Print

Mesiánský Judaismus | Rostoucí podvod

Náhrada pravdy moderním farizeismem

Velké množství upřímných křesťanů věří tomu, že existuje chvályhodná hodnota ve všem, co je hebrejské. To je však Satanův podvod, který má odvrátit jejich pozornost od nejdůležitějších záležitostí posledních dnů historie Země.


nákupu on-lineViděl jsi někdy reklamu na úžasný nový přístroj, který zaručeně vyřeší konkrétní palčivý problém, který máš ty a údajně každý další člověk na světě? Jsi nalákán a vzrušen z toho, jak tato skvostná nová věc zlepší tvůj život! Věříš přátelskému a charismatickému prodejci. Rychle voláš na uvedené telefonní číslo nebo klikáš na internetový odkaz. Během pár minut jsou peníze strženy z tvé kreditní karty a zázračná věc je na cestě k tobě! Nemůžeš se dočkat! Konečně dorazil očekávaný balík! Je zde! Je zde! Avšak po otevření balíku se tento úžasný produkt vůbec nejeví tak báječně, jak jsi očekával, a je dokonce i méně účinný. Cítíš se napálen, možná voláš i zpět na zákaznický servis (obsazeno…) a nyní slibuješ, že se už nikdy nestaneš opět obětí takového marketingového podvodu. O kolik bolestivější je, když se toto smutné drama odehrává v duchovní oblasti. Bezpočet křesťanů upadá do podobné léčky, když hledají pravdu. Někteří přijímají slova svého kněze nebo pastora jako samozřejmou pravdu a odmítají studovat cokoliv, s čím by nesouhlasil jejich duchovní mentor. Pro ostatní má Satan připraven ještě důvtipnější podvod: domněnku, že rostoucí světlo se dá naučit od Židů.

Písmo obsahuje vážné varování: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrova 5,8) Důvod pro ďáblův rostoucí hněv je uveden ve Zjevení 12,12: „Sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

Ti, kdo toužebně očekávají Spasitelův návrat, jsou ostražití. Jako ty moudré panny dbají na volání, že ženich přichází. Ve své lásce k Němu si připravily své lampy a snaží se přivést celé své životy do souladu s Ním. Tak by to mělo být. Smutné je, že mnoho upřímných a konzervativních křesťanů bylo odvedeno od skutečných záležitostí těchto posledních dnů skrze učení, že spásná hodnota je ve všem, co je hebrejské – být (nebo se stát) tak židovský, jak jen to je možné, a podporovat národ Izrael jakožto Yahuwahův vyvolený lid.

john Hagee podpora mesiášské judaismusKázání jsou kázána a milióny dolarů jsou posílány na podporu Izraele. John Hagee, starší pastor společenství, které čítá 18.000 členů, je dobře známým advokátem této věrouky.

V únoru 2006 se pastor John Hagee, zakladatel a National Chairman of Christians United for Israel, rozhodl, že nastal čas vytvořit národní hnutí zaměřené na podporu Izraele. Začal vyzývat křesťanské lídry po celé Americe, aby se s ním spojili při rozjezdu této nové iniciativy. Přes 400 křesťanských lídrů, každý reprezentující nějakou denominaci, mega-církev, media ministry, publishing company nebo křesťanskou univerzitu, odpovědělo na tuto výzvu a tak vzniklo Christians United for Israel.1

Jiní, v upřímné touze být tak svatí, jak jen to je možné, přijímají mnoho rabínských praktik ohledně oblékání a jiných oblastí života. Snaží se okořenit svou mluvu hebrejskými slovy a frázemi – někdy až do té míry, že je pro druhé těžké jim vůbec rozumět. Vybírají finanční sbírky na znovuvystavění chrámu v Jeruzalémě nebo na výstavbu protibombových krytů v Izraeli. Toto je hlavní odchýlení, která se stává důvtipným spasením skrze vlastní skutky.

