Print

Mulilo Uutamani: Kasimpe Kapindaudwe Lino Koololwa

Mubuzyo:Hena aabo basulaika luzyalo lwa Yahuwah bayoosubulwa cakuteenkela kwamisela iitamani kukabe kutamani?

Bwiinguzi bwa Bbaibbele: Nee kaka, peepe.  Bayoo nyonyweedwa limwi. Basofweede “bayookoswedwa” limwi kukabe kutamani. “Bayoonyonyookela limwi”.  Bayoo “wumpwa,” “bayoosyukutwa mulilo,” alimwi “bayoojaigwa” amulilo cakuti “tabacini kuliko." Bayoobaanga “kunyina pe anibakaliko."

 
Joobo 20:7,26 

7Pele uusofweedeuyoolobelela kukabe kutamani mbubonya mbuli bufumba bwakwe, aabo bakamwizi bayoobuzya kuti, Ino uli kuli? . . .26 Musinze woonse uyooyubila mumasena aakwe aamaseseke: Kufumbwa nzyaakajanide ziyoomumanina, amulilo uutafulidwi uyoomusyukuta, uyootenta zyoonse zili muŋanda yakwe..

 
Joobo 31:2

2Ino calikunooba caabilo nzi cizwa kuli Yahuwah wakujulu eeco ncaali kunoondipa, alwalo lukono lwangu noluli buti kuzwa kuli Singuzuzyoonse?3Sena malweza taababooleli bantu bataluleme, amapenzi sena taakasikili basizinyonyoono?

Intembauzyo 5:6

6Ulanyonyoona aabo babeja. Yahuwah, ulasesemwa silweeno uulaanyota yakutila bulowa.


Intembauzyo 9:5-6

5Webo watapatila bamasi, wabanyonyoona basofweede,waziminganya zina lyabo lyoonse kukabe kutamani. 6Ma! Basinkondoma bamaninina, banyonyooka cakutabonwa, minzi yabo waizyula; Taakwe pe uuciyooiyeeya.

Intembauzyo 9:17

17Basizibibayoopindulwa kuba civwunwe,[“mulilo uutamani= H7585: Shilo (cuumbwe)] . . . abamasi boonse bakaka Leza.

Intembauzyo 11:6

6Uyoobawisizya makala aamulilo uuyaka wamabwe aasalufa, ayoowa mbuli mvwula aluuwo luungisya: eeci nceciyooba cisubulo cibeelede.

Intembauzyo 21:9

9Uyoobasowela mubbibi lyamulilo muciindi waakulibonya mubukali Bwako; Yahuwah uyoobakwempula mubukali Bwakwe, Alimwi uyoobasyukutya amulilo wakwe.

Intembauzyo 28:5

5Nkaambo tababikki myoyo kumilimo ya Mwami Yahuwah, nikuba kuncito zyamaanza Aakwe, Walo uyoobanyonyoona, takababukulusyi limbi pe.

 Intembauzyo 37:9-11

9Nkaambobayoonyonyoonwa basofweede; Pele bayookona nyika aabo balindila Mwami Yahuwah.10Kwainda kaindi kaniini buyo, basofweede tabacinooliwo; tabakajaniki nikuba kuti ukabalangaule mubusena bwabo, pele kucinoonyina busena bwabo.11 Pele babombede myoyo bayookona nyika, bayookkala akulikkomanisya muluumuno akukupuka.

Cinyonyoono ababisyi bayoonyonyoonwa mumulilo uuvwilima atalaa nyika eeyi: " Pele majulu anyika, aayo ngotubona ciindi cino, aakabambwa ajwi ndeenya, ayobwedelwa mulilo kusikila buzuba bwalubeta akunyonyooka ooko kuboolela bantu batakwe mulemeko basikasampu-sampu." (2 Petulo 3:7) 

Babombe mumyoyo bayookona Nyika Mpya eeyo Mwami Yahuwah njayoobamba: “Nkaambo mbubonya mbuli julu lipya anyika mpya, eeyo Ime njeyoolenga mboziyookkalilila kumbele lyangu, mbwaamba Mwami Yahuwah, mbubonya oobo zina lyangu abalunyungu lwangu mbobayookkalilila.” Izaya 66:22)

Intembauzyo 37:20

20 Pele basofweede abasizibi bayooloba; basinkondonyina a Mwami Yahuwah bayookokonyana mbuli maluba, bayoozimaana.Bayooyangalala akuunduluka mu busi.Intembauzyo 37:34-38

34Kobamba nzila zya Mwami Yahuwah, akulangila muli Nguwe, walo uyookulemeka webo akukukonya nyika; unooyoolibwenene kacicitika eeco ciindi basizibi baakusubulwa.35Ndakabona sizibi ulaalunya kalisumpula, kalisumpula mbuli mulombe waku Lebanoni. 36Pele wakazaya alimwi taakaciliko pe; Ncobeni Ime ndakamulangaula, pele ndakajana kuti taciwo, nindakamulangaula nsiindaamubona pe.37Langisisya muntu uutakwe kampenda, bonesya muntu uuluzi; uyoojana kuti siluumuno nguujana coolwe kumamanino.38Pele basofweede uyoobanyonyoona antoomwe boonse; kunyonyweedwa limwi ngamamanino aabo.

Intembauzyo 52:1,5

1Nkaambo nzi webo oosofweede ncolidunda mubusofwaazi, Webo omuntu wanguzu?. . .5 Mwami uyookujaya mbweenya buya ayebo kukabe kutamani; Walo uyookutola kooko, akukutapaula kuzwa mucikkalilo cako, Alimwi uyookudadula kuzwa munyika yabazumi.

Mwami Leza Singuzuzyoonse, ulaita nyika yoonse, ulaiita kuzwa kupaswida zuba kuyoosikila nkolibbilila. Kuzwa ku Ziyoni munzi wakwe weebeka, Leza ulabala. Mbwaasika Leza wesu takooumuna buyo pe, kumbele lyakwe kuli mulilo uusyukutya, kubbubbula guwo mumbali lyakwe. Uloompolola majulu anyika, uloompolola kuti abeteke bantu bakwe. Naompolola ulati, “Nobasalali bangu amubungane, nywebo nomwakapanga cizuminano andime muzipaizyo.”

Intembauzyo 55:23

23Mudindi lyalunyonyooko moyoowaalila babyaabi, O Mwami Yahuwah, myaka yabaabo batila bulowa akucenga iyootwentana, iyootwentana ikabe cisela, pele mebo nsyoma muli Nduwe.

Intembauzyo 59:13

13Cabukali ubanyonyoone balo,ubanyonyoone kuti batakajaniki limbi. Eelyo kuyoozibwa munyika yoonse kuti, Elohimu nguulela Jakobo kusikila kumagolelo aanyika.

Intembauzyo 73:18

18 Kwaamba masimpe ubabikka abutezi; Webo ulabawisya akubanyonyoona.

Intembauzyo 73:27

27 Boonse aabo batantamukide Nduwe bayooboola;Webo ulabanyonyoona boonse batasyomeki kuli Nduwe bakusulaikila kuya kubumambi.

Intembauzyo 83:14,17

14 Batande mbuli mulilo mbuusyukutya cisaka, batande mbuli kumyala kwamulilo wuumpa zilundu. 17 Abausigwe nsoni bagambwe,abalobe kabafwide bweeme.


Intembauzyo 92:7

7 Nikuba kuti basizibi balamena mbuli bwizu, nikuba kuti boonse bacita zibi balafwefwema, pele mbambabo aabo bayoonyonyoonwa mane kukabe kutamani.

Intembauzyo 92:9

9Masimpe, basinkondonyoko O Yahuwah, masimpe, basinkondonyoko bayoonyonyoonwa, bacita zibi bayoomwaisigwa.

Intembauzyo 140:10

10 Makala aanyeka abawide, basowelwe mumulilo, abasowelwe mumalindi aantimba cakuti batakabuki limbi pe.

Intembauzyo 145:20

20 Boonse aabo bamuyanda, Mwami Yahuwah ulabavwuna: pele basizibi boonseulabanyonyoona.

Tusimpi 2:22

22Pele basizibi bayoonyonyoonwa munyika, batasyomeki bayoodadulwa akugwisigwa muli njiyo.


Tusimpi 5:11

11Kumamanino aabuumi bwanu muyootongela, Eelyo mwaakutyoka misana, nguzu anyama yamubili zyamumanina. 12Muyooti, “Maawe! ndaakaka kwaambilwa, moyo wangu wakasampaula lulayo.”

Tusimpi 10:25

25 Ciindi guwo nolyuungisya basizibi balatolwa, pele baluleme balaima nji lyoonse alyoonse.

Tusimpi 10:28-30

28Lulangilo lwabaluleme luyoobaletela kukondwa, pele lulangilo lwabasizibi nkulangila kunyonyoonwa.29Nzila ya Mwami Yahuwah ncikwabilizyo kuli baabo baluleme, pele kuli baabo bacita zibi lunyonyooko luyoosikila mbabo.30Muntu uululeme takazyulwi, pele sizibi takakkalilili munyika.

Bikkila maanu aawa: Basofweede abateempwi bayoonyonyoonwa; bayoolobela limwi akufwa kukabe kutamani. Tabakiikoni Nyika Mpya eeyo Yahuwah njayoolenga. Kwaambilizya baluleme, Yahuwah waamba kuti, "Mbubonya mbuli julu pya anyika eeyo njooyoolenga mboziyookkalilila kunembo lyangu, mbwaamba Mwami Yahuwah, mbubonya oobo zina lyangu abalunyungu lwangu mbobayookkalilila. (Izaya 66:22)

Tusimpi 12:7

7 Bantu basizibi balaatulwa, tabacibonwi limbi, pele ŋanda yabaluleme ilaima nji.

Tusimpi 13:13

13 Ooyo uusampaula lulayo uyoonyonyoonwa, Pele ooyo uuswiilila mulawo uyoolumbulwa.*Izaya 1:28,31

28Pele kunyonyoonwa kwa bazangi abasizibi kuyoobeda aciindi comwe, aabo basulaika Mwami Yahuwah bayooloba. . .
31
Mbubonya mbuli butonje mbobunga bwatentwa ansasi yamulilo, mbubonya oobo abalo basintanze mbubayoonyonyoonwa amilimo yabo mibi beni. Nkabela taakwe muntu uutikakonzye kuzima mulilo wa lunyonyooko lwabo.

Bikkila maanu aawa: Basofweede bayoonynyoonwa amulilo, bayoosyukutwa amulilo. “Kunyina pe uutikakonzye kuzima” mulilo ooyu, nkaambo ‘tuuzimiki.” (Mateyo 3:12; Luka 3:17) Kuzima mulilo caamba “kulesya kuvwilima.” Mumabala amwi, kunyina pe muntu uutikakonzye kuzima mulilo ooyu. Tuukazimi kusikila zyoonse zyikonzya kuyaka akuumpwa mumulilo ooyo zyikamanine kuumpwa akuvwilima. Basofweede bayooumpwa ncobeni kusikila bakabe mbuli twe.

“Kasimpe amulange, buzuba bulasika, bunooyoopya mbuli bbibi lyamulilo. Boonse balisumpula abasimucita zibi boonse bayooba mbuli bwizu mumulilo, kasimpe buzuba oobo buboola buyoobatenta amulilo, mbwaamba Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse. Taakwe muyanda nuuba mutabi wabo ngobayoosiilwa pe. 2Pele nywebo nomulemeka zina Lyangu, zuba lyabululami liyoopasuka kalijisi amumuni uuponya. Muyoozwida anze akutambala mbuli boombe nobazwa mucimpati. 3Mubuzuba mbwendiyoocita zintu eezi muyoolyatauka babi, bayooba mbuli twe kutusindi twanu, mbwaamba Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse. Malakayi 4:1-3)Izaya 5:24

24Mbuli mulilombuunyesyela lyo misunta yabwizu, ambuli bwizu buyumu mbobuvwilima mumulilo, mbubonya oobo miyanda yabo iyoobolela limwi. Maluba-luba aabo ayoopepuluka mbuli kasuko, nkaambo bakaka mulawo wa Mwami Yahuwah wamakamu, alimwi akusampaula majwi aa Uusalala wa Isilayeli.* Izaya 10:16-18

16 Lino Mwami Yahuwah wamakamu, uyootumina bulwazi oobo buzoocisa zinkuntumina zyabasilumamba bakwe. Kunembo lyabulemu Bwakwe, uuyookutula mulilo uutazimiki mumibili yabo. 17Yahuwah, nguwe mumuni wa Isilayeli uyooba ngomulilo. Yahuwah Uusalala wa Isilayeli uyooba mabanga-banga aamulilo aayookonzya kutenta akunyonyoonena limwi zyoonse mubuzuba bomwe buyo, naaba mamvwa azisonso. 18Zisaka Zyakwe zyeebelwa amyuunda yambolezi Yakwe, zyoonse antoomwe muya amubili; Alimwi yoonse iyoosyukuta amulilo mbuli bumana muntuuufuluka kuciswa.

Bikkila maanu aawa: Kwaambilizya kunyonyoonwa kwalumamba lwaku Siliya; Aawa tujana cishinshimi kacaambilizya mamanino aabasofweede eelyo lubeta lokwa Yahuwah lwaakukosozya makani.

Izaya 10:25

25Mukaindi kaniini buyo ndilaleka kumunyemena, bukali Bwangu bulabukila mbabo kuti banyonyoonwe.


Izaya 13:9

9Amubone, buzuba bwa Mwami Yahuwah bulasika, mbuzuba bwaluciso, mbuzuba bwabukali, nkabela basizibi boonse bayoonyonyoonwa. Nyika iyoosyaala buyo kiinyina acintu; Alimwi Walo uyoonyonyweeda limwi babisyi kuzwa muli njiyo..


Izaya 26:11

11O Mwami Yahuwah, eelyo janza Lyako liliimikide, pele tabaliboni pe. Pele batondezye luyando lwako kuti bausigwe nsoni mukuyandisya kutembaulwa abantu; Inzya mulilo ooyo uubambilidwe basinkondonyokoubasyukute.

Izaya 26:14

14Lino balifwide, tabaciponi, bantu aabo bafwide tabakakonzyi kubuka pe. Wakabasubula akubanyonyoona, wakacita kuti kabataciyeeyegwi pe.

Izaya 29:6

6 Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse uyooboola amabbalu-bbalu, mukuzungaana kwanyika, amuzunzumina mupati, akubbubbulisya guwo pati abbalabala lyamulilo uusyukuta.


Izaya 30:27,30

27Amubone zina lya Mwami Yahuwah lyazwida kulaale, Lilavwilima akuuntumuka busi butondezya kunyema kwakwe. Mukuli wakwe ulalema alimwi ngwabukali. Mukanwa Lyakwe muzwide kukalala, alimwi mulaka wakwe uli mbuli mulilo uusyukuta. 30Mwami Yahuwah uyoolekela muntu umwi aumwi kuti amvwe jwi lyakwe, mukukalala. Kuyooba kuvwilima kwamulilo amabbalu-bbalu, civwulamabwe amvula yamuyoba.Izaya 34:1-4

1Amuboole aafwiifwi nywebo nobantu bamasi oonse muswiilile! Amuteye matwi muswiilile nywebo nobantu. Nyika kiswiilila azyalo azyoonse zili mulinjiyo, nyika yoonse mbwiizulwa azyoonse zyeendeenda mulinjiyo.2Mwami Yahuwah wanyemena masi oonse, alimwi bukali Bwakwe bulaatalaa ampi zyabo. Uyoobanyonyweeda limwi, uyoobaaba kuti bajaigwe. 3Beenzinyina bajaidwe basowelwa anze, mitumba yabo iyoonunka, zilundu ziyoosalala bulowa bwabo. 4*Zyoonse anyenyezi zyakujulu ziyooenzemuka, julu liyoovwungana mbuli bbuku, makamu aamweenya wakujulu ayooloka, mbuli matu aakayuma aamusaansa, ziyooba mbuli nkuyu zinyanide ziloka kuzwa mumukuyu.

*Bukali bwa Mwanaambelele: Langa Revelation 6:14-17.

Izaya 47:14

14Kasimpe bayooba mbuli bungu, mulilo uyoobatenta. Tabakonzyi kulifutula, kuzwa kumabanga-banga aamulilo uuvwilima. Ooyo tuuli mulilo wamakala wakulikasaazya, tuuli mulilo wakuyota pe

Ezekiya 18:4

4 Muntu uuli woonse nguWangu; nkokuti muya wawisi antoomwe amuya wamwanaakwe mulombe, boonse mbibangu. Muntu ooyo uubisya nguyoofwa.


*Obadiya 1:15-16

15 Nkaambo buzuba bwa Mwami Yahuwah buli aafwiifwi kubasikila aabo batamuzyi Yahuwah kuti abeteke misyobo yoonse, mbubonya mbuli mbumwakali kucita, ciyoocitika akulindinywe, milimo yanu iyoomupilukila. 16Mbubonya mbuli mbumwakali kunywida acilundu cangu cisalala, mbubonya oobo bamasi bayoonywida mpawo cakutaleka, bayoonywa cisubulo cakunywida limwi, mane bakazimaane mbuli kuti kunyina nibakaliko.Nahamu 1:9-10

9 Ncinzi ncomulyeekezya kucitila Mwami Yahuwah? Kufumbwa eezyo nzyobakanza Mwami Yahuwah uyoozimanizya. Mapenzi taakabooli lwabili. 10Bayoopatila antoomwe mbuli mumamvwa, alimwi eelyo nobaciyookoledwe waini wabo mbuli basibukoko, bayoosyukutwa mbuli zifumpu ziyumu.Bikkila maanu aawa: Kubikkilizya kwaamba kuti basofweede bayoosyukutwa amulilo, kuli cimwi cikondelezya caambwa mukampango aaka cijatikizya mazuba aazya kumbele: “Kupenzyegwa takukabooli kabili.” Ooku nkokwaamba kuti zinyonyoono, buzangi, abuumba boonse buboolela muli ncico buyoomanizyigwa lyoonse kukabe kutamani, kumanina lyo cakutainduluka kuboola alimwi!  AatembaulweYahuwah!Zekaliya
14:3,4,9,11-12 

3 Mpawo Mwami Yahuwah uyooinka kuti akalwane misyobo eeyo mbubonya mbuli mbwaakalwana mubuzuba bwankondo. 4Mubuzuba oobo maulu aakwe ayoolyata acilundu ca Maoliva cili kujwe lya Jelusalema, cilundu ca Maoliva eeci ciyooandaanyizigwa muzibeela zyobilo kuzwa kujwe kuyoosika kumbo, ciyoopanga kkuti pati, cisela cimwi cacilundu ciyooswena kunyika, cisela cimwi cacilundu ciyooswena kumusanza. 5Mwaakutija muyooinda mukkuti lyacilundu cangu nkaambo linooyoosika ku Azeli. Muyootija mbuli mbomwakatija kuzungaana kwanyika mumazuba aakulela kwa Uziya mwami wa Juda. Aawo Mwami Yahuwah wangu uyooboola antoomwe abasalali boonse.6Mubuzuba oobo takukabi mumuni nokuba kutontola nociba caanda. 7Buyooba buzuba bulibedelede takukabi sikati naaba masiku, mbuzuba buzizilwe ku Mwami Leza. Lyaakuba kumangolezya kuyooba mumuni. 8Mubuzuba oobo maanzi aapa buumi ayookunka kuzwa mu Jelusalema, cisela cawo ciyookunkila kulwizi lwakujwe, cisela cimwi cawo ciyookunkila kulwizi kumbo mainza amupeyo. 9Mwami Yahuwah nguuyoolela nyika yoonse. Mubuzuba oobo kuyooba Mwami Yahuwah omwe, zina lyakwe lilikke ndelinooambwa.10Nyika yoonse kuzwa ku Geba kuyoosika ku Limoni kumusanza lya Jelusalema iyooba mbuli Alaba cibanda. Pele munzi wa Jelusalema uyoosumpulwa akusyaala mubusena bwawo kuzwa kumulyango wa Benjamini mane kuyoosika kubusena bwamulyango wakumusanza, kuzwa kuŋanda ndamfu ya Hananeli kuyoosika kuzikandilo zyawaini. 11Nyika eeyi inookkalwa bantu, tiikanyonyoonwi limbi pe. Munzi wa Jelusalema unooliibide.12Nceeci cuumo eeco Mwami Yahuwah ncayooumya misyobo yoonse eeyo iilwana Jelusalema. Mibili yabantu aabo iyoobola kabacikonzya kwiimikila, meso aabo ayoobolela muzikoye zyabo, ayalo milaka yabo iyoobolela mukanwa lyabo.

*Malakayi 4:1-3

1 Amulange,kasimpe oobo buzuba bulasika, mbuzuba bunooyoopya mbuli bbibi lyamulilo. Boonse balisumpula abasimucita zibi boonse bayooba mbuli misunta yabwizu mumulilo, kasimpe buzuba oobo buboola buyoobatenta amulilo, mbwaamba Mwami Leza Singuzuzyoonse. Taakwe muyanda nuuba mutabi ngobayoosiilwa pe. 2Pele nywebo nomulemeka zina lyangu, zuba lyabululami liyoopasula kalijisi amumuni uuponya. Muyoozwida anze akutambala mbuli boombe nobazwa mucimpati. 3Mubuzuba mbwendiyoocita zintu eezi muyoolyatauka babi, nkaambo bayooba mbuli twe kutusindi twanu, mubuzuba oobo mbwendiyoocita zyintu zyoonse eezi, mbwaamba Mwami Leza Singuzuzyoonse.

Johani 3:16

16 Nkaambo mboobuya Yahuwah mbwaakabayandisisya bantu boonse bamunyika, wakatuma Mwanaakwe Simuzyalwa alikke, kuti kufumbwa uumusyoma atafwidilili, pele abe abuumi butamani.

Bikkila maanu aawa: Kampango aaka kaamba kuti “kufwidilila” kutali “buumi bwakupenga butamani mukupenzyegwa."

"Kufwidilila”: Kuzwa ku G575 akusikila kumamanino aa G3639; kumaninizya kujaila limwi (kuloba, nanka kusweeka), mubwini nokuba mukaambyo: - kujaya, kufwa, kusweeka, kupoila, kuloba. (Strong's Concordance)Baloma 6:23

23Bulumbu bwazinyonyoono ndufu, pele caabilo cokwaYahuwah ncapa buyo mbuumi butamani muli Yahushua Kilisito Mwami wesu

Bikkila maanu aawa: Aaka kampango kaamba kuti “bulumbu bwacinyonyoono ndufu." Aaka kampango takaambi kuti “bulumbu bwacinyonyoono mbuumi butamani bwakupenzyegwa, peepe.

Bafilipo 3:18-19

18 Lyoonse ndilamwaambila, alino ndiyanda kwiinduluka cakulila, kuti nkobali banji batondezya mubuumi bwabo kuti mbaasinkondonyina akukambauka kwakuti Kilisito wakatufwida aciingano. 19Kumamaninobayoonyonyoonwa nkaambo leza wabo nzintu zibotya mubili. Balisumpwida zeezyo nzibakeelede kufwida nsoni. Mizeezo yabo iili aazintu zyabuntunsi.

 
2 Batesalonika 1:8-9

8 Uyooboola amulilo uuvwilima akuzoosubula aabo batazi Yahuwah, abaabo bataswiilili Makani Mabotu aambilizya zya Mwami wesu Yahushua Uunanikidwe. 9Cisubulo cabo ncakutibayoonyonyoonwa akunyonyooka kutamani kuzwa kubusyu bwa Simalelo wesu. Bayootandwa kuzwa ku Mwami akubulemu bwakwe bwanguzu.

Bikkila maanu aawa: Kampango aaka kaamba kuti "kunyonyoonwa kutamani," kutali "kupenzyegwa kutamani."2 Petulo 2:9-12

9 Mwami Yahuwah ulizi mbwavwuna bamukomba kuzwa mumasunko, alimwi ulizi mbwaakabeteka bataluleme kuti bakasubulwe mubuzuba bwalubeta. 10Kwaambisya uyoosubula aabo beenda muzisusi zisofweede zyabuntunsi abaabo basampaula bulelo. Aaba balikankaizya, batanyoneki, batayoowi akusampaula balemekwa bakujulu. 11Nibaba bangele babainda nguzu abupati tabaleti mulandu wakusampaula aabo balemekwa kumbele lya Yahuwah.12Pele aaba bantu bali mbuli banyama bamusyokwe baluma, batakwe maanu bakalengelwa kuti kabajatwa akujaigwa. Balasampaula zintu nzyobatazi. Nibanyonyoona bamwi boobo, abalobayoonyonyoonwa mbubonya mubusofwaazi bwabo.

*2 Petulo 3:7

7Pele Yahuwah amajwi ngoonya aaya ulibambide julu anyika nzyotubona sunu kuti azoozyuumpe amulilo. Ulizibambide kusikila buzuba mbwayoobeteka akunyonyoona bantu basikasampu-sampu.

Bikkila maanu aawa: "Mulilo utamani" tuuyaki akuvwilima cino ciindi peepe.  Eeyi nyika mpotwiimvwi cino ciindi njiiyooba mulilo uutamani uubbebbesya.  Ooyu mulilo uyoonyesyela limwi Saatani, bangele bakwe, cinyonyoono, babisyi, alufu kukabe kutamani. Oolo ndolufu lwabili. (Revelation 2:11; 20:6; 20:14; 21:8

Cinyonyoono ciyookukwidwa limwi akumanizyilwa limwi cakuti tacikainduluki kuba kabili : "Ninzi nywebo ncomumuyeeyela Yahuwah? Uyoomanizya kufumbwa ncomumukanzila, kunyina kupenzya kuciyooba ciindi cabili pe." (Nahumu 1:9)

Yahuwah uyoolengulula Nyika Mpya: "Nkaambo mbuli majulu mapya anyika mpya, eeyo Ime njeyoobamba, mbwiiyookkalilila kunembo Lyangu, mbwaamba Yahuwah, mbweenya alunyungu lwako, azina lyako mboliyookkalilila ." (Izaya 66:22)

 
Ciyubunuzyo 11:18

18 Bantu batakuzi bakakalala , lino ciindi casika cakutondezya bukali bwako, aciindi cakubetekwa kwabafu. Alimwi ciindi casika cakupa bulumbu kubabelesi bako, kubashinshimi akubasalali, abaabo balemeka zina lyako, baniini abapati. Ciindi casika cakutiunyonyoone aabo banyonyoona nyika.Ciyubunuzyo 20:7-9

7 Lino myaka iili cuulu niyakamana, Saatani uyooangununwa kuzwa muntolongo, 8uyooinka kuyoocenga masi oonse aali muzyooko zyone zyanyika, nkokuti Gogi a Magogi. Saatani uyoobabunganya antoomwe kuti acite nkondo, banooli banji-banji cakuti bayooboneka mbuli musenga wankomwe yalwizi. 9Bakeenda munyika yoonse akuzinguluka cilawo cabasalali amunzi uuyandika.Pele mulilo wakaloka kuzwa kujulu kuli Yahuwah, wabasyukuta boonse. 10Eelyo Siluuni wakabacenga wakafusilwa mubbibi lyamulilo wamabwe aasalufa, oomo munyama amusinsimi mubeji mobakabede.


Nkukuli kwakazwa muzeezo wakupenzyegwa kuteeli?

Lwiiyo lwamulilo uuyaka kukabe kutamani oomo basweekede mobayoowaalilwa akupenzyegwa kabafwide wakapegwa mpuwo acikombelo the Roman Catholic Church (simamambe wa Ciyubunuzyo 17), ooyo wakatambula lwiiyo oolo kuzwa ku Bagiliki abasimituni. Cikombelo ca Katolika caku Loma cakajana kuti lwiiyo oolu lwakalaa mpindu mumisela yaakatikati, nkaambo lwakaletela cikombelo buvwubi kwiinda mukuulisya "zipego zyakulekelelwa zinyonyoono." Kunyina pe mu Mangwalo aawo mpocaamba kuti basweekede bayoopenzyegwa kukabe kutamani.  (For more on The Roman Catholic Beast Power, see "Who is the Beast in the Book of Revelation?")


Zintu zitateelelwi kabotu (Click to Expand.)

Citamvwisyidwe citaanzi #1

Izaya 66:24 24 Eelyo bayoonyamuka akuyooinka kuyoobona mitumba yabaabo bakali kundizangila, oomo mvwunyu zyabo mozitafwi, alimwi mulilo muutazimi pe. Nkabela bayoosesemya bantu boonse.

Maako 9:43-44 -43 Nkaako kuti naa kuboko kwakulebya kuti ubisye, ukukosole! Nkaambo nkubotu kuti ukanjile mubuumi butamani koli cilema kwiinda kuwaalwa mubbibi lyamulilo uutamani [G1067: Gehenna] kojisi maboko obilo mumulilo uutakazimwi.44Mwalo oomo mvwunyu zyabo mozitafwi, alimwi mulilo muutazimi.

Bwiinguzi/ Busanduluzi: Ootu tumpango tobile tujisi makani aakopa mizeezo ntotutateelelwi kabotu: (1) "Mvwunyu zyabo tazyikafwi." (2) "Nanka mulilo wabo tuukazimwi."

"Mvwunya zyabo tazyikafwi."

Ibbala lisanduludwe kuti “mulilo utamani” muli Maako 9:43 ndibbala “gehenna (G1067) Gehenna, wiitwa kuti “Musena wa Hinomu” mu Cizuminano Cakale, wakali musena mulamfu kuyaansi, usyaankene kumusanza lyamunzi wa Jelusalema ooko kwalo, nikwaatalisyigwa mililo yakuumpila bamaleza bamwami Ahazi, abalo bama Juuda bakomba mituni bakatalika kutuuzya bana babo kuli Moloki. Ooko mibili yabanyama bafwide atombe lizwa mumunzi nkolyakali kusowelwa. Ooko mililo yakali kuyaka lyoonse, alimwi mvwunyu zyakali kulya zifwide. Eeci cakali mukonzyanyo wakujailwa limwi. Yahushua wakali kubelesya mukonzyanyo ooyo kuti atondezye mamanino eeni aabasofweede.

Bikkila maanu aawa kuti tiili miiya iitakwe mibili eeyo iiligwa amvwunyu pe, pele "mitunta," (Izaya 66:24) naa mibili iifwide yabantu.  Boonse aabo bayoosowelwa muzyiba lyamulilo bayoonjila oomo kabalaa mibili iikkwene (Maako 9:43-45; Mateyo 5: 30).  Izaya 51:8 waamba kuti “mvwunyu ziyoobalya mbuli boya bwambelele,” caambilizya kuti bayooligwa cakumaninina, alimwi akuleka kuba ko.

Mvwunyu / Zyuumba eezyo zitokonya akulya mubili uufwide tazifwi pe; zilacinca akukomena akukola, mpoonya azyalo zyilazyala mayi manji alimwi. Mbombuboobo mbozyizinguluka kuyaa kuba lyoonse kusikila mubili woonse wamanina kuligwa.

"Nanka mulilo wabo tuukazimwi."

“Kuzima” caamba buyo “kuleka kuyaka”. Mumajwi amwi, ooko nkokwaamba kuti kunyina pe unookonzya kulesya mulilo ooyo.Tuukazimi kusikila zyoonse zyikamanine kupya (kuvwilima akunyeka).  Basofweede bayoonyekela lyo ncobeni kusikila bakabe mbuli masizi atwe.

"1Amulange, kasimpe oobo buzuba bulasika, mbuzuba bunooyoopya mbuli bbibi lyamulilo. Boonse balisumpula abasimucita zibi boonse bayooba mbuli misunta yabwizu mumulilo, kasimpe buzuba oobo buboola buyoobatenta amulilo, mbwaamba Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse. Taakwe muyanda nuuba mutabi ngobayoosiilwa pe. 2Pele nywebo nomulemeka zina lyangu, zuba lyabululami liyoopasula kalijisi amumuni uuponya. Muyoozwida anze akutambala mbuli boombe nobazwa mucimpati. 3Mubuzuba mbwendiyoocita zintu eezi muyoolyatauka babi, nkaambo bayooba mbuli twe kutusindi twanu, mubuzuba oobo mwendiyoocita zyintu zyoonse eezi, mbwaamba Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse.

Mukonzyanyo wa Mulilo“Uutazimiki”:

"Pele kuti nywebo mutandiswiilili Ime akusetekanya buzuba bwa Nsabata, alimwi kuti mutabwezi mukuli, akunjila mumilyango ya Jelusalema mubuzuba bwa Nsabata; nkabela Ime njookutula mulilo mumilyango yamunzi ooyo, alimwi uyoosyukuta masena aaJelusalema, alimwituukakonzyi kuzimwa." (Jelemiya 17:27)

Eeci cishinshimi cakazuzikwa aakale mucaandaano 52:

" Lino mubuzuba bwaciloba, bwamwezi wasanu mumwaka wakkumi afuka wakulela kwa Nebbukadineza mwami waku Bbabbuloni, Nebbuzaladani mulailili wabalindizi uuli ngoumwi wabapati-pati bamwami waku Bbabbuloni, wakasika ku Jelusalema. 13Wakatenta ŋanda ya Mwami Yahuwah, ŋanda yabwami, alimwi amaanda naali buti oonse mu Jelusalema. Wakatenta amaanda aabalemenede oonse. 14Basilumamba ba Bbabbuloni boonse aabo bakali kusolwedwa amulailili wabalindizi, bakadilimuna bwaanda boonse bwakazingulukide munzi wa Jelusalema.”(Jelemiya 52:12-14)

Kuzuzikwa kwacishinshimi eeci kujatikizya mulilo uutazimiki waku Jelusalema kwakaambwa amu 2 Makani:

" Bakaumpa ŋanda yokwa Yahuwah akoola bwaanda bwamunzi wa Jelusalema. Bakaumpa maanda aabwami woonse akunyonyoona zyintu ziyandisi zyakali mumo zyoonse. 20Aabo batakajaigwa bakatolwa mubwaange ku Bbabbuloni. Bakabelekela Nebbukadineza abalunyungu lwakwe mbuli bazike kuzoosika kuciindi cabulelo bwamuleli waku Pesiya. 21Aboobo eezyo Mwami Yahuwah nzyaakaambide kwiindila mumulomo wa Jelemiya musinsimi zyakazuzikigwa, kusikila nyika yakasekelela Nsabata zyayo: nkaambo kufumbwa lyoonse nyika niiyooba tongo kwamyaka iili makumi aali ciloba iyoolyookezya mbuli mu Nsabata. (2 Makani 36:19-21)

Bikkila maanu aawa: Cilasalala kuti ooyo mulilo waakutulwa mu Jelusalema (watakeelede kuzimigwa) tuucivwilimi akuyaka mazubaano. Wakaleka kuyaka eelyo zyoonse nizyaamanina kunyeka. Mbombuboobo mulilo mbuubede.

 


Citamvwisyidwe cabili #2

Mateyo 25:46 - 46Nkabela aaba bayooinka mumapenzi aatamani, pele baluleme bayoonjila mubuumi butamani.

Bwiinguzi / Busanduluzi: "Cisubulo Citamani" ngamamanino aabasofweede, kutali "cisubulo citamani.” Lubeta lwa Yahuwah, kusubulwa kwabasofweede (nkokuti kunyonyoonwa), kuyooba lyoonse kukabe kutamani; nkaambo eeci nceciyootobela lyoonse kuti cintu canyonyoonwa. Basofweede kunyina pe nobayoopona alimwi.  "Masizi aavwilima mulilo abawide: abasowelwe mumulilo; mumilindi milamfu kuyaansi, kutegwa batakonzyi kubuka alimwi." (Intembauzyo 140:10)  "Ncobeni, kuti webo walangisya mubusena oobu, tabunoociliko pe." (Intembauzyo 37:10) " Pele basofweede bayoonyonyoonwa; Alimwi basinkondonyina a Yahuwah, bayooyuma mbuli kubekema kwamisena yabwizu. Bayoowunduluka mbuli busi." (Intembauzyo 37:20) " Pele basimilandu bayoonyonyoonwa antoomwe; mamanino aabasofweede nkunyonyoonwa ooko kuyookosozya mazuba aabo." (Intembauzyo 37:38)

Kweezyekanya a 2 Batesalonika 1:8-9:

" Uyooboola amulilo uuvwilima uzyoosubula baabo batamuzyi Yahuwah abaabo bataswiilili Makani Mabotu aaamba zya Yahushua Mwami wesu.9Cisubulo cabo ncakuti, bayoonyonyoonwa akutamani. Bayootandwa kuzwa kunembo lya Simalelo, akuzwa kubulemu bwanguzu Zyakwe. (2 Batesalonika 1:8-9)

Bikkila maanu aawa: Alimwi aawa, “kunyonyoonwa” (cisubulo) eeco citamani, kuleka kuti nkupenzyegwa kutamani peepe. Kunyina pe mu Mangwalo aawo mpocaamba kuti basweekede bayoopenzyegwa kukabe kutamani.


Citamvwisyidwe catatu #3

Ciyubunuzyo 14:1111 Lino busi bwakupya kwamapenzi aaya bulaimpuka lyoonse alyoonse: tabakwe kulyookezya syikati nokuba masiku, aabo bakomba munyama amutuni wakwe kunyina nobayoolyookezya kuzwa kukupya ooku sikati amasiku, antoomwe abaabo boonse batambula caando cazina lyakwe.

Ciyubunuzyo 19:2-32 Kubeteka kwakwe koonse kuliluleme alimwi nkwakasimpe! Nkaambo Wakazula mukaintu uudumide sibwaamu ooyo wakabisya nyika akaambo kabwaamu bwakwe. Yahuwah wamusubwida nkaambo kakujaya babelesi Bakwe 3Alimwi bakapozomoka bakati, Aalumbwe Leza! Busi bwamunzi ooyu bunoountumuka lyoonse alyoonse!

Ciyubunuzyo 20:10 10 Eelyo Siluuni dyabooli ooyo wakabacenga wakafusilwa mubbibi lyamulilo wamabwe aasalufa, oomo munyama amusinsimi mubeji mobakabede. Nkabela bayoopenzyegwa sikati amasiku mane kukabe kutamani.

Bwiinguzi / Bupanduluzi: Ibbala lyakuti “lyoonse” mu Bbaibbele lyaambilizya buyo ciindi cikubwene, cigolela aciindi cimwi nanka citakwe mpocigolela. Eeli bbala lilibelesyedwe ziindi zyili 56 mu Bbaibbele kujatikizya zyintu zyakainda kumana kale mazubaano.  Muli Jona 2:6, ibbala lya "lyoonse" liiminina "mazuba otatwe amasiku" (Jona 1:17).  Mu Ciibaulsyo 23:3, ibbala lya "lyoonse" liiminina "mazyalane aali kkumi."  Mukujatikizya muntu, ibbala lya "lyoonse" liiminina kuti "lyoonse kufumbwa nacipona" naa "kusikila kulufu." (Langa 1 Samuele 1:22, 28 a Kulonga 21:6.)  Basofweede bayoovwilima mumulilo lyoonse nobacilanga, naa kusikila bakafwe. Eeci cisubulo cakuvwilima mumulilo nkaambo kacinyonyoono ciyooimpana kumuntu amuntu kweendelanya azinyonyoonyo zyakwe, pele caakumanina cisubulo eeco, mulilo uyoozima  “Kucinyonyoono kufumbwa nkocikonzya kujanwa, ‘ [Eloah] wesu uli mbuli mulilo uubbebba akuvwilima cakunyesya cili coonse cikonzya kuyaka (BaHebulayo 12:29). Kuli baabo boonse balikotamika ku nguzu Zyakwe a Moza wa [Yahuwah] uyooumpa cinyonyoono. Pele mubantu aabo balamatide cinyonyoono, bayooba kulubazu lwacinyonyoono. Nkabela bulemu bwa [Yahuwah], oobo bunyonyoona cibi, bweelede kubajailizya (nkaambo bali kulubazu lwacinyonyoono cikonzya kuvwilima kunembo lyabulemu bwa Yahuwah) ." (Ellen White, Desire of Ages, p.107)  

"Kasimpe bali mbuli bungu, mulilo uyoobatenta. Tabakonzyi kulifutula, kuzwa kumabanga-banga aamulilo uuvwilima. Ooyo tuuli mulilo wamakala wakulikasaazya, tuuli mulilo wakuyota pe.” (Izaya 47:14)

