Print

Evangelium blahobytu: Náboženské úplatkářství

Úplatek je „akt zneužití vlastního postavení za účelem získání peněz, majetku atd., nečestně, jako v politice.“ (Webster's Dictionary.) Kacířské „Evangelium blahobytu“ není nic víc než duchovní úplatkářství.

Hillary Clinton/Reuters9. srpna 2016 noviny New York Post publikovaly článek, který začínal tvrzením: „Hillary Clintonová vystavuje Ministerstvo zahraničí USA na prodej a špičkoví pomocníci dělají lákavé nabídky prominentním dárcům Clintonovy nadace … dle odhalených emailů uvolněných v úterý.“ Každé slovo tohoto článku bylo velmi pečlivě zváženo, aby se vyhnulo zákonům o urážce, ale titulek sám odhalil závěr vydavatele: „Emaily odhalují šokující úplatkářský podvod Hillary.“

Úplatkářství může být spojené s politikou, přesto je ilegální. Proto se politici snaží ukrývat důkazy o jejich korupci. Obvinění z úplatkářství mohlo skutečně hrát velkou roli v překvapivé porážce Hillary Clintonové proti Donaldu Trumpovi v prezidentských volbách 2016 v USA. Úplatkářství proniklo i do hlavního proudu Protestantismu a mnoho duchovních lídrů je vinno, že se na něm podílí.

Po Druhé světové válce zažil americký evangelismus explozi Letničních revivalů.

V roce 1941 vstoupila Amerika do války a ve velmi krátkém čase se ekonomicky deprimované Spojené Státy vyšvihly do pozice finančního superstroje. … Povojnová Amerika se považovala za dvojitě požehnanou. Ekonomika se rozvíjela . . . Dobré zdraví vyžadovalo několik zázraků . . . Pozitivní myšlení se shodovalo s vítěznou náladou národa . . . Dokonce i letniční shledávali poselství jako neodolatelné. V letech od 1940 a 1950 začali nezávislí letniční léčící evangelisté mluvit o finančních požehnáních, duchovních zákonech a významu víry vysokého ducha. Jejich novým zaměřením byla síla mysli získat obojí: zdraví i bohatství, což bylo počátkem novodobého hnutí blahobytu.1

Kenneth and Gloria Copeland

Kenneth a Gloria Copelandovi se stali velmi bohatými skrze kázání jejich bludů o „stonásobné návratnosti“.

Z tohoto poválečného revivalu se zrodil nový blud: „evangelium blahobytu“. Bradley A. Koch jasně definuje tuto ideologii, když uvádí: „Evangelium blahobytu je nauka, že Bůh chce, aby byli lidé prosperující, obzvláště finančně. Přívrženci evangelia blahobytu věří, že bohatství je znamením Božího požehnání a chudí jsou chudí, protože nemají dostatek víry.“2

Zní to dobře. Zraněn za peníze? Dej Bohu, co máš, a On ti to vrátí napěchované a překypující zpět! Gloria a Kenneth Copelandovi kážou nauku o „stonásobné návratnosti“. Ve své knize God’s Will Is Prosperity Gloria Copelandová napsala:

Dej 1 dolar na evangelium a 100 dolarů je tvých; dej 10 dolarů a získáš 1000, dej 1000 dolarů a obdržíš 100.000 dolarů. Já vím, že umíš násobit, ale chci, abys viděl černé na bílém, jak ohromná je stonásobná návratnost . . . Dej jeden dům a obdržíš 100 domů nebo jeden dům stonásobné hodnoty. Dej jedno letadlo a obdržíš stonásobek hodnoty toho letadla. Daruj jedno auto a obratem se vybavíš auty na celý život. Stručně řečeno: Marek 10,30 je super nabídka.3

Toto je horší než úplatkářství. To je svatokupectví. Svatokupectví je úplatkářství oděno do šatu světla. Je definováno jako „akt nakoupení nebo prodeje církevního povznesení, církevního odpuštění nebo jiných věcí považovaných za svaté nebo duchovní.“4 Samotný anglický název (simony) pochází podle Šimona mága, jehož příběh je odstrašujícím varováním pro všechny věřící, aby si dávali pozor na toto falešné evangelium.

Šimon mág

Šimon byl černokněžník. Dobře si z toho žil. Všechny místní přesvědčil, že „zázraky“, které koná, jsou od Yahuwaha.

Pak přišel do města Filip. Rozdíl mezi zázraky vykonanými Filipem skrze víru v Yahuwaha a těmi, které vykonal Šimon zaklínáním a černou magií, byl tak veliký, že ti, kteří byli dříve Šimonem podvedeni, utíkali k Filipovu kázání. Zázraky byly vykonány. Nemocní byli uzdraveni. Ďáblové byli vyhnáni. Šimon sám uvěřil (svým způsobem) a byl pokřtěn. Ale to nebylo všechno.

Když apoštolové v Jeruzalémě slyšeli, že Samaří bylo obráceno, poslali k nim Petra a Jana. Po svém příchodu se Petr a Jan modlili za obrácené lidi, prosili Otce o vylití Jeho Ducha na ně a On tak učinil!

Šimon Magus to viděl a byl v úžasu. To byla úroveň moci, kterou nevlastnil. A on ji chtěl! Požádal Petra, aby mu tuto schopnost prodal. „I uzřev Šimon, že skrze vzkládání rukou apoštolských dává se Duch svatý, přinesl jim peníze, řka: Dejte i mně tu moc, ať, na kohož bych koli vzložil ruce, přijme Ducha svatého.“ (Skutky 8,18-19)

Petr se zděsil. Ostře pokáral Šimona Maga v jednom z nejdrsnějších veřejných odsouzení zaznamenaných v Písmu: „Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení, protože jsi se domníval, že by dar [Yahuwahův] mohl býti zjednán za peníze. Nemáš dílu ani losu v této věci; nebo srdce tvé není upřímé před [Yahem]. Protož čiň pokání z této své nešlechetnosti, a pros [Yahuwaha], zda by odpuštěno bylo tobě to myšlení srdce tvého. Nebo v žluči hořkosti a v svazku nepravosti tebe býti vidím.“ (Skutky 8,20-23)

Tento článek má ukázat, že hřích Šimona mága je základem pro takzvané „evangelium blahobytu“.

Kacířské bludy

Nauka o blahobytu je prošpikovaná bludem. Zakládá se na třech domněnkách:

  1. Bohatství je znamením Yahuwahovy přízně a požehnání.
  2. Chudoba je znamením, že Yahuwah není spokojen s tebou nebo něčím v tvém životě.
  3. Když dáš Yahuwahovi, On je vázán Svým Slovem, aby ti dal více, než jsi mu dal ty.

V Health, Wealth & Happiness: Has the Prosperity Gospel Overshadowed the Gospel of Christ? autoři Russell S. Woodbridge a David W. Jones identifikují pět teologických bludů, na kterých zastánci Evangelia blahobytu staví:

Tyto bludy jsou následující:

  1. Abrahamova smlouva je prostředkem k materiálnímu právu.
  2. Ježíšovo vykoupení se týká i „hříchu“ materiální chudoby.
  3. Křesťané dávají, aby získali materiální kompenzaci od Boha.
  4. Víra je samo generující duchovní síla, která vede k blahobytu.
  5. Modlitba je nástroj, který nutí Boha, aby daroval blahobyt.5

1. Abrahamova smlouva je prostředkem k materiálnímu právu.

Map showing 7 Churches of Revelation

Kazatel blahobytu, Joel Osteen, vede Lakewood Church, nedenominační charizmatickou megacírkev. Bohoslužby navštěvuje každý týden průměrně 52 tisíc lidí. Joel a Victoria Osteenovi žijí v luxusním doma za $10,500,000.

Advokáti blahobytu překrucují Písmo a tvrdí, že slíbená duchovní požehnání jsou ve skutečnosti slíbená materiální bohatství. To je velká chyba a rychle vede následovníky do některých naukově nebezpečných vod. Edward Pousson shrnuje pohled evangelia blahobytu na Abrahamovu smlouvu takto: „Křesťané jsou Abrahamovy duchovní děti a dědici požehnání víry. . . . Toto Abrahamovo dědictví je bez obalu primárně v rámci materiálních práv.“6

Pavlův text je často citován na podporu tohoto překrouceného výkladu: „Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím, … Aby na pohany požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši.“ (Galatským 3,13-14)

Problémem je, že opomínají citovat i druhou část tohoto verše, který jasně ukazuje duchovní aplikaci, kterou měl Pavel na mysli: „Aby na pohany požehnání Abrahamovo přišlo skrze Yahushuu Pomazaného a abychom zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru.“ (Galatským 3,14)

Dílo Ducha Svatého bylo jasně vyjádřeno Spasitelem:

Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.