Prorok Joel vykreslil velmi živě poslední generaci, když napsal: „Velké zástupy, velké zástupy v údolí rozhodnutí; neboť den Yahuwahův je blízko v údolí rozhodnutí.“ (Joel 3,14) V lidské přirozenosti je touha po duchovním „guru“, ať už šamanovi, knězi, pastorovi, rabínovi, který by člověku řekl, čemu má věřit. Ale Yahuwah nikomu tuto roli nepřidělil. Všichni mají přijít přímo ke Spasiteli, aby obdrželi vodu života. Bible uvádí: „Nebo takto praví Yahuwah zástupů: . . . kdož se dotýká vás, dotýká se zřítelnice oka mého.“ (Zachariáš 2,8)

Na základě tohoto a dalších podobných textů věří mnoho lidí, že když se ve svých životech, oděvech a praxi požidovští, jak jen je možné, potěší tím Yahuwaha. Nešťastné však je, že většina z toho, co přijmou do svých životů, jsou lidské tradice farizeů.

Se zničením Chrámu (70 n.l.) se saduceové zcela vytratili a přenechali tak řízení všech židovských afér v rukách farizeů. Od té doby byl židovský život řízen farizei, celá historie Judaismu byla přepracovaná podle farizejského úhlu pohledu a nový aspekt byl dán tehdejšímu Sanhedrinu. Nový řetěz tradic nahradil starší kněžskou tradici . . . Farizeismus utvářel charakter Judaismu a život a myšlení Židů pro celou další budoucnost.2

Ti, kdo se obrací k židovským tradicím, aby rozšířili svůj duchovní život, se ve skutečnosti obrací k farizeismu. Židovští učenci připouští skutečnost, že dnešní Judaismus je farizeismus:

Farizeismus se stal Talmudeismem … [Ale] duch dávných farizeů přežil nezměněn. Když Žid studuje Talmud, opakuje ve skutečnosti argumenty používané v Palestinských akademiích . . . . Tento duch [farizeů] zůstal rychlý a vitální. . . . Od Palestiny do Babylonie; z Babylonie do Severní Afriky, Itálie, Španělska, Francie a Německa, z těchto zemí do Polska, Ruska a Východní Evropy se obecně dostal dávný farizeismus.3

Spasitelovy nejostřejší výtky byly nasměrovány k farizeům. Nazýval je „slepí vůdcové“, „hlupáci a slepci“, „hadi“ a „generace zmijí“. Když je naznal „pokrytci“, připodobnil je Yahushua ke „hrobům zbíleným, kteříž ač se zdají zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečistoty.“ (Matouš 23,27)

židovský hřbitov

Mnoho upřímných křesťanů dnes věří, že Židé jsou stále Yahuwahův zvláštní lid, protože to Židé o sobě říkají. Avšak moderní Judaismus nemá více spásných zásluh, než jejich dávný farizejský protějšek. Ti, kdo vzhlížejí k Židům pro potvrzení světla, berou do rukou lidské tradice a vyvyšují je na úroveň božích přikázání. Yahushua jasně varoval před konečným důsledkem pro ty, kdo se obrátí k tomuto zdroji pro pravdu:

Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.

Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami. (Matouš 23,13 a 15)

Farizeismus, který je moderním Judaismem, se skládá z lidmi vytvořených zákonů a tradic. Židé mají tisíce zákonů, ale Yah říká, že „nenávidí“ tyto tradice:

Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich.

Nebo budete-li mi obětovati zápaly a suché oběti vaše, neoblíbím jich, a na pokojné oběti krmného dobytka vašeho nepopatřím.

Odejmi ode mne hluk písní svých, ani hudby louten vašich nechci poslouchati. (Ámos 5,21-23)

Toto byla „svatá shromáždění“ ustanovená samotným Yahuwahem! A přesto jejich způsob jejich zachovávání byl tak zvrácený lidskými pravidly a zákony, že zničil duchovní podstatu toho, čím je chtěl Zákonodárce mít! Ve své snaze „dokonale“ zachovávat boží zákon přidali farizeové celou řadu dalších pravidel a požadavků. Mysleli si, že tato přidaná pravidla udrží jedince před hříchem. Například zachovávání Sabatuod západu-do-západu slunce není biblický. Toto ustanovení se týkalo výhradně Dne Smíření. Ve svém horlivém úsilí „ochránit hranice Sabatu“ rozšířili způsob zachovávání Dne Smíření i na týdenní Sabaty.

Ve slovech, která doznívají až do dnešních dnů, Yahushua odsoudil tyto přidané skutky farizeů, když vysvětlil: „Svazujíť zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.“ (Matouš 23,4)

Tito upřímní lidé nemají potuchy, že praktiky, které přijímají, jsou založeny na lidských pravidlech a tradicích. Myslí si: Odvrhneme to špatné a vrátíme se k hebrejským kořenům, ale tyto kořeny nesahají dále než do Babylona!

převodu do mesiášské judaismu

Rozvoj charakteru není upevněn šaty, které nosíš, nebo hebrejskými slovy, které přidáváš ke svému slovníku, nebo hebrejským jménem, kterým se nazýváš. Je to dar darovaný těm, jejichž víra se drží vzácných zaslíbení.

Dokonce i v raných dnech křesťanství existovala tendence mezi židovskými věřícími vyvýšit nauky, praktiky a tradice konzervativní třídy – farizeů. Těm, kteří se nechali svést k těmto lidským tradicím, Pavel napsal:

farizeismus

Neboť jsou mnozí nepoddaní, marnomluvní, i svůdcové myslí lidských, zvláště ti, jenž jsou z obřízky. Jimž musejí ústa zacpána býti; kteříž celé domy převracejí, učíce neslušným věcem, pro mrzký zisk.

. . .  A protož tresciž je přísně, ať jsou zdraví u víře, nešetříce Židovských básní, a přikázání lidí těch, jenž se odvracují od pravdy.

Vypravují o tom, že Yahuwaha znají, ale skutky svými toho zapírají, ohavní jsouce, a nepoddaní, a ke všelikému skutku dobrému nehodní. (Titovi 1,10-11; 13-14; 16)

Toto je varování pro ty, kdo vzhlížejí k Židům jako depozitářům boží moudrosti. Učiněním Židů konečnou autoritou v duchovních věcech se věřící vydávají po cestě zavržení stejných pravd, které zavrhli Židé. Primárním příkladem je pravý Sabat. Za těžkého římského pronásledování po koncilu v Nicea odložili Židé stranou Biblický Sabat, když Hillel II „zreformoval“ kalendář. Židé dnes konají bohoslužby v sobotu podle Gregoriánského kalendáře. Výsledkem toho je, že milióny upřímných křesťanů se domnívají, že sobota je Biblický Sabat, z žádného jiného důvodu než toho, že je to den, který zachovávají Židé, a Židé by samozřejmě nikdy nesvětili žádný jiný den než pravý Sabat. A tak přichází poslední zkouška a pravda je zavržena z žádného jiného důvodu než kvůli domněnce, že Židé musí mít pravdu, protože jsou Židé.

Bible však představuje velmi odlišný pohled. Židé dávných dob, Židé doby Mesiášovy, ani Židé dnešní doby, nezachovávali boží zákon způsobem, jaký měl Yahuwah v úmyslu:

I osvědčoval Yahuwah proti Izraelovi a proti Judovi skrze všecky proroky i všecky vidoucí, řka: Odvraťte se od cest svých zlých, a ostříhejte přikázaní mých a ustanovení mých vedlé všeho zákona, kterýž jsem vydal otcům vašim, a kterýž jsem poslal k vám skrze služebníky své proroky. Však neposlechli, ale zatvrdili šíji svou, jako i otcové jejich šíje své, kteříž nevěřili v Yahuwaha Eloaha svého. A opovrhli ustanovení jeho i smlouvu jeho, kterouž učinil s otci jejich, i osvědčování jeho, kterýmiž se jim osvědčoval . . . .  A opustivše všecka přikázaní Yahuwaha Eloaha svého . . . . (2. Královská 17,13-16)

Lidské tradice neposvěcují duši. Ony pouze slouží k tomu, aby se jeden člověk cítil nadřazený nad těmi, kteří nevykonávají stejné praktiky.

„Zákon Yahuwahův jest dokonalý, očerstvující duši, Yahuwahovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.“ (Žalm 19,7) Lidské tradice, přidaná pravidla založená na lidském výkladu, komplikují boží zákon. Yahuwahův zákon je jednoduchý a přímý. Yahushua smetl stranou všechny tradice farizeů a objasnil krásnou, komplexní a přesto prostou povahu božího zákona:

I otázal se ho jeden z nich zákoník nějaký, pokoušeje ho, a řka: „Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?“

I řekl mu Yahushua: „Milovati budeš Yahuwaha Eloaha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.“ (Matouš 22,35-40)

„Oznámiltě tobě, ó člověče, co jest dobrého, i čehož Yahuwah vyhledává od tebe, jediné, abys činil soud, a miloval milosrdenství, a pokorně chodil s Eloah svým.“ (Micheáš 6,8) Pavel vyjádřil obavy, že se noví věřící obrátí k tradicím a odloží stranou jednoduchost pravdy: „Ale bojímť se, aby snad, jakož had svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Yahushuovi.“ (2. Korintským 11,3)

JeruzalémTi, kteří se obrací k tradicím nacházejících se v Judaismu a směřujících ke všem zaslíbením pro Izrael, zapomínají na to, že zaslíbení byla vždy dána pod podmínkou poslušnosti. Izrael zavrhnul Yahuwaha, když si žádal krále: „Tedy řekl Yahuwah Samuelovi: Uposlechni hlasu lidu ve všem, což mluví tobě; nebo ne tebouť jsou pohrdli, ale Mnou pohrdli, abych nekraloval nad nimi.“ (1. Samuelova 8,7) Skutečnost, že Yahuwah měl s nimi velkou trpělivost, dokonce i poté, když Ho zavrhli, je shrnuta v často opakované frázi: „kvůli mému služebníku Davidovi“. Ale boží láska nebude stát tam, kde není chtěná. I když může prodlévat, boží láska nakonec se zármutkem ustoupí přání zatvrzelého srdce. Pár dní před Svou smrtí truchlil Yahushua se zlomeným srdcem:

Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste. Aj, zanecháváť se vám dům váš pustý. Neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle, až i díte: Požehnaný, jenž se béře ve jménu Yahuwaha! (Matouš 23,37-39)

Pavel varoval před „Judaizery“ a tito upřímní křesťané dokonale odpovídají tomuto popisu! Podlehnutím představě, že je nějaká zásluha v tom, když se člověk více požidovští, pošle peníze do Izraele, ve vybudování celé eschatologie okolo předpokladu, že se Yahushua nevrátí dříve, dokud Židé nekonvertují – tím vším se tito upřímní křesťané staví do postavení, ve kterém budou překvapeni Druhým příchodem. Yahushua varoval: „Aj, přicházímť jako zloděj.“ (Zjevení 16,15) Když se vrátí, mnoho křesťanů bude překvapeno, protože ještě neviděli masové obrácení Židů. Oni zmeškají Druhý příchod stejně jistě jako ten zlý služebník, který řekl: „Můj pán je pryč nadlouho“.

Zaslíbení pro dávný Izrael nyní platí pro duchovní Izrael:

Všichni zajisté vy synové Eloaha jste skrze víru v Yahushuu Pomazaného. Neboť kteřížkoli v Yahushuu pokřtěni jste, Yahushuu jste oblékli. Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v Yahushuovi Pomazaném. A když Yahushuovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a podle zaslíbení dědicové. (Galatským 3,26-29)

no žid nebo řecký

Spasení je stále dostupné pro jednotlivé Židy, ale duchovní zaslíbení jsou nyní pro všechny, kdo je přijímají, a to platí až do konce historie země - „dokudž se nenaplní časové pohanů“. (Lukáš 21,24)

Spasení je dar boží milosti. Ti, kdo milují svého Vykupitele, Ho budou chtít ctít v kráse svatosti, nepřerušované lidskými pravidly a tradicemi. Yahuwah pozívá ty, kdo pracují pod těžkými farizejskými břemeny, aby se vrátili k Němu a On jim dá odpočinek.

„Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“ (Matouš 11,28)


Související obsah:


1 http://www.cufi.org/site/PageServer?pagename=about_pastor_john_hagee

2 “Pharisees,”The Jewish Encyclopedia, Vol. IX, (1901-1906 ed.), p. 666.

3 Louis Finklestein, The Pharisees: The Sociological Background of their Faith, Vol. 1, Forward to first edition, p. XXI, emphasis supplied.