Print

Nalinlang Ba Tayo?

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami’y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Sinabi ba sa atin nina Yahushua at mga Apostol ang buong kwento?

Bakit tumagal ng mahigit 300 taon para sa Simbahan na matuklasan ang Landas ng Kaligtasan?

Kung tayo’y maniniwala, gaya sa mga kredo ng estado ng Simbahan, na ang isa ay dapat na maniwala sa Trinidad para maligtas, sa anong awtoridad nananahan ang pananampalatayang ito? Minsan, ang mga hindi naniniwala sa Trinidad ay sinunog sa istaka. Ito ay buti na lang hindi na katanggap-tanggap ngayon, ngunit ang mga nagtatanong ay sa halip banayad na nagbanta sa mga salita ng lubos na mga pinalakpakang iskolar. Halimbawa, sinipi ni Millard J. Erickson ang tungkol sa Trinidad: “Subukan mo itong ipaliwanag at ikaw ay mawawala sa kaisipan; ngunit subukan mo itong tanggihan at ika’y mawawalan ng kaluluwa.”1 Oh anong katakut-takot na pag-aasam!

Ito ay medyo mabigat na sangkap at hindi ko magagawa kundi maramdaman na kung ito ay totoo, si Yahushua at ang mga Apostol ay lubos na walang ingat sa hindi paggawa ng bagay na napakalinaw sa atin. Iyong panghihikayat ng Trinitaryan na ipinunto sa ilang nakahiwalay na mga berso, kahit na ang ilan sa walang katiyakang pinanggalingan, kung saan sa pinakamahusay ang isa ay dapat isipin ang hinuha sa isang doktrina na hindi nila maipaliwanag. Suriin ang 1 Juan 5:7-8 sa KJV at ibang modernong pagsasalin at makikita mo ang berso 7 na binago o nawawala. Ang pananalita ng KJV ay nalaman na hindi gawa ni Juan kundi ng isang mas huling Trinitaryan na iskriba. Ito ay isang idinagdag na paghuwad upang itaguyod ang Trinidad. Ang mga karagdagan o mga malalayang pagsasalin at “pagpainog” ay lumitaw sa maraming Bibliya at palaging pumapabor sa Trinitaryanismo. Kahina-hinala ba?

Sinabi ni Yahushua, “At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na tanging tunay na Yahuwah at si Kristo Yahushua na Iyong isinugo” (Juan 17:3). Sinabi ni Juan, “Upang ang sinumang sumampalataya [kay Yahushua] ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16). Ipinunto ni Pablo ang landas ng Kaligtasan sa Roma 10:9: “Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Yahushua ay Panginoon, at sasampalataya ka nang buong puso na binuhay siyang muli ni Yahuwah mula sa kamatayan ay maliligtas ka.” — at maraming katulad na mga pahayag. Gaano karaming ebanghelistikong apela ang ginawa batay rito at mga nauugnay na Kasulatan, hindi minsang nagpapahiwatig na si Yahushua ay si Yahuwah? Subalit, sa pagdalo sa simbahan, ito’y kinakailangan upang tanggapin ang aral ng Trinidad. Ang doktrina ay isang teorya na nilalabanan at ipinahayag ng mga nagwagi sa mga konseho ng simbahan, sa napakahabang panahon at ng kahina-hinalang awtoridad. Lumabas si Yahushua sa kanyang landas upang gawing malinaw na ang ating Elohim ay ang kanyang Elohim. Sinabi niya kay Maria matapos ang muling pagkabuhay niya, “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Elohim at inyong Elohim” (Juan 20:17). Si Pablo, nagsasalita ng panghuling gawa ng muling pagkakasundo sa 1 Corinto 15:28, sinabi: “At kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa Anak, ang Anak ay pasasakop din sa Ama na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang si Yahuwah ay mangibabaw sa lahat.”

