Print

Co bylo přibito na kříž? Porozumění Kolosským 2

While WLC no longer believes that the annual feast days are binding upon believers today, we humbly encourage all to set time aside to commemorate them with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.

Odpuštěno! … Svobodný! … Nevinen!

Naději dávajícím poselstvím, které apoštol Pavel přinesl pohanům, bylo to, že jejich záznam hříchů byl očištěn! Byl přibit na kříž. Hříchy byly odpuštěny! Už nemuseli více usilovat o to, aby se skrze skutky dostali do ráje.

Spasení skrze skutky je nauka všech pohanských náboženství. Pavel přinesl radostné poselství, že všechny ze “skutků” byly dokonány skrze Spasitele Yahushuu. Spasení nyní přišlo jedině skrze víru v Něj!

Neboť se nestydím za evangelium [dobrou zprávu] Yahushuovo, protože je to moc Yahuwaha ke spasení pro každého, kdo věří . . . V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: “Spravedlivý z víry bude živ.” (viz Římanům 1,16-17)

silhouette of a repentant man standing in front of a crossTi, kteří mají víru v Yahushuu, přijímají Jeho smrt na místo své vlastní jako cenu požadovanou za své hříchy. Pak mohou být “vzkříšeni” s Ním v novosti života. Už nejsou déle svázáni svou starou hříšnou přirozeností. Jsou svobodní v Yahushuovi!

Byl jsem ukřižován s Yahushuou; už to nejsem já, kdo žije, ale Yahushua žije ve mně; a život, který nyní žiji v těle, žiji skrze víru v Yahova Syna, který mne miloval a dal Sebe za mne. (viz Galatským 2,20)

Zde je ta moc evangelia! Litující hříšníci mohou mít, skrze víru ve svého Spasitele, přibit záznam svých hříchů na kříž a žít nový život v Yahushuovi. Tato pravda proměňuje životy!

Satan ví, že jeho zotročující kontrola nad životy je zlomena skrze moc v evangeliu Yahushui. Aby byla tato život proměňující pravda utajena před světem, Satan vzal jeden výrok, který nejjasněji vysvětluje tento proces, a zahalil ho temnotou skrze nesprávný překlad a nepochopení.

Toto místo se nachází v Kolosským 2,13-17:

“I vás, mrtvé ve vašich hříších . . . , spolu s Ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži.  A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil je veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství.  Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novměsícům či sabatům.  Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost je v . . . [Yahushuovi].” (Kolosským 2,13-17)

Satan svedl velké množství lidí k názoru, že ten “soupis ustanovení”, o kterém se mluví v tomto textu a který Yahushua “odstranil” tím, že ho přibil na kříž, je božský zákon. Domnívají se, že božský zákon už není zavazující a že ustanovení a přikázání ohledně jezení jen čistého masa a zachovávání svátků, Sabatů a Novměsíců byla “odstraněna”. Takto Satan vede mnohé ke skutečnému přestupování božského zákona, protože uvěřili, že tento text učí, že zákon už není třeba zachovávat.

man holding open bibleAvšak pečlivé prošetření tohoto textu odhaluje omyl této nauky.

“Co je tento 'soupis ustanovení'? Tato slova jsou přeložena z řecké fráze cheirographon tois dogmasin. Cheirographon znamená něco napsané rukou, což se ale může konkrétně vztahovat k nějakému právnímu dokumentu, dluhopisu nebo směnce. Dogmasin odkazuje na usnesení, zákony nebo instrukce řídící způsob života člověka.” (Earl L. Henn, "Was God's Law Nailed to the Cross?")

Tato “ustanovení”, která jsou “proti” nám, nemohou být ten boží zákon, protože boží zákon je pro nás! Pavel sám uvádí: “Zákon je svatý a přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.” (Římanům 7,12)

Zákon Yahuwahův je dokonalý, proměňující duši; Přikázání Yahuwaha jsou přímá, obveselující srdce. Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího zlata. Služebník Tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich ostříhá, užitek hojný má. (viz Žalm 19,7-8, 10-11)

Pavel hlásá dobrou zprávu o spasení v Kolosským 2! Skrze Spasitelovu smrt je dluh z viny zapřičiněn hříchem smazán! Hřích je ten “soupis ustanovení” a byl skutečně “proti nám”.

Když byl člověk ukřižován, seznam zločinů, kterých se dopustil, byl taktéž přibit na kříž. Pilát nechal napsat Yahushuův zločin: Král Židů. Jako náš Král a jako náš Spasitel obdržel Yahushua trest za naše hříchy.

“Byl počítán mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.” (Izaiáš 53,12) 

young man kneeling with a Bible“On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchemkvůli nám, abychom se my v Něm stali Yahuwahovou spravedlností.” (2 Korintským 5,21)

Všichni kdo přijímají smrt Spasitele za své hříchy, mají záznam svých hříchů “odstraněn” a “přibit na kříž”.

Yahushua tedy trpěl za nás . . . On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - jeho ranami jste byli uzdraveni. (viz 1 Petrova 2,21.24)

Kolosským 2 prezentuje velmi krásnou a hlubokou pravdu: nauku o ospravedlnění.

“I vás, mrtvé ve vašich hříších . . . , spolu s Ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy  a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži.” (Kolosským 2,13.14)

„To”, co bylo přibito na kříž, není ten “svatý, spravedlivý a dobrý” boží zákon. To, co bylo přibito na kříž a “smazáno”, byl záznam přestoupení a hříchů! Když byl záznam hříchů smazán, Satanova moc nad životy byla zlomena!

“A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil je veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství.” (Kolosským 2,15)

To je dobrá zpráva dnes a byla to dobrá zpráva i pro kolossenské.

Colossæ bylo pohanské město. Jejich náboženství bylo náboženstvím spasení skrze skutky. Učili, že dokonalost může být dosažena jedině skrze extrémní sebezapření a abstinenci požitků. Věřili, že každý, kdo tvrdí, že je náboženský, by měl praktikovat stejná omezující opatření jako oni. To ovlivnilo mladé křesťany v Colossæ, kteří byli dříve pohany. Místo toho, aby plně důvěřovali zásluhám svého ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele, vrátili se kolossenští k sebezapírání v domněnce, že to požaduje spasení.

Pavel je varoval, aby se nesnažili “získat Nebe skrze vlastní skutky”.

“Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl filosofií a marným klamem založeným na lidské tradici, na principech světa, a ne na . . . [Yahushuovi].”  (Kolosským 2,8)

Yahuwah nikdy nevyžadoval sebetrestání jako podmínku pro spasení. Pavel povzbuzoval kolossenské věřící, aby byli svobodni v Yahushuovi a nenechali se ovlivnit sebeomezovací abstinencí pohanů kolem nich.

“Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novměsíci či sabatům.  Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost je v . . . [Yahushuovi].  Ať vás nepřipraví o vítěznou odměnu nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře . . . a nedrží se Hlavy [Yahushui], . . .” (Kolosským 2,16-19)

“Ale skutečnost je v Yahushuovi” je fráze, která byla nesprávně přeložena.

“Doslovný překlad posledních pár slov v Kolosským 2,17 znamená 'ale tělo Kristovo [Yahushuovo].' Co je to tělo . . . [Yahushuovo]? 1 Korintským 12,27 nabízí odpověď: 'Vy jste tedy tělo . . .  [Yahushuovo]  a jednotlivě jeho údy. ' Tělo . . . [Yahushuovo] je církev!”  (Earl L. Henn, "Are the Sabbath and Holy Days Done Away?")

three crosses at sunsetPavel učil Kolossenské, že nesmí dovolit, aby jim kritika okolních pohanů diktovala jejich praktiky. Nyní byli osvobozeni od pohanských filosofií a mohli žít vyrovnaný život v Yahushuovi.

“Když jste tedy s . . . [Yahushuou] zemřeli principům světa, proč se poddáváte těm ustanovením, jako byste ještě žili ve světě?: "Nesahej, neokoušej, ani se nedotýkej! Všechny ty věci se zakládají na příkazech a učeních lidí.” (Kolosským 2,20-22)

Nikdo už nepotřebuje tíhnout k tradicím vytvořeným člověkem, aby si zasloužil cestu do Nebe. Yahushuova smrt na kříži odpustila dluh, který dlužník dlužil. Záznam tvých hříchů byl přibit na kříž.

“Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. . .  [Yahuwah] na Něho nechal dopadnout vinu nás všech.” (Izaiáš 53,5.6)

Je ti odpuštěno!   Jsi svobodný!
 


Klikni zde a shlédni video!