Print

Kutalubizya kwa Poopo: Tacili Ncobayeeyela Ba Protestanti Banji eeco!

Kutalubizya kwa Poopo: Tacili Ncobayeeyela Ba Protestanti Banji eeco!

BaProtestanti banji beezyeezya kuti nkaambo biyo Cikombelo ca Katolika caku Loma ciyiisya kuti poopo takonzyi kulubizya, balo basyoma kuti takwe cinyonyoono naa “takwe kampenda.” Eeci ciyanza ca bacizyi abakwabo ncibaazyibila kulendekezya bu Katolika kuti oolu lusyomo talululeme, cakali cakutondeka zintu zitaluzi, zimwi ziindi akuganta mafunze aabusofwaazi eeni ngubaacita ba poopo bakafwa kale. Pele ba Protestanti aabo babweza ntaamu eeyi bajana kuti majwi aabo awida mumatwi aaba cingwindi kumwi kabanyandwa kuti nkaambo nzi ba Katolika balibonyaanga tabakombeleli kuti mbusofwaazi kapati eezyo zintu nzibaacita poopo babo.

Aawa kaambo keni nkaubauba. Eelyo ba Protestanti nobeelanya “kutalubizya” a “kubula cinyonyoono,” Bakatolika tabaciti boobo pe. Inzya we bana Katolika inga balipenzyenzyezya nzi kusowa ciindi kukazyanya cintu ncobatasyomi kale!

julu libekema mulilo-VaticanKutalubizya ≠ Kubula cinyonyoono

Kweendelanya a mulazyo wa Vatican II, Bakatolika basyoma kuti kutalubizya ninguzu zyamaleele—ninguzu zipedwe kwiinda mu maleele—eezyo poopo “nzyajisi nkaambo ka cuuno ca mulimo wakwe, eelyo, mbwali silutwe mweembezi a mufundisi wa boonse basyomeka, ooyo uuyumyayumya bakwabonyina mu lusyomo (Luuka 22:32), walo ulaambilizya milawo kwiinda mu kwaanga mulazyo wa cintu ceelede kutobelwa mu kusyoma nokuba mulazyo wa kulyeendelezya akataa bantu. Aboobo eezyo zintu nzyaambilizya, muli lwazyo zini, alimwi kutali mu kuzumizigwa aa Cikombelo, zyeelede kulanganyigwa kuti nzintu zitabambulukiki, nkaambo zyakaanzwa kwiinda mulugwasyo lwa Muya Uusalala, oolo lugwasyo ndwaakasyomezyegwa kwiinda muli Petulo uulelekedwe.” Mumajwi amwi, kutalubizya ncipego ca moza cipedwa kusyomezya kuti eezyo zintu nzyaambilizya kazitakwe cilubide.

Ncenciceeci Bakatolika ncobafubaazya ba Protestanti aabo basoleka kubazula kuti bapoopo bakaindi bakali babisyi kapati! BaLoma 3:23 baamba kuti, “Boonse balibisyide akucita cinyonyoono akulezya kusika abulemu bwa [Yahuwah].” Bakatolika balizyi kabotu-kabotu kuti eeco ciguminizya ba poopo abalo, nkabela ooko kubwekelana mbubakasofweede bapoopo bakaindi nkukazyanya cintu ncobasyoma kale.

Kuyungizya waawo, lusyomo lwa kutalubizya luguminizya babbishopo aabo mbobabeleka limwi antoomwe. Alimwi kwiinduluka cilembedwe mu Vatican II:

Nokuba kuti babbishopo muli lwabo tabajisi cipego ca kutalubila, balo muli lwabo beni nokuba boobo balakonzya kwaambilizya lusyomo lwa Kristu kakwiina kulubizya. Eeci cili boobu, nokuba kuti balitanteene kuzinguluka nyika, kufumbwa biyo kuti kabakamantene akati kabo antoomwe a simulyazina ookwa Petulo, alimwi kumwi kabayiisya cakusindinganya makanaa lusyomo amilazyo ya kulyeendelezya, balamvwana mukaambo komwe aako keelede kutobela akukosozya makani. Eezi nguzu ziliyungizyide kusalazyigwa kapati eelyo, kabaswaangene antoomwe mumuseaangano wa lukamantano mubupaizi, mba fundisi ababetesi ba lusyomo amilazyo ya kulyeendelezya mu Cikombelo ca nyika yoonse. Eezyo nzyaambilizya aboobo zyeelede kutobelwa akulitolaansi ku lusyomo” (Lumen Gentium 25).

Hena eeci caambilizya kuti kutalubizya ncipego ca Yahuwah ncaakapa cikombelo kulomya kuti kakuli lusyomo lulaa maanu na?

Izintu zisisidwe mu kusyoma kutalubizya

poopo

Bakatolika balanganya kutalubizya kuti ncipego cabulemu cikwabilila poopo (aba bbishopo) kuleka kuyiisya zitaluleme kwiinda kulomya kubamba zilaa maanu.

Nokuba boobo, kuli mapenzi ongaye mu lusyomo lwa kutalubizya mbuli mbolupedwe aaba Katolika. Eeco “cikombelo” citaanzi kwaambwa abalembi bamu Cizuminano Cipya tiicakali mbungano yamilawo iipa lusyomo kunyika kuli boonse baciyooba Banakristu. Ibbala lisanduludwe muma Bbaibbele aamazubaano kuti “cikombelo” lizyila kubbala lyaci Giliki lyakuti, ekklesia. “Eeli bbala liyumya cigaminina nkamu yabantu bakaitilwa mulimo waandeene kuzwa anze” (Strong’s #1577). Mumajwi amwi, aabo mbasyaalizi. Oobo tabusyi Bakatolika mbobabelesya ibbala lyakuti “cikombelo.”

Alimwi penzi lijanwa mu lwiiyo lwa kutalubizya ndya twaambo tubelesyegwa kukwabilila lusyomo oolo. Kuli kukazyanya atalaa makani aakuti nkaambo Yahushua wakaamba kuti milyango ya mulilo uutamani tiikazundi “cikombelo,” aboobo nkokuti Cikombelo tacikamani. Ikuti Cikombelo naa cayiisya citaluleme, bakazyanya kuti, inga caleka kuba Cikombelo cokwa Yahushua. Aboobo, kweendelanya akuteelela kwabu Katolika, ncintu citakonzyeki kuti Cikombelo inga cayiisya citaluleme. Ngooyu mukonzyanyo weelela kapati mukupeda twaambo tuli boobu: Cikombelo inga caleka kuba Cikombelo kufumbwa biyo kuti cayiisya citaluleme. Nkaambo kakuti Cikombelo tacikonzyi kuleka kuba Cikombelo, nkokuti tacikonzyi kuyiisya citaluleme. Aboobo nce Cikombelo camasimpe. Ooku kupelengusya twaambo kuli boobu, inzya, nkudyakaizya ncoliiminina ibbala litaanzi lya ekklesia eelyo lyaamba mbungano yabaabo bakaitilwa kuzwa anze.

vatican

Intenda yiinda kukomena mulusyomo lwa kutalubizya kwa bapoopo, nokuba boobo, njakuti luyiisya bantu balaa myoyo-iisyomeka kuti kabalangaula anze muntu wakubayiisya kasimpe. Mucibalo ncibaalemba cilaa mutwe wakuti “Papal Infallibility,” cijanwa ku Catholic.com baamba kuti: “Kutegwa bantu bafutulwe, beelede kuzyiba ncobeelede kusyoma. Beelede kubaa bbwe liimvwi nji aawo aakuyakila akusyoma kuti mpaazyila lwiiyo lwa Bunakristu lulaa bulemu. Mbube ncenciceeci kutalubizya kwaba poopo ncokuliko.”

Mukwiimpanya, Yahushua wakasyomya kutumina Wuumbulizya, kaamba kuti, “Ime ndicijisi zinjaanji zyakumwaambila inywe kwiinda nzyomunga mwateelela cino ciindi. Pele walo, Muya wa kasimpe, aakuboola, uyoomusolweda mukasimpe koonse. Walo takakanani zyakwe pe; uyookanana eeco ncamvwa, alimwi uyoomwaambila zintu ziciboola” (Johane 16:12-13). Eeci ncisyomyo ca basyomeka ba ciindi cili coonse. Tatweelede kulyaaba kuyanda kwesu amizeezo yesu ku nguzu zilaanze. Tweelede kulibalila tobeni akuzulwa mumyoyo yesu a Muya Uusalala ooyo uupedwe ku muntu uusyomeka omwe-omwe.

Yahushua ncaamba kumakanaa Kutalubizya

Mufutuli wakaabanya mulazyo ooyo uusalazya kuti naa muntu inga wacita milandu iisesemya mbuli yaacita bapoopo kwamana kacizumanana kusyomwa kuti mufundisi wa tusimpe tulemu kakwiina kulubizya. Walo wakati:

Amubacenjele bashinshimi babeji beza kulindinywe basamide zyakusama zyambelele, anukuti mukati lyabo mbaaumpe babutambo. Micelo yabo njiiti muzibye mbubabede. Saa kulacelwa misaansa kumuunga niziba inkuyu kumutubetube na? Mbubonya oobo musamu umwi aumwi mubotu ulazyala micelo mibotu, alimwi musamu uusampukide ulazyala micelo mibi. Musamu mubotu tuukonzyi kuzyala micelo mibi, alimwi musamu uusampukide tuukonzyi kuzyala micelo mibotu. Musamu umwi aumwi uutazyali micelo mibotu ulatemwa akusowelwa mumulilo. Aboobo micelo yabo njiiti muzibye mbubabede.

Lwiiyo lwa kutalubizya, kuleka ceeco ncobayeeyela bunji bwaba Protestanti, lucili lwiiyo lulaa tumpenda. Luyiisya basyomeka kuti bakalangaule kasimpe kubantunyina bawide mucinyonyoono, mumuni wa kasimpe ooyo Yahuwah ngwayandide kupa kuli omwe-omwe wabo cigaminina. Kuyungizya waawo, lusumpauzya kusyoma citaluleme cakuti “iCikombelo”—kufumbwa cikombelo—cilakonzya kusyomwa kuti cilaa kasimpe kakkwene koonse.

Yebo tobulide bantu balaa zinyonyoono kuti bakwaambile kasimpe. Koya lwako omwini kuli Yahuwah mpoonya walo uyookuyiisya eeco ncoyelede kuzyiba.

Bbaibbele