Print

Život a Smrt: Biblická Pravda

Mnoho upřímných lidí je dnes svedeno od pravdy skrze učení, že duše nemůže nikdy zemřít a mrtví jsou nadále při vědomí poté, co zemřeli. Toto stále populárnější a podvodné učení je nesmírně nebezpečné, protože připravuje cestu pro nesčetné milióny lidí, aby přijali a dokonce přivítali Satanovy přicházející klamy. Jedním z nich je ten, že se ďábelští duchové budou vydávat za mrtvé, aby prohlašovali nebiblické nauky. My se musíme pevně zakotvit v Yahuwahově neomylném slově - abychom, když přijde ta hodina, nebyli svedeni lživými zázraky toho zlého. Bible je v tom naprosto jasná: Mrtví nevědí nic. Každý údajný projev někoho, kdo zemřel, je dílem Satana.

„I učinil Yahuwah Elohim člověka z prachu země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk duší živou.“ - Genesis 2,7

Poznámka: Dech/Duch Yahuwahův + tělo (stvořené z prachu) = „Živá duše“

 

 

Kazatel 9,5.6 

Živí totiž vědí, že zemrou,
mrtví nevědí zhola nic
a nečeká je žádná odměna,
jejich památka je zapomenuta.

Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.

(Poznámka: Bible odkazuje na smrt jako na „spánek“ více než 50 krát.)

Kazatel 9,10

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

 

 *Kazatel 12,7

A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

Poznámka: Zde vidíme, že když zemřeme, tělo se navrátí v prach, a duch/dech života se navrátí k Yahuwahovi. Dva prvky, ze kterých se skládá „živá duše“ podle Genesis 2,7 (1-dech Yahuwahův; 2-tělo) jsou v podstatě při smrti odloučeny. A proto neexistuje žádné vědomí po smrti.

Pamatuj: Dech/Yahuwahův Duch + tělo (vytvořené z prachu) = „Živá duše“ (viz Genesis 2,7 výše)

Kazatel 3,20

Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací.

Kazatel 6,6

A kdyby žil dvakrát tisíc let a dobra neokusil, zdali oba neodejdou do stejného místa?

 

Žalm 6,5

Nebo mrtví nevzpomínají na Tebe, a v hrobě kdo Tě bude oslavovati?

Poznámka: Tento verš by nedával smysl, pokud by byli Yahuwahovi věrní vzati do nebe, když zemřou, protože zajisté každý, kdo by se dostal do nebe, by oslavoval Yahuwahova! Stejně jako David, i král Ezechiáš chápal, že v hrobě není žádného vědomí; a proto tak žalostně prosil Yahuwaha o svůj život – Izaiáš 38.

 

Žalm 17,15

Já však ve spravedlnosti uzřím Tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit Tvým zjevem.

Poznámka: David zde vyhlíží den, kdy bude probuzen [ze spánku smrti] k Elohimově podobě při Druhém příchodu Yahushui. – „Milovaní, nyní jsme děti Elohimovy; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že Mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.“ (1. Jana 3,2)

 

Žalm 30,9

Jaký bude užitek z mé krve, jestliže sestoupím do jámy [hrobu]? Zdaliž Tě prach oslavovati bude? Zdaliž zvěstovati bude pravdu Tvou?

Poznámka: Žalmista opět uznává, že po smrti není žádné vědomí. Při úmrtí se náš dech/duch navrací k Yahuwahovi a naše těla se obrací v prach. Yahuwahovi věrní zůstanou ve spánku (v bezvědomí) až do Druhého příchodu Yahushui. Zlí a nekajícní lidé zůstanou spící (v bezvědomí) dokud nebudou vzkříšeni, aby zažili „druhou smrt“ po tisíciletí (miléniu).

Žalm 49,15

Ale Elohim vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Sélah.

Žalm 71,20

Kterýž ač jsi mi dal okusiti úzkostí velikých a hrozných, však zase k životu navrátíš mne, a z propastí země zase mne vyzdvihneš.

 

Žalm 88,10-12

 

Zdali před mrtvými učiníš zázrak?
Aneb vstanou-liž mrtví, aby tě oslavovali?Sélah.

I zdali bude ohlašováno v hrobě milosrdenství tvé,
a pravda tvá v zahynutí?

Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj,
a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?

 

Žalm 104,29-30

Když skrýváš tvář svou, rmoutí se;
když odjímáš ducha jejich, hynou, a v prach svůj se navracejí.

Vysíláš ducha svého, a zase stvořeni bývají,
a obnovuješ tvář země.

 

*Žalm 146,3-4

Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození.

Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.

(Porovnej s: Genesis 2,7… Kaz 12,7… Job 27,3…)

Žalm 115,17

Ne mrtví chváliti budou Yahuwaha, ani kdo ze všech těch, kteříž sestupují do místa mlčení.


Jób 14,12

 

Člověk ulehne a nepovstane a dokud nebesa budou, neprocitne, ze spánku se neprobudí.

Poznámka: Nebesa budou zničena při druhém příchodu Yahushui v „den soudu“. (viz 2. Petrova 3,7) Až poté budou Yahuwahovi věrní vzkříšeni (probuzeni ze spánku smrti).

 

Jób 4,17

Což je člověk spravedlivější než Bůh…?

Poznámka: Člověk je smrtelník. Yahuwah sám má nesmrtelnost. „[Yahuwah] jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.“ (1. Timoteovi 6,15-16)


Ezechiel 18,4

Aj, všecky duše mé jsou, jakož duše otcova, tak i duše synova mé jsou. Duše, kteráž hřeší, ta umře.

Poznámka: První lež, kterou Satan použil, aby oklamal lidstvo, byla: „Nikoli nezemřete smrtí!“ Genesis 3,4.

Daniel 12,2

Tuť mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné.

 

 

Daniel 12,13

Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu (dědictví).

Poznámka: Danieli je řečeno, že „povstane“ ke svému dědictví „na konci dnů“. Není mu řečeno, že obdrží svoje dědictví, když zemře.

Yahuwahovi věrní obdrží své „dědictví“ při Druhém příchodu Yahushui: „Veleben buď Elohim a Otec Pána našeho Yahushui Pomazaného, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Yahushui Pomazaného nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Yahuwahova moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. . . kdy se zjeví Yahushua Pomazaný.“ (1. Petrova 1,3-5.7)

 
Izaiáš 26,19

Tví mrtví budou žít; Společně s mým mrtvým tělem povstanou.
Probuďte se a zpívejte, kteří odpočíváte v prachu… A země vydá mrtvé.

Poznámka: Izaiášova naděj byla ve vzkříšení spravedlivých na konci dnů.

 

Izaiáš 38,18-19

 

Nebo ne hrob oslavuje Tebe, ani smrt Tě chválí, aniž očekávají ti, jenž do jámy sestupují, pravdy Tvé.

Ale živý, živý člověk, tenť oslavovati bude Tebe, jako já dnes, a otec synům v známost uvodí pravdu Tvou.

Poznámka: Prorok Izaiáš, stejně jako král Šalomoun, král David a všichni inspirovaní autoři Bible opakovaně uznávali, že neexistuje žádné vědomí po smrti. Jen živí mohou chválit Yahuwaha. Když člověk zemře… „Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.“ (Žalm 146,4)

Jan 3,13

Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.

 

 

*Jan 5,25-29

 

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

Poznámka: Yahushuova slova nemohou být jasnější. Naděj věrných spočívá ve „vzkříšení života“ na konci dnů. Tato pasáž by nedávala vůbec žádný smysl, kdyby Yahuwahovi věrní byli již před Jeho druhým příchodem v Nebi.


Jan 11,11-13

To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“ Yahushua mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku.

 

Jan 11,24

Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“

Poznámka: Marta dobře chápala, že naše naděj spočívá ve „vzkříšení v poslední den“. Je zřejmé, že nevěřila tomu, že Lazar odešel do Nebe po své smrti.

 


Jan 14,1-3

 

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Poznámka: Yahushua zde utěšuje učedníky slibem Svého návratu. Říká jim, že se pro ně vrátí, aby byli také tam, kde je on. Důležitým bodem zde je, že Yahushua neutěšuje učedníky tím, že s Ním budou bezprostředně poté, co zemřou.

Skutky 2,29.34

Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. David nevstoupil na nebe…

1. Korintským 15,6

Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli [zemřeli].


1. Korintským 15,20.23

Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.

Poznámka: Opět, naše naděj spočívá ve vzkříšení spravedlivých při Yahushuově druhém příchodu.

 

 

1. Tessalonickým 4,13-18

 

 

Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, o těch, kteříž zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteříž naděje nemají. Nebo jakož věříme, že Yahushua umřel a z mrtvých vstal, takť Elohim i ty, kteříž by zesnuli v Yahushuovi, přivede s Ním. Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Yahuwaha sestoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujtež jedni druhých těmito slovy.

Porovnej: Jan 5,25-29

Poznámka: Pavlovy inspirované instrukce pro nás, jak se máme navzájem utěšovat, když ztratíme někoho milovaného, neříkají, že zesnulí jsou nyní v Nebi. Naopak, Pavel nás učí, abychom utěšovali jeden druhého požehnaným zaslíbením vzkříšení svatých při Yahushuově druhém příchodu. Je tragické vidět, jak jsou tyto jasné instrukce přehlíženy… a lži odpůrce opakovány:  'Oni zajisté nezemřeli '. (Genesis 3,4), 'Oni jsou teď v Nebi '.


 1. Timoteovi 6,15-16

[Yahuwah]… kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.

Poznámka: Yahuwah sám je nesmrtelný. Člověk je smrtelný. „Může být smrtelník spravedlivější než Eloah?“ (Jób 4,17)

 

2. Timoteovi 4,8

 

Nyní je pro mne připraven vavřín (koruna) spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

Poznámka: Pavel nevěřil, že obdrží svou odměnu bezprostředně poté, co zemře. Naopak, díval se do budoucna, kde bude vzkříšen z mrtvých při Yahushuově příchodu v onen poslední den.

Zjevení 20,5-6

Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. - To je první vzkříšení.

 
Zjevení 22,12

Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

Poznámka: Yahushua přinese odplatu s sebou, když se vrátí. Člověk nepřijímá svou odměnu (tj. věčný život) bezprostředně poté, co zemře.


Závěr:

Neexistuje žádné vědomí po smrti. Obojí, Spravedliví a Zlí „spí“, dokud nejsou povolání ze svých hrobů: spravedliví při „Prvním vzkříšení“ a zlí při „Druhém vzkříšení“. (Pro více informací viz článek „Dvě vzkříšení.“)

„Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.“ -1. Korintským 15,26


Běžné omyly:

Mnozí poukazují na přítomnost Mojžíše a Eliáše na Hoře proměnění (Matouš 17,3) jako na důkaz toho, že svatí jsou bezprostředně po své smrti vzati do Nebe. Musíme si však uvědomit, že Eliáš nikdy nezemřel. On byl vzat přímo do Nebe (2. Královská 2). Mojžíš, i když zemřel (Deuteronomium 34,7), byl zjevně vzkříšen, protože o jeho „tělo“ byl spor se Satanem. (Juda 1,9).