Print

Motreformationens lögner: Futurismen & Preterismen infiltrerar Protestantismen

Daniels fantastiska bok är en av de mest profetiska böckerna i hela Skriften. När Uppenbarelsen, ett profetiskt kraftverk i egen rätt, studeras tillsammans med Daniel, lyser fantastiska sanningar fram! Många har ägnat oräkneliga timmar på att försöka tyda den exakta innebörden av metallstatyn, de stora djuren, och för denna artikels syften, 70-veckorsprofetian. Tolkningar finns i överflöd, men “ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.” (2 Pet. 1:20). Vi måste låta Bibeln tolka sig själv. För att göra det måste man börja med att läsa texten:

“Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.” Dan 9:24-27

Det är tydligt att hela detta avsnitt talar om samma person, Yahushua. Det är inte logiskt att det, mitt i texten, använder en pronomen för att börja prata om någon annan; antikrist.

WLC har den historiska uppfattningen när man förstår 70-veckorsprofetian. Med andra ord så har de "sjuttio veckorna" hänt i det förgångna i kronologisk ordning.1 Dessa profetiska 70 veckor är inte bokstavliga 70 sjudagarsveckor. Enligt 4 Mos. 14:33 och Hes. 4:4-5 anges profetisk tid i dagar men räknas i år. Därför motsvarar 70 profetiska veckor 490 profetiska dagar, som då blir 490 bokstavliga år. Således är den historiska synen på denna profetia att 490 år bestämdes över Israels barn. “Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp” hände år 457 f.Kr. (Se Esra 7.) Under de första 7 veckorna (49 år) byggdes Jerusalem upp och färdigställdes 408 f.Kr. Sedan följde 62 veckor (434 år) och när de slutfördes döptes Yahushua och började sin jordiska tjänst. Detta var år 27 e.Kr. Under den 69:e veckan eller de sista sju åren av profetian bekräftade Yahushua förbundet med Israels barn. Hans korsfästelse 3½ år in i de sista sju åren blir alltså 31 e.Kr. Detta var avskaffandet av slaktoffret och matoffret (Matt. 27:51; Mark. 15:38). Den andra hälften av de 3½ åren nådde sin kulmen med Stefanus stenande år 34 e.Kr. Då avslutades den tid som tilldelats Israels barn. Förbundet uppfylldes, och evangeliet tilldelades hedningarna. Yahuwahs löfte till Abraham genomfördes. Hans löfte till Adam och Eva genomfördes. Han upprätthöll sin del av förbundet. Även om detta inte är artikelns huvudämne så skall man väl märka att från denna tidpunkt så var Israels barn INTE LÄNGRE Yahuwahs utvalda folk.

70-veckorsprofetian i Daniel 9:24-27

Man skulle kunna anta, efter att ha sett denna översikt, att denna förståelse av de “70 veckorna” skulle vara hur alla kristna skulle förstå det. Och om du levde i apostlarnas dagar, så skulle du ha helt rätt. Apostlarna och de efterföljande, exempelvis valdenserna, höll fast vid denna förståelse. Men när det påvliga systemet började stiga i makt och auktoritet över världen, så började också deras opålitliga tolkningar av Skriften stiga. Daniels bok och Uppenbarelseboken siade att antikrists makt skulle stiga i religiös och politisk makt. De kontrollerade trossystemet för majoriteten av mänskligheten och höll världen höljd i mörker i 1260 år - "en tid och tider och en halv tid" (Daniel 7:25, 12:7; Uppenbarelseboken 12:14). Det fanns små grupperingar av sanna kristna som spridits över hela världen som höll fast vid den apostoliska kristendomen. Med detta kom också tung förföljelse från Romkyrkan.

När den tid som bestämdes för påvliga Roms kontroll över världen började avta så började också den dyrbara kunskapen om deras sanna identitet som det lilla hornet och antikristmakten återuppstå. SAMTLIGA reformationsledare och troende visste detta och predikade högt att det romersk-katolska systemet var den förutspådda antikristliga makten, till och med innan fullbordandet av profetian om de 1260 dagarna/åren i Uppenbarelseboken 12 och Daniel 7:25. Till och med Paulus varnar för "laglöshetens människa, fördärvets son … motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Elohim eller heligt, så att han sätter sig i Elohims tempel och säger sig vara Elohim." (2 Thess. 2:3-4). Upp på världsscenen kliver den ondaste och mest beklagliga organisationen. Jesuitorden. Rom visste att de inte kunde låta denna växande skara protestantiska “kättare” fortsätta att predika det sanna evangeliet om de ville förbli vid makten. Således bildades Jesu sällskap, jesuiterna, officiellt för att bekämpa reformationen. Draken var verkligen rasande över kvinnan. De började riva bort sanningen på flera olika sätt, med instrument såsom brännbålet och tortyr som några av de mest hemska. Men listigare och mer avgörande åtgärder användes också, och de används fortfarande idag för att lura miljoner. De används faktiskt av protestanterna själva! Ett mycket effektivt sätt att lura är att förkunna lögner och hävda att alla andras åsikter är kättari. Detta är motreformationens exakta funktion med dess falska läror om futurism och preterism.

futurism och preterism
Francisco RiberaPlanen för att utplåna reformationen med “kättarnas” död misslyckades. Ju mer de dödade protestanter, desto fler trofasta troende växte fram. Den romerska kyrkan behövde ett sätt att intellektuellt distansera sig från Daniel 8:s “lilla horn”, ett faktum som alla protestanter vid den tiden var väl medvetna om. Francisco Ribera, en jesuitisk forskare, introducerade futurismen 1585. Kardinal Robert Bellarmine, en av de mest kända jesuitiska apologeterna, hjälpte till att främja Riberas idéer. Ribera tog den sista veckan i 70-veckorsprofetian, delade den i två halvor och applicerade den på antikrist, snarare än på Kristus. Han placerade också denna vecka långt in i framtiden, som om antikristmakten inte skulle finnas till förrän sju år innan Yahushuas andra ankomst. Detta är de "7 nödåren" som människor alltid spekulerar om. Därför har många lurats att vänta och titta efter antikrist fastän de stirrar honom rakt i ansiktet! En störtflod av felaktiga läror har fötts ur denna falska undervisning - den osynliga uppryckningen, de ovannämnda 7 nödåren, en grupp superjudar som i tidens slut slåss - för att bara nämna ett fåtal.

Futurismen krävde också att staten Israel skapades, som hände 1948. Sionister och jesuiter arbetar tillsammans för ett gemensamt ändamål. På grund av deras falska tolkning av Daniel 9:27 så behöver de ett tredje tempel som de ämnar bygga och avskyvärda offer återinföras som ett förebud för en falsk “antikrist” som man vill ska störtas av den VERKLIGA antikrist som utger sig för att vara den sanne Kristus. Det är det perfekta brottet mot mänskligheten eftersom nästan hela populärkristendomen omedvetet omfamnar denna förfalskade eskatologi.

Faktum är att Daniel 9:24-27 i sin helhet redan har fullbordat. Detta i och med Yahushuas i liv och tjänst och den förste kristne martyren, Stefanus, död.

Eftersom de älskar förvirring var Rom emellertid inte färdiga med sina felaktiga tolkningar för att undvika deras sanna identitet. Det finns en annan falsk lärdom kring profetiorna om Daniel och Uppenbarelseboken. Den kallas preterism. Inte långt efter att Ribera hade kokat ihop futurismen så skrev den spanske jesuiten Luis De Alcazar en kommentar som heter Investigation of the Hidden Sense of the Apocalypse. Han föreslog att hela Uppenbarelseboken och Daniels bok gällde för hedniska Rom och "fann ingen tillämpning av profetiorna för medeltiden eller på påvedömet."2 Det är verkligen anmärkningsvärt hur lättlurade människor var/är för att acceptera dessa två läror. Futurism och preterism spriddes vitt och brett och lurar nu nästan hela världen. Till och med protestanter.

Det måste anmärkas att många publikationer hjälpte till i detta bedrägeri. Margaret McDonald, Samuel Maitland, John Darby [känd som uppryckningsteorins fader], Samuel Tregelles, och Cyrus Scofield. Scofield var “kraftigt påverkad av J. N. Darbys skrifter, och införlivade futurism i anteckningarna i sin Scofield Reference Bible. Publicerades först av Oxford University Press 1909, en miljon exemplar hade tryckts år 1930. Scofield-bibeln bidrog till att etablera den jesuittinspirerade tolkningen i de protestantiska bibelskolorna i USA under 1900-talet.”3

Således spreds jesuiternas futurismlögn genom Amerikas protestantiska seminarier.

Klicka här för en lista över några av dessa högprofilerade seminarier och namn.
 • Dallas Theological Seminary (en icke-konfessionell protestantisk skola): Lewis Sperry Chafer (1871-1952), en av Cyrus Scofields studenter, grundade 1924 Evangelical Theological College (numera DTS), vilket mycket väl skulle kunna vara det mest inflytelserika seminariet i USA idag. Futurism och den osynliga uppryckningen (som de kallar det välsignade hoppet) behandlas i artikel 18 till 20 i DTS Full Doctrinal Statement.

  Några av de mer kända alumnerna och fakulteterna för DTS:
  • John Walvoord (Professor Emeritus i systematisk teologi, ordförande för Dallas Theological Seminary från 1952 till 1986, kansler för DTS sedan 1986), författare till The Rapture Question (1957) och medlem av revisionskommittén för The New Scofield Reference Bible.
  • Chuck Swindoll (Insight for Living), ordförande för Dallas Theological Seminary sedan juli 1994.
  • Charles C. Ryrie (Professor Emeritus Dallas Theological Seminary), författare till The Ryrie Study Bible, som har karakteriserats som den uppdaterade Scofield Reference Bible för det tjugonde århundradet.
  • Hal Lindsey, (hallindsey.com - hallindseyoracle.com) författare till The Rapture: Truth or Consequences (1983), kanske den mest kända författaren som fokuserar på profetia de senaste 30 åren. Enda angivne Bibelauktoritären för Trinity Broadcastings senaste futuristiska antikristfilm Omega Code.
  • J. Vernon McGee (1904-1988), Through the Bible Radio-serien.
  • Kenneth N. Taylor (tidigare chef för Moody Press, grundare av Tyndale House Publishing), författare av The Living Bible. Tyndale House publicerar den enormt populära Left Behind-serien av Tim LaHaye och Jerry Jenkins.
  • Thomas Ice (verkställande direktör för Pre-trib Research Center), T.M. från DTS, grundare av Pre-trib Research Center med Tim LaHaye.
  • Renald Showers, Most High God: A Commentary on the Book of Daniel.
 • Moody Bible Institute of Chicago: 1890 inledde C. I. Scofield en omfattande bibelkorrespondenskurs, som senare togs över cirka 1914 av Moody Bible Institute (Dwight. L. Moody, grundare av Moody Church, hade konverterat Scofield, och Scofield predikade och presiderade vid Moodys begravning 1899). [Det är värt att notera att Dwight Moody själv kanske inte hade något att göra med denna undervisning.]
  • Moody Press tillhandahöll söndagsskolelektioner till Assembly of Gods församlingar omkring 1914, och introducerade Pingstförsamlingen för futurism och uppryckningen.
  • The Ryrie Study Bible, av Charles C. Ryrie, en examinerad vid Dallas Theological Seminary, har 10 000+ studienoter och listas bland de bästsäljande böckerna som publicerats av Moody Press.
  • Jerry B. Jenkins, medförfattare till Left Behind-serien, är den tidigare vice presidenten för publicering av Moody Bible Institute och tidigare redaktör för Moody Magazine. För närvarande är han skribent vid Moody Bible Institutes.
 • Western Theological Seminary  (Reformed Church in America).
  • Tim LaHaye, grundare av Pre-trib Research Center, medförfattare till bokserien Left Behind, den överlägset mest populära serien som främjar futurism och den dolda uppryckningen, som har sålt 20+ miljoner exemplar. Publicerat av Tyndale House. Minst 12 titlar är planerade för serien. Filmversionen av den första boken i serien har producerats av författarna Peter och Paul Lalonde från Cloud Ten Pictures. Släpptes först på vhs, och sedan på bio i början av 2001. Människor som har sett Left Behind säger att den är förvirrande och saknar en evangeliumbaserad presentation av frälsning genom tro på Jesus Kristus, vilket gör att den har litet (om ens något) evangeliskt värde, mycket som TBN:s Omega Code och Megiddo (Omega Code II).
 • Tim LaHaye School of Prophecy  öppnat januari 2002 på Liberty Universitys campus
  Lynchburg, V.A., Dr. Jerry Falwell - kansler. Tim LaHaye säger att han blev imponerad av profetiakonferenserna i Albury Park och Powerscourt som hölls i Storbritannien på 1820- och 1830-talet och detta ledde direkt till hans medgrundande av Pre-Trib Research Center. Edward Irving och J. N. Darby deltog och tydligen påverkade dessa brittiska profetiakonferenser från 1800-talet där den hemliga uppryckningen och futurismen väl mottogs bland protestantiska profetiaforskare..

Välkända ministerier som undervisar om futurism och den hemliga uppryckningen:

 • Trinity Broadcasting  - kanske den största kristna TV-kanalen, TBN har producerat två futuristiska filmer: Omega Code och Megiddo (Omega Code II). TBN sänder också följande filmer med temat sluttiderna, den hemliga uppryckningen, och futurism:

The Moment After - TMA Productions.
Två FBI-agenter undersöker orsaken till det plötsliga mystiska försvinnandet av miljontals människor.

The Gathering - DRC Productions.
Två otroende kvinnor och en troende man har störande visioner om den förestående nödetiden och den plötsliga uppryckningen av kristna.

End of the Harvest - Christiano Film Group.
En högskolestudent som upplever konstiga drömmar om en bonde som skördar vete försvarar motvilligt bibelprofetior om sluttiderna när en annan student misslyckas med att ge en presentation för en grupp övertygade ateister på en filosofiklubb. Subtilt främjande av spiritualism (kommunikation med de döda).

 • Jack Van Impe Ministries  - Författare till Jack Van Impe Prophecy Bible och en vers-för-vers kommentar till Uppenbarelseboken med titeln Revelation Revealed. På sitt TV-program hävdar Jack att Gud själv har visat honom felen från tidigare bibeltolkare och gett honom en helt korrekt tolkning av Uppenbarelseboken. Producent av följande filmer med futuristiska teman:
  • Apocalypse I: Caught in the Eye of the Storm.
  • Apocalypse II: Revelation.
  • Apocalypse III: Tribulation.
  • Apocalypse IV: Judgment.
 • Jerry Falwell Ministries  - främjar starkt Tim LaHaye School of Bible Prophecy, som öppnades i januari 2002 på Falwells Liberty University campus.
 • John Hagee Ministries  - Erbjuder John Hagee Prophecy Study Bibel, som man kallar "the only Prophecy Study Bible of its kind", med över 300 sidor Bibelprofetiska studie-anteckningar och har unika Bibelprofetiska diagram. John Hagee har starkt marknadsfört Left Behind-böckerna och filmerna med timtals långa TV-program.
 • The King is Coming, World Prophetic Ministry, Colton, Kalifornien, Ed Hindson President. Grundades av Dr. Howard C. Estep (1916-1986), författare till The Catching Away (1967). Hängivit sig till den bokstavliga tolkningen av Bibeln. Dr. Dave Breese, tidigare president för W.P.M. och lärare för "The King is Coming". Hänvisade till Scofields marginalanteckningar när han undervisade den futuristiska tolkningen av Daniels 70 veckor på The King is Coming. Bidrog till Tim LaHaye Study Bible som betecknas som "the most complete study Bible ever!". Tim LaHaye har varit gästtalare för en serie program om "The King is Coming".
 • Grant R. Jeffrey  (Prophecy Online)
 • Hilton Sutton World Ministries
 • Zola Levitt - Zola Levitt Ministries "håller fast vid en strikt bokstavlig och ofelaktig bibeltolkning, frälsning genom Kristus allenast, en kommande uppryckning före nödetiden av alla troende och upprättandet av ett tusenårigt rike på jorden."
  • John Ankerberg (Ankerberg Theological Research Institute), (Harbour Lighthouse)
  • Perry Stone (Manna Fest), grundare och president för Voice of Evangelism Ministries Inc.
  • Chuck Missler (Koinonia House). Questions Continue: The Great Snatch?
  • Dave Hunt (The Berean Call) - författare till A Woman Rides the Beast. Förkunnar, anmärkningsvärt nog, om den hemliga uppryckningen och en framtida antikrist.

  (taken from Biblelight.net/antichrist.htm)

Så är allt hopp förlorat? Absolut inte! Yahuwahs trofasta predikar mot dessa falska läror. Beprövade och sanna protestanter talar alltid emot påvedömet. Joseph Tanner hade detta att säga för 100 år sedan, redan innan det “dödliga såret” läktes 1929:

Ett så stort grepp hade övertygelsen att påvedömet var antikrist över människors sinnen, att Rom till slut insåg att hon måste skrida till handling och försöka, genom att framställandet av andra tolkningssystem, att motverka identifieringen av påvedömet med antikrist.

Vem är Vilddjuret i Uppenbarelseboken?

Vem är Vilddjuret
i Uppenbarelseboken?

Mot slutet av århundradet för Reformationen tog två av hennes mest lärda doktorer till sig uppgiften, var och en med strävan att på olika sätt avleda människors sinnen från att förstå att antikrist och påvedömet är en och samma och en uppfyllning av profetia. Jesuiten Alcasar (sic.) ägnade sig åt att framställa den preteristiska tolkningsmetoden, som vi redan kort har gått igenom, och därmed försökt visa att profetiorna om antikrist uppfylldes innan påven någonsin styrde i Rom, och därför inte kunde tillämpas på påvedömet. Å andra sidan försökte jesuiten Ribera att avsätta tillämpningen av dessa profetier på påvedömet genom det futuristiska systemet, som hävdar att dessa profetior inte korrekt hänvisar till påvedömets karriär, utan till en framtida övernaturlig individ, som ännu inte dykt upp och skall besitta makt i tre och ett halvt år. Såsom Alford säger kan jesuiten Ribera, från och med 1580 eller däromkring, betraktas som grundaren av det futuristiska systemet i modern tid.

Det är en rot till djup ånger att de som accepterar och förespråkar det futuristiska systemet i modern tid, protestanter som de allt som oftast är, verkligen spelar i Roms händer och hjälper till att avskärma påvedömet från att upptäckas för vad det egentligen är: Antikrist. Man har sagt, och det väl, att "futurism ämnar radera det märke som Den Helige Ande sätter på påvedömet". Mer specifikt är detta att beklagas vid en tidpunkt som denna då den påvliga antikrist verkar göra en uttömmande ansträngning för att återfå sitt tidigare grepp om männikors sinnen. Än en gång, som vid Reformationen, är det särskilt nödvändigt att hans sanna karaktär ska erkännas av alla som önskar vara trogna “[Yahushuas] vittnesbörd.”4

Dessa två jesuittolkningar kunde inte vara mer olika; emellertid skapades de båda för att avleda den protestantiska Reformationen. Oavsett hur osannolikt eller motsägelsefulla dessa två tolkningar kan vara så har de framgångsrikt uppfyllt sitt syfte med att lura nästan hela den moderna kristendomen.

I det som bara kan beskrivas som en fantastisk vändning så har protestanter med tiden blivit påvedömets största allierade genom att sprida den jesuitfödda propagandan. Vilken ironi att protestanter, som ursprungligen bröt sig bort från vad de tydligt erkände som den förutspådda skökan, antikristkyrkan, nu är förkämpar för den futuristiska tolkningen från sina högprofilerade globala ministerier. Futurism har utan tvekan varit framgångsrik utöver sina jesuitiska författares vildaste drömmar. Detsamma kan sägas för den preteristiska tolkningen av Luis De Alcazar, om än i mindre grad.5

Påvliga Rom är det lilla hornet, antikristmakten, den berusade skökan, det hädiska säten för människans synd. Nästan hela kristendomen har förlorat denna dyrbara sanning och styrs ur kurs. Tänk på hur populär påven Francis är idag. Världen älskar honom. Låt dig inte luras, du Yahuwahs älskade. Ställ dig i Hans beskydd, i Hans skugga. Var beredd, håll buden, och ha Yahushuas vittnesbörd, för draken är vred och tiden är kort.


1 Det finns absolut inget bibliskt prejudikat för att dela upp de 70 veckorna och skjuta upp den sista veckan till någon framtid. Profetian gavs som en tidslinje.

2 http://biblelight.net/antichrist.htm

3 Ibid.

4 Från Daniel and the Revelation: The Chart of Prophecy and Our Place In It, A Study of the Historical and Futurist Interpretation, av Joseph Tanner, publicerad i London av Hodder & Stoughton, 1898, sid 16,17.

5 http://biblelight.net/antichrist.htm