A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;

A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzříte mne;

Z soudu pak, že Kníže tohoto světa již jest odsouzeno.

Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní.

Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. (Jan 16,7-13)

Poznámka: Ani jedno zaslíbení materiálního blahobytu není k nalezení v těchto verších. Duch přináší s sebou bohatství Nebe v duchovních požehnáních! To je potvrzeno v Galatským 3,29, které uvádí: „A když Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a podle zaslíbení dědicové.“ To je zcela zjevně duchovní aplikace, ne fyzická. Pohanský věřící nemá své mitochondriální DNA magicky změněno po svém obrácení. Máme nadále svá fyzická těla po obrácení, ale duchovně jsme Abrahamovým semenem. Proto platí, že toto vyřčené „zaslíbení“ odkazuje na duchovní bohatství, ne na materiální blahobyt.

2. Ježíšovo vykoupení se týká i „hříchu“ materiální chudoby.

Na první pohled to zní dobře. Ale ukládá to neskutečné břemeno viny na následovníky skrze učení, že materiální chudoba je hřích. A také fyzické utrpení a nemoc jsou odsuzovány jako hřích. Kenneth Copeland píše:

Velmi základním principem křesťanského života je vědět, že Bůh vkládá náš hřích, nemoc, trápení, smutek a chudobu na Ježíše na Kalvárii. Kdyby Bůh vložil cokoliv z toho nyní na nás, aby nás tím učil nebo posilnil naší víru, znamenalo by to justiční omyl. Věřit, že Bůh má nějaký záměr s nemocí, by znamenalo, že Ježíš nesl naše nemoci nadarmo. Jaká to urážka Jeho lásky, péče a soucitu vůči nám!7

To není nic jiného než totéž staré břímě, které Farizeové používali, aby spoutali nevinné trpící! Yahushua vždy odmítal takové nauky.

Pomíjeje Yahushua, uzřel člověka slepého od narození. I otázali se učedlníci jeho, řkouce: Mistře, kdo jest zhřešil, tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil?

Odpověděl Yahushua: Ani tento nezhřešil, ani rodičové jeho, ale aby zjeveni byli skutkové Yahuwahovy na něm. (Jan 9,1-3)

3. Křesťané dávají, aby získali materiální kompenzaci od Boha.

Existuje pro to slovo, a to slovo je uplácení. Uplácení je: „Peníze nebo přízeň dané nebo slíbené za účelem ovlivnit soud nebo jednání člověka na pozici důvěry … něco, co slouží k přimění nebo ovlivnění.“8 Úplatkářství je ve většině zemí nelegální, a přesto je tím, co křesťané dělají, když dávají, aby získali.

Kazatelé blahobytu na to dokonce odkazují jako na „Zákon kompenzace“. To není nesobecké dávání, ale pravé ztělesnění sobeckého dávání. Dávají, aby za to získali něco většího. To je v rozporu s učením Spasitele, který řekl: „Protož milujte nepřátely vaše, a dobře čiňte, a půjčujte, nic se odtud nenadějíce, a budeť odplata vaše mnohá, a budete synové Nejvyššího. Nebo on dobrotivý jest i k nevděčným a zlým.“ (Lukáš 6,35) Odměna získaná bude veliká v Nebi. Materiální bohatství není zaslíbeno nikomu na této straně věčnosti.

4. Víra je samo generující duchovní síla, která vede k blahobytu.

Kenneth a Gloria Copeland – dům a letištní runway

„The Kenneth Copeland Airport, privátní letiště vybudované skrze duchovní ministerstvo, je viditelné severovýchodně od domu. Tato organizace vlastní $20 miliónový Citation X jet, a ještě jedno menší letadlo. V roce 2007 byl Copeland obviněn z používání letadla pro osobní dovolené a přátele.“ Copeland „vlastní tři letadla a jeho církev, severovýchodně od Fort Worth, má také malou flotilu.

Minulý březen, po prosbě k dárcům o nějakých 20 miliónů dolarů, si jeho církev přivlastnila letadlo schopné létat jednu míli za asi 6 sekund. V současné době si tato církev pořídila páté letadlo: za 3,4 miliónů dolarů.“

(https://virtualglobetrotting.com/map/kenneth-copelands-house/) (https://www.religionnewsblog.com/19870/kenneth-copeland)

Bible učí, že víra je dar. Víra roste slyšením Yahova slova. Víra sama je definovaná jako: „Víra, souhlas mysli s pravdou, kterou někdo jiný prohlásil, spočívajíc na jeho autoritě a věrohodnosti bez dalších důkazů.“9 To je víra. Ale kazatelé blahobytu nahazují lidem udici s návnadou. Používají slovo s pozitivními významy (vírou), ale pak to opatrně předefinují v něco, co není podporované Yahovým Slovem!

Kenneth Copeland prohlašuje: „Víra je duchovní síla, duchovní energie, duchovní moc. Je to tato síla víry, která činí zákony duchovního světa funkčními. … Existují jisté zákony ovládající blahobyt zjevené v Božím Slově. Víra způsobuje, že fungují. Fungují, když se dají do práce, a přestanou fungovat, když se zastaví síla víry.“ Pak přidává s rouhačským předpokladem: „Vidíte, jak to funguje? Zákony blahobytu fungují stejně jako zákony spasení, uzdravení atd.“10

Kazatelé blahobytu učí odlišné víře, než která se nachází v evangeliu, a „evangelium blahobytu“ je falešné evangelium. Pavel mluvil o falešných učitelích, varujíc nás věřící, „abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému.“ (Efezským 4,14)

5. Modlitba je nástroj, který nutí Boha, aby daroval blahobyt.

Kazatelé blahobytu učí troufalou představu, že jistá slova, jistá tvrzení mohou donutit Všemohoucího udělat cokoliv, o co věřící požádá. To se vůbec neliší od pohanského zaklínání určeného k donucení duchů, aby uposlechli!

Creflo A. Dollar

 Creflo A. Dollar prohlašuje: „Potřebuješ slyšet o penězích, protože nebudeš mít láska a radost a pokoj, dokud nebudeš mít nějaké peníze!“

Creflo Dollar, americký televangelista a zakladatel World Changers Church International, píše: „Modlitba: Tvá cesta k úspěchu“: „Když se modlíme, věříc, že jsme už obdrželi, o co se modlíme, Bůh nemá žádnou jinou možnost než uskutečnit naše modlitby. On ctí Své Slovo, ne naše emoce. … Dovolíme-li, aby bylo Slovo základem našeho modlitebního života, naše důvěra v naše modlitby vystoupá do nových výšek.“11

Modlitba je dechem duše, ale nikdy není nástrojem k donucení Nejvyššího, aby vyhověl našim žádostem. V Getsemane se Spasitel usilovně modlil, aby nemusel „pít ten kalich“, ale pokaždé, když o to prosil, přidal: „ale však ne má vůle, ale tvá staň se.“ (Lukáš 22,42)

Navíc se máme opírat o lásku Otce a zásluhy Spasitele, ne o naše vlastní modlitby!


Opovážlivost požadovat od Yaha

David se modlil: „Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.“ (Žalm 19,13) Kacířství o blahobytu není nic víc než opovážlivost! Očekává, že nehledě na stav srdce jedince může se člověk chopit zaslíbení a požadovat cokoliv si přeje!

David W. Jones uvádí v úvodu svého Health, Wealth & Happiness:

I když jsem se samozřejmě setkal s evangeliem blahobytu dříve v mém životě, teprve když jsem začal můj seminární trénink, pochopil jsem rozsáhlost a vliv hnutí evangelia blahobytu. Byl jsem šokován, když jsem viděl své spolustudenty a obyčejné lidi, kteří viděli jejich vztah k Bohu jako transakci dám-dostanu. Viděli Boha něco jako hodného dědečka, který existuje, aby je učinil zdravými, bohatými a šťastnými kvůli poskytnuté službě. I když Bůh zajisté pečuje a stará se o Své následovníky, teologie blahobytu je korupcí Jeho vlastního zjevení, pokřivením Jeho plánu spasení a představou, která může nakonec vést k bezstarostnému pohledu na materiální svět.12

Tento nedbalý pohled, založen na opovážlivosti, je velmi skutečným problémem, který ubližuje nespočtu upřímných jedinců. Pastor Rick Henderson varuje před kazatelkou blahobytu Joyce Meyerovou: „Nejen že učí dávat jako způsob pákového efektu k získání více peněz od Boha, ale je i bezstarostná vůči lidem v nouzi. Vůbec ji nezajímá, že lidé dají peníze raději jí, než by zaplatili své účty. To je neomluvitelné!“13

Horší ještě je, že toto falešné evangelium je nyní exportováno do celého světa a obětmi jsou ti, kteří už tak strádají a jsou zoufale chudí v zemích třetího světa.

Yahushua varoval: „Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných.“ (Lukáš 17,1-2) Tito „nepatrní“ zde nejsou jen děti. Je to každý, kdo je tak citlivý, že může být zneužit někým jiným.

Autor a řečník John Piper nachází silná slova ohledně chamtivosti kazatelů blahobytu, kteří se stali multimilionáři okrádáním zranitelných lidí, kteří finančně zápasí.

Tito kazatelé blahobytu nemluví jen k Američanům, kteří jsou už zámožní . . . sedají do svých osobních letadel a letí do Afriky nebo na Filipíny, přistanou tam, shromáždí na stadiónu 100.000 zoufale chudých lidí a řeknou jim, že pokud budou věřit v Ježíše, budou bohatí a všechny jejich potřeby budou uspokojeny . . . a pak opět nasednou do svých letadel s plnými kapsami peněz a letí domů. To je zkažené. Protože Bible je tak plná učeními, že v tomto životě zde prožíváme chvilkové soužení. Toto lehké, dochvilné soužení pro nás pracuje směrem k věčné váze slávy překračující všechno srovnání.14

Bishop David Oyedepo je nigerijský kazatel a zakkladatel Living Faith Church World Wide

Biskup David Oyedepo je Nigerijský kazatel a zakladatel Living Faith Church World Wide. Jeho celkový majetek činí 150 miliónů, vlastní 4 privátní letadla, plus domy v USA a Anglii. Oyedepova církev si pořídila pozemek o rozloze 530 akrů, známý jako Canaanland, které slouží jako jeho ředitelství. Zde nachází svůj domov auditorium o 50.000 místech k sezení, ‘Faith Tabernacle', která je považována za největší církevní auditorium na světě. To je také zaznamenáno v Guinessově knize rekordů.“ https://genemcvay.wordpress.com/2014/11/02/rich-preacher-poor-preacher/

Duchovní podvodníci

Carlo Ponzi se narodil v Parmě v Itálii roku 1882. V roce 1903 emigroval do USA. Během cesty prohrál většinu svých peněz, jak později uvedl: „Přistál jsem v této zemi s 2,50 dolary v hotovosti a s jedním miliónem dolarů v nadějích, a tyto naděje mne nikdy neopustily.“ Poté, co strávil pár let v kanadském vězení (za padělání špatného šeku) a v jiném vězení v USA za pašování ilegálních emigrantů, podařilo se mu uskutečnit plán, jak získat vysněný milión dolarů.

Měl úspěch! „Koupil si sídlo v Lexingtonu v Massachusetts, s klimatizací a vyhřívaným bazénem. Podle zpráv vydělával 250.000 dolarů denně.“15 To však netrvalo dlouho. V roce 1920 začalo vyšetřování jeho příjmů. Investoři začali panikařit a požadovali zpět své peníze. Ponzi to samozřejmě nemohl vrátit. Ponzi byl podvodník. Investoři byli ošizeni odhadem o sedm miliónů dolarů. Ponzi strávil dalších 14 let ve vězení a jeho jméno bylo použito pro označení určité formy podvodného investování, které ještě dnes šarlatáni používají: Ponziho schéma.

Tito bohatí kazatelé blahobytu jsou ještě horší než Carlo Ponziové a Bernie Madoffové tohoto světa. Jsou horší, protože falešně představují Yahuwaha a Jeho charakter. Když věřící přijme jejich lži a švindly a v zoufalé snaze po finanční úlevě dal vše, co si skutečně mohl dovolit dát, aby pak nakonec přišel o svůj dům nebo práci, nedává za vinu kazateli, který ho k tomu přivedl. Pochybuje o milujícím charakteru Yahuwaha, který byl falešně představen.

Tito duchovní podvodníci používají emoční manipulaci, aby ze svých posluchačů vyždímali ještě více peněz. Zneužívají nouzi těch, kteří už finančně strádají, aby jim sebrali to málo, co jim ještě zbylo, slibujíc jim, že obdrží více než dali, když zaplatí své dary. Říkají: Nemůžeš přeplatit Boha“ – další podnět odevzdat poslední haléř služebníkům evangelia blahobytu.

Asi nejkrutější argumentová lest je založena na domnělé potřebě postavit třetí chrám. Když lidé opakovaně darují těmto duchovním své peníze a nevidí žádnou návratnost navzdory všem svým darům, mohou přijít k rozumu a přestat darovat peníze těmto duchovním. Ale tak tomu není, když je předkládána potřeba znovu postavit chrám v Jeruzalémě.

Tento argument je založen na Yahuwahově zaslíbení Abrahamovi: „Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země.“ (Genesis 12,3) Je to silný argument, který nahrabe miliardy dolarů ročně. Miliardy dolarů se prostě vytratí v éteru, protože chrám stále ještě není postaven, proto ta potřeba stále existuje.

www.InPlainSite.org prozkoumala životní styl 22 televangelistů a kazatelů evangelia blahobytu.
Následujcí je výpis osmi z nich:

Joel Osteen
Lakewood Church a Osteenův $10,5 miliónový dům

Kenneth Copeland
Výplaty, 18,280 square foot Parsonage/Housing Allowances, privátní letiště pro 9 letadel, Travel and Shopping.

Creflo Dollar
Auta Rolls-Royce, privátní letadla, miliónový dům v Atlantě a $2,5 miliónový byt na Manhattan.

Paula (And Randy) White
Pokud si někdo může dovolit $2.1 miliónový dům na Bayshore Boulevard a $3.5 miliónové kondo v Trump Tower v New Yorku, dát nějaké Bentley jako dárek k narozeninám není žádná věda.

Benny Hinn
10 miliónový dům u moře; privátní letadlo, Mercedes SUV a convertible, a „pobyty“ mezi křížovými výpravami v ceně od $900 - $3,000 za noc na Hawaii, Cancun, Londýn, Miláno, atd.

Eddie Long
Má rád Gucci sluneční brýle, zlaté a diamantové náhrdelníky, hodinky Rolex a auta Bentley, a říká, že je na „odlišné úrovni, než ten malý černý kazatel, co tam sedí.“

“Bishop” Elijah Bernard Jordan
Tento megalomaniak má na stropě v jedné místnosti svého multimiliónového domu ve zvlášť oplocené komunitě malbu, kde on, Jordan, je na trůnu jako Bůh – se svými třemi syny balancujícími okolo něj.

T.D. Jakes
$2.6 miliónový luxusní cihlový dům o sedmi ložnicích s bazénem v zámožné oblasti White Rock Lake v Dallasu... hned vedlo dřívějšího ropného magnáta H.L. Hunta.


Náboženské úplatkářství

„Evangelium blahobytu“ přišlo z dávného pohanství skrze Katolicismus do moderního evangelikálního Protestantismu. Je to byznys transakce. V obchodě je něco přijímáno výměnou za něco jiného. V pohanství byla cena k zaplacení za zdraví, bohatství nebo vítězství – často to byla obět dítěte. Římští katolíci vyměňovali peníze za slibující odpustky. Moderní Evangelikáni, kteří přijali blud o blahobytu, dávají, a dávají, a dávají v naději, že na oplátku bude Yahuwah donucen je obdařit blahobytem.

Tento koncept je živý a daří se mu v Africe, kde „učitelé blahobytu v Africe tvrdí, že mají schopnost uzdravit nemoc, zlomit prokletí, obnovit manželství, odvrátit neštěstí atd.“16

Ve zprávě pro TGC International Outreach … Charles Karuri adresoval problém tohoto falešného učení, které se šíří napříč Africkým kontinentem. Karuri, pastorální asistent v Emmanuel Baptist Church v Nairobi (Kenya), popsal „evangelium blahobytu“ jako zlovolný odvar: „Africká chudoba, nezaměstnanost a všeobecná nefunkčnost společnosti se setkává s antitezi zrozenou v Letničním hnutí a tradičním Africkém náboženství. … Jsou to tytéž věci, které prováděl vesnický šaman daleko předtím, než poselství o blahobytu dorazilo k naším břehům.“ – řekl Karuri.17

Životy byly zruinovány, jednotlivci zraněni a víra zničena skrze tento náboženský podvod, který nemá žádné místo v křesťanství. (Tom Killingsworthova zkušenost z práce pro Kenneth Copeland Ministries, klikni zde.) Autor Soren Dreir popisuje úplatkářství velmi jasně, když vysvětluje: „Tyto dary nejsou skutečné, protože přichází s motivem nebo u zvláštních příležitostí. Tyto dary nejsou skutečné, protože jsou to úplatky: Pokud uděláš to a ono – Já tě odměním. Jakákoliv forma daru, která přichází s alternativním motivem, není darem, je to manipulace a odhaluje dárce i dárcův program.“

Peníze darované se záměrem přijmout něco na oplátku, nejsou dobrovolným darem. Jsou úplatkem. Evangelium, které učil Yahushua, bylo pravým opakem. On řekl:

Pilně se varujte, abyste almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicech, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou. Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá. (Matouš 6,1-3)

Lidé, kteří jsou podvedeni evangeliem blahobytu, si vedou pečlivé záznamy, co darovali, a zcela očekávají velkou návratnost své „investice“. Zajisté nedali dary, o kterých by zapomněli, aniž by jejich pravá ruka nevěděla, co levá darovala.

V minulosti se stávalo, že když církev dosáhla nějaké velikosti, rozdělila se a vytvořila nová společenství. To bylo proto, aby 1) se šířilo evangelium a evangelizovalo; a 2) aby byly naplněny potřeby členů. Kazatelé evangelia blahobytu to nedělají. Jejich postoj je opačný: čím větší, tím lepší! Nejenže se zvyšují příjmy pro jejich organizaci (a tím i jejich plat), ale má to i nenápadný vliv člověka na člověka mezi členy církve. Evangelium blahobytu funguje jen s mentalitou stáda velmi velké skupiny. Jedná se o manipulaci mysli člověka, protože si člověk logicky říká: „Tak mnoho lidí nemůže jít špatně!“

„Pastor [Joel] Osteen si pořídil nový dům pro Lakewood Church, což bylo dříve Compaq Center v roce 2005. Aréna pro 16000 lidí je domovem této největší kongregace národa a na renovace bylo použito 95 miliónů dolarů, dle článku New York Times z roku 2005. Jako mnoho nových evangelických církví, stavba nemá žádný kříž, žádné mozaikové sklo, žádnou jinou náboženskou ikonografii. Místo toho má kavárnu s bezdrátovým přístupem k internetu, 32 kiosků s videohrami a trezor, kam je možno vložit dary – psaly noviny.“
(https://www.christianpost.com/buzzvine/joel-osteens-10-5-million-mansion-cross-less-church-and-other-surprising-facts-about-the-mega-pastor-106986/ )

Žádný člověk nemůže sloužit dvěma Pánům

Lidé, kteří přijímají bludné evangelium blahobytu, se snaží o nemožné. Yahushua řekl na rovinu: „Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně.“ (Matouš 6,24) „Mamon“ je zajímavé slůvko, které pochází z řeckého Mammonas, neboli hrabivost. Hrabivost znamená „Přílišná nebo nenasytná touha po bohatství nebo zisku.“18 Evangelium blahobytu je evangelium mamonu.

prosperita

Petr přísně varoval proti této zhoubné nauce, když uvádí:

Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho [Yahuwaha], kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí. A mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána. A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchžto odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí. (2. Petrova 1-3)

Evangelium prosperity je populární, protože oslovuje dvě velké skupiny lidí: ty chamtivé a ty, kteří finančně strádají. Téměř každý spadá do jedné z těchto dvou kategorií. Nicméně s tímto kacířstvím není tvůj úspěch závislý na Yahuwahově dobrotě a lásce. Naopak, tvůj úspěch je závislý na tvé schopnosti pozitivně myslet a změnit svou realitu skrze tvé vlastní skutky: platit desátky a dary. Horší ještě je, že tvůj duchovní stav s Yahem je posuzován podle vnějšího stavu bohatství, které tvoříš. To musí následovat, protože je-li chudoba a nouze hříchem, pak okázalost bohatství jsou známkou Yahovy přízně! A to je místo pro duchovní pýchu. A není to nic odlišného od postoje Farizeů před 2000 lety.

Toto kacířství nestydatě popírá Písmo, které opakovaně uvádí, že soužení je osudem Yahushuových následovníků zde na zemi. „Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33)

Kazatelé evangelia blahobytu shromažďují poklady, které odejdou. Horší je, že svádějí mnohé, aby činili totéž. Yahushuovo poselství bylo pravým opakem evangelia blahobytu. On řekl:

Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.

Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.

Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše. (Matouš 6,19-21)

Yahushua dále varoval, že s bohatstvím přichází také velké duchovní nebezpečí! „Snáze jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.“ (Marek 10,25) Pavel byl ještě více otevřený, když napsal:

Kteříž pak chtí zbohatnouti, upadají v pokušení, a v osidlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení. Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými. Ale ty, ó člověče Yaha, takových věcí utíkej, následuj pak spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti. (1. Timoteovi 6,9-11)

modlitba

Kazatelé blahobytu povzbuzují lidi k tomu, aby toužili právě po tom, od čeho Pavel radí, abychom utíkali, protože nám to přináší mnoho trápení!

Bible je jasná: život na hříšné zemi je plný trápení a žalu. Do Nebeského království vstoupíme jedině skrze mnoho zkoušek a soužení. Yahushua řekl Pilátovi: „Mé království není z tohoto světa.“ (Jan 18,36) Zaslíbení daná pro život na zemi jsou povětšinou duchovní zaslíbení, zatímco zaslíbení pro materiální blahobyt jsou primárně pro život, který teprve přijde.

Nenech se oklamat a neposílej peníze šarlatánům. Nedomnívej se, že když strádáš finančně, tak jsi pod Yahovou kletbou. Otec nepracuje tímto způsobem. Yahushua neměl dokonce ani vlastní domov a přesto Otec o Něm řekl: „Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“ (Matouš 3,17)

Vezmi na sebe svůj kříž a následuj ve šlépějích Yahushui. Obrať svou pozornost (a tvé dary) k záchraně duší a buď požehnáním pro ty kolem sebe, kteří potřebují pomoc. Světský blahobyt není nabídnut nikomu v tomto životě, ale božský Společník je zaslíben. On tě nikdy neopustí ani nezanechá, bez ohledu na to, po kterých stezkách jsi povolán kráčet.

Doufej v Yahuwaha, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,

neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Yahuwah vždy podepírá.

Yahuwahovi jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.

V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.

Yahuwah činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.

I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Yahuwah podpírá jeho ruku.

Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. (Žalm 37,3. 16-19. 23-25)

Důvěřuj Yahuwahovi. On ví, co potřebuješ a On ti pošle pomoc ve chvíli, kdy ji potřebuješ. Nepotřebuješ Ho uplácet. On tě miluje. On rád dává Svým dětem vše, co je dobré.

To stačí.


1 Kate Bowler, Blessed: A History of the American Prosperity Gospel, p. 39.

2 Koch, “Who Are the Prosperity Gospel Adherents?” Journal of Ideology, Vol. 36, 2014.

3 Gloria Copeland, God’s Will Is Prosperity, p. 54.

4 Simony, Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, 1983 ed.

5 David W. Jones, “5 Errors of the Prosperity Gospel,” The Gospel Coalition, June 5, 2015.

6 Edward Pousson, Spreading the Flame: Charismatic Churches and Missions Today, 1992.

7 “Why Do Bad Things Happen?” https://www.kcm.org/real-help/spiritual-growth/learn/why-do-bad-things-happen.

8 https://www.merriam-webster.com/dictionary/bribe

9 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.

10 Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity.

11 https://www.thegospelcoalition.org/article/5-errors-of-the-prosperity-gospel, emphasis supplied.

12 David W. Jones, and Russell S. Woodbridge, Health, Wealth & Happiness: Has the Prosperity Gospel Overshadowed the Gospel of Christ?, p. 8.

13 https://www.huffingtonpost.com/pastor-rick-henderson/osteen-meyer-prosperity-gospel_b_3790384.html

14 https://www.youtube.com/watch?v=jLRue4nwJaA

15 https://www.biography.com/people/charles-ponzi-20650909

16 Norlan De Groot, Patti Richter, “Untangling a Twisted Gospel in Africa,” https://www.thegospelcoalition.org/article/untangling-a-twisted-gospel-in-africa

17 viz výše

18 https://www.merriam-webster.com/dictionary/avarice