinjaanji batumwa basalidwe bokwa Yahuwah nzyobatazyi. Kucili azintu zimwi awalo Messiah nzyatazyi. Mubwini, walo utwaambila comwe akataa zintu eezyo nzyatazyi. Kampango kalisalazyide. Icintu citalisya kunyongana takali kampango muzeezo uutobela uutagwasyilidwe uujatikizya kuti Yahushua awalo, aciindi mpeenya aawo, ngu Leza. Mbuli Patrick Navas mbwaakagaminina kutondeka, “Mumajwi amwi, munzila imwi kunooli [Yahushua] ulizyi zintu zyoonse alimwi kumwi tazyi zintu zyoonse mpeenya aawo!?” (Divine Truth or Human Tradition, p. 131).

Aboobo, ino mbubuti yebo mboyanda kuti lwiiyo lwako lwa buleza lujikululwe? Ncuubauba eeco, nkweendelanya buyo ancokaamba kampango kusanganya atununkilizyo, hena nkweendelanya mbucaasala Cikombelo kuti aaka kampango keelede kwaamba zintu zyeelela lusyomo lwaco na?

cuubauba-naa-cilaa-mpilibili

Ino ninzi cinga cacitika kuti Yahushua kali Messiah, Yahuwah kali mutumwa/Mwana, ooyo wakapegwa mulimo wakuleta Bulelo akukoma sinkondonyina wamacaalizyo? Hena lusyomo lwako luladenuka ikuti munzila imwi eeco kacitayiminini kuti walo ngu Yahuwah, Leza omwe luzutu? Hena ayebo wakakwelelezyegwa aatunsiyasiya twa Bunakristu cakuti tokonzyi kubala kampango aaka mbuli mbokalembedwe na? Hena Yahushua wakali zulukide naa wakali kufubaazya ndiswe na? Hena wakatucenga swebo eelyo naakaamba kuti Walo tazyi? Nanka kuti hena tubikka majwi ngaatakaamba mukanwa lyakwe eelyo notusoleka kupindula kukaka kwakwe kuti tazyi ikuti kube kuzumina kwakwe kwa “kuzyiba zyoonse”?

Ime ndImekucenjezya kale mbocicisa, embo na?


Eeci ncibalo citali ca-WLC cakalembwa aaba Skip Moen.

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC