Print

Den bibliska sanningen om livet och döden

Mängder av uppriktiga kristna är vilseledda av läran att själen aldrig dör, och att de avlidna har medvetande efter att de dött. Denna alltmer populära och bedrägliga undervisning är dödlig, eftersom den förbereder vägen för otaliga troende att acceptera och till och med omfamna Satans kommande bedrägerier, varav en av dessa kommer att vara djävulska andar som utger sig för att vara avlidna människor för att förklara oblibliska läror. Vi måste nu etablera oss uppå Yahuwahs ofelbara ord - så att när stunden kommer, så kommer vi inte att skakas av de lögnaktiga underverk som den onde framför. Som sagt, Skriften är mycket tydlig: De döda vet ingenting. Alla “manifestationer” av en död människa är Satans verk.

“Och Yahuwah Elohim formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.” – 1 Mos. 2:7

Obs: Andetag/Yahuwahs Ande + kroppen (som är gjord av stoft) = "En levande själ"

 

 

Pred. 9:5-6 
 

De som lever vet att de måste dö,
men de döda vet ingenting

och de får ingen lön mer,
ty minnet av dem är glömt.
Deras kärlek, deras hat och
deras avund finns inte mer.
Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen.

(Obs: Bibeln hänvisar ofta till döden som “sömn” mer än 50 gånger.)


Pred. 9:10

Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

 

 *Pred. 12:7

Då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Elohim som gav den.

Obs: Här ser vi att vid dödstillfället så återvänder kroppen till stoft och anden/andetaget återvänder till Yahuwah. De två beståndsdelar som utgör en “levande själ” enligt 1 Mos. 2:7 (1-Yahuwahs andetag; 2-lekamen) praktiskt taget plockas isär när man dör. Alltså finns det inget medvetande efter döden.

Kom Ihåg: Andetag/Yahuwahs ande + kroppen (som är tagen ur stoftet) = “En levande själ” (Se 1 Mos. 2:7 i toppen av denna artikel.)

Pred. 3:20

Alla går till en och samma plats. Alla har blivit till av stoft, alla vänder åter till stoft.

Pred. 6:6

Ja, även om han levde i två gånger tusen år utan att se något gott - går inte alla ändå till en och samma plats?

 

Psa 6:5

Ty i döden tänker ingen på dig, vem tackar dig i dödsriket?

Obs: Denna vers skulle inte vara vettigt om Yahuwahs trofasta faktiskt togs direkt till Himmelen efter döden, för givetvis skulle alla i Himmelen lovprisa Yahuwah! Liksom David så förstod kung Hiskia att det inte fanns något medvetande i graven; därför bad han till Yahuwah tårfyllt för sitt liv – se Jesaja 38.

 

Ps. 17:15

Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar .

Obs: David ser här fram emot dagen då han kommer väckas [från dödens sömn] i Elohims likhet vid Yahushuas Återkomst. - “Mina älskade, vi är nu Elohims barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh. 3:2)

 

Ps. 30:9

Vilken vinning har du av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig, kan det förkunna din trofasthet?

Obs: Psalmskrivaren erkänner än en gång att det inte finns något medvetande efter döden. När man dör återvänder anden/andetaget till Yahuwah och våra kroppar återvänder till stoftet. Yahuwahs trofasta kommer förbli sovande (medvetslösa) tills Yahushua återvänder. De onda och obotfärdiga kommer förbli sovande (medvetslösa) tills dess att de återuppväcks för att få det valet de gjort – den andra döden.

Ps. 49:15

Men Elohim skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig. Sela.

Ps. 71:20

Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter föra oss upp ur jordens djup.

 

Ps. 88:10-12

 

Gör du under för de döda,
kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela.
Förkunnar man i graven din nåd,
i avgrunden din trofasthet?
Känner man i mörkret dina under,
din rättfärdighet i glömskans land?

 

Ps. 104:29-30

Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta,
du tar bort deras ande och de dör och vänder åter till stoft.
Du sänder din Ande,
då skapas de och du förnyar jordens ansikte.

 

*Ps. 146:3-4

Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.

(Jämför med: 1 Mos. 2:7 … Pred. 12:7 … Job 27:3 …)

Ps. 115:17

De döda prisar inte Yahuwah, ingen som har farit ner i det tysta.

 

 
Job 14:12

 

Så lägger sig människan och står ej upp igen.
Först när inte himlen mer finns,
vaknar hon
och reser sig från sin sömn.

Obs: Himlarna kommer att förgås vid Yahushuas återkomst, på “domedagen”. (Se 2 Pet. 3:7) Då kommer Yahuwahs trofasta uppstå (väckas från dödssömnen).

 

Job 4:17

Kan en människa stå rättfärdig inför Elohim, kan en människa vara ren inför sin skapare?

Obs: Människan är förgänglig. Yahuwah allenast är odödlig. “[Yahuwah] som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amein.” (1 Tim. 6:15-16)


Hese. 18:4

 

Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen.
De är mina. Den som syndar skall dö.

Obs: Den första lögnen som Satan använde för att bedra mänskligheten var “Inte kommer ni dö!” - 1 Mos. 3:4

Dan. 12:2

De många som sover i mullen skall vakna,
några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

 

 

Dan. 12:13

Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.

Obs: Daniel får här höra att han kommer “uppstå” för att få sin del vid “tidens ände”. Han fick inte höra att skulle få sin del när han dog.

Yahuwahs trofasta kommer motta sin “del” vid Yahushuas Återvändo: “Välsignad är vår Mästare Yahushuas Eloah och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Yahushuas uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Elohims makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. … när Yahushua uppenbarar sig. (1 Pet. 1:3-5, 7)

 
Jes. 26:19

Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå.
Vakna upp
och jubla, ni som bor i stoftet, ... och jorden skall ge igen de avsomnade.

Obs: Jesajas hopp låg i de rättfärdigas uppståndelse vid tidens ände.

 

Jes. 38:18-19

 

Dödsriket tackar dig inte, döden prisar dig inte.
De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet.
Den levande, den som lever, tackar dig, så som jag gör i dag.
En far gör din trofasthet känd för barnen.

Obs: Profeten Jesaja, liksom kung Salomo, kung David, och alla de andra inspirerade Bibelförfattarna erkänner upprepade gånger att det inte finns något medvetande efter döden. Endast de levande kan prisa Yahuwah. När man dör … “vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.” (Psalm 146:4)

Joh. 3:13

Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.

 

 

*Joh. 5:25-29

 

Amein, amein säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Yahuwahs Sons röst, och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

Obs: Yahushuas ord kunde inte vara tydligare. De trofastas hopp ligger i “livets uppståndelse” vid tidens ände. Detta avsnitt skulle vara fullständigt obegripligt om Yahuwahs trofasta redan vore i Himmelen innan Hans återkomst!


Joh. 11:11-13

Sedan han sagt detta tillade han: Vår vän Lasarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom: Mästare, sover han, så blir han frisk. Yahushua hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn.

 

Joh. 11:24

Marta svarade: Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen.

Obs: Marta förstod väl att vårt hopp låg i “uppståndelsen på den yttersta dagen”. Hon trodde uppenbarligen att Lasarus inte for till Himmelen efter sin död.

 


Joh. 14:1-3

 

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Yah och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Obs: Yahushua tröstar sina lärjungar med löftet om Hans återvändo. Han talar om för dem att Han kommer återvända för att hämta dem så att, där Han är, där ska de också vara. Det är viktigt att poängtera att Yahushua inte tröstar sina lärjungar med att berätta för dem att de kommer att vara med Honom direkt efter att de dött.

Apg. 2:29,34

Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. … Ty David har inte farit upp till himlen.

 

1 Kor. 15:6

Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade [dvs döda].


1 Kor. 15:20
, 23

Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Obs: Återigen ligger vårt hopp i de rättfärdigas uppståndelse vid Yahushuas Återvändo.

 

 

1 Thess. 4:13-18

 

 

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Yahushua har dött och uppstått, så tror vi också att Yah skall föra fram dem som insomnat i Yahushua tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Mästaren: vi som lever och är kvar till Mästarens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Yahs basun, då skall Mästaren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Yahushua uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Mästaren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Jämför: Joh. 5:25-29

Obs: Paulus inspirerade instruktion om hur man tröstar varandra när vi mister nära och kära är inte att säga att den döde är i Himmelen i detta nu. Snarare berättar Paulus för oss att trösta varandra med det välsignade löftet att helgonen kommer uppstå vid Yahushuas Återkomst. Det är tragiskt att se hur ofta dessa simpla ord ignoreras… och att ärkefiendens lögn upprepas… “klart de inte dog”. (Se 1 Mos. 3:4) “De är i Himmelriket nu”.


 
1 Tim 6:15-16

[Yahuwah] … den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Obs: Endast Yahuwah är odödlig. Människan är dödlig. “Kan en människa stå rättfärdig inför Elohim?” (Job 4:17)

 

2 Tim 4:8

Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Mästaren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Obs: Paulus trodde inte att han skulle motta sin belöning direkt efter han dött. Han såg snarare fram emot att få uppstå när Yahushua uppenbaras på den sista dagen.

Upp. 20:5

Men de andra döda [de orättfärdiga] levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.

 
Upp. 22:12

Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.

Obs: Yahushua för med sig belöningen när Han återvänder. Människan får inte sin del (dvs. evigt liv) direkt efter man dött.


Slutsats:

Det finns inget medvetande efter döden. Både de rättfärdiga och de ogudaktiga kommer att "sova" tills de kallas från sina gravar, de rättfärdiga vid "1:a uppståndelsen" och de ogudaktiga vid "2:a uppståndelsen".

Den siste fienden som kommer förgöras är döden.” -1 Kor. 15:26


Vanliga missförstånd:

Många kommer att ta upp uppenbarelsen av Mose och Elia på förvandlingsberget (Matt. 17:3) som bevis på att de heliga omedelbart tas till himlen när de dör. Vi måste dock komma ihåg att Elia aldrig dog. Han fördes direkt till himlen (2 Kon. 2). Medan Mose faktiskt dog (5 Mos. 34:7) så blev han uppenbarligen uppväckt, eftersom det fanns en tvist med Satan om hans "kropp" (Jud. 1:9)


Relaterat innehåll: