Print

Kutolwa Kujulu Cakusikikizya: Cilwanyo ca Saatani ca Maseseke

Cikonkezyo ca Yahushua cakuzyokela kuzyoobamba Bulelo bwa Yahuwah anyika, cakali cisyomyo cili kumoyo kwa myaka iisika munsaa 2,000. Cakali kuyumyayumya baabo bakajaigwa akuumbulizya balendeledwe abatyompaikide mumyoyo. Yahushua uyanda kuti bantu Bakwe kabanoolibambide kukuboola Kwakwe. Walo wakacenjezyela limwi bantu boonse kuti kabalangila akulibambila kupegwa zitondezyo zibazyibya kuswena Kwa kuboola Kwakwe. Pele Saatani uyanda kuti bantu bakajanikizyigwe kabatalibambide. Walo lyoonse usungilizya bantu kuti baleke kulibambila kutegwa kuboola kwa Yahushua kukabagambye mpoonya bakasweeke.

Lumwi lweeno lwa Saatani ludumide mpuwo kapati ndwakuti kuyooba “Kutolwa Kujulu Cakusisikizya.” Aabo basumpauzya lusyomo oolu bayiisya kuti Yahushua uyoozyokela cakusikikizya, akutola bantu Bakwe kuzwa munyika. Kusyomwa kuti kutobela waawo “baakutolwa camaseseke basalali,” nyika yoonse iyoonjila mapenzi mapati aatanabwenwe kwa myaka iili ciloba, oomo SimukazyaKristu nayoolela akudyaaminina masi kalaa nguzu zyalunya munyika. Oolu ndusyomo lulaa ntenda mpati. Kutali buyo kuti TALUJANWI mu Mangwalo, pele kukwelelezya bantu kuti bayeeyele kuti nkocicili ciindi cakuti batambule lufutuko kakuli tabajisi ciindi eeco. Muciindi cakuti balibatamike kulilangaula mumyoyo yabo akweempwa kufumbwa cibi ncobazyi, bantu basyoma lusyomo oolu baliliibide kabayeeyela kuti ikuti bakaalilwe “kukwempulwa camaseseke kuya kujulu” bacinookonzya kweempwa aakale muciindi ca “Mapenzi Mapati” aayootobela waawo.

Mangwalo alaamba cakutaleyaleya kuti “Boonse bantu bakacita zinyonyoono akulezya kusika kubulemu bwa Yahuwah.” (Langa mu BaLoma 3:23.) Ijulu lyakapa kale ciindi cibotu kumuntu woonse wakamvwa mulumbe mubotu ookwa Yahushua akuboola kwa bulelo Bwakwe, ciindi cakuti asale yooyo ngwatii nyonene alimwi eeco ciindi cimanina aciindi cakufwa. Aciindi cimwi mumazuba aazya kumbele, Mufutuli uyokwaambilizya kuti:

“Ooyo uutaluleme, kazumanana kutalulama; ooyo uulaa tombe kazumanana kubaa tombe; ooyo uululeme kazumanana kululama; ooyo uusetekene kazumanana kusetekana. Alimwi amulange, Ime ndafwamba kuboola, alimwi bulumbu Bwangu bulaa Ndime bwakupa muntu omwe-omwe kweendelanya amulimo wakwe.” (Ciyubunuzyo 22:11, 12, NKJV)

Eelyo Walo aakuboola, uyooletelezya bulumbu Bwakwe. Imuzeezo wa “kutolwa kujulu cakusikikizya” uyeeme mutumpango twa Bbaibbele tongaye buyo, pele katupinduludwe:

"Kunooli banalumi bobile mumuunda: umwi uyootolwa pele umwi uyoosiigwa. Bamakaintu bobile banoogaya ku ziyo: umwi uyootolwa pele umwi uyoosiigwa. Amulangisye aboobo, nkaambo tamuzyi woola [Simalelo] wenu naboola." (Mateyo 24:40-42, NKJV)

Ootu tumpango inga tiitwatabilila muzeezo wa kutolwa kujulu cakusikikizya kaatanasika mapenzi mapati nkaambo ntwaambo tukosozya makani aaceeco Yahushua ncaakamanide kupandulula kuti kunooli nkamu zyabantu zyobile kumamanino! Yahushua wakapandulula kuti kuyooba mbunga zyabantu zyobile kumamanino: aabo bakafutulwa abaabo bakasweeka. Walo wakakonzyanyisya ciindi eeco kuciindi ca muyoba eelyo muntu woonse wakaliko, kwiinda mukusala kwakwe, wakabweza lubazu lwakamupa kuti afutulwe naa pe.

drowning... hand under water

Aabo bakasiidwe anze lya bwato tiibakapedwe ciindi cabili. Ciindi cakuzekelwa kwabo cakalijedwe kale aboobo bakanyonyoonwa mu muyoba.

"Pele mbweenya mbucakabede mumazuba aa Noah, mbokuyooba akuboola kwa Mwanaa Muntu. Nkaambo mumazuba kuutanasika muyoba, bakali kulya akunywa, bakali kukwata akukwasyigwa, kusikila buzuba oobo Noah naakanjila mu bwato, tiibakazyi kusikila muyoba niwaasika akubakukula boonse, mbweenya mbokuyooba kuboola kwa Mwanaa Muntu.

"Mpoonya banalumi bobile banooli mumuunda: umwi uyootolwa alimwi uyoocaala. Bamakaintu bobile banoogaya ziyo: umwi uyootolwa alimwi umwi uyoocaala. Amulangisye aboobo nkaambo tamuzyi woola [Simalelo] wenu naboola." (Mateyo 24:37-42, NKJV)

Yahushua wakakonzyanyisya akataa mazuba ookwa Noah akuboola Kwakwe. Mumazuba aa Noah, aabo bakasala kuteelela bakavwunwa mubwato. Aabo baakaka kuteelela bakasiilwa anze nkabela bakaloba. Boonse bakacenjezyegwa a Noah alimwi bakalisalide kale lubazu lwakwiimina, aboobo ciindi cabo cakuzekelwa cakali jedwe nkabela bakanyonyoonwa mu zambangulwe lya meenda. Mukaano aaka, Walo wakapandulula kuti zyoonse zyobile “mpunga” a “nsaku” (naa micelo iikola) zyakali kunoo:

“Komena antoomwe kusikila kuciindi cakutebula: alimwi muciindi cakutebula Ime njokwaambila batebuzi kuti, Amubunganye antoomwe mutaangune nsaku, muzyaange antoomwe mumilwi kuti zyuumpwe: pele amwaabunganye maila antoomwe mu butala bwangu.” (Mateyo 13:30, KJV)

Kutegwa kutabi kupyopyongana kumakani aancakapandulula, Yahushua wakayungizya kuti:

“Muunda ninyika; imbuto mbotu mbana babulelo; pele nsaku mbana ba musofwaazi; Sinkondoma wakabasyanga ngu dyabooli; butebuzi caamba mamanino aanyika; alimwi batebuzi mbangele.

“Eelyo nsaku noziyoobunganyigwa akuumpwa mumulilo; mbweenya mbokuyooba ku mamanino aanyika eeyi. Mwanaa Muntu uyootuma bangele bakwe, nkabela bayoobunganya kuzwa mu bulelo bwakwe zyoonse zintu zinyemya, abaabo bacita zisesemya; Akubafusila mubbibi lya mulilo: oomo kunooli kukwiizyanya akuluma ntwino.

Mpoonya [aciindi eeco] baluleme bayoomwekamweka mbuli zuba mubulelo bwa Wisi.” (Mateyo 13:38-43, KJV)

Left Behind book cover

Kutolwa kujulu cakusikikizya makani aakazya Mangwalo nkaambo ayiisya kuti kaatanasika mamanino aanyika, basalali bayookwempulwa kuzwa munyika.

Bweende bwazintu, mbuli mbwapandulula Yahushua Lwakwe, mbwakuti baluleme abasofweede bayoocaala kabakkede antoomwe kusikila kumamanino aanyika kwini. Mpoonya, aciindi eeco, basofweede bayoosaanguna kubunganyigwa antoomwe mumilwi kuti banyonyoonwe. Mpoonya, alimwi eelyo buyo, basofweede kabazandudwe, “baluleme nobayoomwekamweka mbuli zuba mubulelo bwa Wisi.” (Mateyo 13:43) Kutolwa Kujulu cakusikikizya nkukazya Mangwalo kwiinda mukuyiisya kuti kaatanasika mamanino aanyika, baluleme bayoogwisyigwa. Yahushua wakalizyi kuti basikwiiya Bakwe basyomeka banooliko munyika kusikila kumamanino kwini. Takukabi kuboola cakusikikizya kuzyoobakwempula kacitanasika ciindi ca Mapenzi mapati. Nkakaambo aaka majwi Aakwe aamamanino aalembedwe katana tanta kuya Kujulu ncaakali aakuyumyayumya muluyando, “Amulange, Ime nooli aandinywe lyoonse, nikuba kusikila kumamanino aanyika.” (Mateyo 28:20, KJV) Lwiiyo lwa “kutolwa kujulu cakusikikizya” luyiisya kuti lilikke buyo basalali kabatoledwe kuzwa anyika nayoolibonya SimukazyaKristu. Ooku nkumaninizya ncobeni kudyakaizya Bbaibbele. Mangwalo atwiisya kuti Yahushua takazyokeli ku Bantu Bakwe bamulindila kusikila kaciindide ciindi ncayooyubununwa SimukazyaKristu. Mpoonya ndileelyo buyo baluleme nobayookwiimpuka mujulu kuti bakamuswaanganye muluwo amukucingauzya kuti bazyoolele anyika antoomwe Anguwe kwamyaka iili cuulu mubulelo bwa Yahuwah.

