Print

Kufwidilila mu Moza: Masimpe naa Malweza?

Mutacengwi nobantu! Aayo masabe aalitondezya mu bakambausi bacengeezya kuponya bantu, abaabo bataminina kuti “bafwidilila mumoza”, tuuli Muya Uusalala uuzwa ku Mwami Yahuwah pe.

Eeco cintu cakatalika asyoonto-syoonto kakwiina kuyobeka. Kwakamvwika kajwi kaumunizya, aako kaatalika kulimvwisya akataa bantu bakakkede muŋanda ya banabutema ba Katolika. Kakainduluka kumvwika alimwi kajwi aako. Hena mwati inga kunooli kwakali kaaze wakasweekede kayaa bwiingaila akusobaila mulubuwa lwabantu na?

Mpoonya kwakamvwika jwi lyabili lyakaaze. Ino ootu tunyama twakali kuzyila kuli?  Mukaintu mupati weendelezya ganda lya banabutema, wakanyampuka akweendeenda ooku akooku kayaa kulangaula cakali kulila boobo. Kunyina kanyama kakeelede kujanwa mulubuwa lusetekene oolo pe! Mpoonya Walo wakatozya kuzyuli limwi ooko nkwaakamvwide mweeninyina umwi nkwafwinkila akuvwitima cakuumunizya. Nkaambo nzi ncaakali kwiide kwiimvwi aalya, kumwi uleema? Nkaambo nzi ncaatakasola kujata kaaze ooyo wakali kulimvwisya kalila akumusowela anze lyalubuwa?

Mpoonya ooyo nabutema wakali kulila, wakacenguluka kulanga mweendelezi wakwe nkwaboola kuzyoomulanga. Wakabbamuna mulomo wakwe akwaambaula kuti, “Meeyawo?”

Mpoonya aawo kwakatobela jwi alimwi, lyakaletezya kuzwa mukkoce lyaganda eelyo, akwiingula nguwe kuti: “Meeyawo!”

Mukaintu mupati mweendelezi wakavwaka kuya kuzyuli lyakali munsimunsi kuyoolanga cakali kucitika. Oomo naakanjila wakajana banabutema bobile, balo bakasintamuka akulanga nguwe kabagambidwe; nibakabumuzya ncaakali kuyandaula, majwi aakazwa mumilomo yabo akali kuti, “Meeyawo?”

Mbaanabutema aabo bakali kuweelula aanga mbaakaaze akusabila mulubuwa loonse! Mpoonya kwakamvwika jwi alimwi lyakabasangana kaliinduluka kulila mbweenya. Ma! Nobantu! Eeci ciyanza cakulila aanga ngu kaaze, cakayambukizyanya mbuli mbulwazi akataa banabutema. Tiilyakalampa kusikila eeci ciyanza nicakayambukila abamwi bakali kukkala muganda lya banabutema ku France. Mpoonya kwakacitika cintu cimwi cinyanyaazya masusu. Aabo banabutema bakatalika kwiingulana kabalizya majwi aabo mbuli kaaze! Muziindi zimwi zyabuzuba, bakali kunga baindizya kuŋeula kwamawoola aakubwene isyikati lyoonse. Kunyina cintu ncaakali kunga wacita mweendelezi wabo kuti abalesye kucita cilengwa eeco.

Eeci cintu cakatalika kukatazya bantu bakali kukkala mumbalaa ganda lya banabutema mudolopo. Bantu bakamanukilwa kuswiilila nkobaŋeula akutalika kuyoowa bamakaintu aabo kuti bakanjidwe basangu; nkabela bantu bakatumizya mulomo kumfulumende kuti ibagwasye kulanganya banabutema aabo. Kwakatuminwa basikalumamba kuti bazyoovwuntauzye makani woonse akulibonena cakali kucitika akuyoosya bantu bacisi. Nibakamanizya kulangaula muganda lyoonse oomo mwakali kukkala banabutema, basikalumamba bakapa kwaambilizya kuti kufumbwa nabutema utiikamvwugwe kaŋeula aanga ngu kaaze, uyookwabbaulwa antangalala acimboko kabamulangilizya bantu boonse akabone naa uciyoozumanana kuŋeula kwakwe.1

Mpoonya aawo lyakamanina limwi penzi lyoonse. Kucinyina awakacili kuŋeula kuti “Meeyawo”! Lino misela minjaanji kayiindide, eeci ciyanza cicili cintu cikondelezya kuvwuntauzya alimwi citondezya buyo bantu bafwide butolo nobatakwe cakucita mbobanga batalika ciyanza cakukonga bantunyina akuyandisya kujatila bamwi mizeezo.

nuns meow

Banabutema baku France tiibakali bana Kristu balikke bakazungaanyidwe anguzu zyakuungulwa maanu kucita ncobaambilwa.

Pele, eeci cintu mbuli mbocikankamusya, tiicakali ciindi camamanino eeco ku bana Kristu bayeeme munguzu zyakucita ciyanza eeco, nkaambo kakubona muntu umwi nkwacita ciyanza eeco.

[Nkamu ya WLC kunyina pe niikulwaizya nokuba kuzumizya zilengwa aziyanza zya Cikombelo ca Katolika. Aaka kaano kalembedwe atala aawa nkakutondezya buyo cicitika.

Kufwidilila mu Moza

Mulugwalo lwakwe lutaanzi kuli Timoteo, Paulu wakacenjezya bantu kuti: “ Ncobeni Muya Uusalala ulaamba kuti ciindi cizya bamwi bayoosulaika lusyomo, bayoogama kuswiilizya ziiyo zyabubeji zizwa kumiiya iisungilizya, aziiyo zyadyabooli” (1 Timoteo 4:1, KJV) Ciiyo cabupaizi bwamasalamuzi ca “kufwidilila mumoza”, ncimwi akataa mizeezo minjaanji iizyila ku madaimona.

Zimwi ziindi, eeci ciiyo ciitwa kuti “kuwida mu Moza” naa kuti “kunjilwa nguzu.” Eeci ncecintu cicitika ziindi zinjaanji, eelyo muntu umwi nalangaula mupaizi wamasalamuzi kuti amusilike.

Ibbala lyakuti "kufwidilila mu Moza” ndelibelesyegwa kanjaanji akataa Zikombelo zya Buna Kristu eezyo zisyoma masalamuzi aakuponya bantu, eelyo nobaambilizya kuti muntu wanjilwa Muya Uusalala. Kusendekezya kuti Muya Uusalala inga wanjila muntu kuujisi nguzu zipa kuti muntu atalike kucita zitondwa, ooko nkokwaambwa kuti ooyo muntu "wafwidilila mumoza." Eeci tacaambilizyi kuti ooyo muntu wafwa ncobeni pe mbuli mbobafwa bantu, pele nkusendekezya kuti ooyo muntu wamanukilwa kunjilwa Moza cakuti nkwiide kulivweketa akugwalangana kalipwaya mizinga kubee wanjilwa masabe.2

Ncobeni, masimpe kuti ku Mwami Yahuwah, zintu zibotu zyoonse zilakonzyeka kucitika. Mbuli mbwali Mulengi ulaa nguzu zyoonse, ncintu cuubauba kuli Nguwe, kuti inga wasikila muntu munguzu zipati boobo cakuti ooyo muntu inga waide kulebauka. Kaambo keni kakatazya aawa nkakuti, hena Mwami Yahuwah ukonzya ncobeni kucita cintu eeco munzila yamusyobo ooyo, hena kusyoma boobo —akuyungizya zinjaanji atalaawo, alimwi kufumbwa ciyanza cicitwa boobo — hena zilajanwa mu Bbaibbele eezyo zilengwa zili boobo na?

Aabo bazuunyene cimpenda eeci, kanjaanji balalikwabilila kabainduluka kwaamba tumpango twa Mangwalo tunjaanji, kumwi kabakakatila kutondezya kuti eeci ciyanza cakali kucitika ncobeni amwalo muziindi zya Bbaibbele. Nokuba boobo, kuti twasanyangulisyigwa tumpango ooto ntobataminina, inga kwayubunuka buyo kuti ooto tumpango tatukonzyi kweendelana nanka kutabilila lusyomo lwa “kuwida / kufwidilila mu Moza” kakwiina kupindaula Mangwalo.

Kamwi kampango katamininwa kwaambwa boobo ziindi zinjaanji, kapandulula kupaizya tempele lyokwa Solomoni.

Nkabela aabo basiba myeembo abaimbi bakaliswaangene antoomwe, kabaimba cikondelezya mujwi lyomwe akumvwugwa kabatembaula akulumbaizya Mwami Yahuwah; alimwi nibakavwentuka mujwi lyomwe amyeembo azimwi zingwali-ngwali zyakwiimbya nyimbo, bakali kwiimbisya nyimbo kabatembaula Mwami Yahuwah kuti, Mwami Yahuwah mubotu nkaambo luyando lwakwe talumani.”

Kumane ŋanda ya Mwami Yahuwah yakazulila kkumbi, aboobo bapaizi tiibakakonzya kubeleka muŋanda ya Mwami Yahuwah ankaambo kakkumbi eelyo, nkaambo bulemu bwa Mwami Yahuwah bwakiizuzya eeyo ŋanda. (2 Makani 5:13-14)

Kunyina pe mukampango aaka mpokupanduludwe muntu naba omwe wakalivweketa akulyuumputa muzinga nkaambo kakukolwa nguzu zya Mwami Yahuwah, nokuba kuponya muntu uuciswa naba omwe pe. Pele kunze lyaboobo, kampango 11 kaamba biyo mucibeela cimwi kuti, “Boonse bapaizi bakaliko aawo bakalongezyegwa.” Cakali cintu cityola mulawo wabapaizi ba Levi alimwi catakazumizyidwe kuti muntu uuciswa nokuba uulemene kuti akutauke milimo yabupaizi kunembo lya Mwami Yahuwah; aboobo, kunyina akataa bapaizi aabo wakali kuyandaula mupaizi wakumusilika pe, alimwi kuti nikwali uuyanda kuponyegwa, naatakalileta nokuba kuzumizyigwa kusika abusena aawo pe. (Langa cilembedwe mu Bapaizi 21:16-23)

Aabo basiminide kulusyomo oolo, balataminizya abuzuba nakaangwa Mufutuli mu Muunda wa Getisemane kuti mbumboni bwabo. Eelyo Yahushua naakabuzya basikalumamba kuti nguni ngubakali kuyandaula, “Balo bakamwiingula kuti, Yahushua waku Nazaleta.” Yahushua wakati kuli mbabo,“Ime ndendime nguwe.” Mpoonya Judas awalo, ooyo wakamwaaba, wakaliimvwi akati kabo. Mpeenya aawo naakabaambila kuti, Ime ndendime nguwe, bakatenteleka kudilika musyule, akuwa mizinga ansi.” (Johane 18:5-6)

Akamwi kampango kalaa mpuwo nkobayandisya kubelesya kutaminina ciyanza eeci kuti nkocili mu Bbaibbele, kajanwa mukaano kakusandulwa kwa Saulu waku Tarsus. “ Lino naakasika afwaafwi amunzi wa Damasikasi, mumuni uuzwa kujulu wakamumwekela. Mpoonya wakawida ansi, aawo wakamvwa jwi lyakati “Saulu, Saulu! Undipenzyela nzi Ime?” (Milimo 9:3-4)

Kunyina pe muntu wakalyuumputa mizinga akataa bantu bakali kuyanda kwaanga Yahushua, alimwi nokuba kunetauka kwa Saulu, inga tiikwatabilila lusyomo lwamazuba aano lwakunjilwa muya, nkaambo boonse bantu aabo bayandaula bapaizi bamasalamuzi kuti babaponye, mbantu basyoma Mwami Yahuwah kusikila mpobagolela kuzyiba ncobeni mumyoyo yabo, alimwi baliluleme mumeso ookwa Sikabumba Yahuwah kuyandaula cileleko Cakwe.
          

reading the Bible 

Kuli tumpango tusyoonto buyo mu Mangwalo aawo mulombwana wa Yahuwah naakazingidwe bulemu bwakujulu, anguzu zyabulemu. Alimwi nokuba boobo, ooyo musyobo ngwaakawa ansi muntu ooyo ulipedwe, kuti lyoonse wakali kuwa kakotamika busyu bwakwe kutozya kumbele. Ngooyu mukonzyanyo: “Mpawo ndakamvwa kaambaula, lino nindakamuswiilila, ndakoona, ndakali vwunteme ansi. Mpoonya kwakandiguma janza, lyakandipa kuti ndivwuntame amazwi amatansyi aamaboko aangu.” (Daniele 10:9-10, KJV)

Eeci ncintu ciimpene kulaale kapati acintu cili coonse cicitika eelyo bantu nobanjilwa mizimo mazubaano kumwi kabalyaamba kuti banjilwa Moza. Eelyo Daniele naakalileka akuwa ansi, mungele wakafwamba kumujatilila akumuyumyayumya. Awalo Johane Muyubunuzi, wakayumayuma mpoonya aawo naakanjidwe nguzu zya Mwami Yahuwah: “ Mpoonya nindakamubona Ime ndakawa mbuli muntu uufwide akukotama kumaulu aakwe. Pele wakabikka janza lyalulyo lyakwe alindime wati, “Utayoowi Ndime matalikilo amamanino” (Ciyubunuzyo 1:17, KJV)

Bakambausi ba Ivangeli abapaizi bamasalamuzi, aabo bayandisya kunjizya bantu mizimo, kunyina pe nobatambika janza kuti bagwasyilile nokuba kukwaba muntu uuyanda kuwa muzinga ooyo ngobasendekezya kuti wazundwa nguzu zya Mwami Yahuwah. Pele cintu cini cilibonya kacicitika ncakuti, kubaanga baide kusekelela nguzu “zyabo” zyakuunsya bantu mizinga. Ncobeni, bunji bwabo balaa bantu babagwasya “kukwaba” muntu eelyo natalika kucengama kuwa kutozya kusyule kuti atalicisi.

Hena ooko nkulyeezyeka Yooyo Mubombe Moyo Uulitola ansi?

Nokuba zintu zinji zyeelede kucenjelelwa eezyo, bantu banjaanji bakalicisa muziindi zyakainda kale musyule lyesu. Umwi mukwasyi ookwa Ella Peppard wakapa mukambausi Benny Hinn mulandu uusika myeelwe yamamiliyoni aamali nkaambo kazicisa nzyaakalicisa ooyo mukaintu kumuswaangano wamukambausi ooyo— eezyo zicisa zyakapa kuti asike mpanjila mulufu lwakwe.

“Peppard, 85, wakafwa mumwezi wa Vwivwi. 23, 1986, nkaambo zyakasinka nsinga zipati zitola bulowa kuzwa kumoyo wakwe kutola kumubili, eelyo naakanjide mucibbadela nkaambo kakutyoka kasolo. Walo wakagejukila kasolo mumuswaangano wakaindide mazuba 15 mu Civwuka ca Lusyomo ca mukambausi ooyu.”3

Peppard wakali akataa bantu bakaimvwi mumulongo kabalindila kuti batambule cileleko cakuponyegwa kumukambausi Benny Hinn; mpoonya ooyu mukambausi naakagunta mulombwana wakali kumbelaa mukaintu ooyu cakuti, wakawa kutozya musyule, wakuguntilizyila mukaintu ooyu ansi akumutyola kasolo.

Muciindi cakuti agwasye mukaintu ooyu, mukambausi Benny Hinn wakapa malailile kuti Peppard agwisyigwe abusena aawo akukkazyikwa acuuno cili munsaa kumbele lya cikombelo.

Eelyo umwi wakali kugwasyilila naakasola kuyandawida mukaintu Peppard wakumugwasya, aabo bakaimvwi kabalangilizya munsimunsi bakamvwa mukambausi Benny Hinn nkwalesya mugwasyi akumwaambila kuti, “Komuleka yawe, musiye alikke. Leza ulamuponya.”4

Acimwi ciindi cijatikizya mukambausi ooyu Benny Hinn, mwanaakwe musankwa abalombwana bamugatela bobile, bakaangwa nkaambo bakaumputa akutundulula cuulutwi uutaambauli ooyo wakaboolede kuzyooponyegwa kumwi kajisi meenda.

Hestephenson Araujo, 21, wakali kuyandika kuya kucibbadela naakamanizya kuumwa … mumuswaangano wabupaizi ku Manaus, kunyika lyacisi ca Brazil.

Bamasilikani bakaanga musankwa Joshua Hinn, 21, antoomwe abantu bobile bagatela Benny Hinn, nkaambo aabo balombwana botatwe bakamvwugwa kuti bakajalila  Araujo mucitolokesi akutalika kumuumputa.

Aaba balombwana bakajata Araujo akumutola kucitolokesi eeco cakayobwedwe munsaa civwuka, mpoonya kwakamvwugwa kuti oomo mubakamudinkaula mfwaindi akumubbonta kumwi kabamubuzya kuti wakali ni.

Nkaambo kakuti ooyu muntu taakali kukonzya kumvwa mbwaanga wakali cuulutwi, nokuba kubaingula nkaambo taakali kwaambaula, bakazumanana kumucisa, mbubakaamba oobo bakapokola.

Mpoonya bamasilikani balaa zibelesyo zyakoolawula ntenda, bakaliwaalila mukati kacitolokesi eelyo bantu bakali kulangilizya nibakaita bakapokola.5

Eeci ncintu ciimpene kulaale kapati amilimo njaakacita Mufutuli Yahushua, nokuba umwi akataa baapositolo bakwe! Robert Liichow, ooyo aciindi cimwi wakalaa lubazu mubupaizi oobu, lino uluujisi kucenjezya bantu kucintu cilubide mubupaizi bwa mukambausi ooyu. Walo wakalemba kuti:

falling backwardsMubuzyo wini ngwakuti - ikuti kali Leza ncobeni uugunta bantu nobawida ansi, nkaambo nzi ncotweelede kubakwaba kuti batalicisi? … Balo aabo basangane bupaizi oobu baingula kuti ooko kuwa kwamuntu kunyina acimbi pele ninguzu akuba munsaa Muya Uusalala. Kuti kacili mbocibede ncobeni oobo … hena [Leza] tababwene ncobeni aabo bantu mbaguntila ansi mubulemu Bwakwe, tabwene kuti inga balalicisa na? Eezi zikombelo zibelesya bantu bakwaba muntu uuyanda kuwa nkaambo (1) zilizyi kuti kanjaannji bantu balicengeezya buyo kuwa, alimwi eeci ncecintu ncobalailidwe mumaanu kuti ncobeelede kulangila kucitika akucita. (2) Tazijisi lusyomo muzintu nzyobakambauka muzikombelo eezyo pe. Ooku munzila imwi nkokwaamba kuti, Leza wabo tajisi nguzu zipati zyakuti inga wakwabilila bantu Bakwe eelyo nobawa mizinga.

Alimwi kunze lyabantu aabo bakali kukwaba bantu, kwakali bamakaintu … aabo bakali kuswena munsimunsi nokuba kwiimina kunze lyabaabo bakwaba muntu, kabajisi milembo mipati yakukwabula muntu. Mulimo wabo wakali wakuvwumbilila mulembo kumaulu amubili wamukaintu kuti wawa muzinga. Nkaambo nzi? Nkaambo bunji bwaziindi aabo bamakaintu banjilwa muya balawa cakugwalangana cakuti inga kwatalika kulibonya zitondwa.

“Kwakali ziindi zimwi [eelyo] bamakaintu bamwi nibakalembweteka cakuti kwakavwunauka masiinsi, akukwangauka cibelo cimwi kacitapukila kooko, acimwi okuya. Eelyo Mwami naakasala kusampuzya bana basimbi Bakwe munzila yamusyobo ooyu, swebo twakaliko munsimunsi akufwamba kubavwumbilila zitondwa zyabo.” Hena eeci cimvwikaanga ncintu ncobeni Mwami [Yahuwah Elohimu] ncakonzya kucitila bana Bakwe basimbi na?6

Kulyaangulula ku lweeno oolo

Yahushua wakasyomezya kuti, “Yebo uyookazyiba kasimpe, alimwi kasimpe nkakayookwaangulula.” (Johane 8:32, KJV) Bantu banjaanji aabo bakasangene mubupaizi oobu aciindi cimwi, lino bakalyaangulula kuzwa kulweeno oolu. Aano mazuba baluukwete kucenjezya bantunyina bamwi kulusyomo lwakubeja oolu. Mark Haville, ngumwi akataa bantu aabo. Eelyo naakabuzyigwa kuti aambe cakamugwisya mulusyomo oolo, Haville wakaingula kuti walo wakabala buyo cilembedwe mu Mangwalo.7

Mike Wright, awumwi mwaalumi lino uutacisyomi kuti Bbaibbele lilazumizya ciyanza cabupaizi eeci, awalo utondeka kampenda kamwi kali mubupaizi oobu: tee nkucengelezyanya mubulongwenyina ooku. Walo uya kumbele kulemba kuti:

Benny Hinn wakapa mulumbe notwakali kulya cikoboko alimwi Ime ndakamulangilizya kapailila baama kubbazu lya tebule limwi aawo mpotwaakkede mumbali. Balombwana ba Mpindu ya Full Gospel aabo bakamusindikide, bakajata bubi kabakutauka kubaanga mbantu bagatela muleli wacisi, kabasangalazya akusesyasesya bantu, abee balaa nguzu abuvwubi bunjaanji mumusyobo ngubakali kunjilauka akusangana akataa kkunga lyabantu bakabungene.

Baama tiibakafwidilila mumuya akulyuumputa muzinga mbuli mbocicitika mumiswaangano imwi, pele bakandaambila kuti – kuti Benny naakacili bikkide janza lyakwe ali ndime kacinditonka ankumo yangu kutozya kusyule – balo nibakawa kutozya kusyule. Ooku nkokwiingula kwamause nkaambo balo bakali kuliyeeya kuti 'tiibakasyomede kapati, nanka kulyaaba cakumaninina, nanka kululama', aboobo ncecico ncibakaalilwa kutambula cileleko cilibotela (cakuwa akwaalabana ansi) ca Muya Uusalala. (Eeci nceciindi citaanzi neekalibonena mulandu- alimwi ziindi zinjaanji – kuupegwa muntu ooyo waalilwa kuwa muzinga akutambula Moza).8

Muntu uuyanda kulelekwa akuponyegwa ulasungilizyigwa kuti alitondezye kuti wanjilwa nguzu zya Moza. Kuti taacicita cintu eeco, kulangilwa kwaamba kuti (kuli baabo balangilizya amuntu lwakwe mwini) kuti ngulaa mulandu nkaambo takwe lusyomo, aboobo ncecamulesya kutambula Moza uunga walitondezya mukumuunsya muzinga akwaalabana. Ooku nkucengelezya mubupaizi kuti alicengeezye kubaa cintu ncatakonzyi kujana. Wright wakamanizya mubandi wakwe akwaamba cabuusu kuti:

Ime ndakonzya kulungulula twaano tunjaanji twakacitika mumyaka yainda iili makumi otatwe, pele kukosozya makani woonse aali mutwaano ooto nkuti, swebo twakalisangene (katutakubwene) mubushinshimi bwakucenga akubejela bantu oobu – twakalicengedwe abantu bakazyi kabotu makani woonse nokuba bakeelede kuzyiba boobo. Lino mbuli mbotwakalivwuntauzyila akulibalila jwi lyokwa [Yahuwah] kujatikizya ciyanza cakupaila eeci, swebo lino twasalazyila limwi kusulaika lusyomo aciiyo ca kufwidilila-mu-moza. Kunyina nokuba asyoonto pe mu Bbaibbele aawo mpokunga kwajanwa ciyanza cakuti nguzu zya Mwami [Yahuwah] zyasikila muntu akumuunsyila ansi katozya kusyule, pele buyo ali basinkondonyina ba Mwami [Yahuwah]. Zyoonse ziindi zimwi zyaambidwe akulembwa, aabo balombwana bakasika kunembo lya Mwami [Yahuwah] bakawa kutozya kumbele cakuliyandila, kabakotama abusyu bwabo, (akukomba) – nokuba kuti, ... BAKAFWA.9

Muzeezo uuli mu Muzeezo

Eeci cintu ca “kufwidilila mumuuya”, cilabonwabonwa kanjaanji mumbungano zipati nokuba mumiswaangano yabukambausi, ooko muntu uukambauka nkwapa lwiito aciindi ciindene kuti aponye baciswa. Walo uleendeenda, kayaa kubbataika janza lyakwe ankumo zyabantu bacisidwe, mpoonya ooyo muntu uubbatwa janza ankumo ulawa kutozya kusyule. Bamwi “bakambausi bamasalamuzi” mbuli Benny Hinn, uliintide akwiindilizya kutalika kucita masesya akulicengeezya kubaa nguzu zya Muya Uusalala, ulavwupaula jakete lyakwe kutozya kubantu bali munsi lyakwe nokuba kubafunta muya kuzwa mukanwa lyakwe; mpoonya balo, mbuli mbokulangilwa, alimwi mbuli mbobazyi kale kuti beelede kucita, balipwaya kuwa mizinga ansi kube banjilwa mizimo nokuba basangu akutalika kunetauka.

Mark Haville, ooyo waambwa kale, wakabuzyigwa mumubandi inzila yeni ooku kufwidilila mu moza mbokubeleka mukati kamuntu. Walo wakapa mulongo uutobela wazintu zicitika:

  1. Bantu mbaa simasalamuzi. Muntu ulakonzya kuungulwa mizeezo yakwe akunjilwa mumizeezo, nokuba kukoya wanjilwa masabe; nkabela eelyo nali boobo, ndendilyo nakonzya kuteelela akucita kufumbwa ncamwaambila mukambausi nokuba baabo bali munsi lyakwe.
  2. Bamwi basololi baungula muntu maanu, babelesya nyimbo eezyo zyeendelana akuduunta kwamoyo wamuntu. Ooko kuduunta kulimvwisya munyimbo zyakulumbanya akukomba, nzyezyeendelana akuduunta kwamoyo. 
  3. Bamwi bacita zikkomanisya bantu, balizyi nguzu zili munyimbo zyamusyobo ooyo. Ncenciceeco bantu bacita masesya abaimbi balaa mpuwo, ncobatalisya miswaangano yabo kubelesya zintu zisesya nokuba nyimbo ziyandisyigwa kutegwa “bakasaazye akusangalazya nkamu yabantu”. Eeyi njeenya njenzila ayalo njobabelesya bakambausi bamasalamuzi, kumvwisya bantu nyimbo nzyobayandisya akubasangalazya kaataninga talika malweza. Eelyo boonse balangilizya nobalangila kuti inga yebo walembweteka akuwida ansi kuti wajatwa ankumo, ayebo noyeeya kuti eeco nceceelede kucitika alimwi mboyelede kucita, nkabela eelyo wasika aawo mpojatwa ankumo, yebo ucita ncobeni cintu eeco ncibakuungula maanu kuti nceceelede kucitika, eeco ncencico bantu banjaanji ncobawida ansi.
  4. Imwi misyobo yamilumbe ilayindulukwa kwaambilizyigwa kusikila bantu batalika kumvwa milumbe eeyo kayiinduluka kulimvwisya mumizeezo yabo nokuba kuti kwiina waambilizya cintu eeco; nokuba jwi lyaambilizya mulumbe ooyo, alyalo inga lyabelesyegwa kuungula bantu maanu.  Kuungula bantu maanu kwakayambukila amwalo muzikombelo zyabuna Kristu zitali zyabantu bayobeka kupaila pele basyoma kunjilwa moza, oomo beembezi bambungano balalidunda kuti balakonzya kuungula maanu bantu bali mumbungano yoonse.
  5. Bantu aabo balijana muzibaka mucitika zintu zyamusyobo ooyo, abalo balakonzya kuungulwa maanu. Aboobo, kwaciindi cikubwene, nokuba kuti balaciswa, balaleka kumvwa cicisa kwaciindi coonse nobali munkamu abusena oobo. Pele kuti muntu wabatobelezya bantu aabo, nokuba boobo, kujanika kuti bunji bwabantu aabo bakali kuyeeyelwa kuti bakaponyegwa, balijana kuti tiibakapona ncobeni pe.

Charles S. Price wakabunganya muswaangano ku British Colombia, oomo bantu bali 350 mubakasyoma kuti bakaponyegwa. Nikwaaindide myezi iili cisambomwe, nokuba boobo, nibakatobelwa bantu aabo alimwi, kwakalibonya manyongwe aatungumika kuyeeya. Kataa bantu bali 350 aabo bakasyomede kuti bakali ponyedwe, bali 301 bakacili kuciswa, bali 39 bakalifwide kale, alimwi bone bakasondoka. Kwakacili buyo bosanwe bakacili kulipeekezya kuti bakaponyesyegwa.10

Harville wakazuminizya kuti muziyanza eezi, amwalo njeenya misyobo yanzila ilabelesyegwa, eeyo iibelesyegwa mubupaizi bwanyika zyakujwe amuzilengwa zyakukomba mituni ziimpene kuzinguluka nyika.

Paulu ulitonkomene kucenjezya bantu kuti Saatani ulakonzya kulisandula kuba mungele wamumuni; Walo waamba kuti: “ Citamugambyi cintu eeci pe, nkaambo awalo mwini Saatani ulalipeekezya kubaanga mungele wamumuni. Aboobo tacili cintu ceenzu kuti naa babelesi bakwe kabalicengeezya kuba babelesi bamumuni abalo. Mamanino aabo azyooba mbuli mbwiibede milimo yabo.” (2 Bakolinto 11:14-15, KJV) Eeci ncecicitika ncobeni mu Bupaizi bwakunjilwa muya: bantu balaungulwa maanu akunjizyigwa ziseese akutalika kuzilaika, kunjilwa masabe, kusonda, azimwi. Kwiinda mukubelesya majwi aabuna Kristu, akupaila kuli “Jeesu”, kupa “lwiito lwakusanduka”, akukulwaizya basyomi kuti babaa “lusyomo”, aaba basimasalamuzi bana Kristu basamika malweza aakusonda abulozi mucikobela camumuni.

Nokuba kuti kuponya bantu kwiinda mulusyomo azimwi zilitondezya antangalala, eezyo zyakali kwaambwa kuti zizwa kunguzu zya Muya Uusalala kwaciindi cilamfu, eeci ciyanza cakatambulwa akukkomaninwa mulwiito lupati lwakusanduka ku Cikombelo caku Lubuwa lwandeke ku Toronto, Canada, mu 1994. Umwi silutwe wa mpuwo eeyo wakali, Paul Goldee11; kutaanguna ooyo wakali kusyoma kuti eeci ciyanza cakali ciyanza cibotu ca Mwami Yahuwah. Nokuba boobo, naakamanizya kubona bantu bamwi kabavwuluma, kuloloma macovwu kumulomo akuwoolola mbuli babwa basondokede, nokuba kucita zintu aanga mbanyama bamusyokwe, kumwi aabo bantu kabaambwa kuti banjidwe nguzu zya Muya Uusalala, walo wakatalika kulibuzyabuzya mwini kuti naa eeci cintu cakali masimpe kuzwa mu Mwami Yahuwah naa pe. Walo wakacenjezya kuti:

“Buno buzuba, Ime inga ndaamba cintu ciinda kuusisya  … buno buzuba Ime ndisyoma kuti ooyo moza waambwa kunjila bantu, muya walucengo, muya wakubeja alimwi tuuli Moza wa Mangwalo. … Ime inga ndaama kuti eeco kunyina pe nicakali cintu camasimpe nkaambo ooyo mucelo wa cikombelo eeco, tiiwakali Muya Uusalala, nkaambo micelo yacikombelo eeco yakali micelo yakabolede. … Muya Uusalala, mukwiitwa buyo zina eelyo, Ulisetekene. Walo takonzyi kukulwaizya bantu kucita cintu citaluleme citondwa pe.

Bantu… aabo bakalengwa muciimo ca Mwami [Yahuwah]. Nkaambo nzi Mwami [ Yahuwah] ncanga wasampula bantu akubabamba kuti balangike aanga mbanyama  bamusyokwe.  Kuti nikwali cintu cilitondezya mumiswaangano eeyi citeendelani aMangwalo, nkokuti eeco cintu taceendelani a Mangwalo Aasetekene, alimwi tacizwi ku Mwami Yahuwah nkaambo Mwami Yahuwah tacinci pe. Nkaambo nzi Mwami [ Yahuwah] ncanga wasampuzya bantu akubalekela kuti babe mbuli banyama bakalaba ansi? Kuti nikwali cintu cilitondezya mumiswaangano eeyo, eeco citeendeleani a Muya Uusalala, nkokuti eeco cintu taceendelani a Mwami [Yahuwah] nkaambo [Yahuwah] tasanduki pe . … Mutakumbatili lusyomo oolu; mutayeeyi kuti eeci ncintu cuubauba pe. … eeci tacili cintu cizwa ku Mwami … aayo makanze azwa kuli dyabolisi alimwi ncintu cakupelengusya ca budyaboolii … eeco ciyooletelezya kupyopyongana akataa banalumi abamakaintu, abana babo aabo bakumbatila ciyanza eeco.12

 slain in the spirit

Kunyina pe aawo Mangwalo mpaalembedwe kuti basyomi bansiku bakalisangene mumaleele aayo ngobalitondezya bantu “bafwidilila mu Muuya.” Kukomba kwamu Bbaibbele kulisetene, mbweenya mbuli Mwami Yahuwah mbwasetekene. Kunyina pe kukkomanina Mwami Yahuwah nokunga kwasampuzya ciimo camuntu. Umwi mucelo wa Moza ngwakulilingula akulijata. Hena inga Mwami Yahuwah wanyonyoona ciimo cibotu eeco Walo ncasoleka kusimpa muciimo cako?  

Cintu cigambya akwiimpana akataa bantu aabo balyaamba “kufwidilila mu Muuya”, abaabo balimvwide ncobeni kuti bagumwa aa Musololi wesu Yahushua nceeci:

Mpoonya kwakasika bamwi bakazabuka lwizi lwa Galili, kucisi ca Gadarenesi. Nkabela eelyo Yahushua Walo naakaseluka kuzwa mubwato, mpoonya kwakamuswaanganya muntu umwi kazyila kunamaumbwe alimwi kanjidwe basangu basofweede, ooyo muntu wakali kukkala akataa zyuumbwe; alimwi kunyina pe wakali kukonzya kumwaanga muntu ooyo a nketani nokuba ntambo, nkaambo lyoonse  kanji-kanji naakali kwaangwa kumaulu akumaboko, lyoonse wakali kuzibbansaula nketani akutyoloola nsimbi nzyaakaangidwe kumaulu. Wakalijisi nguzu zinji cakuti taakwe wakali kukonzya kumubombya. Masiku asikati wakali kunga nkweendeenda kunamaumbwe amumalundu kaya boompolola akulinengaula amabwe. (Maako 5:1-15)

Bikkila maanu aawa: Ooku kusanduka nkwaletela muntu Mwami Yahuwah, kuliimpene kulaale ambobalimvwa aabo “bafwidilila mu muuya.” Ooyo Muya Uusalala ookwa Yahuwah, waambwa mukaano atala aawa, wakaumuzya akusandula muntu wakagwitide mucamba kaungililwa zyeelo amadaimona, akumubambulula kusikila watontomana akukkalikila, waba muntu mubombe uukkwene maanu. Aabo bazuunyene kucita cilengwa cakunjilwa masabe, balitondezya ciimo ciimpene, ciimo cakunjilwa basangu amizimo; balasanduka akuleka kuba muntu uukkwene maanu akuba muntu muyamba, uutakwe bulemu alimwi uutalijati mbuli muntu uusondokede.

Muntu uunjidwe madaimona waku Gadala waponyegwa

Benny Hinn. Malweza aakunjilwa mizimo


Bupaizi bwa Kasimpe bwamu Bbaibbele

Mangwalo akulwaizya basyomi kuti: “ Pele amulingule zintu zyoonse; amujatilile kufumbwa cntu ciluleme, Amulilesye kucita zintu zisofweede.” (1 Batesalonika 5:21-22, NKJV) Yahuwah ulaita buno buzuba, wiita ndinywe nobana Kristu kuti muzyokele kubupaizi bwamasimpe, kamupaila cabulemu mbuli bwaambidwe mu Bbaibbele. Kunyina pe cintu cikonzya kuswaanganya muntu a Singuzuzyoonse akata nkamu iiyobeka akusabila cakuti inga kwacisa matwi. Moza wini ulasika kumuntu omwe-omwe, cakuumunizya; nkabela muya wamuntu ulakonzya kulimvwa jwi lya Moza, kalimwaambawida mukati kamoyo wakwe, kalikanana mujwi libombe, lisyoonto, litayobeki alimwi likkazyika moyo wamuntu.

Elijah atalaa Mulundu wa Holebu, wakayiisya kuti Yahuwah taakali muguwo lipati, livwukaulisya kuunga akukwamauna mabwe atalaa mulundu pe. Alimwi Walo taakali mukuzungaanya nyika cakuti zyoonse zintu zyacencema pe. Alimwi taakali akataa bbibi lyamulilo livwilima kuyaka. Pele, Mulengi wazintu Zyoonse, wakasala kuti akanane amutwanga Wakwe mukajwi kasyoonto, kabombe. (Bala 1 Bami 19:11-12)

Eeci ciiyo, nciiyo cesu buno buzuba. Taata ulizyi kuti moyo wako ulangila kulimvwa kuyandwa akukkala munsi Lyakwe kamuvwana cilongwe cikondelezya antoomwe, yebo Anguwe. Walo kunyina pe nanga wakuyaamuka akukusiya kocibulide cintu. Walo nguwaabikka kuyandisya luyando ooko nkojisi mumoyo wako!

Komulekela Mufutuli wako kuti abe mukonzyanyo wako. “Nikwakaba kubucedo Yahushua wakabuka wazwa. Wakasiya munzi wakaya kubusena buliibide kuyookomba.” (Maako 1:35, NKJV) Yebo inga koli ukkala akataa bantu banji basyaankene. Yebo inga kozingulukidwe aabamukwasyi ookwenu batasyomi. Pele yebo, ayebo lwako, ulakonzya kuyaamuka aawo akuliyandawida busena buumwine kakwiina cisabila, ooko nkonga waakupaila zili mumoyo wako woonse. 

Ambweni kuzyuli nkolala, mbobusena buumwine. Ambweni mukkabati moyobwede zyakusama, mbobusena bwako buumwine. Ambweni cuuno cili kunjeleela yamusena, nkokuumwine. Ambweni mumootokala wako uuyobwede mulubuwa lwacintoolo, momuumwine. Ambweni bulikke busena buumwine mbonga wajana, mbwakulijalila mucisambilo. Kufumbwa busena aawo mpokonzya kutontomana akukkala ansi kuti ulizeeze akuswiilila kajwi kabombe kasyoonto, Taata wako inga waswena munsi lyako, akukanana kuli nduwe cigaminina.

Cilengwa ca "kufwidilila mumuuya akunjilwa mizimo" ciyeeme kapati atalaa kukondwa aanga muntu wuungukide maanu.

Kwiinda mukutandila kulelekwa, bantu bakasulaika kasimpe akuyandisya kulikkomanisya. Ooku takuli kupaila kwaambwa mu Bbaibbele pele, ooko nkunjilwa mizimo,basangu atuyobela. Kwiinda mukucita boobo, bantu bakalinjizya muntenda yakucengelelwa kakwiina kulangisya akusunka cintu eeco… Bantu bakanjomba mulucengo lwakaindi; mukutandila kuti batambule zileleko, balo bakasulaika kasimpe akuyandisya kulikkomanisya kakwiina kusunka cintu eeco kuti naa cilaa bumboni bujanwa mu Bbaibbele.13

Kunyina pe kasimpe ka Bulemu nokayeeme mukugwitizya muntu kuti akkomane cakutalilemeka munzila iitakwe bulemu, pele kasimpe kajatisya maanu aamuntu uukkwene mizeezo. Mwami Yahuwah waamba kuti, “Amuboole lino, alimwi atubandike tumvwane antoomwe.” (Izaya 1:18, KJV) Yebo kweezyekanya ziiyo zyabuleza ku Mangwalo aasetekene. Uteezyekanyi ziiyo zyabuleza a mbolimvwa mumoyo nkaambo ooko kwiintila kukkomana nkobacita aabo balikkomanisya kunkosaadi, ncintu comwe mbonga walimvwa ayebo eelyo noyimba nyimbo abantu mbomusyoma limwi bali 2000 kumuswaangano wacikombelo.

Oobo mbolimvwa mucamba teesyi bumboni bunga bwatondezya cintu cili buti, kapati kutali mumakani aacintu cipati mbuli lufutuko. Kubaa lufutuko kuyandika kweempwa zibi akubaa lusyomo mu Mwami Yahuwah, kutali kwiide kwaalabana ansi, kokwangauka akuvwunauka zisani mbuli uu

njidwe mizimo nanka kuyobeka aanga mbantu bakoledwe nanka bawungwidwe maanu. 

Kuti yebo koli wakazyibila kale kucita masalamuzi aakunjilwa masabe aayo mbuli uutakwe maanu, twakukomba kuti utateeleli ncotwaamba kuti eeco tacili cintu citajanwi mu Bbaibbele. Twakonka kukulomba kuti yebo omwini ulibalile Mangwalo akulizyibila kasimpe keni! Kosunka zintu zyoonse akuzyeelanya kuti naa zileendelana a jwi lya Mwami Yahuwah. Kolazyika ansi kufumbwa cintu citeendelani ajwi Lyakwe alimwi kojatilila kucintu cibotu. Yahuwah lyoonse unookkutya moyo wamuntu uuli woonse uulangila akuyandisya kuba munsi Lyakwe.


1 J. F. C. Hecker, Epidemics of the Middle Ages, p. 127.

2 Matt Slick, “Caamba nzi Kufwidilila mu Muuya?” Bana Kristu Balyeempa a Mulimo wa Kuvwuntauzya.

3 http://newsok.com/article/2225326 

4 Ibid.

5 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2280403/Evangelist-Benny-Hinns-son-arrested-Brazil-beating-deaf-dumb-man-fathers-events.html

6 http://www.ovrlnd.com/FalseDoctrine/slaininthespirit.html.

7 https://www.youtube.com/watch?v=YCJ9v_-aJho

8 http://www.bereanresearchinstitute.com/03_Doctrines/D.0003_Slain_in_the_Spirit.html. 

9 Ibid.

10 Langa ncaakalemba Nader Mikhaiel, The Toronto Blessing and Slaying in the Spirit, referenced in http://www.ukapologetics.net/slain.htm.

11 Langa aawa  https://www.youtube.com/watch?v=FfmAIxz1yBs&spfreload=5. Izina lyawisi Paulu inga kalitalambedwe bululeme, nkaambo majwi taamvwiki kabotu ncaamba alimwi alabbabbalisa kwaambaula. 

12 Ibid.

13 http://www.letusreason.org/Pent14%20.htm