"1Amulange, kasimpe oobo buzuba bulasika, mbuzuba bunooyoopya mbuli bbibi lyamulilo. Boonse balisumpula abasimucita zibi boonse bayooba mbuli misunta yabwizu mumulilo, kasimpe buzuba oobo buboola buyoobatenta amulilo, mbwaamba Mwami Leza Singuzuzyoonse. Taakwe muyanda nuuba mutabi ngobayoosiilwa pe. 2Pele nywebo nomulemeka zina lyangu, zuba lyabululami liyoopasula kalijisi amumuni uuponya. Muyoozwida anze akutambala mbuli boombe nobazwa mucimpati. 3Mubuzuba mbwendiyoocita zintu eezi muyoolyatauka babi, nkaambo bayooba mbuli twe kutusindi twanu, mubuzuba oobo mwendiyoocita zyintu zyoonse eezi, mbwaamba Mwami Leza Singuzuzyoonse.” (Malakayi 4:1-3)

Kuyiisya kuti kuli kupenzyegwa lyoonse kukabe kutamani ncecintu cakatonkela banamaleya kuti bataalukile kukusulaika Yahuwah akusondoka kwiinda cintu cili coonse eeco ncaakaanza dyabooli. Eeci ciiyo camusyobo ooyu cisizya ciimo caluyando cabulemu cokwa Taateesu Uuli Kujulu, alimwi cakaletela ntenda mpati kubulangizi bwa muna Kristu.

Mbuli mbotuli basikwiiya ba Bbaibbele basyomeka, ncintu ciyandika kuti swebo tuvwuntauzye tumpango toonse twa Mangwalo tujatikizya ciiyo eeci katutaninga kosozya makani aali woonse pe. Lyoonse swebo tweelede kusyomeka kucikkelo cabumboni the weight of evidence.


Citamvwisyidwe Cane #4

Kaano ka Lazalosi aMuntu Uuvwubide (Luuka 16:19-31)

Bwiinguzi / Busanduluzi: Lazarus and the Rich Man (Luuka 16:19-31)

 


Citamvwisyidwe Casanu #5  

Ciiminina nzi "kupenga mukujokezyela kwamulilo uteeli"?

Bwiinguzi / Busanduluzi: "kupenga mukujokezyela kwamulilo uteeli"takuli "kupenzyegwa lyoonse kukabe kutamani mumulilo uutakonzyi kuzima pe." Pele, nkupenzyelwa limwi nkaambo kambuubede mulilo ooyo wuumpa kufumbwa cikonzya kuyaka munsi lyawo alimwi tuuzimwi kuti eeco cikonzya kuvwilima kaciciliko akukonzya kuyaka kusikila camanina do kuvwilima akunyekela limwi.

" Mbweenya mbuli minzi ya Sodoma a Gomola, aminzi yakali mumbalaa yeeyo mbuyakacita, mukulisanganya mubwaamu, akunjilila muzyintu zyitondwa, eeyi minzi yakaba mukonzyanyo wakupenzyegwa akujokezyelwa kwamulilo uutazimigwi." (Juda 1:7)

Mangwalo alisalazyide kuti Sodoma a Gomola bakapenzyegwa “kusubulwa kwakujokezyelwa mulilo uutamani.” Nokuba boobo eeyi minzi, abantu bakali muli njiyo tabayaki akuvwilima mazubaano. Mulilo ooyo wakazima kale nizyaamanizya kuyaka zyoonse. Aboobo mamanino aaminzi eeyo taamani pe.  Sulufa atwe eelyo licijanwa mukati amumbali lya Lwizi Lufidwe (Dead Sea) mbobumboni bwamamanino aalubeta lwa Yahuwah lwakaboolela minzi eeyi.

Mutwanga Petulo awalo ulasalazya kwaamba kuti eeyi minzi yakaumpwa kusikila coonse cijatikizya mayake nokuba wakajenwe mumunzi oomo aciindi eeco cakaba twe:

"Alimwi kupindulwa kwaminzi ya Sodoma a Gomola kuba twe ncecakabasinganya akubaatula, akubabamba kuti babe citondezyo kuli baabo boonse bacita zisofweede akupona munzila yabusofwaazi." (2 Petulo 2:6)

Bantu bakakkede mukati kaminzi iisofweede eeyi bakasandulwa kuba twe mbweenya mbuli bwakaamba bashinshimi kabeendelezyegwa abulemu bwakujulu mbubakaambilizyide kuti basofweede mbobayooba aciindi calubeta lwamamanino.

"1 Amulange, kasimpe oobo buzuba bulasika, mbuzuba bunooyoopya mbuli bbibi lyamulilo. Boonse balisumpula abasimucita zibi boonse bayooba mbuli misunta yabwizu mumulilo, kasimpe buzuba oobo buboola buyoobatenta amulilo, mbwaamba Mwami Leza Singuzuzyoonse. Taakwe muyanda nuuba mutabi ngobayoosiilwa pe. 2Pele nywebo nomulemeka zina lyangu, zuba lyabululami liyoopasula kalijisi amumuni uuponya. Muyoozwida anze akutambala mbuli boombe nobazwa mucimpati. 3Mubuzuba mbwendiyoocita zintu eezi muyoolyatauka babi, nkaambo bayooba mbuli twe kutusindi twanu, mubuzuba oobo mwendiyoocita zyintu zyoonse eezi, mbwaamba Mwami Leza Singuzuzyoonse." (Malakayi 4:1-3)

Bikkila maanu aawa: There is an eternally burning fire, but it's not what you think!


Kukosozya makani: Basofweede basizibi abateempwibayoonyonyweedwa limwi amulilo kutobela cuulu camyaka the millennium. Oolu “ndolufu lwabili."  Bayoolekela limwi kuba kuli koonse kukabe kutamani.


Zimwi zijatikizya cibalo eeci...

Ciimo cabafwide: