Print

Mulumbe wa Buvwubi: Kubbadela Bapaizi kutegwa Uvwube

Kunyengelela caamba “kulida muntu masuku atalaa mutwe wakwe kutegwa umunyange mali aakwe, nokuba cintu cakwe cili buti. Mbumpelenge, mbuli bwa mapolitikisi.” (Webster’s Dictionary). “Mulumbe wa Buvwubi” kunyina acimbi pele mulumbe wabulyato abumpelenge bwakoongelezya akucengelela bantu mumoza.

Hillary Clinton/ReutersMubuzuba bwa Kasangalubwi 9, 2016, umwi mulumbe wakalembwa mu New York Post, eeco cibalo cakali kukankamika akwaamba kuti: “Hillary Clinton usambala mutabi wa Mfulumende yaku Amelika [U.S.], abamwi balupatipati baluujisi kusisikizya akoongelezya bavwubi aabo basangila mali ku Clinton Foundation … kweendelanya mbuli cakalembedwe mumagwalo aakabbununwa muli Bwabili.” Eeci cibalo cakali lembedwe kabotu-kabotu munzila yakweeleba milawo yacisi, pele mutwe wacibalo wakatondezyede kale makanze woonse aabalembi aabo: “Aayo magwalo atondezya bumpelenge bwa Hillary bwaankamika bwakuti, kobbadela-kutegwa-ucite makwebo mumfulumende.”

Kucengelela, ncintu ceelene amapolitikisi munzila imwi, pele ncintu cikasyidwe mumulawo, aboobo basimapolitikisi balasisa kapati kufumbwa bumboni butondezya zintu zisofweede zyabumpelenge nzyobasisikizya kucita. Ncobeni, maŋunuŋunu aakucita cintu camusyobo ooyo ngaakapa kuti Hillary Clinton azundwe munzila iigambya kuli Donald Trump nibakali kuzundana kusalwa busolozi mu 2016 ku Amelika. Kucengelela ncintu ciyambukide mubupaizi bwa zikombelo zya Basikutongooka, abasololi banjaanji babupaizi bumwi abalo balaa mulandu wakucita cintu eeci.

Kutobela niyakainda Nkondo Yanyika Yabili, bukambausi bwaku Amelika bwakasikilwa miswaangano minjaanji mipati ya Bantu Boompolola akuyobeka nobapaila.

Mu 1941, cisi ca Amelika cakalwana nkondo alimwi mukaindi kasyoonto buyo, eeco cisi ca Amelika cakalaa buyumuyumu mubuvwubi kacitaninga lwana nkondo, lino cakaba cisi cilaa nguzu ncobeni.... Niyakainda Nkondo Yabili Yanyika, kwakamvwugwa kuti cisi ca Amelika cakalilelekedwe ncobeni. Buvwubi bwacisi bwakayungizya … Buumi bubotu bwakali kukonzya kujanwa mukaindi kasyoonto buyo … Mizeezo yaangulukide yakatalika kweendelana mucisi … Nokuba zikombelo zyabantu bayobeka kupaila, azyalo zyakajana kuti ooyo wakali mulumbe uutakonzyi kukakwa. Mumyaka yakuma 1940 a 1950, bakambausi baponya bantu bambungano ziyobeka kupaila, bakatalika kukambauka mulumbe wakulelekwa mubuvwubi, milawo yakweendelezya moza, ancokuyandikila kubaa lusyomo lusangalede mumuuya.   Balo bakatonkomene kwaamba nguzu zyamizeezo yamuntu kuti alijanine buumi bubotu a buvwubi, mpoonya ooyo wakaba ngomulumbe wakamwaikizyanya, mulumbe wabuvwubi.1

Kenneth and Gloria Copeland

Kenneth a Gloria Copeland bakavwuba kapati kwiinda mukukambauka mulumbe wamalweza abumpelenge kuti  “ kubaa mwaanda wampindu”.

Kuzwa mubukambausi oobo bwakatobela niyakainda nkondo, mulumbe mupya uutakwe bulemu awalo wakatalika : “mulumbe wabuvwubi.” Bradley A. Koch ulisalazyide kupandulula muzeezo uuli mumulumbe ooyu kuti: “Mulumbe wa Buvwubi, mulumbe wakuti Leza uyanda bantu bakwe kuti bavwube, kapati mumakani aamali. Aabo bayeeme ku Mulumbe wa Buvwubi basyoma kuti, buvwubi ncecitondezyo cakulelekwa cizwa kuli Leza, akuti bacete mbacete nkaambo tabakwe lusyomo.”2

Ooyo mulumbe umvwikaanga mulumbe mubotu. Hena yebo ulayandisya kubaa mali? Kopa ncojisi kuli Leza mpoonya Walo uyookujokezyela buvwubi buzwide akusindailwa cakuti bulatikaika! Gloria a Kenneth Copeland abalo bakambauka mulumbe wa “kubaa mwaanda wampindu”. Mubbuku lyakwe lilaa mutwe wakuti, Luyando lwa Leza Mbuvwubi, Gloria Copeland wakalemba kuti:

Kuti yebo wamupa dola lyomwe $1 lyakubelesya mumulimo wakumwaya Mulumbe,  mali aako ngakuleleka ngu $100; kupa wapa $10, yebo ulatambula $1,000; kopa $1,000 kuti utambule $100,000. Ime ndizyi kuti yebo ulakonzya kusanganya myeelwe amyeelwe, pele mebo ndiyanda kukutondezya mubbuku eeli lisimbidwe mbokonzya kujana mwaanda wampindu mumali ngobelesya mu mpindu…Kopa ŋanda yako mpoonya ulatambula maanda aali mwaanda nokuba ŋanda yomwe ilaa muulo wamaanda aasika kumwaanda. Kopa ndeke yomwe mpoonya uyootambula zili mwaanda nokuba mweelwe wamwaanda wandeke. Kopa mootokala omwe mpoonya uyootambula bulumbu bwakubaa myoota mubuumi bwako boonse. Mubufwaafwi, kampango ka Maako 10:30 nimpindu mbotu ilaa makwebo ncobeni.3

Eeci ncintu ciinda kubija kwiinda kunyengelela bantu. Ooyu mulandu wa saimoni ubbida muntu lubono kwiinda mukumusambala zintu zyabupaizi. Mulandu wa saimoni mulandu wakusisikizya muciwa camumuni naa muzikobela zyabupaizi akucita makwebo muzintu zyabupaizi. Ooku munzila imwi, nkokwaamba kuti “Kuulisya akuuzya zileleko zyabupaizi, kubbadela mali kuti ulekelelwe zinyonyoono, nokuba zintu zimwi zilanganyigwa kuti zilisetekene azimwi nzintu zyamoza.”4 Eeli bbala lwalyo kuligaminina, lyakazyila kumuntu wiitwa kuti Simon Magus; ooyo muntu kaano kakwe keelede kucenjezya basyomi boonse kuti beelede kweeleba ntenda ya mulumbe wabubeji ooyu.

Simon Magus

Simon wakali muŋanga. Walo wakali kukkala buumi bwakubeleka mulimo ooyo. Boonse bantu bakali mumbali lyakwe bakali kusyoma kuti aayo maleele ngaakali kucita, akali kuzyila ku Mwami Yahuwah.

Mpoonya Filipo wakasika mumunzi. Cintu cakaimpene amaleele aayo Filipo ngaakali kucita kwiinda mulusyomo lwa Yahuwah, kweezyekanya amaleele aayo ngaakali kusendekezya kucita Simon kumwi kaimbilila akuŋuŋuna katembaula mizimo, akali maleele mapati ncobeni, cakuti aabo bakacengedwe a Simon, Nucci,_Avanzino_-_Petrus'_Auseinandersetzung_mit_Simon_Magus_-_1620lino bakafuumina kuyooteelela Filipo nkwakambauka. Maleele akacitika. Baciswa bakaponyegwa. Madaimona akatandwa kuzwa mubantu. Simon lwakwe wakasyoma (mukuyanda buyo kusangana akataa bantu) akubbizyigwa lwakwe. Pele kucili cintu cakali kutobela waawo.

Eelyo baapositolo bakali ku Jelusalema nibakamvwa kuti munzi wa Samaliya wakasandulwa, mpoonya bakatumina Petulo a Johani kuli baabo bakali mumunzi ooyo. Nibakasika kuya, Petulo a Johani bakapailila baabo bakasandukide, akulomba Taata kuti atumine Muya Wakwe ali mbabo, mpoonya cakacitika ncobeni eeco!

Simon Magus naakabona boobo, wakanyandwa. Eezyi tiizyakali nguzu nzyaakajisi mubuumi bwakwe pe. Alimwi wakayandisya kubaa nguzu eezyo! Walo wakakumbila Petulo kuti amusambale nguzu eezyo. “Mpoonya Simon naakabona kuti kwiinda mukulazyika matansyi abaapositolo atalaa muntu, Muya Uusalala wakapegwa, awalo wakasola kubapa mali kuti bamupe nguzu eezyo, kumwi kaamba kuti , Amundipe nguzu eezyo ambeyo, kutegwa kufumbwa ooyo ngweguma amaanza aangu mebo, akonzye kutambula Muya Uusalala.” (Milimo 8:18, 19, KJV)

Petulo wakaziminwa cakwaamba. Walo wakamukalalila Simon Magus munzila yakumubwentela mpati iilembedwe mu Mangwalo, kaamba kuti: “Kozwa koya yawe kafwide kooko amali aako, uyeeya kuti cipego ca Mwami [Yahuwah] cuulwa mali alaa tombe! Yebo kunyina pe moyo wako nuuli mumulimo ooyu alimwi kunyina cibeela ncojisi mumakani aaya, nkaambo moyo wako tuululeme kunembo lyokwa [Yahuwah]. Weempwe kuzwa sunu malweza ngocita azibi zyako, alimwi ndapaila kuti Mwami [Yahuwah] ambweni inga wakuyeeya akukulekelela zili mumoyo wako. Nkaambo ndakubona kale munyono uukuzingaide mumoyo wako akukwaangilila kucinyonyoono .” (Milimo 8:20-23, NKJV)

Eeci cibalo citondezya kuti cinyonyoono ca Simon Magus ncecisyiko ca mulumbe uukambaukwa kuti “Mulumbe wa Buvwubi.”

Kubula Lusyomo

Mulumbe wa buvwubi ulivwelengene antoomwe akulubila. Uyeeme atalaa mizeezo yotatwe yamanjezyeezya:

  1. Buvwubi ncitondezyo cakulelekwa akufwidwa lubomba ku Mwami Yahuwah.
  2. Bucete ncitondezyo cakuti kuli cintu citamukondede Mwami Yahuwah mubuumi bwako.
  3. Kuti wapa ku Mwami Yahuwah, Awalo unjila mucizuminano cakukuleleka kwiinda ncoomupa yebo, kweendelanya bwaamba Jwi Lyakwe.

Mubbuku lya Buumi bubotu, Buvwubi a Kukkomana: Hena Mulumbe wa Buvwubi Wakainda Kubaa Mpuwo Kwiinda Mulumbe wa Kristu Na? Balembi  ba Russell S. Woodbridge a David W. Jones  bagantauka kulubila kosanwe ooko nkobacita caali aabo bakambauka Mulumbe wa Buvwubi.

Nkooku kulubizya kwabo:

  1. Cizuminano cokwa Abulahamu caambilizya buvwubi bwaanyika.
  2. Bulowa mbwaakatila Jeesu Mufutuli bujatikizya “cibi”  cabuvwubi bwaanyika.
  3. Bana kristu bapeda mali kutegwa bapegwe zileleko kuzwa kuli Leza.
  4. Lusyomo ninguzu zyamuntu mwini zimutola kubuvwubi.
  5. Mupailo ncibelesyo cisinikizya Leza kuti akupe buvwubi.5

1. Cizuminano cokwa Abulahamu ninzila yakujanina buvwubi.

Map showing 7 Churches of Revelation

Mukambausi wa buvwubi bwaanyika, Joel Osteen, ngo silutwe wa Cikombelo ca  Lakewood, imbungano mpati iitayeeme kuzikombelo zimwi. Kusikila bantu bali 52,000, balaunka kuyoopaila mvwiki yomwe-yomwe kucikombelo eeci. Joel a Victoria Osteen bakakkala mumunzi uudulisya uukonzya kuulwa mali aasika ku $10,500,000.

Bantu bakambauka makani aabuvwubi bapindulula caambwa mu Mangwalo., kabataminina kuti zileleko zyakasyomezyegwa mu moza, nzileleko zya buvwubi bwaanyika. Ooku nkulubila kupati ncobeni alimwi ncecintu cifwamba kusolweda bantu batobela makani aamusyobo ooyu kuti banjile muntenda yamoza alusyomo. Edward Pousson ukosozya makani aamulumbe wabuvwubi kweendelanya acizuminano cina Abulahamu kaamba kuti: “Bana Kristu mbana bokwa Abulahamu alimwi mbabakona zileleko zya lusyomo . . . . Oolu lubono lwa Abrahamu, lupiminwa mu zintu zyuulwa amali.”6

Kamwi kampango kazwa muli Paulu aako nkobabelesya ziindi zinjaanji mukutabilila muzeezo uupilingene ooyu nkakuti: “Kristu wakatunununa kuzwa kukusingwa kwa mulawo, walo wakasingwa mucibaka cesu… Kutegwa cileleko cokwa Abrahamu cikabasikile abalo banamasi kwiinda muli  Jesu Kristu” (Bagalatiya 3:13-14, KJV)

Kaambo keni kaliko aawa nkakuti, baamba buyo cibeela citaanzi cakampango aako akusiila kumbali cibeela cabili, eeco cibeela ncecitondezya akusalazya cintu cini Paulu ncaakali kwaamba: “Kuti cileleko cokwa Abrahamu ciyoobasikila abalo banamasi kwiinda muli Yahushua munanike; kutegwa aswebo tukatambule cisyomyo ca Moza kwiinda mulusyomo.” (BaGalatiya 3:14, KJV)

Mulimo wa Muya Uusalala wakaambilizyigwa munzila iisalazya makani a Mufutuli eelyo naakati:

Ndiyanda kumwaambila masimpe kuti, ncibotu kulindinywe kuti ngunke. Nkaambo kuti nsiciti boobo, Mugwasyi takoosika kulindinywe pe.

Pele naa ndaunka ndiyoomutumina kulindinywe.

Lino aakusika uzoobazula bamunyika kuti balilubizyide mumulandu wacinyonyoono, awabululami awalubeta.

Mulandu wacinyonyoono nkaambo tabandisyomi mebo. Mulandu wabululami nkaambo ndibweeda kuli Taata, nkabela tabacindiboni limbi pe.

Mulandu walubeta nkaambo muleli wanyika eeyi wabetekwa. Ndicijisi makani manji aakumwaambila, pele tamukonzyi kwaamvwisya ono.

Lino azoosika Muuya wiisya zyabwini, uzoomusololela mumakani aabwini oonse.

Nkaambo tazikwaambi zyakwe mwini pe, pele uzoolungulula eezyo zyoonse nzyaakamvwa kuli Taata, nkabela uzoomwaambila zintu ziciboola. (Johane 16:7-13, KJV)

Bikkila maanu aawa kuti: kunyina cisyomyo cabuvwubi buulwa mali cakasyomezyegwa mutumpango ootu pe. Moza utuletela buvwubi bwa Kujulu mu zileleko zya Moza! Eeci ncecaambwa amwalo mu BaGalatiya 3:29 aawo mpokulembedwe kuti: “Alimwi inywe kuti kamuli bokwa Kristu, nkabela muli lunyungu lwa Abrahamu, alimwi ndinywe mukona kweendelanya acisyomyo.” Ooku nkokwaamba kuti kukona mumoza, kutali mubuvwubi buulwa mali. Muntu munamasi uusyoma takonzyi kucincigwa bulowa bwaluzubo lwakwe eelyo natalika kusyoma pe.  Tucinoojisi mibili yanyama yabuntu kumwi katusyoma pele tunooli lunyungu lwa Abrahamu mumoza.Aboobo, citobela ncakuti, eeco “cisyomyo” caambwa, ncisyomyo caambilizya buvwubi bwa moza, kutali bwazintu zyuulwa mali pe.

2. Cituuzyo cokwa Jesu cilamwayilizya a “cibi” ca buvwubi buulwa mali.

Alimwi, eeci cimvwikaanga ncintu cikondelezya kulangila atala. Pele ciletela buyo mukuli wakubaa mulandu kubantu batobela muzeezo ooyu nkaambo kakuyiisya kuti bucete buboolela muntu nkaambo kazinyonyoono. Mukuyungizya waawo, kupenga kwabuntu amalwazi inga zyaambwa kuti nzinyonyoono azyalo. Kenneth Copeland wakalemba kuti:

Musemo wini wabuumi buna kristu ngwakuzyiba kuti Leza wakaanzika cinyonyoono cesu, kuciswa, malwazi, kuusa, buumba abucete ali Jesu ku Kalivali. Kuti Leza inga wabikka zintu eezi lino alindiswe kuti atusyiisye ciiyo akutuyumya lusyomo, inga kwaba kunyonganya bululami. Kusyoma Leza kuti Leza ulaa makanze ncatulekela kuti tuciswe inga kwaba kwaamba kuti Jesu wakasowa ciindi kulikulika kuciswa kwesu. Tee kayi ooko nkusampaula luyando Lwakwe, kubambilila aluzyalo ndwajisi kuli ndiswe!7

Eeci kunyina pe acimbi pele ooyu ngomukuli ngweenya ooyo Bafailisi ngubakali kudimbaika atalaa bantu baminidwe kupenga muzinyonyoono! Yahushua lyoonse wakali kukaka misyobo yalusyomo oolo.

Naakali kuyaabweenda Yahushua wakabona mwaalumi moofu kuzwa kukuzyalwa kwakwe. Basikwiiya bakwe bakamubuzya kuti, Ö mwiiyi , nguni wakacita cinyonyoono eeco cakapa kuti ooyu muntu azyalwe kali moofu?

Sena ncinyonyoono cakwe mwini naa ncabazyali bakwe?” (Johane 9:1-3, KJV)

3. Bana Kristu mbaabi kutegwa bakonzye kutambula buvwubi bwamali kuzwa kuli Leza.

Nkolili bbala likonzya kupandulula cintu eeci, alimwi ndibbala lyakuti masinka mulomo. Masinka mulomo: “Nkupa mali nokuba kucitila muntu cintu cibotu nanka kumusyomya cibotu kutegwa akucitile cibotu mumulimo ngwapedwe kucita… ncintu cinyonganya nokuba kusinikizya kucita cimwi.”Kubbadela masinka mulomo, mulandu ncobeni muzisi zinjaanji, alimwi ncecintu eeco ncobacita bana Kristu eelyo nobbadela mali kubakambausi kutegwa batambule buvwubi bunji.

Bakambausi ba buvwubi balaambilizya a “Mulawo wa Kutambula bulumbu.” Ooku takuli kwaabila mali amoyo woonse pe, pele nkwaabila mu buunyu. Balo bapeda zintu asyoonto kutegwa batambule bulumbu bupati. Eeci ncintu cikazyanya aziiyo zya Mufutuli eelyo Walo naakaamba kuti: “Pele amuyandane abasinkondonyoko, amubacitile cibotu, akubapa ncobabulide, kakwiina kulangila bulumbu; nkabela bulumbu bwenu buyooba bupati, alimwi muyakwiitwa kuti muli bana ba Singuzuzyoonse. Nkaambo Walo ulaa lubomba kubantu batalumbi abasofweede.”  (Luka 6:35, NKJV) Aawa bulumbu buyootambulwa, buyooba bupati Kujulu. Buvwubi buulwa mali tabusyomezyedwe muntu naba omwe ansi aano pe.

4. Lusyomo ninguzu zyamuntu mwini zimusolweda kubuvwubi.

Kenneth and Gloria Copeland's house showing their airport runway

Lubuwa lwandeke lwaba Kenneth Copeland, ndwamaseseke alimwi lwakayakwa amulimo wakukambauka kwabo, lulalibonya kujwe lya munzi. Ndeke yuulwa mali aasika $20 miliyoni, ayimwi nsyoonto, zilasungwa mulubuwa oolu. Mu 2007, Copeland wakatamikizyigwa kubelesya ndeke eeyi mukulikkomanisya akusekelela abalongwenyina.” Copeland “ulaa ndeke zyotatwe, alimwi cikombelo cakwe, kunyika lyakumbo lyamunzi wa Fort Worth, alyalo lilaa ndeke zimwi.

Mumwezi wa Miyoba wakainda March, naakamanizya kulombelela mali aasika ku $20 miliyoni, cikombelo cakwe cakayuula ndeke eeyi yuuluka musinzo wamaile lyomwe mutunzumina tuli cisambomwe.Mazuba masyoonto aakainda, cikombelo cakaula ndeke yasanu, iidula mali aasika a $3.4 miliyoni.”

 (http://virtualglobetrotting.com/map/kenneth-copelands-house/) (http://www.religionnewsblog.com/19870/kenneth-copeland)

Ibbaibbele liyiisya kuti lusyomo ncipego. Lulakomena kwiinda mukuswiilila jwi lyokwa Yahuwah. Lusyomo lwini alwalo lupanduludwe kuti: “Cintu cisyomwa; kuzumina kasimpe mumizeezo yako, aako kasimpe kaambwa amuntu umwi, akwiimina munguzu zyakwe akusyomeka kwakwe, kakwiina bumboni buyungizya kwiinda waawo.”9 Oolo ndolusyomo. Pele bakambausi babuvwubi babelesya ndobyo. Balo babelesya bbala limvwika kabotu mumatwi  aabantu lyakuti (lusyomo), pele basandulula bbala eelyo mucintu ciindene citayeeme mu Jwi lyokwa Yahuwah!

Kenneth Copeland waamba kuti: “Lusyomo ninguzu, nguzu zyamoza. Nenguzu eezi zya lusyomo zipa kuti mizimo kiibeleka. … Kuli milawo imwi yeendelezya buvwubi iiyubunudwe mujwi lya Leza. Lusyomo ncecintu cipa kuti eeyo milawo ibeleke. Iulakonzya kubeleka kuti lwabelesyegwa, alimwi lulaleka kubeleka kuti nguzu zyalusyomo lwamuntu zyamana.” Mpoonya muntu uya kumbele amasampu aakwe aakuliyeeyela kuti: “Hena wabona ono mbocibeleka cintu eeci? Ayalo milawo yabuvwubi mbwiibeleka mbweenya mbuli milawo yalufutuko, kusilika amilawo minjaanji imwi.”10

Bakambauzi babuvwubi bayiisya lusyomo lwiimpene ku lusyomo lujanwa mumulumbe mubotu, alimwi “mulumbe wabuvwubi”, mulumbe wakweena, kunyengelela akunyongomona bantu mali. Paulu naakali kwaambilizya bamayi balweeno aaba, wakacenjezya basyomi kuti “kwiingaila ooku akooku kusyoma kufumbwa cintu cakusyoma, akucengwaa bantu, bacenjezu alimwi bampelenge, aabo balindila kuti bacengelele muntunyina.” (BaEfeso 4:14, KJV)

5. Mupailo ncibelesyo cakusinikizya Leza kuti akupe buvwubi.

Bakambausi babuvwubi bayiisya muzeezo wakuliyeeyela kuti muntu napaila wabelesya mabala amwi, azintu zimwi zicitwa, inga eezyo zyasinikizya Singuzyoonse kuti amucitile kufumbwa ncayanda muntu uusyoma nalomba. Eeci kunyina pe acimbi pele nciyanza cabantu bakomba mizimo amituni eelyo nobakambilila masabe amizimo kuti basinikizye, baumbulizye akoongelezya mizimo yabo kuti ibateelele akubaingula!

Creflo A. Dollar

Creflo A. Dollar wakaamba kuti: "Ncobeni, inywe muleelede kumvwisya makani aamali, nkaambo nywebo tamukwe luyando akukondwa aluumuno kusikila mwabaa mali amwi!

Creflo Dollar, mukambausi waku Amelika, silutwe wa Cikombelo ca World Changers Internationalo, wakalemba mubbuku lyakwe kuti “Mupailo: Nzila Yako Iikusolweda Kukuzwidilila”: “Eelyo notupaila, katusyoma kuti twatambula kale eeco cintu ncotulombelela, kunyina Leza mbwanga waleya cintu eeco pele buyo kuzuzika mipailo yesu mbweenya mbutwamulomba. Walo ulazuzika Jwi Lyakwe, kutali mbotulimvwide mumyoyo yesu. … Kwiinda mukulekela Jwi Lyakwe kuti libe musemo wabuumi bwesu bwakupaila, inga twakkazyika camba kuti mumipailo yesu  iyokwiimpauka kiiya mujulu.”11

Mupailo nkokuyoya kwa wamuzimo wamuntu, pele kunyina pe nocili cibelesyo cakusungilizya akusinikizya Singuzyoonse kuti abikkile maanu kuteelela kulilauka kwesu. Mu Getisamane, Mufutuli wakapaila cakusinizya kuti kuti kacikonzyeka, Walo “atanywi kuzwa munkomeki” pele lyoonse Walo naakali kulomba boobo, Wakayungizya akuti, “Nokuba boobo, kutalikuyanda Kwangu, pele kuyanda Kwako, akucitwe.” (Luka 22:42, KJV)

Kuyungizya waawo, swebo tweelede kukkazyika camba cesu muluyando lwa Taata amuluzyalo lwa Mufutuli, kutali mumipailo yanguzu zyesu tobeni pe.

Kusungilizya Mwami Yahuwah

David wakapaila kuti: “Ndikwabilile kuzinyonyoono zyakucita aacaali ndemutwanga wako, zitandeendelezyi pe, mbombubo mbwekonzya kubula kampenda, kuti intabi aamulandu mupati.” (Intembauzyo 19:13, KJV) Malweza aamulumbe wabuvwubi ngakuliyeeyela kwamuntu! Nkusendekezya kuti, nokuba kuti moyo wamuntu ugwalangene buti, ooyo muntu inga wataminina akulikankaizya mucisyomyo kuti apegwe kufumbwa cintu ncayanda!

David W. Jones, mucijuzyo cabbuku lyakwe lyakuti Buumi bubotu, Buvwubi a Kukondwa , waamba kuti:

Nokuba kuti Ime ndakajuzyigwa kumulumbe wabuvwubi kaindi loko mubuumi bwangu, ndileelyo buyo neekatalika kwiiya kucikombelo neekaibaluka akusinsimuka akujula meso aangu kuti ndibone ncobeni ooyu mulumbe wabuvwubi mbuulaa mpuwo mpati. Ime ndakagambwa kubona balongwema abantu banamaleya kabalanganya cilongwe cabo a Leza kuti ncilongwe cakupa-kutegwa-utambule. Bakabwene Leza kuti wakali muntu aawoo mpobakonzya kujanina zintu zibotu, akuti wakali kuponena buyo kubapa buumi bubotu, buvwubi, akubakkomanisya nkaambo kamilimo njobamubelekela. Nokuba kuti Leza ulaabila, akubambilila batobeli Bakwe ncobeni, lusyomo lwabuvwubi nkusofwaazya ciimo Ciyubununa Nguwe akunyonganya mizeezo yabantu kuti batamvwisyi nzila Yakwe yalufutuko, alimwi ooyo ngomuzeezo uusolweda kubuyamba muzintu zyabuvwubi bwaanyika.12

Ooyu muzeezo wabuyamba, uuyeeme mumasendekezya, nkaambo keni kacisya myoyo yabantu banjaanji aabo basyomeka ncobeni mumyoyo yabo. Mweembezi Rick Henderson, wakacenjezya mukambausi wabuvwubi, Joyce Meyer, kuti: “Kuleka buyo kuti uyiisya kuti kupa mali njenzila yakubamba mpindu yakujana mali manji kuzwa kuli Leza, walo ulaa buyamba kubantu baingaila mulusyomo. Walo takombeleli kuti naa kabamupa mali aabo kuleka kuti babbadele zikwelete nzyobajisi. Eeci ncintu citeelede kulekelwa kucitika!”13

Kwiindizya waawo, ooyu mulumbe wakubeja lino nguuyambukide atalaa nyika, akucetaazya bantu bapengede kale kabalemedwe mukuli wabucete muzisi zitasumpukide.

Yahushua wakacenjezya kuti:  “ eezyo zilebyo zicita bantu babisyi nkozili, pele maawe kumuntu ooyo uuzileta! Inga cabota kulinguwe kuti waangililwa ziyo munsingo akuwaalilwa mulwizi, kwiinda kuti awunsye umwi wabaniini aaba kuti abisye” (Luka 17:1-2, KJV) Aabo “bana basyoonto naa bacece” bakali kwaambwa waawa, tabali buyo bana bacece. Mbantu kufumbwa uucengelelwa amuntunyina umwi. Mantu aabo bayandisya kuya kuzikombelo mvwiki amvwiki kabasyoma ncobeni mumyoyo yabo kuti bacita cintu cibotu, pele balacengwa abeendelezi bambungano akubbidwa mali ngobapengela boobo.

Mulembi alimwi sikubandika, John Piper, wakapa majwi malemu kubakambausi babubvwubi balyato, aabo bakavwuba kwiinda mukunyongomona mali kubantu banjombede mubucete abuyumuyumu bwakubula mali.

Aaba bakambausi babuvwubi tabaambawidi buyo bantu baku Amelika aabo bavwubide kale … balo bakkwela ndeke zyabo akuuluka kuya ku Afulika nokuba ku Philippinesi, mpoonya baakusika kuya babunganya bantu bacetaalide kapati mucilangililo cikonzya kukkalwa bantu myaanda iili zyuulu (100,000) akutalika kubaambila kuti, kuti basyome muli Jesu, bayoovwuba alimwi kufumbwa ncobabulide bayoopegwa  … mpoonya banjila mundeke zyabo kabaminidwe kutembaizya nkomo zyamali ngobanyengelela bacete akuzyokela kumaanda aabo. Ooku nkusofwaala. Nkaambo Bbaibbele lilizwide ncobeni ziiyo zinjaanji kuti mubuumi mbotupona buno, ooku nkupenga kwakaindi kasyoonto buyo. Ooku kupenga asyoonto nkokutugwasya kuti swebo tukatambule bulemu bwiinda kulemenena kweezyeka buumi buno.14

Bishop David Oyedepo is a Nigerian preacher and founder Living Faith Church World Wide

Mukambausi David Oyedepo waku Nigeria ngosilutwe wa Cikombelo ca Lusyomo Luzumi Munyika Yoonse. Walo ulaa buvwubi busikila mali aali150 miliyoni, alimwi ulaa ndeke zyamaseseke zyone, amaanda manjaanji ku Amelika aku Engilandi. Cikombelo cakwe Oyedepo cakaula cibeela canyika (Mayeeka aali 530) ciitwa kuti “Nyika ya Kkenaani” aawo mpayakide munzi wakwe. Aawo kuliyakidwe cilangilo cikonzya kukkalwa bantu bali 50,000 aciindi comwe, 'Civwuka ca Lusyomo', eeco caambwa kuti ncikombelo cimwi cipati ncobeni cakubunganina munyika. Aaya makani akalembwa amwalo mubbuku lyamalembe Aanyika lya Guinness.”  https://genemcvay.wordpress.com/2014/11/02/rich-preacher-poor-preacher/ 

Bantu banjidwe Masabe

Carlo Ponzi wakazyalilwa ku Parma, Italy, mu 1882. Walo wakalongela ku Amelika mu 1903. Naakali mubwato, wakauma njuka kusikila wasweekelwa mali aakwe woonse, mpoonya wakaamba aakale kuti: "Ime ndakasika kunkomwe yacisi cino nkejisi buyo mali $2.50 alimwi nkelangila kujana mali aasika $1 miliyoni, alimwi kunyina pe oobo bulangizi nibwakandisiya." Naakamanizya kukkala myaka yongaye muntolongo yaku Canada (nkaambo kakulembulula kapepa kakubeja kuti avwole mali) alimwi aku Amelika nkaambo kakubbidikizya kuleta bantu batazumizyidwe mucisi, walo wakakanza nzila mpya yakuti imujane mali aasika $1 miliyoni muzisyomyo zyamali, kutegwa eeco cibe cintu cicitika ncobeni mubuumi bwakwe.

Wakazwidilila ncobeni mumakanze aakwe! “Walo wakaula munzi mupati ku Lexington, Massachusetts, kakuunga muwo uutontola mukati alimwi kakuli zyiba lyameenda aakasaazyidwe mukati. Walo wakaindulula kwaamba kuti, buzuba abuzuba wakali kujana mali aasika $250,000.”15 Tiilyakalampa kaamba boobo. Mu 1920, kwakaba kuvwuntauzya nzila zyakali kumuletela mali mumpindu zyakwe. Boonse bantu bakabikkide mali mumpindu zyakwe bakalibilika akutalika kumunyanga mali aabo. Ponzi, taakajisi mali aakubapa. Ponzi wakali mumpelenge uucengelela bantu. Boonse bantu bakabikkide mali mumpindu yakwe, bakasweekelwa mali aasika zyuulunzuma zili ciloba zya madola. Ponzi wakanjila akupika ntolongo myaka iili 14 yakatobela akupa kuti zina lyakwe lyuulikwe misyobo yamakwebo iicisolwekwa kubelesyegwa abantu bafubeede kucengelela bantunyina mazubaano yakuti: Ponzi Scheme.

Aaba bakambausi babuvwubi balainda bumpelenge kwiinda Carlo Ponzi a Bernie Madoff. Mbagwebenga bakkuluku citaambiki nkaambo bapilinganya mulumbe wa Mwami Yahuwah aciimo Cakwe. Eelyo muntu uusyoma natambula kubeja kwabo amaŋunuŋunu aacisyomyo cakuvwuba, alimwi kwiingaila kwamuntu ooyo nayaakutandila kuti ajane mali naaceya buti, eelyo nauma njuka amali aayo ngateelede kuuma njuka, akwiide kucaala kakkede ansi katakwe ŋanda nokuba mulimo uumupa mali, walo takonzyi kutamikizya mukambausi ooyo nkaambo wakamuyiisya kucita cintu cakuliyeeyela. Pele, kwiinda waawo, ooyo muntu utalika kudonaika ciimo caluyando ca Mwami Yahuwah ooyo ngwaakabejelezya mukambausi ooyu.

Aaba bantu banjidwe masabe amizimo, balapelengusya akucengelela kapati kuti banyengelele mali kumuntu kufumbwa uuswiilila milumbe yabo. Balo babelesya kubula mali abuyumuyumu bwabantu bapengede kuti banyange muntu mali ngacisyeede kajisi munkomo, kumwi kabamusyomya kuti kuti wabbadela mali aayo kucikombelo akupa zituuzyo zyakwe, inga watambula bulumbu bupati. Balo bapelengusya muntu akumwiinda kunsaa maanu kuti, “Yebo tokonzyi kupa zinji kwiinda Leza mbwanga wakupa”, kutegwa eeco cibe cintu cimujata maanu muntu ooyo kuti bamwaambila masimpe.Aboobo kufumbwa ncajisi nociceya buti uleelede kutuuzya kucikombelo amulimo wabuvwubi wabakambausi aaba nkaambo Leza ulakonzya kumujosyela muntu ooyo mali kwiinda ngayanda nokuba ngajisi kale.

Ambweni cintu ciinda kubaa lunya, cintu ciinda zyoonse, ncakusungilizya bantu kuyaka tempele lyatatu ku Jelusalema. Kufumbwa kuti bantu bazumanana kupa mali kubukambausi bwakuvwuba pele kakwiina buvwubi mbobalibwene kuvwuba mumaumi aabo pele kabaindila kutubuluka akucetaala, aabo bantu beelede kusinsimuka akujula meso akuleka kupa mali kumulimo wamusyobo ooyo. Pele eeci teesyi ncecicitika eelyo nokupegwa lwiito lwakuyaka tempele ku Jelusalema.

Ooyu muzeezo wakuyaka tempele uyeeme acisyomyo cokwa Yahuwah kuli Abrahamu: “Ime njoobaleleka aabo bakuleleka yebo, alimwi njoomusinganya ooyo uukusinganya yebo: muli nduwe mikwasyi amikowa yaanyika yoonse iyoolelekwa.” (Matalikilo 12:3) Aaka nkooze kazela akuca milwi atalaa milwi yankomo zya madola mwaka amwaka. Zyuulunzuma atalaa zyuulunzuma zya madola, ayide kuyabaila kusweeka mumuwo kakwiina uukonzya kuvwiila kuti agama kuli mali, pele kwiina tempele libwenwe kaliyakwa ku Jelusalema, aboobo, aaka kooze kalainduluka akuya kumbele lyoonse kuteya mizeezo yabantu kuti bape mali aakuyaka tempele nkaambo lyoonse bantu banoosyoma kuti bapeda mali aakuyasya tempele eelyo nobatalibwene tempele liyakwa.

Nkamu ya www.InPlainSite.org yakavwuntauzya maumi ngobakkala bakambausi
bakambauka muzipekupeku abakambausi babuvwubi bali 22.
Ansi aawa, aaba batobela bali lusele bali akati kabo:

Joel Osteen
Wa Cikombelo ca Lakewood a munzi wa Osteen $10.5 miliyoni madola

Kenneth Copeland
Uvwozya mali kubantu babeleka mu Munzi uusika 18,280 mafiiti, alubuwa lwandeke lwamaseseke zili fuka, Kweendeenda a Kuula

Creflo Dollar
Ulaa mootokala uudula Rolls-Royces, ndeke zyamaseseke, munzi wuulwa madola aali $1 miliyoni ku Atlanta amunzi wuulwa  $2.5 miliyoni ku Manhattan

Paula (And Randy) White
Kuti muntu kakonzya kuula munzi wuulwa $2.1 miliyoni ku Bayshore Boulevard a Ngazi yuulwa $3.5 miliyoni ku New York, akwalo kupa cipego ca mootokala kumuntu umwi inga tacili cintu cimukatazya.

Benny Hinn
Ulaa munzi wuulwa $10 miliyoni munsaa lwizi; ndeke yamaseseke, mootokala Mercedes SUV uukonzya kupindaulwa, “uleendeenda” akataa miswaangano kabelesya mali aasika $900 - $3,000 busiku bomwe ku Hawaii, Cancun, London, Milan.

Eddie Long
Uyandisya magilazi aasamwa kumeso aa Gucci, tulungu twaamoyo twagolide, nkaya zya madaimondi, nkoloko zya Rolex amyootokala ya Bentley, alimwi walo waamba kuti "ulaa busena busumpukide kwiinda mukambausi uusiya uukkede kutala lyookuya".

“Bishop” Elijah Bernard Jordan
Aaya mangwemba ngaainda kuungula maanu, mbwaanga ciluli cazyuli lyakwe oomo mwawonena mumunzi wakwe umwi wuulwa madola aasika miliyoni, cilaa cifwanikiso ca Jodani atalaa cuuno – mbuli Leza – abana bakwe botatwe kabaululuka mbuli bangele.  

T.D. Jakes
Ulaa munzi wuulwa $2.6 miliyoni, ulaa mazyuli aali ciloba azyiba lyakusambila munsaa Zyiba lya White Rock ku Dallas...munsaa muvwubi wamungwimba H.L. Hunt.


Masinka Mulomo Mubupaizi

“Mulumbe wa Buvwubi” wakatusikila kuzwa kuli basikale bakomba mituni, mu Bukatolika, kusikila aku Bakambausi Ba Evangeli a Basikutongooka. Oyoo Mulumbe wampindu uucitwa makwebo muzikombelo. Mumakwebo aamali, muntu utambula cintu cimwi, nkaambo wabbadela cimwi cintu. Mukukomba mituni, muntu ulabbadela kutegwa atambule buumi bubotu, buvwubi, zimwi ziindi kukoma mbuli munkondo kwakali kunga kwacitwa mukujaya mwana kuti abe cituuzyo ku mizimo. Bakatolika baku Loma, abalo bakali kubbadela mali kutegwa balekelelwe zinyonyoono zyabo. Ba Evangeli bamazubaano aabo bakatambula mulumbe wabuvwubi, balazumanana kubbadela, kabalangila kuti, Yahuwah inga wasungilizyigwa kubapa buvwubi.

Ooyu muzeezo ulaa mpuwo kapati mu Afulika oomo “Bamayi babuvwubi mu Afulika mobalipeekezya kuti balakonzya kuponya baciswa, kulesya muntu kusingwa, kubambulula zikwati, kujokolosya malweza aacitikila muntu, azimwi zinjaanji.”16

Mumulumbe umwi wa TGC Internationalo Outreachi … Charles Karuri, wakatongooka penzi lya mulumbe wakubeja ooyo wakayambukila atalaa nyika ya Afulika. Karuri, mweembezi uugwasyilila ku Cikombelo ca Emmanuel Baptisti ku Nairobi, Kenya, wakapandulula “mulumbe wabuvwubi bwaanyika” kuti wakali muzyondo uukola citaambiki: “Bucete bwamu Afulika, kubula milimo yakubeleka akuvwola mali, kupyopyongana akataa mikowa kakuswaangene antoomwe Bupaizi bwakuyobeka kupaila a ziyanza zyatunsiyansiya zyabupaizi buna Afulika. … Eezyi nzyezintu ncobeni nzyobakali kucita baŋanga abasondi bamuminzi kwamisela milamfu kuutaninga sika mulumbe wa buvwubi ooyu,” mbwaakaamba oobo.17

Maumi aabantu akanyonyoonwa, bantu banji bakatonekwa mumyoyo, alimwi lusyomo lwakajayigwa nkaambo ka bupaizi bwalweeno oobu butakwe cibaka mubuna Kristu. (Kutegwa ubale ncaakalemba Tom Killingsworth naakanjizyidwe kubelekela mulimo kuli Kenneth Copeland, kotyanka ubalibalile cilembedwe.) Mulembi wamabbuku Soren Dreir, upandulula masinka mulomo aaya munzila iisalede, kapandulula kuti: “Eezyo zipego zyaambwa kuti inga zyatambulwa tazyili zyamasimpe, nkaambo zyeelede kutambulwa buyo muziindi zimwi nokuba nkaambo kakucita cintu cibotu cimwi. Eezyo zipego tazyili masimpe nkaambo aayo masinka mulomo: ‘Kuti yebo ucite eeci nokuba eciya – Ime ndakuvwozya.’ Kufumbwa musyobo wacipego ciboola nkaambo kakucita cintu cimwi tacili cipego, ooko nkupelengusya, kunyengelela akusungilizya kuyubununa 'uupa' amakanze aakwe ngakupeda cintu eeco.”

Mali aapedwa kuti muntu atambule bulumbu bumwi, aayo taali mali aakulipeda koliyandila pe. Masinka mulomo aayo. Mulumbe wa Mufutuli Yahushua wakayiisya ciimpene aceeco. Walo wakati:

 Amucenjele kuti mutaciti milimo yanu iiluleme ku bantu mumambonwa, nkaambo mwacita boobo tamukwe bulumbu kuli Uso uuli kujulu. Nkaambo kaako ciindi nimupa zipo kubantu bapengede mutasibi mweembo mbuli basikuupaupa aameso mbobacita muzikombelo, amumigwagwa kuti balumbaizigwe abantu. Ncobeni ndamwaambila kuti balijisi kale bulumbu bwabo. Pele nywebo ciindi nomupa zipego zyenu zitabonwi abantu. Ijanza lyako lyalulyo utalilekeli kubona cicitika kujanza lyakulumwesyi. Eelyo Uso uubonena kumbali uyoomulumbula caantangalala. (Mateyo 6:1-3, KJV)

Bantu aabo bakacengedwe amulumbe wabuvwubi balabambilila kubalila kufumbwa mali ngobakabbadela kucikombelo, kumwi kabalangila kuti bakatambule bulumbu ampindu mpati atalaa “mali ngobakabbadela kutalika mpindu eeyo.” Pele tabapedi cakulyaaba ncobeni amyoyo yabo yoonse pe, akulesya janza lyalulyo kuzyiba cicitika kujanza lyalumwesyi.

Kaindi loko, eelyo zikombelo nizyakali kunga zyakomena kapati, kwakali kunga cikombelo cipati boobo, caandulwa akati akutalika mbungano zipya. Ooku kwakali 1) kwaabanya milimo mukumwaya mulumbe wakucita evangeli; alimwi, 2) akwiingula zintu eezyo basicikombelo nzibakabulide. Bakambausi bamulumbe wa buvwubi tabaciti cintu eeco pe. Kunze lyaboobo, balo muncinko yabulyato bwabo balanganya kuti, cilainda kubota kuti kaciinda kukomena! Eeco taciyungizyi buyo mali ngobatambula mumilimo yabo eelyo cikombelo nocili cipati boobo (aboobo akuyungizya mali ngobavwola), pele cifubaazya basicikombelo akuboofwaazya. Mulumbe wakuvwuba zintu zyanyika, ubeleka kapati kuti mbungano kiili mpati iileta mali kumukambausi. Ooku nkokwiinda bantu kunsaa maanu nkaambo, kumwi baamba kuti, “Bantu banji boobu tabakonzyi kulubila boonse pe!”

Lakewood Church

Mweembezi [Joel] Osteen wakaula munzi wa Cikombelo ca Lakewood aawo aakali cibunganino ca Compaq mu 2005. Eeco cibunganino cikkazika bantu bali 16,000 ncecikombelo cambungano mpati mucisi coonse (43,000 basicikombelo) alimwi cakayakululwa amali aasika $95 miliyoni, mbokwakalembedwe mucibalo camu 2005 New York Times. ‘Mbweenya mbuli zikombelo zya evangeli zimwi, eeci civwuka tacikwe ciciingano mukati, nokuba cibumbwa cabupaizi cili coonse pe. Kunze lyaboobo, cilaa kaanda kakulida akunywa akubelesya makkompyuta, mincini yazipekupeku zyakusobana alimwi aciyobwedo cakuyobweda mali woonse aatambulwa,’ mbukwakalembedwe mupepa oobo.” (http://www.christianpost.com/buzzvine/joel-osteens-10-5-million-mansion-cross-less-church-and-other-surprising-facts-about-the-mega-pastor-106986/)

Kunyina Muntu Uukonzya Kukutaukila Basimalelo Bobile pe

Bantu aabo bakkomanina mulumbe wamalweza wabuvwubi, basola kucita cintu citakonzyeki. Mufutuli Yahushua wakagaminina kwaamba kuti: “Kunyina muntu pe uukonzya kubelekela basimalelo bobile: nkaambo inga wacimwa umwi, akuyandisya umwi; nokuba kuyaamina kuli umwi, akusulaika umwi. Yebo tokonzyi kubelekela Yahuwah a mammoni.” (Mateyo 6:24, KJV) “Mammoni” ndibbala lisyoonto lyakazwa ku ciGiliki lyakuti, Mammonas,naa bulyato. Bulyato “Nkuyandisya cabuunyu kubaa buvwubi nokuba kubaa zintu zinjaanji.”18 Mulumbe wa buvwubi ngo mulumbe wa Mammoni.

 

Petulo wakabwentesya kapati kucenjezya bantu kulusyomo lwamusyobo ooyu, naakati:

Lino kwakali bashinshimi babeji akati kabantu besu, mbubonya oobo aakati kanu kuyooba bamayi babeji. Bayoonjizya cakusisikizya ziiyo zinyonyoona, nkabela bayookaka Mwami Yahuwah wabo wakabanununa. Nkaako bayoolyeetela lunyonyooko cakufwambaana. Banji bayooccilila busofwaazi bwabo, alimwi akaambo kabo bantu banji-banji bayoosampaula nzila yabululami. Mukuyandisya kuvwuba bayoobelesya majwi aakuunina. Pele cisubulo cabo cilibambidwe kale alwalo lunyonyooko lwabo lulabalindila (2 Petulo 2:1-3, KJV)

Mulumbe wabuvwubi ulaa mpuwo akukkomaninwa abantu banjaanji, nkaambo ukkomanisya nkamu zyabantu zyobile: balyato, abaabo bacete balaa buyumuyumu bwakubula mali bayanda kuvwuba akujana zintu zinjaanji. Munsimunsi kusikila bantu boonse, omwe-omwe muntu ulalijana kazulilwa kulubazu lwa nkamu zyobile eezyi. Mboobu bwaamba malweza aali mumulumbe ooyu; oobo buvwubi bwako mbolijanina tabuyeeme nokuba kuzyila kububotu aluyando lwa Mwami Yahuwah. Pele, kuzwidilila kwako ooko kuli mumulumbe ooyu, kuzyila mumizeezo yako yakucita zintu zili kabotu zikupa mali, akucinca bweende bwabuumi bwako kwiinda mumilimo yako: mbuli kubbadela mali aako kucikombelo akupa milumbo. Kwiindizya waawo, ciimo cako mumoza ku Mwami Yahuwah, cipiminwa mubuvwubi mbokonzya kulijanina omwini. Eeci caambilizya kuti, kuti bucete akubula zintu kacili cinyonyoono, nkokuti akwalo kupobola kalilekele kusikila wazembelwa akubaa buvwubi, eeco ncitondezyo cakuyandwa a Mwami Yahuwah! Kuliyanda mumoza ncecintu citola busena mumoyo wamuntu uusyoma mulumbe ooyu. Eeci taciimpene aciimo ca Bafalisi bakapona myaka 2,000 musyule lyesu.

Aaya malweza aamulumbe ooyu, agaminide kukazya cilembedwe mu Mangwalo, eeco ciinduluka kwaamba kuti mapenzi mbobuumi bwabantu batobela Mufutuli Yahushua anyika eeyi. “Munyika eeyi inywe munoopengede: pele amukkomane; nkaambo Ime ndiizunda kale nyika eeyi.” (Johane 16:33)

Bakambausi ba buwvubi bwanyika, bakungilila buvwubi bukonzya kubbigwa, kunyonyooka, akulobelela. Kwiinda waawo, basolweda makunga aabantu akubasweesya kuzwa kunzila iiluleme yakusyoma mu Mwami Yahuwah, akubasungilizya kucita mbweenya mbobacita lwabo. Mulumbe ookwa Yahushua wakali mulumbe wiimpene a mulumbe wabuvwubi bwaanyika. Walo wakati:

Mutanooliyobwedi lubono ansi aano, mapemya ankalaya mpozinyonyoona ababbi mpobadonkola akubba.

Pele nywebo amuyobole lubono kujulu, ooko mapempya niiba nkalaya nkozitanyonyooni, ababbi nkobatadonkoli kuti babbe.

Nkaambo ooko kuli lubono lwanu, nkokunooli mizeezo yanu. (Mateyo 6:19-21, KJV)

Yahushua wakayungizya akuti, kubaa buvwubi kuletela ntenda yamoza! “Ncintu ciinda kuubauba kuti kkamela yiinde muliso lya nyeleti, kwiinda kuti muntu muvwubi akanjile mubulelo bwa [Yahuwah].” (Maako 10:25, KJV) Paulu wakaindizya aawo. Walo wakati:

Aabo bayandisya kuvwuba balanjila mukutempaulwa, alimwi balacegwa mukakole kazisusi zinji zyabufubafuba zinyonyoona. Nzyenzizyo eezi zibbizya bantu mukunyonyooka amukusweeka kuyoosya. Nkaambo kuyandisya mali ngomuyanda wacibi coonse. Nkaambo kakuyandisisya, bamwi bakaleya, aabo basiya lusyomo, nkabela macise manjaanji abajaya.  Kwaamba zyanduwe, omuntu wa Mwami Yahuwah, kozitija zyoonse eezi. Kosoleka kubaa buumi bululeme, bwakulemeka Mwami Yahuwah, bwalusyomo, bwaluyando, bwalukakatilo, abwakulibombya (1 Timoteo 6:9-11, KJV)

Bakambausi babuvwubi bwaanyika, bakulwaizya bantu kuti bakakatile kujana zintu nzyeenya Paulu nzyaamba kuti amutije zintu eezyo, nkaambo ziyoobaletela mause manjaanji!

Ibbaibbele lilisalazyide kuti: buumi atalaa nyika yacinyonyoono buzwide mause abuumba. Iswe tukonzya buyo kunjila mu Bulelo bwa Kujulu kwiinda mumasunko manji akutundululwa. Yahushua wakaambila Pilato kuti, “Bulelo Bwangu tabuli bulelo bwaanyika eeyi pe.” (Johane 18:36, KJV) Eezyo zisyomyo zipedwe zyabuumi bwaanyika, bunji bwazyo nzisyomyo zya moza, kakuli eezyo zisyomyo zyabuvwubi bwini nzyabuumi bucizya kumbele.

Mutaungwiungwi akucengwa kuti mubbadele mali eenu kuzifubafuba. Mutaliyeeyi kuti nkaambo mulipengede kubula mali, inywe mulisingidwe a Mwami Yahuwah pe. Taata tabeleki munzila eeyo pe. Yahushua taakajisi niiba ŋanda Yakwe yakukkala pe, pele Taata wakaamba Nguwe kuti: “Ooyu ngo Mwanaangu Ime ngwekkomanina ncobeni.” (Mateyo 3:17, KJV)

Kobweza ciciingano cako taata, alimwi kotalika kutobela mumukondo wa Mufutuli Yahushua. Kocengulula maanu aako (amilumbo yako) akwiibelesya mumulimo wako wakuvwuna miya yabantu alimwi ibe cileleko kuli baabo babulide zintu munsi lyako. Buvwubi bwaansi aano tabusyomezyedwe kumuntu naba ni pe, pele buyo alikke Mweenzu wa bulemu bwakujulu ulisyomezyedwe. Walo kunyina nanga wakusiya akukusulaika, nokuba kuti wainda munzila zikankamya buti.

Kosyoma mu Mwami [Yahuwah], alimwi kozumana kucita ziluleme; nkabela yebo uyokoongola munyika, alimwi yebo uyoosaninwa ncobeni.

Kolyookezya muli [Yahuwah], alimwi komulindila cakukkazyika moyo: utalikatazyi mumoyo wako amuntu ooyo uuvwubide, ooyo uucita zisesemya kuti avwube.

Cisyoonto ncajisi muntu uululeme cilainda kubota kwiinda buvwubi bunjaanji bwakulilekela bwa basofweede. 

Konga kolibatamika kumbele lya Mwami Yahuwah, utapengi abantu bazwidilila munzila zyabo, bamanizya kucita milimo mibi.

Lijate, leka bukali, utanyemi, utalikatazyi nkaambo inga cakuletela bubi.

Cita cintu cibotu ciluleme nociceya, kwiinda kucita bubi bwabasizibi banji.

Nobaba aanguzu buti basizibi bayoonyonyoonwa, Mwami Yahuwah ukwabilila baabo baluleme.

Mazuba aabantu banyina kampenda ulaazi Mwami Yahuwah, lukono lwabo lunooliko kwalyoonse alyoonse.

Tabakawizuki muciindi camapenzi, bayoolya cakulilekela muciindi canzala.

Mwami Yahuwah ulabotelwa amuntu ulaabweende busololelwa anguwe.Nikuba kuti alebwe inga tawi pe,

nkaambo janza lya Mwami Yahuwah mwini ndelimujatilide.

Ndakali mwana mpaawa sunu ndacembaala, pele nsina bona balulami mbaakalekelezya Mwami Yahuwah nikuba kubona bana babo kabalombelela cakulya. (Intembauzyo 37:7, 16-19, 23-25, KJV) 

Kosyoma mu Mwami Yahuwah. Walo ulizyi kale zyoonse nzyobulide alimwi Walo uyookutumina lugwasyo ndeenya nobulide lugwasyo oolo. Yebo kunyina noyandika akumubbadela mali aakumusinka kumulomo Walo pe. Walo uyanda nduwe. Walo cilamukkomanisya kupa bana Bakwe kufumbwa cintu cibotu.

Kwamana, cabota.


1 Kate Bowler, Blessed: A History of the American Prosperity Gospel, p. 39.

2 Koch, “Mbaani Bakkomanina Mulumbe wa Buvwubi Bwanyika?” Journal of Ideology, Vol. 36, 2014.

3 Gloria Copeland, God’s Will Is Prosperity, p. 54.

4 Simony, Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, 1983 ed.

5 David W. Jones, “Zulubide zili 5 Mumulumbe wa Buvwubi bwa Nyika,” Muswaangano wa Mulumbe Mubotu, Ganda Pati 5, 2015.

6 Edward Pousson, Spreading the Flame: Charismatic Churches and Missions Today, 1992.

7 “Nkaambo nzi Zintu Zibyaabi Ncozicitikila?” http://www.kcm.org/real-help/spiritual-growth/learn/why-do-bad-things-happen.

8 https://www.merriam-webster.com/dictionary/bribe

9 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.

10 Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity.

11 https://www.thegospelcoalition.org/article/5-errors-of-the-prosperity-gospel.

12 David W. Jones, a Russell S. Woodbridge, Health, Wealth & Happiness: Has the Prosperity Gospel Overshadowed the Gospel of Christ?, p. 8.

13 http://www.huffingtonpost.com/pastor-rick-henderson/osteen-meyer-prosperity-gospel_b_3790384.html

14 https://www.youtube.com/watch?v=jLRue4nwJaA

15 http://www.biography.com/people/charles-ponzi-20650909

16 Norlan De Groot, Patti Richter, “Kupampanuna Mulumbe mubotu mu Afulika,” https://www.thegospelcoalition.org/article/untangling-a-twisted-gospel-in-africa

17 Ibid.

18 https://www.merriam-webster.com/dictionary/avarice