Sa kasalukuyan, sinabi ni Yahushua na marami pa siyang ituturo sa Simbahan sa Juan 16:12-13: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan…at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating.” At ang dagdag na pahayag na ito ay ibinigay matapos ang Pentecostes kapag binabasa natin sa Mga Gawa 1:2: “Hanggang sa araw na dalhin siya sa langit matapos magtagubilin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang mga hinirang na apostol.” Wala sa mga apostolikong kasulatan ang nagsasabi ng anuman tungkol sa Trinidad. Naniniwala ba tayo na hindi ito hanggang sa isa pang 300 taon ang lumipas, na sa isang konseho ng karamihan sa mga Griyegong obispo, namamahala sa isang paganong emperador na sumasamba sa araw, na pinili ni Yahuwah na ilabas “ang batong panulok ng Kristyanong pananampalataya” gaya ng sinasabi sa atin ang doktrina ng Trinidad ay sa ngayon? Pagkatapos, maging sa huli, ang Kredong Athanasian ay ipinahayag: “Siya na nais maligtas ay dapat na isipin ang Trinidad…Dagdag pa, kinakailangan sa walang hanggang kaligtasan na siya ay sumasampalataya rin nang matuwid sa Pagkakatawang-tao ng ating Panginoong Kristo Yahushua [iyon ay ang Pagkakatawang-tao ng isang Ikalawang Katauhan ng tatluhang Ulo ng Diyos, ang walang hanggang Anak ng Diyos, na walang simula sa panahon].”

Si Propesor Loofs ng Alemanya, isang mag-aaral ng Harnack, isa sa mga “prinsipe” ng kasaysayan ng simbahan, ay nagsermon noong 1922 sa Oberlin College sa Ohio at nagtalumpati na wala sa kanyang mga kasamahan sa Alemanya ang naniwala na ang tradisyonal na Kristolohiya ng Nicea (325) at Chalcedon (451) ay biblikal na tama. Ito rin ang kaparehong Loofs na nagsalita ng polyteismo na pumasok sa Simbahan, nagbalatkayo, noong ikalawang siglo. Oo, isang masamang polyteismo ay gumapang sa ilalim ng isang maskara. Ang pangangailangan upang ibigay ang isang ikalawang “Diyos” sa anyo ng isang Nostikong “aeon” ay nagbigay ng isang dagok sa mahigpit na monoteismo ng sariling kredo ni Yahushua. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtataguyod ni Yahushua, ang mga kredo ay tunay na pinahina ang kanyang pagka-sangkatauhan at sa kaparehong panahon ay binantaan ang natatanging estado ng Isang Elohim, ang kanyang Ama. Si Yahushua, ang Anak na isinilang ni Maria (Mateo 1:20), ay pinalitan ng isang banyagang bisita mula sa ibang sanlibutan.

Ang bawat matapat na Kristyano ay dapat na maghangad ng mga kasagutan sa mga katanungan ng artikulong ito — sapagkat walang hiwaga sa kalikasan ng ating Tagapagligtas, “ang taong si Kristo Yahushua.” Ito ay isang ginhawa upang bumalik sa pagiging payak ng Kasulatan upang matutunan kung sino ang Anak ni Yahuwah sa pagkakaugnay sa kanyang Ama. Basahin ang Lucas 1:26-35.


1 “What ...[Yahuwah] is Like,” p. 342. Millard J. Erickson (b. 1932) ay isang Kristyanong teologo, propesor ng teolohiya, at may-akda. Isinulat niya ang laganap na ibinunyi na sistematikong gawa na Christian Theology kasama rin ang mahigit 20 iba pang mga aklat.

2 Roma 16:25-26: “At ngayon, kay Yahuwah na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng ebanghelyong aking ipinangangaral, at ng mensaheng hatid ni Kristo Yahushua ayon sa pagkahayag sa hiwagang ikinubli sa loob ng napakahabang panahon, ngunit sa utos ng walang hanggang Yahuwah ay nahayag na ngayon at ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang sila'y sumunod sa pananampalataya, sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta.”


Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni Keith Relf.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC