Print

Mateyo 24: Kutolwa Kujulu Kaayindide Manyongwe!

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda banjaanji ba Yahuwah. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko akukavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

Kkilisimasi utuyeezya Mapenzi Mapati Aatanabwenwe ayootalika caakupegwa nguzu abulemu cisesemyo calusaalo mubusena busalalisya. Awalo Daniele wakapandulula kabotu-kabotu mpacibwenene, abamwi boonse kabaamba aanga ciyoocitikila aciindi comwe. . . . muciindi ncanoolela SimukazyaKristu.

Kuzwanganina George Floyd ku Washington DC, Mulubuwa lwa Lafayette

Muciindi ca Manyongwe eeco, zintu ziyoobilila kuminya cakuti bantu banji bayooyeeya kuti casika ncobeni ciindi cakuti Messiah aboole; pele bantu, kapati aabo bali mu Cikombelo, aabo bakayiisyigwa kuti wakeelede kale kuboola kaatanasika Mapenzi, bayootontomana kulindila kumulangila kapompa kufumbwa buzuba!

PELE MESSIAH WAKACENJEZYA BANTU KUTI BATANOOMULANGILI KUFWAMBA KUBOOLA KWIINDA NAYELEDE KUBOOLA, pele mbanjaanji bayookanka kucengelela bantunyina, kumwi kabalipeekezya kuba Kristu lwakwe alimwi abashinshimi babeji bayookakatila kumweena kuti mukayeeyele kuti balo mbaa Messiah nokuba kusungilizya kwaamba kuti Messiah uzyaabuswena uteene kubusena bumwi buli afwaafwi, ategwa nkwali kuno naa uli kutala lyookuya. Mpoonya Walo cakusinizya ulati, "Mutakasyomi naba omwe akati kabo, nkaambo ndaakuboola 'me, nyoonse muyoozyiba kuti ndasika ncobeni!" Ijulu liyoomwekesya bbalabala lya mumuni mbuli ndabo mbozilaba akulibonya kuzwa kugoko lyomwe kuyoosikila kugoko limwi, alimwi kuyooba citondezyo Kujulu cakuti ayebo inga tokayimpyi kuzyiba kuti ooku nkokuboola kwa Messiah ncobeni!

KUTALI BUYO CEECO, PELE CITONDEZYO CIPATI CITONDEZYA KUTI MESSIAH ULI MUNZILA akuti WASIKA, NCAKUTI YEBO UYOOKWIIMPUKA ATALAA NYIKA AKUTALIKA KUPEPELA MUMUWO! Mpeenya buyo matende aako taacinoogumi ansi, uyootalika kubabama kotozya mujulu. Mpoonya Walo uyoomubunganya antoomwe munsaa Mubili Wakwe alimwi tuyoomucingauzya muluwo! Eeci ncecaambwa ziindi zinjaanji mu Jwi lya Yahuwah. Ncecaambwa amucaandaano citaanzi ca bbuku lya Milimo amwalo, akwaambwa mu I Batesalonika caandaano 4.

INO NDILILI LINI NAYOOBOOLA? Scofield a Bakwabonyina abunji bwa Zikombelo zitobela tunsiyansiya twa Evangeli, mazubaano batobela Bbaibbele ndyaakasandulula Scofield, eelyo lyakabakayiisya ciiyo cilubide cakuti Messiah wakali kuyooboola kaatanasika Mapenzi akubakwempula kuzwa Munyika kaataninga talika woonse manyongwe aaya, kataninga libonya SimukazyaKristu. Pele teesyi boobo pe! Kwiinda mukubala buyo caandaano cilikke eeci yebo inga walibonena kuti takuli boobo!

NKAAMBO WALO WAKAAMBA KUTI MANYONGWE AYOOTALIKA "EELYO MWAAKUBONA CISESEMYO CALUSAALO, eeco ncaakali kwaamba Daniele mushinshimi, kaciimvwi mubusena busalalisya." Eelyo mwaakucibona kaciimvwi aalya muyoozyibila limwi kuti atalika lino Manyongwe. Alimwi Walo taambi noliba bbala lyakusendekezya kuti yebo uyookwempulwa kuzwa ansi mpeenya aawo pe! Coonse Walo ncaakalemba nkucenjezya buyo bantu boonse kuti batungane milongo kutijila mumalundu! Kotija taata, koya nkotiikayusile nokuba nkotikayubile, akatuundu wako wakulivwunya mumapenzi! Amwaatuke nobantu kuzwa mumadolopo amumasena aakkedwe bantu banji oomo muyoobeda kukwelanakwelana akulwana.

KAMUTIJILA KOOKO KUSISIDWE CAKULYA CENU KU CIYUBILO CENU! Amubeelebe bamasilikani bamfulumende ya bulelo bwaa Nyika bwa SimukazyaKristu aabo bayanda kumujaya kuti naa tiimwakomba Munyama a Cinkonzya cakwe, kunjomba SimukazyaKristu amutuni wakwe. Nkaambo webo tocikakonzyi kuula nokuba kuulisya, akuula nzyoyanda nokuba kuulisya cili coonse kutegwa ujane mali aakuula nzyobulide. WALO UYOOBASUNGA BAKWE, PELE ULANGILA NDUWE KUTI ULICITILE CINTU CIMWI kutegwa eeco ncoticite cikakugwasye kulisunga omwini. Yahuwah tali nguwe uukusanzya kumeso. Tali Nguwe uukusamika zikobela amubili nokuba kukusamununa zyakusama. Yebo tocili mwana muvwanda pe. Yahuwah ulangila NDUWE kulicitila zyako omwini.

NKAAMBO MESSIAH TAKAKUVWUNI PE KUZWA MU MAPENZI. Walo uyookukwabilila buyo nonjide mumanyongwe, akukweenzya kwiinda muli ngawo, nkaambo Walo uyanda muntu kuti abe kamboni wakwe, alimwi kunooli bakamboni banji banokwaambila Nyika cinootola busena.

WALO ULABOOLA NCOBENI KACITANINGA SIKA CUULU CAMYAKA! Swebo ndendiswe bantu ncobeni basyoma bali kumatalikilo aa Cuulu camyaka! Tatuli bantu ba kumamanino aa Cuulu camyaka. Tatusyomi kuti musela wa Cikombelo wamazubaano nce Cuulu camyaka pe! Tatuyeeyeli kuti uuno musela waatalikila akuboola kutaanzi kwa Messiah kusikila akuboola kwabili nce Cuulu ca Myaka pe. Nkaambo kuti yebo walibalila omwini busanduluzi buli mumasena aandeene kapati mumushinshimi Izaya, inga walibonena ncobeni kuti ikuti ooyu musela kawuli nceciindi ca Myaka iili Cuulu, pe ma Ime anduwe kwiina ncotuyanda nociceya ciguminizya musela uuno!

NKAAMBO MUCIINDI CA MYAKA IILI CUULU, MESSIAH UYOOBOOLA AKULELA KATUMUBELEKELA MBULI BALANDA BAKWE! Kuyooba luumuno Nyika yoonse azintu zinooli mbwelekete Nyika yoonse, alimwi kucinoonyina nkondo! Aboobo, ikuti uuno musela kauli nje Myaka iili Cuulu, nkokuti Bashinshimi bakali lubide!

Makani aakwelelezya

AMWI MASENDEKEZYA AAYINDA KUBEJESYA NGABELESYA DYABULOSI nga kweena Banakristu kuti baliibe mukuyeeyela kuti uyoobakwempula Messiah kuzwa Munyika iino kaatanasika Mapenzi! Tabanoolibambide kucintu eeco alimwi ciyoobanyonganya mizeezo kapati cakuti bamwi bayoozungaana mulusyomo lwabo! Banakristu banji balangila kuyookwempula aa Simalelo akuboola Kwakwe kaatanasika Mapenzi Aatanabwenwe, bayoonyandwa mbotana nyandidwe mumaumi aabo, nkaambo Walo takabakwempuli akubatola kujulu pe! Walo nceeci ncaamba muli Mateyo 24:29, cisalazyidwe mbuli buzuba busalala ngwa:

"MPEENYA AAWO AAKWIINDA MAPENZI AATANABWENWE MUMAZUBA AAYO, izuba liyoosiya amwezi uyooleka kumweka anyenyeezi ziyooloka kuzwa Kujulu, mpoonya nguzu zya majulu ziyoozungaana: Mpoonya kuyoolibonya citondezyo ca Mwanaa muntu Kujulu: nkabela misyobo yoonse yaa Nyika iyakoomoka, alimwi bayoomubona Mwanaa muntu kaboola mumakumbi aa Kujulu kalaa nguzu abulemu bupati!" ... " Mpoonya Walo uyootuma bangele Bakwe akusiba mpeta kapati, balo bayoobunganya antoomwe basale Bakwe kuzwa mumyuwo yone, kuzwa kugoko lya Julu lyomwe kusikila kuli limwi."

NDENDILYO EELYO MESSIAH NAYOOBOOLA: KAAYINDIDE MAPENZI! Eeco cilisalazyidwe mbuli mumuni wasyikati mukampango 29. Mpeenya aawo mbwaayokwiinda buyo Mapenzi aayo. Kulembedwe kuti aakwiinda Mapenzi, kuyoolibonya citondezyo ca Mwanaa muntu Kujulu. Anikwiindide Mapenzi, mpoonya yoonse mikowa yaa Nyika iyoolilauka. Anikwiindide Mapenzi, bayoomubona Mwanaa muntu kaboola mumakumbi aa Kujulu kalaa nguzu abulemu bupati. Anikwiindide Mapenzi, Walo uyootuma bangele Bakwe ajwi pati lya mpeta mpoonya bayoobunganya antoomwe basale Bakwe. Ndendileelyo Messiah nayooboola kuzyoocinga basale Bakwe, kuzyootola Basaante Bakwe akubabunganya antoomwe!

NDENDILEELYO MESSIAH NAYOOBOOLA KUZYOOCINGA NDUWE ANDIME, ANIKWIINDIDE MANYONGWE! Ncobeni, nkuumamanino aa Mapenzi kwini, aalumbwe Yahuwah! Kutali kaatanasika mapenzi. Kutali kubinzya nobuba buzuba bomwe pe! Walo wakaabanya kale mazuba woonse muzibeela zya Mangwalo ngotwabala musyule. Mweelwe wa mabala wini kuzwa aciindi cakwiimikizya cibumbwa ca SimukazyaKristu mubusena busalalisya ayooba mazuba 1260 kusikila buzuba bwini bucaalizya, mbolilembedwe Jwi lya Yahuwah oobo!

NDILILI MESSIAH NAYOOBOOLA?--ANIKWIINDIDE MANYONGWE! Ciyoolibonya lili citondezyo Cakwe Kujulu?—Anikwiindide Mapenzi! Ndilili mikowa yaa Nyika niiyoomubona Walo akulilauka? Yebo mboobu mbozyi; uzyi kuti bantu bayookwempulwa kutolwa kujulu cakusikikizya, akuti kunyina uuyoomubona pele buyo baabo bafutudwe, kunyina uyoozyiba kuti waboola. Kakwiina akuzyibya notuba tongaye buyo, tobamwi tuyoozimaana kakwiina uyoozyiba kuti ninzi catucitikila akuti nkuli nkotwagama! Nceciyiisyigwa muziiyo zya Kutolwa Kujulu Kwamaseseke!

KUNYINA NOKUBA ASYOONTO CIKOMBELO NICAKALI KUNGA CASENDEKEZYA MUZEEZO UULI BOOBU MUMYAKA 200 YAINDA EELYO LWEENO OOLU NILWAATAANGUNA KUMVWUGWA KUCISI CA ENGLAND. Cikombelo ticakayeeyede cintu cili boobo pe. Pele mukaindi kasyoonto ooyu muzeezo wakamvwika kubota, ategwa "Ma omulombwanama, tatukalipenzyi kwiinda mumapenzi aatanabwenwe!" "Utalipenzyi kuyeeya mumoyo wako, Kristu uyooboola kuzyootulonzya kaatanasika Manyongwe." Ngamatalikilo aa muzeezo ulaa mpuwo ooyo, eeco boonse ncibakali kulombozya kuti bateelele! Cikombelo coonse cakali kulindila kulemununwa, mbubakali kuyandisya bantu oobo, kwiinda kuti cinjile mu masunko, cisolwe, cisalazyigwe akusukuluzyigwa akutubizyigwa mukwiinda mu Manyongwe.

ONO HENA INGA AABO BANTU BAAKUNJILA NCOBENI MU BULELO KABALAA TOMBE MBOBABEDE CECINO CIINDI NA!--Banakristu bamasafwa akantya, balaa kangololo kununka tombe, bacita zinyonyoono! Banyansya, basyaacivwulemwangu, batalyaabi, bataleki zyoonse kuti banyonene Simalelo wabo, batayandi kuba bakamboni Bakwe, batavwuni bantunyina, batamwayi mulumbe kwiinda mukwaabanya zilembedwe, alimwi batayandi pe kwiicita milimo eeyi. Aabo bakali kuliponena buyo mubuunyu akuliyanda!

INZYA, CILI MASIMPE NCOBENI KUTI, AABO BANTU BALI BOOBO TABALIBAMBIDE KUTOLWA KUJULU alimwi inga tiibakonzya akulanduka mu Manyongwe, aboobo bayandaula nzila mfwaafwi ya kubinzya Messiah kuti azyoobavwune mapenzi akubakwempula kaatanasika. Nkako oolu lusyomo lwakafwesa kuduma mpuwo, imuzeezo wakukwempwidwa kujulu kaatanasika Mapenzi, nciceeco Ňčunzuunzu yamakani aayo nciyakavwema mbuli mulilo wuumpa sokwe Munyika yoonse.

BAKATALI KUNJILAUKA ZIKOLO ZIYIISYA BBAIBBELE AZIKOLO ZYAMA BBAIBBELE KUCISI CA AMELIKA, KABASUMPAUZYA MUZEEZO WAKUSYOMA BOOBU. Mpoonya Scofield wakalengelezya kaambo kainda bubeji akukasimba mu Bbaibbele ndyaakasandulula lya Scofield, eeco ncicakasindaila bubeji atalaa kubeja koonse! Eeco cakacenga kusikila munsaa munakristu uuli woonse mucisi ca Amelika kuti alangile Messiah akaboole kaatanasika Mapenzi akumukwempula kuti atakanjili mumapenzi aayo.

INZYA, MBULI MBUMWALIBONENA NCIMWABALA WAAWA, MESSIAH WAKAAMBA CAKUSINIZYA KUTI AAKWIINDA MANYONGWE WALO NAYOOBOOLA! Aakwiinda Mapenzi nomuyoomubona mumajulu! Aakwiinda Mapenzi nayoomubunganya antoomwe nobasale Bakwe. Inzya, anikwiindide Mapenzi! Kutali kufwanzya nokaba kanzumina komwe, nokuba kubinzya kanzumina komwe kali munsaa magolelo aangawo pe.

Mumuni-uutunginizya-kuzwa-kujulu-izuba-makumbi


Eeci cibalo cakafwiinsyigwa kuzwa kucibalo citali cankamu ya-WLC eeco cakalembwa aaba David Brandt Berg (https://deeptruths.com/letters/matthew24.html).

Twakagwisya mucibalo citaanzi woonse mazina aamilimo aabakomba mituni aakuti Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngobakapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mu Mangwalo aalembuludwe mazina aa Yahuwah a Yahushua mucibaka cangawo mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bakayoyelwa moza mu Bbaibbele. – Nkamu ya WLC