Kutakabi muntu uumucenga kwiinda munzila niiba buti pe: nkaambo oobo buzuba tabukasiki, pele buyo kukataangune kuba kudilika mucibi, alimwi ooyo mwaalumi wacibi akayubununwe, mwanaa lunyonyooko: Walo nguukazyanya akulisumpula atalaa boonse baitwa kuti Baleza, nokuba bakombwa; cakuti walo mbuli Yahuwah ulalikkazyika mu tempele lya Yahuwah, kalipeekezya kuti Walo ngo Yahuwah. . . . Alimwi eelyo ooyo Mubyaabi nayooyubununwa, ooyo Yahushua ngwayoonyonyoona amuya wamulomo wakwe, ngwatiikanyonyoone akumweka kwa kuboola kwakwe: Ngonguwe ooyo kuyubunuka kwakwe kuli milimo ya Saatani yakutondezya nguzu azitondezyo zya maleele. (Langa mu 2 Batesalonika 2:3, 4, 8 & 9.)

Ciyubunuzyo cijisi cisyomyo ciyandisi kuli baabo basyomeka abaluleme banooceede anyika kusikila akaboole.

“Nkaambo webo wajatilila mujwi lya lukakatilo lwangu, Ambeyo njookuvwuna muwoola lya kutempaulwa, eelyo liboola atalaa nyika yoonse, kuzyoosunka baabo bakkede anyika. Amulange Ime ndafwamba kuboola; jatilisya eeco ncojisi, kutabi naba muntu omwe uutikubwezele musyini wako.” (Ciyubunuzyo 3:10, 11, KJV)

Aaka kampango kakabelesyegwa kutabilila muzeezo wakutolwa kujulu cakusikikizya, pele mubwini aaka nkampango kayumyayumya kusalazyila bantu kuti Walo unooliko lyoonse ANTOOMWE abantu Bakwe kusikila kumamanino kwini. Kumangolezya Yahushua kataninga kankaminwa, Walo wakapailila boonse kufumbwa uyoomusyoma kusikila kumamanino aaciindi kwini:

“Lino Ime ndaboola kuli ndiwe; aboobo eezyi zintu nzyendaamba necili munyika, nkutegwa bali mumo babaa lukondo Lwangu muli mbabo. Ime ndaabapa jwi lyako; aboobo nyika ilibasulaikide, nkaambo tabali banyika, mbweenya ambeyo mbwentali wanyika. Ime nsyepailili kuti ubagwisye munyika, pele kuti ubakwabilile kuzwa kububi buli muli njiyo.” (Johane 17:13-15, KJV)

Nkaambo kakuti basalali tabakagwisyigwi anyika, ncokupedwe zisyomyo zipati boobu. Kunyina weelede kulelema kuteelela mulawo wabulemu kusikila aakale nayoobaa ciindi pe. Eeco ciindi tacikabooli pe. Lino buno mbobuzuba bwa lufutuko! Kuzyokela kwa Yahushua kuyoocinca buumi mbuli mbotuzyibide kupona anyika. Ciyokwaambilizya lufu lutagoli kuli baabo boonse baasulaika Mufutuli alimwi ciyokwaambilizya matalikilo aabuumi buteeli kuli boonse bakamutambula.

“Amulange, lino nceciindi citambulika; amulange, lino mbobuzuba bwa lufutuko!” (2 Bakolinto 6:2, KJV)

Kosala buno buzuba ooyo ngotiinyonene.


Azimwi Zyeendelana aa Cibalo: