Print

యెషయా నిజంగా యహూషువఃను చూసాడా?

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

యెషయా-నిజంగా-యహూషువఃను-చూసాడా?

యోహాను 12:41 పై ఒక వ్యాఖ్య

“రాజైన ఉజ్జియా మృతినొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసనమందు ప్రభువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను. ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలుండెను. ప్రతివాడు రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళ్లను కప్పుకొనుచు రెంటితో ఎగురు చుండెను. వారుసైన్యముల కధిపతియగు యహువః, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు; సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండియున్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి. వారి కంఠస్వరమువలన గడప కమ్ముల పునాదులు కదలుచు మందిరము ధూమము చేత నిండగా; నేను అయ్యో, నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను; అపవిత్రమైన పెదవులుగల జనుల మధ్యను నివసించు వాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైన్యములకధిపతియునగు యహువఃను నేను కన్నులార చూచితిననుకొంటిని. అప్పుడు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేతపట్టుకొని నాయొద్దకు ఎగిరివచ్చి నా నోటికి దాని తగిలించి, ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమాయెను, నీ దోషము తొలగిపోయెను అనెను. అప్పుడునేను ఎవని పంపెదను? మా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభువు సెలవియ్యగా వింటిని. అంతట నేనుచిత్తగించుము నేనున్నాను నన్ను పంపుమనగా; ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇట్లనుము మీరు నిత్యము వినుచుందురు గాని గ్రహింపకుందురు; నిత్యము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. వారు కన్నులతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గ్రహించి, మనస్సు మార్చుకొని స్వస్థత పొందక పోవునట్లు ఈ జనుల హృదయము క్రొవ్వచేసి వారి చెవులు మందపరచి వారి కన్నులు మూయించుమని చెప్పెను.” (యెషయా. 6:1-10).

"యెషయా ఆయన మహిమను చూసినందున ఇలా చెప్పాడు, మరియు అతని మాటలు యహూషువఃను సూచించును" (యోహాను 12:41, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్).

మహిమ

హెబ్రీ ప్రవక్తలలో గొప్ప మరియు అత్యంత అనర్గళమైన యెషయా, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్‌లో యోహాను 12:41 లో మనం చదివినట్లుగా తన జీవితకాలంలో యహూషువఃను చూసాడా? హెబ్రీ బైబిల్ యొక్క థియోఫనీలు (యహువః కనబడు సంఘటనలు) క్రిస్టోఫానీలు అని, అనగా త్రిత్వములో రెండవ వ్యక్తియైన యహూషువః క్రీస్తు కనిపించడం అని ప్రారంభ చర్చి యొక్క సాధారణ అభిప్రాయం. ఈ రోజు కూడా, చాలామంది క్రైస్తవులను ఈ ప్రశ్న అడిగితే, సమాధానం చాలా ఖచ్చితంగా అవును అని ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఆన్‌లైన్ ప్రశ్నోత్తర గ్రంథమైన “ఐ బిలీవ్: ఎ షార్ట్ ఎక్స్‌పోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్థోడాక్స్ డాక్ట్రిన్” లోని “యాహువః ది ఫాదర్” అనే ఆర్టికల్ కింద, ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది:

"తండ్రి అయిన యహువః ఎన్నటికీ ఏ భౌతిక రూపానికి పోలికగా లేడని లేదా ఆయన ఎప్పుడూ అవతరించలేదని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు అంగీకరిస్తున్నాను. పాత నిబంధనలోని థియోఫనీలలో, మన పవిత్ర పితామహులు సాక్ష్యమిచ్చినట్లుగా, అక్కడ కనిపించింది తండ్రియైన యహువః కాదు, కానీ అది ఎల్లప్పుడూ మన రక్షకుడైన యహూషువః, పవిత్ర త్రిత్వము లోని రెండవ వ్యక్తి, (అనగా, వాక్యం లేదా లోగోస్, ప్రభువు యొక్క దూత, సైన్యములకు ప్రభువైన యహువః, గొప్ప న్యాయవాధియైన దూత, పురాతన కాలపు దూత), ఆయన పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలకు మరియు తనను చూసినవారికి తనను తాను వెల్లడి చేసుకున్నాడు.”

