Print

Ncotusyomena Kuyootolwa Kujulu Kaayindide Manyongwe

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda banjaanji ba Yahuwah. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko akukavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.


ncotusyomena kuyootolwa kujulu kaayindide manyongwe


Tulatabauzyigwa kanjaanji akaambo ka ncotusyomena kutolwa kujulu kaciindide kale ciindi ca mapenzi. Twaambo tuli kkumi afuka tulaansi aawa ntotupandulula aawo mpotwiimvwi mulusyomo lwesu.

 1. Mateyo 24:29-31 ulisalazyide kwaamba kuti kutolwa kujulu kuyoocitika kaciindide ciindi ca Mapenzi Aatanabwenwe. Bamwi inga kabanokwaamba kuti aabo “basale” baambwa mukampango aaka mba Juuda, pele kunyina bumboni bugwasyilila muzeezo ooyu mu mangwalo pe. Kuyungizya waawo, kuvwuntauzya cini ncoliiminina bbala lya basale nokuba lya kusalwa mu Cizuminano Cipya, kuyubununa kuti kufumbwa nolibelesyegwa bbala eeli, liiminina cikombelo, kutali bamaJuuda pe. Kaambo kaindizya kulemya makani kajanwa mu BaLoma 11:7. Nokuba muli Mateyo 24, Messiah ubelesya buyo bbala lyakuti basale (tumpango 22 a 24) naamba cikombelo, kutali bantu babuJuuda batasyomi pe. Kuyungizya atalaa kampango 31 kuti nkakaambilizya kutola cikombelo, kuli tumpango tutobela ansi aawa, tupandulula, akataa zintu zimwi, bantu bobile bali kumyuunda – umwi ulatolwa, pele umwi ulasiigwa. Ooku nkokutolwa kujulu.
 1. II Batesalonika 2:1-4 balisalazyide kwaamba kuti SimukazyaKristu uyooyubununwa kakutanasika kutolwa kujulu. Kampango 6 kalisalazyide kuti cintu cilelemya SimukazyaKristu ncakuti tacininga sika ciindi cini ceelede.
 1. Ciyubunuzyo 20:4-6 caamba kuti aabo basaante bajayigwa muciindi ca caando camunyama – muciindi ca Mapenzi Aatanabwenwe – bayooba “bataanzi” kubuka kuzwa kulufu. Eeco taceendelani amuzeezo wa kutolwa kujulu bulanga kaatanasika mapenzi aali ciloba, ooyo walo waamba kuti kubuka kutaanzi kuzwa kulufu kuyootola busena kacitaninga sika caando ca munyama. Muzeezo wa kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba usandula kubuka kulufu kwamu Ciyubunuzyo 20:4-6 kuti nkubuka “kwabili”, kakuli Johane ulabambilila kabotu-kabotu kutwaambila kuti ooko nkubuka kutaanzi. Mukulesya kufwiinsya mangwalo, aabo basyoma kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba, mumazuba aakainda bakali kwaamba kuti, “Kwakali ziindi zinjaanji nokwakabede kubuka kulufu kutaanzi.” Eeco mbuyanga bwalo alimwi taceelede kuba boobo. Alimwi, kulaambwa akuti kutolwa kujulu kakwiina kufwa tacikonzyene pe akubuka kuzwa kulufu. Pele kutolwa kujulu kuyooba leelyo bafwide muli Kristu baakubuka kuzwa kulufu. Ncenciceeco cini ncociiminina kubuka kuzwa kulufu.
 1. Kaano ka Mateyo 13 ka maila a nsaku (tumpango 24-30 a 36-43), kapandulula kutebula cibi acibotu aciindi comwe, kutali kutantaanya zintu kwa myaka iili ciloba pe. Aabo bataminina kuti kuleelede kuba myaka iili ciloba akati, tabakonzyi kweeleba kampango 30, aako kaamba kuti, “Amubunganye antoomwe kutaanguna nsaku (basofweede).” Kweendelanya bwaamba Kristu, maila taasolwedi nsaku kutebulwa pe.
