Print

Helvetet: Du har fått allt om bakfoten, Älskade!

Läran om ett evigt brinnande helvete kan ha orsakat mer hjärtsorg, mer förvirring, och lett till att fler människor avvisat Yahuwah än någon annan tro. Till och med syndiga människor ryggar tillbaka vid tanken på en “rättvisa” som kräver en evighet av pina som kvinna i ångest som skyler sitt ansiktestraff för de synder som begicks under en enda livstid.

En bibeltext som ofta används för att stödja idén om ett evigt brinnande helvete finns i Uppenbarelseboken:

“Han skall själv få dricka av Elohims vredes vin, som oblandat hälls i Elohims vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.” (Upp. 14:10, 11)

Gamla testamentet använder ordet "helvete" trettioen gånger. Det är översatt från det hebreiska ordet Sheol. Men det hänvisar inte till en plats i eviga brand. Ordet sheol hänvisar helt enkelt till de dödas boning eller tillstånd:

Sheol är de dödas boning, en förfallets plats, belägenhet; eller tillståndet hos dem som har dött eller har förgjorts. . . . Man förstod det inte som en plats för bestraffning, utan helt enkelt den slutgiltiga viloplatsen för hela mänskligheten (1 Mos. 37:35). . . . . Det används inte i en enda bibelvers för straff efter uppståndelsen.” (# 7585, The New Strongs Expanded Dictionary of Bible Words.)

Associerandet av evigt brännande började inte påverka begreppet "helvete" förrän Nya testamentet översattes till grekiska.

“Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till helvetet.” (Matt. 5:29, 30, översatt från KJV)

Ordet helvetet översätts tio gånger från det grekiska ordet Hades som motsvarar Sheol som en plats, eller tillståndet, för de förlorade.

skildring av avgudadyrkan och barnofferTolv gånger kommer ordet "helvete" från gĕĕnna (gheh'-en-nah), en hänvisning till en dal där de avfälliga israeliterna frambar barnoffer. Det används bildligt "som ett namn för platsen (eller tillståndet) för evigt straff." (# 1067, The New Strongs Expanded Dictionary of Bible Words.)

Skrifterna lär oss att alla som avvisar frälsning och upproriskt håller sig till synden kommer att straffas i eld. Detta måste emellertid förstås mot bakgrund av allt som Bibeln säger om de ogudaktigas straff.

Det sammanvägda beviset i Skrifterna avslöjar att evig död, inte evigt liv i plåga, är straffet som väntar på alla som avvisar frälsning:

“Ty syndens lön är döden, men Yahs gåva är evigt liv i Kristus Yahushua, vår Mästare.” (Rom. 6:23)

Således har "helvetet" som hänvisas till i Skriften att göra med det straff som de ogudaktiga får och som slutar i deras omintetgörande.

“Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Yahuwah Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar Mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag då Jag utför Mitt verk, säger Yahuwah Sebaot. (Se Mal. 4:1-3.)

När de ogudaktiga för sina synder har fått sin lön så säger Yahuwah att de kommer att brännas upp. När något är "uppbränt" så finns det inget kvar som kan brinna.

“Se, varje levande själ tillhör Mig, fadern såväl som sonen. De är Mina. Den som syndar skall dö.” (Hes. 18:4)

Därmed kommer domen om evig död att vara den slutgiltiga bestraffningen av de ogudaktiga som har försmått frälsning.

Ty de onda skall utrotas, . . . Ännu en liten tid och den ochudaktige finns ej mer, när du ser efter hans plats är han borta.

… Men de ogudaktiga skall gå förlorade. Yahuwahs fiender försvinner som ängarnas prakt, de försvinner som rök.

Vänta på Yahuwah och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig våldsverkare, han bredde ut sig frodig likt en ceder, som var väl rotad. Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom men fann honom inte. (Ps. 37:9, 10, 20, 35-36)

När Yahuwah talar om dem som oavbrutet fortsätter med sina synder säger Yahuwah:

“Se, de är som strå som bränns upp i eld, de kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid.” (Jes. 47:14)

definition av helvetet på hebreiska och grekiskaMen säger inte Bibeln att plågan kommer att pågå "för evigt och alltid"?

“Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.” (Upp. 20:7-10)

Orden “evigheternas evigheter” översätts från det grekiska ordet aiōn. [ahee-ohn'] Det betyder:

“ ‘En ålder, era’ och betyder en period av obestämd varaktighet eller tid som ses i förhållande till vad som äger rum under perioden. Kraften som knyter an till ordet är inte så mycket den faktiska längden på en period, utan för en period präglad av andliga eller moraliska egenskaper. . . . Fraserna som innehåller detta ord bör inte återges bokstavligen, utan konsekvent som en tid av obestämd varaktighet." (# 165, The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words.)

Bara för att frasen hänvisar till en obestämd tidsperiod så betyder inte det att tidsperioden för evigt. Bibeln avslöjar tydligt att straffet för Satan och de ogudaktiga KOMMER att få ett slut, varefter de inte längre kommer att vara.

“Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till.” (Hes. 28:18-19)

Aska brinner inte. Snarare är aska biprodukten av något som har fullgjort förbränning. Det är detta slut, evig död, som Yahushua hänvisade till när Han sade:

“Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt. 10:28)

Eldsjön som slutligen förstör synd och syndare, förstör även döden i sig:

“Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp. 20:12-15)

Mänsklighetens frälsning från dödens makt var hela syftet bakom Frälsarens uppdrag. Långt innan Hans föddes som bebis förklarade en profetisk röst om Honom:

“Från dödsrikets våld skall Jag friköpa dem, från döden skall Jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Ånger är fördold för Mina ögon.” (Hos. 13:14)

Syndens, Satans, och till och med dödens förstörintelse har varit i fokus för trogna hjärtan sedan Adam och Eva först sörjde över Abels död. De uppståndna rättfärdiga kommer att gråta av glädje:

“Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?” (1 Kor. 15:54, 55)

Eldarna som förstör synden och syndarna rensar också jorden:

“Men Yahuwah dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.” (2 Pet. 3:10)

Skaparen kommer också att vara Återskaparen. När jorden har rensats från varje sista spår av synd så kommer Yahuwah att göra en ny himmel och en ny jord:

“För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Men du är densamme och dina år har inget slut. (Psalm 102:25-27)

Denna jord, scenen för så mycket elände, kommer att försvinna och en ny jord kommer att vara de återlöstas eviga bostad.

“Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.” (2 Pet. 3:13)

flicka som fröjdasDe frälsta kommer att glädjas i Yahuwahs närvaron som under evighetens oändliga cykler kommer att bo hos dem som genom tro på Lammets återlösande blod har räddats från synd och evig död.

“Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Yah, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Yahs tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Yah själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." (Upp. 21:1-4)

Yahuwah kommer aldrig att fördöma någon till en evighet av plåga. Hans bestraffning av sina fiender är rättvis, inte hämndlysten.

Ty så älskade Yah världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Yah sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom Honom. (Se Joh. 3:16-17.)

Vila i vetskapen om den himmelske Faderns kärlek till dig. Han kommer att rädda alla som kommer till Honom i tro.
 


Obs: Fastän de ogudaktiga inte plågas för evigt i ett evigt helvete så lär Skrifterna oss att det finns en evigt brinnande eld i Yahuwahs närvaro: Evig eld existerar!