ఏదేమైనా, యోహాను 12:41 గురించి సంఘ పితామహుల మధ్య ఏకగ్రీవ అంగీకారం లేదు. అగస్టీన్ మరియు క్రిసోస్టోమ్ వారి వ్యాఖ్యానాలలో ఒకరితో ఒకరు విభేదిస్తారు. అగస్టీన్ ఈ వాక్యం గురించి ఇలా వ్రాశాడు: "ఆయన తన అవతారానికి ముందు కూడా, మనుషుల కళ్ళకు, ఆయన ఆదేశం మేరకు జీవి రూపంలో, ఆయనకు ఇష్టమైనందున తనను తాను కనుబరచుకొనెను, కానీ ఆయన ఉన్నట్లు కాదు." (ట్రాక్టేట్స్ ఆన్ జాన్). క్రిసోస్టోమ్, దీనికి విరుద్ధంగా, ఈ వచనంపై తన వ్యాఖ్యానంలో ఇలా ప్రకటించాడు: “ఎవరి [మహిమను యెషయా చూశాడు]? తండ్రిది."

“ఎవరి [మహిమను యెషయా చూశాడు]? తండ్రిది.

క్రిసోస్టోమ్

కాబట్టి, సరైన అభిప్రాయం ఏమిటి? సమస్యను ఎలా నిర్ణయించాలి? మనము ఎక్కువమంది అభిప్రాయం ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే, స్పష్టంగా అగస్టియన్ వ్యాఖ్యానం నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటుంది. సంఘ పితామహుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేకుండా చాలామంది వ్యాఖ్యాతలు ఈ అభిప్రాయానికి మద్దతుగా శిక్షితులయ్యారు. ఉదాహరణకు, మాథ్యూ హెన్రీ యెషయా 6: 1 పై తన వ్యాఖ్యానంలో యోహాను 12:41 ని “యహూషువః యొక్క దైవత్వానికి నిస్సందేహమైన రుజువు” ఉందని చూపించడానికి ఉపయోగించాడు. ఆడమ్ క్లార్క్, యోహాను 12:41 పై వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా వ్రాశాడు:

"41 వ వచనం. అతడు ఆయన మహిమను చూసినప్పుడు. యెషయా 6: 1: "అత్యున్నతమైన సింహాసనమందు యహువః ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను. ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; వారుసైన్యముల కధిపతియగు యహువః పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు; సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండియున్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి! 'ప్రవక్త చూసిన మహిమ యహువః యొక్క మహిమ అని ఈ ప్రకరణం ద్వారా తెలుస్తుంది: యోహాను, దీనిని యహూషువః మహిమ అని ఇక్కడ చెప్పడం ద్వారా, ఆయన యహూషువఃను యహువఃగా పరిగణించినట్లు తెలుస్తుంది."

జాన్ గిల్, (రబ్బీనిక్ విద్యతో నిండిన బైబిల్‌కు వ్యాఖ్యానం వ్రాసాడు) యోహాను 12:41 లో మనకు "క్రీస్తు యొక్క దైవత్వానికి స్పష్టమైన మరియు బలమైన రుజువు" ఉందని చెప్పారు. రాబర్ట్ జమీసన్, ఎ. ఆర్. ఫౌసెట్ మరియు డేవిడ్ బ్రౌన్ లు యోహాను 12:41 ని "యెషయా దర్శనాన్ని (యెషయా. 6: 1-13) మరియు ఇలాంటి పాత నిబంధన ప్రాతినిధ్యాలను తెరవడానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన తాళపుచెవి" అని పిలుస్తారు. ఆల్బర్ట్ బార్న్స్ "క్రీస్తు తండ్రితో సమానమని చెప్పుటకు ఈ వచనాలు నిశ్చయాత్మక రుజువు" అని చెప్పాడు.

"స్పష్టమైన మరియు బలమైన రుజువు" మరియు యహూషువః యొక్క పూర్వ-ఉనికి మరియు దైవత్వం యొక్క "నిశ్చయాత్మక రుజువు" అనే అంశాలపై యోహాను 12:41 యొక్క పై అభిప్రాయాలకు వల్గేట్‌ మరియు డౌ-రీమ్స్-ఛాలనర్ వెర్షన్లలో 1 కొరింథీయులు 10: 9 మరియు యూదా 5 వచనాలు "రూఢియైన రుజువులు" గా ఉన్నాయి. సుదీర్ఘకాలం ఉపయోగించిన సంస్కరణల ప్రకారం, ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చి నలభై సంవత్సరాల పాటు అరణ్యంలో సంచరించినప్పుడు యహూషువః అక్కడ ఉన్నారు: "క్రీస్తును శోధింపక యుందము; వారిలో కొందరు శోధించి సర్పముల వలన నశించిరి." (1 కొరిం. 10: 9; న్యూ అమెరికన్ బైబిల్ మరియు న్యూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ కూడా చూడండి). "ఈ సంగతులన్నియు మీరు ముందటనే యెరిగియున్నను, నేను మీకు జ్ఞాపకము చేయగోరుచున్న దేమనగా, యహువః ఐగుప్తులోనుండి ప్రజలను రక్షించినను, వారిలో నమ్మకపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను." (యూదా 5). కానీ యూదా 5 కొత్త నిబంధన యొక్క ఏ ఆధునిక వెర్షన్‌లోనూ "యహూషువః" గా చదవబడదు. మరియు అనేక సంస్కరణలు 1 కొరింథియులు 10: 9 లో “క్రీస్తు” కి బదులుగా “ప్రభువు” అని ఉన్నాయి (ఉదాహరణకు, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్, న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ V ఎర్షన్, న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్, రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ మరియు స్కోన్‌ఫీల్డ్ ఒరిజినల్ న్యూ టెస్టామెంట్).

1 కొరింథీయులు 10: 9 యొక్క నిజమైన పఠనంపై రెండు ప్రధాన ఆధునిక కాథలిక్ అనువాదాలు విభేదిస్తున్నాయని దయచేసి గమనించండి. న్యూ అమెరికన్ బైబిల్ "క్రీస్తు" అని చదువుతుంది, కానీ న్యూ జెరూసలేం బైబిల్ "ప్రభువు" అని చదువుతుంది. ప్రధాన ప్రొటెస్టంట్ అనువాదాలలో కూడా అదే అసమ్మతి. న్యూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ "క్రీస్తు" అని చదువుతుంది, కానీ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్, న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ మరియు న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్ "ప్రభువు" అని చదువుతున్నాయి.

అయితే యోహాను 12:41 గురించి ఏమిటి? యెషయా యహూషువఃను చూసినట్లు ఇది పేర్కొనలేదా? మనం పైన చూసినట్లుగా, ఒకరు ఆ వచనాన్ని ఎలా చూస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అగస్టీన్ మరియు అతని ముందు మరియు తరువాత అనేకమంది, యెషయా పూర్వపు-కుమారుడైన యహూషువఃను చూసాడని ఇక్కడ రుజువు చూస్తున్నారు. క్రిసోస్టోమ్, సమానంగా సనాతనమైనవాడు, మరియు ఇప్పుడు క్రైస్తవ మతం యొక్క గొప్ప ఉపాధ్యాయులలో ఒకరిగా గౌరవించబడ్డాడు మరియు పరిశుద్ధ బిరుదుతో గౌరవించబడిన వ్యక్తి, అతడు వ్యతిరేక అభిప్రాయాన్ని తీసుకున్నాడు.

“యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయనను గూర్చి ఈ మాటలు చెప్పెను.”

- యోహాను 12:41

మేము క్రిసోస్టామ్‌ వైపున ఉన్నాము. యూదా 5 మరియు 1 కొరింథీయులు 10: 9 శతాబ్దాలుగా వచనాన్ని ప్రసారం చేయుటలో భ్రష్టు పట్టిస్తూ, యోహాను 12:41 లోని పఠనాన్ని మనకు అనుమానాస్పదంగా చేసాయి. వాస్తవానికి, యోహాను 12:41 యొక్క విభిన్న పఠనం కోడెక్స్ డి (కోడెక్స్ బెజా కాంటాబ్రిజియెన్సిస్) లో ఉంది, ఇది ఆరవ శతాబ్దపు గొప్ప ఆధారం కలిగియున్న గ్రంథము: "యెషయా తన దేవుని మహిమను చూసి ఆయన గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ విషయాలను చెప్పాడు." అనేక ఇతర గ్రంథాలు కూడా ఇదే విధమైన పఠనానికి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి: "యహువః మహిమను చూసినప్పుడు మరియు ఆయన గురించి మాట్లాడినప్పుడు యెషయా ఈ విషయాలను చూశాడు."

ఈ వ్యాసం ప్రారంభంలో ఉదహరించబడిన న్యూ జెరూసలేం బైబిల్ ఇలా చదువుతుంది: "యెషయా ఆయన మహిమను చూసినందున ఇలా చెప్పాడు, మరియు అతని మాటలు యహూషువఃను సూచిస్తాయి." కానీ ఇది గ్రీకు యొక్క అక్షరబద్ధం కాని అనువాదం, మరియు చివరి వాక్యంలోని "యహూషువః" అనేది కాథలిక్ అనువాదకుడి ద్వారా చొప్పించబడిన వివరణ. గ్రీకు భాషలోని అసలు గ్రీకు వచనంలో ఆటో (= అతడు) అనే సర్వనామం ఉంది. గ్రీకులో ఈ వచనంలో రెండుసార్లు గల ఈ వ్యక్తిగత సర్వనామం యొక్క సందిగ్ధత, 1 యోహాను 5: 20బి లో ప్రదర్శనాత్మక సర్వనామం అవుటోస్ యొక్క సందిగ్ధతను పోలి ఉంటుంది: "ఈ [అవుటోస్] నిజమైన దేవుడు మరియు శాశ్వతమైన జీవితం." రెండు చోట్లా చాలా మంది క్రైస్తవ పాఠకులు తడబడి మరియు త్రిత్వ వ్యాఖ్యానాన్ని ఎంచుకున్నారు, మరొక వ్యాఖ్యానం సమానంగా సాధ్యమైనదిగా, ఆమోదయోగ్యమైనదిగా మరియు సంభావ్యమైనదిగా ఉన్నప్పుడు కూడా.

న్యూ అమెరికన్ బైబిల్‌లోని యోహాను 12:41 లోని వాక్యం ఇలా ఉంది: "పరలోక మందిరంలో సింహాసనాసీనుడైన యహువఃను యెషయా చూశాడు, కానీ యోహానులో అతని పూర్వసూచకం యహూషువః." ఇది సరైనది కాదు. యోహాను 12:41 లోని "అతని" అనే సర్వనామం యొక్క తక్షణ పూర్వసూచకం మునుపటి వాక్యం యొక్క "నేను", ఇది యెషయా 6:10 యొక్క సెప్టాజింట్ వెర్షన్ నుండి ఒక వాక్యం, మరియు అది యహువఃను సూచిస్తుంది: "వారు కన్నులతో చూచి హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకొని నావలన స్వస్థపరచబడకుండునట్లు ఆయన వారి కన్నులకు అంధత్వము కలుగజేసి వారి హృదయము కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెప్పెను.” (యోహాను 12:40). "అతని" కి ముందుగల రెండవ పూర్వసూచకం "అతడు" అనే సర్వనామం, ఇది ఈ వాక్యంలో రెండుసార్లు సంభవిస్తూ యహువఃను సూచిస్తుంది.

"యెషయా 6:10 కి సంబంధించి యోహాను యొక్క వివరణ పాత నిబంధనలోని యహువః కుమారునిగా చూడమని సంఘ పితామహులను బలవంతం చేసింది" అని గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ థియోలాజికల్ రివ్యూలో క్రిస్టోస్ వౌల్గారిస్ వ్రాశాడు. వల్గేట్‌లోని యూదా 5 చెడుగా నిర్ధారించబడింది మరియు 1 కొరింథీయులు 10: 9, మనం పైన చూసినట్లుగా, అనిశ్చితంగా ఉంది.

అన్నింటి తరువాత, యహూషువః తాను ఉనికిలో ఉండకముందే ఎలా ఉన్నాడు?

కోడెక్స్ డి మరియు ఇతరములు యోహాను 12:41 యొక్క నిజమైన పఠనాన్ని కలిగియున్నాయా? కనీసం, సిద్ధ పురుషుడు మరియు అత్యంత ప్రసిద్ధమైన జాన్ క్రిసోస్టోమ్ దీన్ని ఎలా చదివాడు. అతడు అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన అథనాసియస్, కైజేరియా యొక్క బాసిల్ మరియు నాజియాంజస్ యొక్క గ్రెగొరీతో పాటు, గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ లేదా ఈస్టర్న్ సంఘం యొక్క నలుగురు గొప్ప పండితుల (ఉపాధ్యాయులు) లో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డాడు. (పాశ్చాత్య లేదా రోమన్ కాథలిక్ చర్చి యొక్క నలుగురు గొప్ప పండితులు అంబ్రోస్, అగస్టీన్, పోప్ గ్రెగొరీ ది గ్రేట్ మరియు జెరోమ్ [హిరోనీమస్].)

అన్నింటి తరువాత, యహూషువః తాను ఉనికిలో ఉండకముందే ఎలా ఉన్నాడు? యోహాను ఆ పదాలు "అతన్ని" సూచిస్తాయి అని చెప్పాడు, మరియు దీని అర్థం యహువః (క్రిసోస్టోమ్ తీసుకున్నట్లుగా సమీప పూర్వసూచకం) లేదా యహూషువః (అగస్టీన్ మరియు ఎక్కువమంది తీసుకున్నట్లుగా దూరపు పూర్వసూచకం [యోహాను 12:36బి]), కానీ యెషయా 6 లో పదాలు ఇశ్రాయేలును సూచిస్తాయి.


ఇది క్లిఫోర్డ్ డ్యూరోసో రాసిన కథనం. WLC కథనం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.