 1. I Batesalonika 4:15-18 baamba makani aakutolwa kujulu kwabaabo bacipona kusikila akuboola kwa Simalelo. Ibbala lyaci Giliki lyakuti banooceede ndyakuti “perileipo.” Kweendelanya abalembi bamabbuku aaba Strong, eelyo bbala inga lyasandululwa akuti ku “kufutuka.” Eeci tacili cintu cigambya, nkaambo ibbala lyakuti “ntenda” ngomuyanda wa bbala lya “perileipo.” Kucaala caambilizya “mbuli kufutuka ntenda.” Eeci tacilibonyi kuti cigwasyilila muzeezo wa kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba pe.
 1. Mu Ciyubunuzyo 13:7, SimukazyaKristu utanga nkondo yakulwana basaante bazyila kumisyobo amilaka yoonse, amasi woonse aanyika. Ooko takuli kupandulula kuti aabo bantu mbaJuuda luzutu pe.
 1. I Bakolinto 15:51-54 baambilizya mweembo wamamanino. Ciyubunuzyo 11:15-19 caambilizya mweembo wamamanino. Eeco cipandululwa kuyootola busena waakusibwa mweembo wamamanino mutumpango ootu cilikonzyene.
 1. Kufumbwa sicikolo wa cishinshimi ulazumina kuti kutolwa kujulu kuyoocitika eelyo Simalelo aakuboola mbuli mubbi. Kucenjezyegwa kunjaanji kumakani aaya kulipedwe mu Cizuminano Cipya, kusanganya amuli Mateyo 24:42-43, I Batesalonika 5:2, a II Petulo 3:10. Kumwi kucenjezya kuliboobo kupedwe mu Ciyubunuzyo 16:15. Ooko nkucenjezya kwakujata maanka munsaa magolelo kuti: “Amulange, Ime ndaboola mbuli mubbi.” Pele amulangisye mbwaabelesyedwe mabala. Mukampango katobela kuli Nkondo ya Armageddon – eeco ncingomo ca ciloba. Nkaambo nzi Yahuwah ncanga wapeda kucenjezya kuli boobo kuti Walo uciyooboola mbuli mubbi kusikila aciindi ca Armageddon, kuti kakuli wakaboolede kale mbuli mubbi myaka iili ciloba yakainda musyule lya waawo? Bwiinguzi mbwakuti, ncobeni, takonzyi pe.
 1. Kulasungilizyigwa amuzeezo wakuti eelyo Simalelo nayoobola aanga mubbi akataa masiku, kuti caambilizya Kuboola Kabili Cakusikikizya. I Batesalonika 5:1-8 balisalazyide kuyiisya, nokuba boobo, kuti cikombelo ciyoozyiba ciindi cini Walo nayooboola. Cikombelo cabasale tacikajanikizyigwi kacitalibambide pe. Balikke buyo batafutukide mbabayoojanikizyigwa kabatalibambide. Cilakatazya kumvwisya nkuwaazyila muzeezo wa Kuboola Kwabili Kwamaseseke.
 1. Kanjaanji kuyiisyigwa kuti Mapenzi Mapati Aatanabwenwe bunooli Bukali bwa Yahuwah. IBbaibbele liyiisya bwiimpene. Eelyo Mapenzi Mapati Aatanabwenwe naayoosimpa, ndendilyo Bukali bwa Yahuwah nobuyootalika. Mboobu Bumboni: Comwe ciyootola busena muciindi ca Bukali bwa Yahuwah ncakuti zuba, mwezi anyenyeezi ziyoosiya. Eeci cilipanduludwe mu Ciganto ca Cisambomwe – Ciyubunuzyo 6:12-17. Oomo cigaminide kwiitwa kuti Mbukali bwa Yahuwah. Izuba, mwezi, anyenyeezi ziyoosiya mbuli bwaamba Messiah muli Mateyo 24:29, alikke Messiah nguupa ciindi nociyoocitika eeco. Walo waamba kuti ciyoocitika kaayindide Mapenzi Mapati. Kweendelanya mbwaamba Messiah, Bukali bwa Yahuwah tacili cintu comwe a Mapenzi Mapati pe, pele, Bukali bwa Yahuwah buyoosika kaayindide Mapenzi Mapati. Kusendekezya muzeezo uutaluleme wakuti Bukali bwa Yahuwah nga Mapenzi, eeco ciletela buyo kupilinganya mizeezo.
 1. Ciyubunuzyo 12:7-17 cipandulula zintu ziyoocitika mu Mapenzi Aatanabwenwe. Eeci inga catondezyegwa kwiinda mukuceezyeka atumpangonyina tumwi toonse tuli mu Bbaibbele ooto twaambilizya ciindi citola myaka yotatwe akwiinda akati omwe (mazuba aali 1,260, myezi iili 42, “ciindi, ziindi, akwiinda akati ciindi comwe”). Kampango 12 kaita Mapenzi Aatanabwenwe kuti nciindi ca Bukali bwa Dyabulosi. Tede kayi, Yahuwah tali Nguwe uupenzya bantu Bakwe mwini. Dyabulosi nguubapenzya.
 1. I Batesalonika 5:9 bayiisya kuti bantu ba Yahuwah tabasinganyidwe kuyoopenzyegwa mu Bukali bwa Yahuwah. Ciiyo ca kutolwa kujulu kaayindide mapenzi cileendelana amakani aaya. Mbuli bwaambwa atala aawa, Mapenzi Aatanabwenwe tabuli Bukali bwa Yahuwah. Pele mbukali bwa Dyabooli. Makani aamisela alembedwe kuti baapositolo bali 11 akataa bali 12 bakajaigwa. Basaante bamazubaano abalo tabayindidwe kumbali kupenzyegwa, kutempaulwa, akucokwacokwa aa Dyabulosi. Kwakaambwa kuti Yahuwah inga taabbonta nabwiinga Wakwe katana mukwata. Aaya masimpe ncobeni. Takonzyi kucita cintu eeco pe. Pele Saatani nguukonzya kucita cili boobo.
 1. Muzeezo uusendekezya kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba waamba kuti kuli Kuboola Kwabili komwe, pele ooko kuboola kuyoocitika muzibeela zyobile. (Eeci cimvwikaanga nkupelengusya maanu.) Kwaambwa kuti cibeela citaanzi cinooli mu cikombelo Cakwe. Eeco ncecaambwa kuti Nkuboola kwa Maseseke. Cibeela cabili cili mu Mateyo 24:31 ncakubunganya bamaJuuda, eeco bamwi ncobaita kuti Nkuboola mu Bulemu bwakujulu. Ooko kuyoocitika kumamanino aa myaka iicaalizya iili ciloba. Kuli mangwalo aakazyanya amuzeezo ooyu. Ngaaya obile: Tito 2:11-13 ulayilila cikombelo kuti cikkale mubululami munyika iino kusikila, kutali a Kuboola kwa Maseseke, pele kusikila Aakulibonya Mubulemu bwakujulu. I Petulo 1:5-7 uyiisya kuti masunko akutempaulwa anoozumanana mu cikombelo kusikila, kutali a Kuboola kwa Maseseke, pele a Kulibonya mu Bulemu Bwakujulu.
