Print

Daya ng Kontra-Repormasyon: Futurismo at Preterismo ay Pinasok ang Protestantismo

Ang kahanga-hangang aklat ni Daniel ay isa sa pinakapropetikong mga aklat sa lahat ng Kasulatan. Kapag ang Pahayag, isang propetikong planta sa sarili nitong karapatan, ay pinag-aralan kasama ang Daniel, kagulat-gulat na mga patotoo ay susulong sa pagsinag! Marami ang tapat na naglaan ng hindi mabilang na mga oras upang subukang maunawaan ang mga eksaktong kahulugan ng bakal na istatwa ng tao, ang mga hindi kapani-paniwalang hayop, at para sa mga layunin rito, ang Propesiya ng 70 Sanlinggo. Ilang mga pagpapaliwanag ang managana ngunit “walang propesiya ng Kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sinuman” (2 Pedro 1:20). Dapat nating hayaan ang Bibliya na ipaliwanag ang sariling kahulugan nito. Para gawin ito, ang sinuman ay dapat magsimula sa katunayan na basahin ang teksto:  

“Pitong pung sanglinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyo ngang talastasin at bulayin, na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa Pinahiran na Prinsipe, magiging pitong sanglinggo, at anim na pu't dalawang sanglinggo: ito'y matatayo uli, na may lansangan at kuta, sa makatuwid baga'y sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng anim na pu't dalawang sanglinggo, mahihiwalay ang Pinahiran, at mawawalaan ng anoman: at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating; at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma; mga pagkasira ay ipinasiya na. At pagtitibayin Niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo: at sa kalahati ng sanglinggo ay Kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay.” Daniel 9:24-27

Malinaw na ang buong bahagi na ito ay sinasabi ang tungkol sa kaparehong persona, si Yahushua. Ito’y walang katuturan na ang nasa kalagitnaan ng teksto nito na gumagamit ng panghalip para simulang pag-usapan ang naiiba, ang antikristo.

Kinuha ng WLC ang Makasaysayang pananaw kapag mauunawaan ang Propesiya ng 70 Sanlinggo. Sa ibang salita, ang "Pitumpung Sanlinggo" ay nangyari sa nakaraan sa kronolohiyang kaayusan.1 Para maging malinaw, ang propetikong 70 Sanlinggo ay hindi katulad ng 70 sanlinggo ng literal na pitong araw. Ayon sa Mga Bilang 14:33 at Ezekiel 4:4-5, ang Propetikong Panahon ay ibinigay sa mga araw ngunit binibilang sa mga taon. Dahil dito, ang 70 Propetikong Sanlinggo ay katumbas ng 490 propetikong araw, na sa katunayan ay 490 literal na taon. Kaya, ang Makasaysayang pananaw ng propesiyang ito ay 490 taon ang tinukoy para sa mga Anak ni Israel. Ang "paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem" ay nangyari noong 457 BC. Tingnan ang Ezra 7. Sa panahon ng unang 7 sanlinggo (49 na taon), ang Jerusalem ay muling itinayo at natapos noong 408 BC. Pagkatapos ay 62 sanlinggo (434 taon) ang sumunod at sa pagtatapos nito, si Yahushua ay binautismo noong 27 AD, ang pagsisimula ng Kanyang makalupang paglilingkod. Sa panahon ng ika-69 na sanlinggo o ang panghuling pitong taon ng propesiya, pagtitibayin ni Yahushua ang tipan sa mga Anak ni Israel. Ang Kanyang pagpako sa krus, tatlo’t kalahating taon sa loob ng panghuling pitong taon noong 31 AD, ay naghatid ng pagpapatigil ng hain at alay (Mateo 27:51; Marcos 15:38). Pagkatapos, sa katapusan ng ikalawang tatlo’t kalahating taon, kasabay ng pagpatay kay Esteban noong 34 AD, ang panahong inilaan para sa mga Anak ni Israel ay natapos na, ang tipan ay natupad na, at ang Magandang Balita ay tumungo sa mga Hentil. Ang pangako ni Yahuwah kay Abraham ay naihatid sa katuparan. Ang Kanyang pangako kay Adan at Eba ay isinagawa. Pinagtibay Niya ang resulta ng kasunduan. Bagama’t hindi sa tulak ng artikulong ito, dapat na tandaan mula sa puntong ito nang pasulong sa Kasaysayan, ang Anak ni Israel ay HINDI NA ang piniling bayan ni Yahuwah.

Propesiya ng 70 Sanlinggo ng Daniel 9:24-27 

Ang Rapture: Lihim na Armas ni Satanas

Ang Rapture: Lihim na Armas ni Satanas

Ang sinuman ay ibig ipalagay, matapos makita ang balangkas na ito, na ang pagkakaunawang ito ng “70 Sanlinggo” ay kung paano ang lahat ng mga Kristyano ay mauunawaan ito. At kapag ikaw ay nabubuhay sa panahon ng mga Apostol, ikaw ay tama. Ang mga Apostol at ang mga sumunod na nalalabi, gaya ng mga Waldensiyan, mahigpit na hinahawakan ang pagkakaunawang ito. Gayunman, habang ang sistema ng Kapapahan ay nagsimulang lumitaw sa kapangyarihan at awtoridad sa buong mundo, ganon din ang kanilang hindi-karapat-dapat na mga pagpapaliwanag ng Kasulatan. Ang Daniel at Pahayag ay hinulaan na ang kapangyarihang antikristo ay lilitaw sa pangrelihiyon-pampulitikal na lakas. Kontrolado nila ang sistema ng paniniwala para sa karamihan ng sangkatauhan at pinanatili ang mundo na balot ng kadiliman sa loob ng 1260 taon – “isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon” (Daniel 7:25, 12:7; Pahayag 12:14; mas marami pa ukol dito ay naririto). Mayroong mga lukbutan ng mga tunay na Kristyano sa ibang bansa, gaya ng mga Waldensiyan, na gumaganap sa Apostolikong Kristyanismo, at ito’y dumating sa mabigat na pag-uusig mula sa Simbahan ng Roma.

Habang ang panahon ay tinukoy para sa kontrol ng Kapapahang Roma sa buong mundo ay nagsimulang umiihip pababa, ang mahalagang kaalaman ng kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang maliit na sungay at kapangyarihang antikristo ay nagsimulang lumitaw. LAHAT ng mga lider ng Repormasyon at mga mananampalataya ay nalalaman at itinuro na ang Sistema ng Simbahang Katoliko ay ang hinulaang kapangyarihang antikristo, maging bago pa ang pagtatapos ng 1260 araw/taong propesiya sa Pahayag 12 at Daniel 7:25. Kahit na si Pablo na nagbabala “ng suwail, na... lalabanan niya ang lahat ng kinikilalang Elohim at sinasamba ng mga tao, at itataas niya ang sarili sa lahat ng ito. Uupo siya sa Templo ng Elohim at magpapakilalang siya ang Elohim.” (2 Tesalonica 2:3-4) Ipila ang pinakamapanira at pinakamasamang organisasyon. Ipila ang mga Heswita. Nalalaman ng Roma na hindi nila maaaring pahintulutan ang lumalaking pangkat ng mga Protestanteng “erehe” na magpatuloy sa pagtuturo ng tunay na Ebanghelyo kung nais nilang manatili sa kapangyarihan. Kaya ang Kalipunan ni Hesus, o ang mga Heswita, ay opisyal na binuo para labanan ang Repormasyon. Ang Dragon ay tumindi ang galit sa babae. Tumungo sila sa pagpunit ng Katotohanan sa ilang paraan, sa pagsunog sa istaka at pagpapahirap sa pinaka-kakila-kilabot na paraan. Gayunman, ang mas tuso at tiyak na mga hakbang ay ginamit rin, at ang mga ito’y ginagamit pa rin ngayon at lumilinlang sa milyun-milyon, ginagamit rin maging ng mga mismong Protestante! Ang isang pinaka-epektibong paraan upang manlinlang ay ituro ang mga kasinungalingan at angkinin ang lahat ng ibang pananaw na eretiko. Ito ang eksaktong pamamalakad ng Kontra Repormasyon kasama ang mga pagtuturo ng Futurismo at Preterismo.

Futurism and Preterism 

 

Francisco Ribera

Ang plano upang puksain ang Repormasyon sa kamatayan ng “mga erehe” ay tumalbog pabalik. Kung mas maraming silang napapatay na mga Protestante, mas maraming matatapat na mananampalataya ang lumalago. Ang Romanong Simbahan ay nangailangan ng paraan upang pangkaisipang dumistansya mula sa pagiging “maliit na sungay” ng Daniel 8, isang katunayan na ang lahat ng mga Protestante sa panahong iyon ay may kamalayan. Si Francisco Ribera, isang Heswitang iskolar, ay ipinakilala ang Futurismo noong 1585. Si Kardinal Robert Bellarmine, isa sa mga kilalang tagapagtanggol ng mga Heswita, ay tinulungang itaguyod ang mga ideya ni Ribera. Kinuha ni Ribera ang panghuling sanlinggo ng propesiya ng 70 sanlinggo, hinati sa dalawang bahagi, at ginamit ito sa antikristo, sa halip na kay Kristo. Inilagay niya rin ang sanlinggong ito sa hinaharap, sapagkat ang kapangyarihang antikristo ay hindi lilitaw hanggang pitong taon bago ang muling pagdating ni Yahushua. Ito ang “Pitong Taon ng Pagdurusa” na palaging pinagmumuni-munihan ng mga tao. Dahil dito, maraming nalinlang sa paghihintay at pagsubaybay para sa pagdating ng antikristo habang nakatitig sa kanya mismo, mukha sa mukha! Isang baha ng mga maling doktrina ang dumating mula sa maling pagtuturo na ito – ang Tagong Rapture, Pitong Taon ng Pagdurusa, isang pangkat ng mga Super Hudyo na lalaban hanggang sa katapusan ng panahon matapos ang Tagong Rapture – pinangalanan lang ang kaunti.

Ang Futurismo ay nangailangan rin ng paglikha ng Estado ng Israel, na naganap noong 1948. Ang mga Zionist at mga Heswita ay magkasamang nagtatrabaho para sa isang pangmadlang panlilinlang. Dahil sa kanilang maling pagpapaliwanag ng Daniel 9:27, kailangan nila ng ikatlong templo na itatayo at ang mga kasuklam-suklam na pag-aalay ay ibabalik muli upang ipahayag sa isang huwad na “antikristo” na ilalapag ng TOTOONG antikristo na nagbabalatkayo bilang totoong Kristo. Ito ay isang ganap na krimen laban sa sangkatauhan dahil halos lahat ng popular na Kristyanismo ay hindi nalalamang niyayakap ang huwad na eskatolohiyang ito.

Sino ang mga Heswita?

Sino ang mga Heswita?

Ang katunayan ay ang Daniel 9:24-27 ay natupad na sa kabuuan nito, sa buhay at paglilingkod ni Yahushua at ang kasunod na kamatayan ni Esteban, ang kauna-unahang Kristyanong Martir.

Sapagkat iniibig nila ang pagkalito, ang Roma, gayunman, ay hindi pa natapos sa kanilang maling pagpapaliwanag upang sadyang iwasan ang kanilang pagkakakilanlan. Mayroong ikalawang huwad na pagtuturo na nakapaligid sa mga propesiya ng Daniel at Pahayag, ang Preterismo. Hindi nagtagal matapos nilikha ni Ribera ang Futurismo, ang Espanyol na Heswita na si Luis De Alcazar ay nagsulat ng isang komentaryo na tinawag na Investigation of the Hidden Sense of the Apocalyse. Iminungkahi niya na ang lahat ng Pahayag at Daniel ay naaangkop sa paganong Roma at “nakikita na walang paggamit ng propesiya sa gitnang panahon o ang kapapahan.”2 Tunay na kapansin-pansin kung paano ang mangmang na mga tao ay tinanggap ang dalawang pagtuturo na ito. Ang Futurismo at Preterismo ay lumaganap sa ibang bansa at kasalukuyang nililinlang ang halos buong mundo, maging ang mga Protestante.

