Print

Paulus och galaterna

While WLC no longer believes that the annual feast days are binding upon believers today, we humbly encourage all to set time aside to commemorate them with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.


Vänd inte tillbaka till de svaga och ynkliga människostadgarna!


Många människor förvirras av Galaterbrevet. Söndagshållare hävdar att Galaterbrevet lär oss att sabbaten spikades fast på korset. Lördagshållare använder samma texter för att hävda att Yahuwahs högtider inte längre är bindande. Alla hävdar att de "svaga och ynkliga människostadgarna" som nämns i Galaterbrevet 4, hänvisar till israelitisk lag som inte längre är bindande för dagens Kristna. En förståelse av de berörda frågorna avslöjar något helt annat. Paulus skrevtvå människor som läser Bibeln främst för hedningar och himlen välsignade storligen hans arbete.

"[Jag har] blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna." (Galaterbrevet 2:7-8)

Paulus budskap var mycket enkelt:

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Yahuwahs gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Se Efesierbrevet 2:8, 9)

Satan försökte störa den enorma framgången Paulus tjänst hade bland hedningarna. Han inspirerade fariséer som "hade konverterat" till kristendomen till att korrumpera Paulus budskap om frälsning genom tro. Budskapet från de kristna fariséerna var: frälsning genom verk. Fariséerna tillade alltid extra lagar på Yahuwahs lag. Dessa var kända som "de äldres traditioner". Yahushua fördömde upprepade gånger dessa fariseiska tillägg till den gudomliga lagen.

På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. (Se Matteus 23:2, 4)

När fariséerna frågade Yahushua varför Hans lärjungar bröt de äldsta traditioner, löd svaret:

Varför bryter ni mot Yahs bud för era stadgars skull? (Se Matteus 15:3)

De “kristna” fariséerna, de som Paulus kallar judaiserare, lärde de hedniska konvertiterna att de måste omskäras för att bli räddade.

"Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta, om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga.

"När de kom till Jerusalem, togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om allt vad Yahuwah hade gjort med dem. Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag.

"Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan." (Apostlagärningarna 15:1-6)

Rembrandts målning av aposteln Paulus

Rembrandts “Aposteln Paulus”

Apostlarna drog slutsatsen att judarna hade fel. Omskärelse skulle inte krävas av de hedniska konvertiterna som krav för frälsning. Det står skrivet:

"Apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder … som är av hednisk härkomst. Vi har hört att några som kommit från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa som har vågat livet för vår Mästare Yahushuas namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen meddela samma sak. Den helige Ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter: Ni skall avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant." (Apostlagärningarna 15:23-29)

Detta borde för all tid ha löst frågan, men konflikten med judaiserarna förblev ett pågående problem som Paulus upprepade gånger uppmanades att ta itu med. Detta var situationen när Paulus skrev sitt brev till galaterna. Judaiserare hade sagt till galaterna att frälsning genom tro inte var tillräckligt. För att bli räddade så måste de också omskäras.

"Men när galaterna omvandlades från tro till verk, slutade de inte med de verk som fariséerna rekommenderade och uppmanade. Efter att först ha övergivit hedendomen, men nu tillbakadrivna från tro till verk, så återvände de nu till sina hedniska verk såväl som de verk som fariséerna rekommenderade. Efter att ha blivit förvandlad från Anden tillbaka till köttet var det bara att förvänta sig att de skulle göra detta: för de gamla hedningarna var de hedniska vägarna långt mer tillfredsställande för deras kött än fariséernas vägar någonsin kunde vara, eftersom det var dessa saker att som deras kött tidigare varit vana vid." ("Studies in Galatians," AT Jones, Review & Herald, 1900, # 20.)

När Paulus fick nyheten blev han djupt betryckt. Han visste att "ingen människa förklaras rättfärdig inför Honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd." (Romarbrevet 3:20) Paulus skrev omedelbart till galaterna:

"Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Yahushua … Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

"Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er … ?

"Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?" (Galaterbrevet 2:16, 3:1-3)

Paulus ville återupprätta deras tro på Frälsarens blod som det slutgiltiga offret. Inga gärningar som människor utför kan rädda någon. Det är i kapitel 4 som många blir förvirrade av Paulus budskap till galaterna.

Tidigare, då ni inte kände Yahuwah, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar.

Men nu, då ni känner Yah, ja, än mer, har blivit kända av Yah, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?

Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. (Se Galaterbrevet 4:8-11)

man som läser BibelnEftersom budskapet till galaterna var av uttryckligt syfte att motbevisa judarna så har många antagit att de "svaga och ynkliga människostadgarna" som Paulus hänvisar till var Yahuwahs lag. "Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år" framlyfts som bevis på att sabbaten och de årliga högtiderna spikades fast på korset och inte längre är bindande. Man måste komma ihåg att galaterna var hedningar. Galaterna kunde inte återvända till något de aldrig trott på innan de blev kristna!

"Den som läser brevet till galaterna, och har förmåga att tänker när han läser, måste förstå att galaterna inte var judar. De hade omvänt från hedendomen. Därför hade de aldrig haft något att göra med någon religiös sed som judarna praktiserade, de hade inget gemensamt med judarna.

"Följaktligen, när de återvände sig till de "svaga och ynkliga människostadgarna" som de var villiga att återigen vara i träldom under, är det uppenbart att de inte återvände till någon judisk praxis. De gick tillbaka till sina gamla hedniska sedvänjor." (Glad Tidings, E. J. Waggoner, 175.)

Paulus älskade den gudomliga lagen. Han skulle aldrig nedsättande ha hänvisat till Yahuwahs lag som "svag och ynklig". Snarare uttryckte han med eftertryck:

"Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott." (Romarbrevet 7:12)

"Aposteln hade just klargjort att innan de kände [Yahuwah] var de i träldom till dem som av naturen inte är några gudar. Efter att nu ha blivit omvända från [Yahuwah], så vände de sig återigen till dessa saker och blev än en gång slavar under dem ... det är dessa som kallas "världens stadgar". …" ("Studies in Galatians," A.T. Jones, Review & Herald, 1900, # 20.)

Vissa har hävdat att Månsabbaten är fel genom att peka på Paulus förmaning till galaterna för att ha observerat "dagar och månader och säsonger och år". Men detta är inte vad Paulus sade. I Yahuwahs kalender finns det heliga dagar, festveckor, och till och med sabbatsår. Men det finns inga heliga månader eller säsonger. Paulus hänvisade till hednisk praxis och bekräftade således att de "svaga och ynkliga människostadgar" som galaterna hade återvänt till var hedniska ritualer. En del av den praxis som galaterna återvände till var iakttagandet av vissa fester. Det var just dessa observationer som Yahuwah specifikt hade varnat mot när israeliterna först gick in Kanaan:

"När du kommer in i det land som Yahuwah, din Elohim, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst, eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Yahuwah är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Yahuwah, din Elohim, dem för dig." (5 Mosebok 18:9-12)

Galaterbrevet är en kraftfull bekräftelse att frälsningen är en fri gåva till alla genom tro; inte av verk, så att ingen skulle kunna förhäva sig.

Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Yahuwahs Israel. (Se Galaterbrevet 6:15-16)