 1. Kutegwa cizyibwe ciindi ca kutolwa kujulu, yebo weelede kumvwisyisya bbuku lya Ciyubunuzyo mbolibambidwe. Muzeezo wa kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba usimpidwe atalaa manjezyeezya aakuti Ciyubunuzyo cakalembedwe munzila yakutobelanya ziindi. Eeci caambilizya kuti, kuyeeyelwa kuti zintu nozitola busena kumamanino aaciindi mbozilembedwe mu Ciyubunuzyo, zilembedwe mbuli mboziyootobelana: Kutaanguna Zidinto, mpoonya Myeembo, akutobelwa Zingomo zya Mapenzi. Ikuti buyo nicali kukonzya kutondezyegwa eeco, nokuba boobo, kuti Ciyubunuzyo kacili tiicakalembwa munzila yakutobelanya ciindi, nkokuti kaambo koonse aawa kawida ansi akubulilalyo makani. Mbombubo mbocibede ncobeni oobo. Kweezyekanya buyo akataa Mweembo wa Ciloba (Caandaano 11) a Cingomo ca 7 (Caandaano 16) kuyubununa kuti eezyi zyobile zilikonzyene, ncintu comwe buyo citola busena. Lino kusanganya atalaa ceeco a Cidinto ca Cisambomwe (Caandaano 6), Ezekiya 38:18-22, a Mateyo 24:29, tujana kuti toonse tosanwe tumpango ootu tupandulula cintu comwe buyo cikonzyene kacicitika. Cidinto ca Cisambomwe, Mweembo wa Ciloba, a Cingomo ca Ciloba, ncintu citola busena comwe cipandululwa mu Caandaano 6, alimwi amu Caandaano 11, amu Caandaano 16. Ncobeni, Ciyubunuzyo tacilembedwe munzila iitobelanya zintu zitola busena. Oobo mbobumboni bomwe akataa bunjaanji kuti Ciyubunuzyo tacilembedwe cakutobelanya kuzwa kumatalikilo kusikila kumamanino. Lino mbotwamvwisya boobu, muzeezo uusendekezya kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi wakulumbuka kuwa muzinga ansi.
 1. Kanjaanji kuzuminanwa kuti kutegwa SimukazyaKristu akalibonye akubaa nguzu, Muya Uusalala weelede kugwisyigwa kuzwa anyika. Musemo wa manjezyeezya aaya ujanwa mu II Batesalonika 2:7. Kuli penzi lisyoonto buyo amuzeezo ooyu. Kutaanguna twatondezya kale kuti tumpango tutaanzi tone twa candaano nceenya eeci tusendekezya kulibonya kwa SimukazyaKristu kakutanasika kutolwa kujulu. Paulu inga taacengulula boobu mbwateelela mangwalo mukampango katatu. Cabili ncakuti, kusendekezyegwa kuti “ooyo” waambwa mukampango 7 Muya Uusalala, pele kunyina bumboni nobuba buti bugwasyilila muzeezo ooyu. Lino camamanino ncakuti, kuti, kakwiina Muya Uusalala munyika muciindi ca Mapenzi Aatanabwenwe, ino Bakamboni Bobile bayoozijana kuli nguzu nzyobabelesya kucita maleele aabo woonse? Ciyubunuzyo 13:5-7 atumpango tumwi tupandulula bantu bakazyalululwa bacinooli munyika muciindi ca Mapenzi. Mbubuti muntu mbwanga wazyalululwa kakwiina Muya Uusalala? Muzeezo wa kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba waamba kuti aabo basiigwa musyule banoolaa ciindi cabili ca kutufulwa. Kaano ka banakalindu bali kkumi muli (Mateyo 25:1-13) kayiisya kuti Walo uyooboola ciindi cabili alimwi kunoonyina ciindi cabili kuzwa waawo cakukwempula muntu kumutola kujulu.
 1. Bamwi bayiisya kutolwa kujulu akataa ciindi ca mapenzi. Nokuba boobo ooku kusendekezya takukonzyi kuba nkaambo kakuti Mapenzi ayootola myaka iili ciloba. Pele, kunyina kampango ka mangwalo nokaba komwe mu Bbaibbele lyoonse kapandulula mapenzi aatola myaka iili ciloba. Kufumbwa bupanduluzi bwa mapenzi mu Bbaibbele buyiisya kuti mapenzi ayootola myaka yotatwe akwiinda akati omwe. Daniele 7:25, 12:1-7, Ciyubunuzyo 11:3-12, 12:6, 12:7-12, 12:13-17, a 13:5-7. Kutamvwisyisya ciindi ca mapenzi aamyaka iili ciloba kuzyila muli Daniele 9:27, oomo mokwaambwa cizuminano ca myaka iili ciloba. Aaka kampango kayiisya cisesemyo calusaalo ciyoolibonya akataa myaka iili ciloba. Messiah wakaamba kuti lunyonyooko luyoocitika akuganta mpaatalikila eeni mapenzi mapati (Mateyo 24:15-21). Kuzwa muli ceeci twazyiba kuti mapenzi ayootola buyo myaka yotatwe akwiinda akati omwe.