Dapat na tandaan na maraming paglalathala ang tumulong sa panlilinlang na ito, katulad ng mga gawa ni Margaret McDonald, Samuel Maitland, John Darby [kilala bilang ama ng modernong Rapture], Samuel Tregelles, at Cyrus Scofield. Si Scofield ay “lubhang naimpluwensya ng mga isinulat ni J. N. Darby, isinama ang Futurismo sa mga tala ng kanyang Scofield Reference Bible. Unang inilathala sa Oxford University Press noong 1909, isang milyong kopya ang naimprinta noong 1930. Ang Scofield Bible ay nakatulong sa matibay na pagtatatag ng napukaw sa Heswita na Futurist na pagpapaliwanag sa mga paaralang Protestant Bible ng Estados Unidos noong ika-20 siglo.”3

Kaya, ang Heswitang Futurist ay kumalat sa mga Protestanteng seminaryo ng Amerika.

Iclick rito para sa isang listahan ng ilan sa mga matataas na seminaryo at mga pangalan.
 • Dallas Theological Seminary (isang hindi denominasyonal na Protestanteng paaralan): Lewis Sperry Chafer (1871-1952), isang mag-aaral ni Cyrus Scofield, nagtatag ng Evangelical Theological College (ngayon ay DTS) noong 1924, na marahil ang pinakamaimpluwensya sa Estados Unidos ngayon. Ang Futurismo, at ang tagong rapture (na tinawag nila na pinagpalang pag-asa), ay bumalot sa mga artikulong 18-20 ng DTS Full Doctrinal Statement.

  Ilan sa mga kilala alumni at pakultad ng DTS:
  • John Walvoord (Propesor Emeritus ng Systematic Theology, Pangulo ng Dallas Theological Seminary mula 1952 hanggang 1986, Kanselor ng DTS mula noong 1986), may-akda ng The Rapture Question (1957), at kasapi ng komite ng rebisyon para sa The New Scofield Reference Bible.
  • Chuck Swindoll (Insight for Living), Pangulo ng Dallas Theological Seminary mula noong Hulyo ng 1994.
  • Charles C. Ryrie (Propesor Emeritus, Dallas Theological Seminary), may-akda ng The Ryrie Study Bible, na ipinakilala bilang bagong Scofield Reference Bible para sa katapusan ng ika-20 siglo.
  • Hal Lindsey, (hallindsey.com - hallindseyoracle.com) may-akda ng The Rapture: Truth or Consequences (1983), malamang ang pinakakilalang may-akda ng propesiya ng huling 30 taon. Mag-isang pinaniwalaang awtoridad ng Bibliya para sa kamakailang Futurist antikristong pelikula ng Trinity Broadcasting na Omega Code.
  • J. Vernon McGee (1904-1988), serye ng Through the Bible Radio.
  • Kenneth N. Taylor (dating director ng Moody Press, nagtatag ng Tyndale House Publishing), may-akda ng The Living Bible. Ang Tyndale House ay ang naglathala ng tanyag na serye ng Futurist na Left Behind nina Tim LaHaye at Jerry Jenkins.
  • Thomas Ice (Punong Direktor ng Pre-trib Research Center), Th.M. mula sa DTS, kapwa nagtatag ng Pre-trib Research Center kasama si Tim LaHaye.
  • Renald Showers, Most High God: A Commentary on the Book of Daniel.
 • Moody Bible Institute ng Chicago: Noong 1890, si C. I. Scofield ay sinimulan ang Comprehensive Bible Correspondence Course, huling kinuha mga taong 1914 ng Moody Bible Institute (Dwight L. Moody, nagtatag ng Moody Church, ipinagbalik-loob si Scofield, at si Scofield ay nagturo at namuno sa paglilibing kay Moody noong 1899). [Mahalagang tandaan na mismong si Dwight Moody ay maaaring walang magawa sa pagtuturong ito.]
  • Ang Moody Press ay ibinigay ang mga aralin ng Sunday School sa mga simbahan ng Assembly of God noong 1914, ipinakilala ang mga Pentecostals sa Futurismo at ang teorya ng tagong rapture.
  • Ang Ryrie Study Bible, ni Charles C. Ryrie, nagtapos sa Dallas Theological Seminary, ipinagmalaki ang 10,000+ na tala ng pag-aaral at inilista na kabilang sa mga pinakamabentang aklat na inilathala ng Moody Press.
  • Jerry B. Jenkins, kapwa-may-akda ng serye ng Left Behind, ay ang dating pangalawang pangulo para sa paglalathala ng Moody Bible Institute, at dating patnugot ng Moody Magazine. Siya ay kasalukuyang iskritor ng Moody Bible Institute.
 • Western Theological Seminary (Reformed Church sa America).
  • Alma Mater ni Tim LaHaye, nagtatag ng Pre-trib Research Center, kapwa-may-akda ng serye mga aklat ng Left Behind, ang pinakatanyag na serye na nagtataguyod ng Futurismo at ang tagong rapture, na nagbenta ng mahigit 20+ milyong kopya. Inilathala ng Tyndale House, mga nasa 12 pamagat ang pinagplanuhan para sa mga serye. Ang pelikulang bersyon ng unang aklat sa serye ay ginawa ng mga may-akda ng propesiya na sina Peter at Paul Lalonde ng Cloud Ten Pictures. Unang inilabas sa video casette, at pagkatapos sa mga sinehan maaga noong 2001, ang mga tao na napanood ang Left Behind ay sinabi na ito’y nakalilito, at nagkukulang ng isang Ebanghelyong presentasyon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesu-Kristo, ginagawang kakaunti (kung meron man) ang ebanghelistikong kahalagahan, gaya ng Omega Code at Megiddo (Omega Code II) ng TBN.
 • Tim LaHaye School of Prophecy - binuksan noong Enero 2002 sa kampus ng Liberty University
  Lynchburg, V.A., Dr. Jerry Falwell – Kanselor. Sinasabi ni Tim LaHaye na siya ay humanga sa mga propesiyang pagpupulong ng Albury Park and Powerscourt na naganap sa Britanya noong 1820’s at 1830’s at ito ay direktang humantong sa kanyang kapwa-pagtatatag ng Pre-trib Research Center. Sina Edward Irving at J. N. Darby ay dumalo, at malinaw na lubos na nakaimpluwensya, ang mga ika-19 na siglo na propesiyang pagpupulong kung saan ang tagong rapture at futurismo ay nakakuha ng pagtanggap sa mga Protestanteng iskolar ng propesiya.

Mga kilalang paglilingkod na nagtuturo ng Futurismo at ang Tagong Rapture:

 • Trinity Broadcasting - marahil ang pinakamalaking Kristyanong TV Broadcasting Network, ang TBN ay lumikha ng dalawang futurist na pelikula: Omega Code at Megiddo (Omega Code II). Ang TBN ay ipinalabas din ang mga sumusunod na pelikula na may temang pangkatapusan, tagong rapture / futurismo:

The Moment After – TMA Productions.
Dalawang ahenteng FBI ay siniyasat ang dahilan sa biglaang misteryosong pagkawala ng milyun-milyong tao

The Gathering – DRC Productions.
Dalawang hindi nananamplatayang babae at isang nananalig na asawang lalaki ang mayroong mga nakakagambalang pangitain ng nalalapit na matinding paghihirap at ang biglaang rapture ng mga Kristyano.

End of the Harvest – Christiano Film Group.
Isang mag-aaral ng kolehiyo, na nakaranas ng mga kakaibang panaginip ng isang magsasakang nag-aani ng trigo, nag-aatubiling ipinagtanggol ang prpesiyang pangkatapusan ng Bibliya noong ang isa pang mag-aaral ay bigong magbigay ng presentasyon sa isang pangkat ng konserbatibong ateista sa isang samahang pilosopiya. Mahusay na itinataguyod ang espirituwalismo (pakikipag-usap sa mga patay).

 • Jack Van Impe Ministries - May-akda ng The Jack Van Impe Prophecy Bible at isang berso sa bersong komentaryo sa aklat ng Pahayag na pinamagatang Revelation Revealed. Sa kanyang programa sa telebisyon, inaangkin ni Jack na ang Diyos mismo ay ipinakita sa kanya ang kamalian ng mga dating tagapaliwanag ng Bibliya at ibinigay sa kanya ang tiyak na tamang pagpapaliwanag ng aklat ng Pahayag. Tagalikha ng mga sumusunod na temang futurist na pelikula:
  • Apocalypse I: Caught in the Eye of the Storm.
  • Apocalypse II: Revelation.
  • Apocalypse III: Tribulation.
  • Apocalypse IV: Judgment. 
 • Jerry Falwell Ministries - mabigat na itinataguyod ang Tim LaHaye School of Bible Prophecy, na binuksan noong Enero 2002 sa kampus ng Liberty University ni Falwell.
 • John Hagee Ministries - inaalok ang John Hagee Prophecy Study Bible, itinala bilang “tanging Prophecy Study Bible ng uri nito”, na may 300 pahina ng pag-aaral ng mga tala ng Propesiya ng Bibliya at mayroong mga kakaibang tsart ng Propesiya ng Bibliya. Matapang na itinataguyod ni John Hagee ang mga aklat ng Left Behind at pelikula na may isang oras na habang impormersyal na mga programa ng telebisyon.
 • The King is Coming, World Prophetic Ministry, Colton, California, Ed Hindson President. Founded by Dr. Howard C. Estep (1916-1986), may-akda ng The Catching Away (1967). Nakatuon sa literal na pagpapaliwanag ng Bibliya. Si Dr. Dave Breese, dating Pangulo ng WPM at Guro sa “The King is Coming,” tinukoy ang puwang na mga tala noong nagtuturo ng Futurist na pagpapaliwanag ng 70 Sanlinggo ni Daniel sa The King is Coming. Nag-ambag sa Tim LaHaye Study Bible, itinala bilang “pinakakumpletong pag-aaral ng Bibliya sa lahat!” Si Tim LaHaye ay naging panauhing tagapagsalita para sa isang serye ng mga programa sa “The King is Coming.”
 • Grant R. Jeffrey (Prophecy Online) 
 • Hilton Sutton World Ministries
 • Zola Levitt - Zola Levitt Ministries ay “pinanghahawakan ang isang striktong literal at walang maling pagpapaliwanag ng Bibliya, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo lamang, ang nalalapit na bago ang matinding pagsubok na Rapture ng lahat ng mga mananampalataya at ang pagtatatag ng isang libong taong kaharian sa lupa"
 • John Ankerberg (Ankerberg Theological Research Institute), (Harbor Lighthouse)
 • Perry Stone (Manna Fest), Nagtatag at Pangulo ng Voice of Evangelism Ministries Inc. 
 • Chuck Missler (Koinonia House). Questions Continue: The Great Snatch?
 • Dave Hunt (The Berean Call) - may-akda ng A Woman Rides the Beast, sapat nang kapansin-pansin, itinuturo ang tagong rapture at panghinaharap na antikristo.

(kinuha mula sa Biblelight.net/antichrist.htm)

Kaya, ang lahat ba ng pag-asa ay naglaho na? Tiyak na hindi pa! Ang matapat ni Yahuwah ay magtuturo laban sa mga huwad na doktrinang ito. Ang subok na at totoong Protestante ay palaging magsasalita laban sa kapapahan. Si Joseph Tanner ay mayroon nito noong sinabi, 100 taon ang nakalipas, maging bago pa ang “nakamamatay na sugat” ay tuluyang gumaling noong 1929:

Napakadakila ang hawak ng paghatol na ang Kapapahan ay ang Antikristo na nakamit sa mga kaisipan ng mga tao, na ang Roma sa huli ay nakita na dapat siya’y humikayat, at subukan, sa paglalagay ng ibang mga sistema ng pagpapaliwanag, upang humadlang sa pagkakakilanlan ng Kapapahan sa Antikristo.

Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag?

Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag?

Ayon dito, sa pagtatapos ng siglo ng Repormasyon, dalawa ng kanyang pinaka-natutong mga doktor ay inihanda sa tungkulin, bawat isa’y nagsisikap sa magkaibang paraan upang makamit ang kaparehong resulta, katulad, ang paglilihis ng mga kaisipan ng tao mula sa pagpapakilala ng katuparan ng mga propesiya ng Antikristo sa sistema ng Kapapahan. Ang Heswita na si Alcasar ay nakatuon ang sarili sa pagpapadala sa katanyagan ng Preterist na paraan ng pagpapaliwanag, na sandaling nabatid, at kaya nagsusumikap na ipakita na ang mga propesiya ng Antikristo ay natupad na bago pa ang mga Papa ay namuno sa Roma, at dahil dito’y hindi maaaring gamitin sa Kapapahan. Sa kabilang dako, ang Heswita na si Ribera ay sinubukan na itago ang paggamit ng mga propesiyang ito sa kapangyarihang Kapapahan sa paglalabas ng sistemang Futurist, na nagpapahayag na ang mga propesiyang ito ay hindi tinukoy ang tungkulin ng Kapapahan, kundi ng ilang talulikas na indibidwal sa hinaharap, na hindi pa lumilitaw, at para magpatuloy sa kapangyarihan sa loob ng tatlo at kalahating taon. Kaya, sapagkat sinabi ni Alford, ang Heswita na si Ribera, mga taong 1580 AD, ay maaaring ituring na Tagapagtatag ng Sistemang Futurist sa modernong panahon.

Ito ay isang bagay para sa malalim na panimdim na iyong mga hinahawakan at nagtataguyod ng sistemang Futurist sa kasalukuyang panahon, ang mga Protestante, sapagkat sila para sa karamihan ng parte, ay tunay na naglalaro sa kamay ng Roma, at tinutulungan na tabingan ang Kapapahan mula sa pagtuklas bilang ang Antikristo. Mabuting sinabi na ang “Futurismo ay malamang para puksain ang tanda na inilagay ng Banal na Espiritu sa Kapapahan.” Lalo na ito ay pagsisihan sa panahon kung kailan ang Kapapahang Antikristo ay nakikitang gumagawa ng lumilipas na pagsisikap para makuhang muli ang kanyang dating hawak sa mga kaisipan ng tao. Ngayong muli, gaya sa Repormasyon, lalong kinakailangan na ang kanyang tunay na katangian ay dapat na makilala, ng lahat ng ibig na maging matapat sa “patotoo [ni Yahushua].”4

Ang dalawang Heswitang pagpapaliwanag na ito ay walang pinagkaiba; gayunman, ang mga ito ay parehong paglilihis sa Repormasyong Protestante. Gaano man hindi kanais-nais o magkasalungat ang dalawang pagpapaliwanag na ito, parehong silang nagtagumpay sa katuparan ng kanilang layunin sa panlilinlang sa halos lahat ng modernong Kristyanismo.

Sa anong maaari lamang na ilarawan bilang isang nakasisindak na pagbaliktad, ang mga Protestante sa panahon sa katunayan ay nagiging pinakamalaking kakampi ng kapapahan sa pagpapakalat ng mga Heswitang propaganda. Anong kabalintunaan na ang mga Protestante, na orihinal na lumayo mula sa malinaw na kinilala nila na nangangalunyang antikristong simbahan ng propesiya, ngayo’y kampeon ng Futurist na pagpapaliwanag mula sa mataas na antas na mga pandaigidigang paglilingkod. Ang Futurismo ay wala duda, naging matagumpay nang lagpas pa sa mga pambihirang pangarap ng mga may-akdang Heswita na ito. Ito rin ay maaaring sabihin sa Preterismong pagpapaliwanag ni Luis De Alcazar, bagama’t sa mababang antas. 5

Ang Kapapahang Roma ay ang maliit na sungay, ang antikristong kapangyarihan, ang naglasing na patutot, ang mapanglait na upuan ng suwail. Halos ng lahat ng Kristyanismo ay nawalan ng mahalagang Patotoo na ito at nawala sa landas. Isipin kung gaano katanyag si Pope Francis ngayon. Iniibig siya ng buong mundo. Huwag papalinlang, Minamahal ni Yahuwah. Hanapin ang iyong sarili sa Kanyang anino. Maghanda, panatilihin ang Utos, at magkaroon ng Patotoo ni Yahushua, sapagkat ang Dragon ay mapopoot at ang panahon ay maiksi na.

 


1 Walang lubos na Biblikal na alinsunuran para sa paghahati ng 70 sanlinggo at pagpapaliban ng huling sanlinggo sa ilang punto ng hinaharap. Ang propesiya ay ibinigay bilang isang talaan ng panahon.

2 http://biblelight.net/antichrist.htm

3 Ibid.

4 From Daniel and the Revelation: The Chart of Prophecy and Our Place In It, A Study of the Historical and Futurist Interpretation, ni Joseph Tanner, inilathala sa London nina Hodder at Stoughton, 1898, pages 16,17.

5 http://biblelight.net/antichrist.htm