 1. Bantu banji bayiisya kuti, ooko kutolwa kujulu kulipandulwidwe mu Ciyubunuzyo 4:1. Johane waambilwa kuti “Boola kuno, Ime ndikutondezye zintu ziyoocitika kuzwa waano.” Aaka kampango takagumene akutolwa kujulu pe. Kaamba buyo ncokaamba kuti: “Ime njookutondezya zintu ziyoocitika ziyootobela waawa.” Mbombuboobu Johane mbwatalisya mulumbe kufumbwa ciindi nalemba zintu ziyoocitika kumbelaa mazuba.
  Mu Ciyubunuzyo 1:19, Johane waambilwa kulemba zintu zyotatwe: “Kolemba zintu nzyoobona, azintu ziliko lino, azintu ziyootobela kuzwa waawa.” Caandaano 1-3 cilembedwe kuti “…eezyo zintu nzyoobona webo, azintu ziliko lino.” Caandaano 4, kampango 1 kagamide buyo kuti “… zintu ziyootobela waawa.”
 1. Ciyubunuzyo 3:10, bamwi baamba kuti oobu mbobumboni bwa kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba. Aaka kampango kaamba kuti: “Nkaambo webo wajatisya mu Jwi Lyangu lyalukakatilo, aboobo mebo njookubambilila muciindi cakusunkwa citisikile bantu boonse bamunyika akubasunka boonse bakkala ansi.” Bamwi bazuunyene kuti mbweenya mbuli Yahuwah mbwaakakobelela cikombelo caku Philadelphia kuzwa kumasunko aakali kuboola anyika, uyootukwabilila aswebo kuzwa ku Mapenzi Mapati Aatanabwenwe. Aaka kampango kakagamide buyo cikombelo caku Philadelphia eeco Johane ncaakali kweembela naakazyoka kuzyila ku Nsumbu ya Patmos. Akamwi kampango kakonzyanya kakalembelwa cikombelo caku Smyrna mu Ciyubunuzyo 2:10: “…dyabulosi uyoomufusila muntolongo nobamwi, kutegwa mukasunkwe; alimwi muyoopenzyegwa kwamazuba aali kkumi…” Hena eeco caambilizya kuti mapenzi mapati ayootola buyo mazuba aali kkumi na? Pema nee pe. Alimwi, ooyu muzeezo buyo wa cikombelo cimwi akataa zikombelo zili ciloba zyakucooko ca Asia Cisyoonto, eeco Johane ncaakali kunokweembela naakali kuyoozyokela kuzwa nkwaakatandidwe.
 1. Mateyo 24:37, “Pele mbweenya mbucaabede mumazuba aa Noah mbociyooba akuboola kwa Mwanaa muntu,” aaka nkakampango katamininwa abantu bamwi kuti mbumboni bwa kutolwa kujulu kaatanasika mapenzi aali ciloba. Kupandululwa kuti Yahuwah wakagwasyilila basale Bakwe kweeleba mapenzi mapati aa zambangulwe lya meenda, aboobo mbweenya buyo Walo uyookwempula cikombelo Cakwe kuzwa kumapenzi aaboola. Nokuba boobo, kweelede kuzyibwa kuti Yahuwah wakakwabilila Noah kwiinda mumuyoba. Walo taakamutola kujulu Noah kutegwa avwunwe ku muyoba pe. Kuyungizya waawo, kuboola kwa Mwanaa muntu ooko kweezyekwa ku mazuba aa Noah, kwakali kuboola kwapandululwa kaindi kasyoonto kainda mu tumpango 29-31, eeco ncecipandululwa amucibalo kuti nceciyoocitika aakwiinda mapenzi.

Eeci cibalo citali ca-WLC cakazyila ku https://www.endtime.com/blog/why-we-believe-in-a-post-tribulation-rapture/.

Twakagwisya mucibalo citaanzi woonse mazina aabakomba mituni aamilimo ngobati Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngobakapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mu Mangwalo aalembuludwe mazina aakuti Yahuwah a Yahushua mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi Bbaibbele bakayoyelwa moza. -Nkamu ya WLC