Print

Pavel: Profet Fals? Sau Apostol Adevărat?

Rembrandt's painting of Apostle Paul

"Apostolul Pavel" de Rembrandt, prin bunăvoința Galeriei Naționale de Artă din America

Yahushua știa că atunci când se va întoarce în cer, Satana va căuta să distrugă proaspăt formată, Ekklesia creștină. Prin ridiculizare, prin forță, prin înșelăciunea, Satana a încercat într-adevăr, să distrugă ceea ce Yahushua clădise.

Pentru a face față gravei situații, Yahuwah „i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Yahushua, (A se vedea Efeseni 4:11, 12)

Scopul acestui mare dar a fost ca  "să [putem]  ajunge toţi la unitate în credinţă şi în cunoaşterea Fiului lui Yahuwah, la omul matur şi la măsura maturităţii plinătăţii lui Cristos,  ca să nu mai fim copii duşi de valuri şi purtaţi de orice vânt de învăţătură dată prin viclenia oamenilor care înşală prin şiretlicurile lor. "(Efeseni 4:13, 14)

Un vânt de doctrină, care  se răspândeşte rapid este credința că Pavel a fost un apostol fals, adus de diavolul pentru a distruge noua credință creștină.  Avertismentul lui Pavel din Fapte este aplicat lui, ca fiind un impostor și  un apostat:

"Știu bine că, după plecarea mea, se vor strecura printre voi lupi, care nu vor cruța turma." (Fapte 20:29)

O mulţime de fraze din scrierile lui Pavel sunt scoase din context, și utilizate pentru a susține afirmația că el a fost un apostol fals, adus de diavol pentru a face ravagii în "turma" de credincioși.

Aceste fraze, luate în principal din prima și a doua epistolă către Corinteni îl acuza pe Pavel de:

 1. Lăudăroşenie;
 2. Furt;
 3. Mândrie;
 4. Dezbinare;
 5. Blestemare;
 6. Că nu vorbeşte în numele lui Yahuwah;
 7. Că foloseşte trucuri și înșelăciune;
 8. Că  dă vina pe alţii;
 9. Că îi înjoseşte pe Petru, Iacov și Ioan;
 10. Că se consultă cu Satana;
 11. Că are o părere prea mare despre sine;
 12. Că inserează propriile sale idei în Scriptură;
 13. Că propovăduieşte "o altă" evanghelie;
 14. Că dă sfaturi rele celor căsătoriţi;
 15. Le spune soților să înceapă să trăiască din nou ca şi când ar fi singuri;
 16. Dictează coafuri "potrivite" pentru bărbați;
 17. Judecând pe cei înfometaţi, stomacuri ghiorlăitoare

Aceste expresii și  texte incomplete sunt scoase din context și folosite ca "dovadă" că Pavel însuși a fost unul dintre lupii răpitori  împotriva cărora el avertizase. Scoaterea versetelor din context ar trebui întotdeauna să ridice îndoieli  în minţile oamenilor.

Asemenea afirmaţii nu ţin cont de contextul din care face parte versetul; nu ţin cont de mediul  şi cutura în care Pavel  a scris aceste lucruri.

Stilul scrieriilor lui Pavel este în concordanță cu stilul literar al primului secol d.Hr. El a folosit un stil de raționament de tipul „ afirmaţie şi contra- afirmaţie”, ce era folosit în mod frecvent de către savanții israeliți din timpul său.

De obicei, respingerea scrierilor lui Pavel nu se încheie cu tăierea epistolele sale din Biblie, care reprezintă 14 din cele 27 de cărți ale Noului Testament. Coerența cere ca dacă Pavel este un apostol fals ale căror cărți ar trebui să fie eliminate din Biblie, atunci trebuiesc eliminate şi cele două cărți scrise de co-lucrătorul său Luca, deoarece acesta susține în mod clar că Pavel a fost împuternicit de Yahushua ca apostol pentru lucrare evanghelică.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă Pavel a fost un înşelător ale căror scrieri trebuiesc respinse, atunci autoritatea celorlalți apostoli este, de asemenea, pusă sub semnul întrebării, deoarece apostolii din conducere, Petru, Iacov și Ioan, au acceptat apostolia lui Pavel:

". . . deci, când Iacov, Chifa [Petru] şi Ioan, care erau priviţi ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat, au căzut la învoială cu mine şi cu Barnabas, ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumcişi. " (Galateni 2: 9)

Iacov  care i-a întins  lui Pavel "mâna dreaptă a părtăşiei" nu este Iacov, fratele lui Ioan, căci el fusese deja martirizat la acea dată.  Acest Iacov era foarte respectat ca fratele vitreg al lui Yahushua și autorul cărții lui Iacov din Noul Testament.

Dacă Pavel a fost un învățător fals, atunci credibilitatea celor care i-au întins mâna dreaptă a părtășiei, trebuie să fi, de asemenea, pusă sub semnul întrebării. Asta înseamnă că trebuiesc înlăturate încă opt cărţi ale Noului Testament, din cele 11 rămase. Acestea sunt:

Singurele cărți care ar mai rămâne în Noul Testament, ar fi Matei, Marcu și Iuda. Însă nici acestea nu sunt inatacabile.

Evanghelia lui Matei și cea a lui  Marcu susțin că Petru și Ioan au fost oamenii călăuziţi de Yahuwah. Însă, dacă Petru și Ioan sunt nedemni de încredere întrucât l-au acceptat pe Pavel ca pe unul dintre ei, atunci este pusă sub semnul întrebării judecata lui Matei și a lui Marcu de a îi accepta pe Petru și pe Ioan. Astfel că singura carte care ar mai rămâne în Noul Testament este cartea cu un singur capitol;  Epistola lui Iuda.

list of books that must be dismissed if one rejects the inspiration of Paul

Cu toate acestea, adevăratul pericol ce apare în urma respingerii scrierilor lui Pavel,  se regăsește în însăşi motivația care a  determinat aducerea unor astfel de acuzații împotriva celui mai prolific dintre scriitorii Noului Testament.

Întreaga economie ebraică dezvăluie planul de mântuire în tip și în simbol. Acesta a fost motivul pentru care după învierea Sa,  Yahushua a început în acea seară să le prezinte misiunea Sa, "începând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat ce era scris cu privire la El în toate Scripturile." (Luca 24:27)

Pavel a fost crescut și educat asemenea unui fariseu. A fost membru al Sinedriului. Tradiția israelită cerea ca orice potențial membru al Sinedrinului să  memoreze în întregime Tora, cele cinci cărți ale lui Moise, până la vârsta de 12 ani.

Educația lui Pavel ca fariseu l-au facut  să fie foarte bine familiarizat cu Legea  dar și cu tradițiile oamenilor. Acest lucru l-au transformat, pe bună dreptate, într-un învăţător al Evangheliei extrem de bine pregătit,  care făcea distincţia clară între Adevăr și Tradiție.

Faptul că Pavel  nu a susţinut  importanţa ritualul tăierii împrejur i-a condus pe unii să respingă scrierile sale ca  pe unele care înlătură legea. Nimic nu poate fi, însă,  mai departe de adevăr. Pavel a afirmat că Legea divină este  "sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună." (Romani 7:12)

Circumcizia este unul din statute. Pavel nu a vorbit împotriva circumciziei ca şi statut. El a clarificat pur și simplu faptul că nu poate produce în niciun fel mântuirea.

Întreagul scop a lucrării lui Pavel  a fost neprihănirea prin credință. Înţelegând în mod clar faptului că mântuirea este numai prin har, doar prin credință; scrierile lui Pavel trebuiesc interpretate în contextul luptei sale împotriva ereziei mântuirii prin fapte.

Într-o formă sau alta, toate religiile false se bazează pe mântuirea prin fapte. Chiar și religia israelită a degenerat într-un sistem de mântuire prin fapte sub tradițiile bătrânilor, pe care Yahushua i-a mustrat în mod repetat.

Righteousness by Faith (Galatians 5:5)Credincioșii dintre Neamuri, ieșind din păgânism, au fost ușor atrași înapoi la mântuirea prin fapte ce era predată de "iudaizanţi" . Iudaizanţii pretindeau a crede în Yahushua ca Mesia, însă influența lor consta în reîntoarcerea la tradițiile oamenilor ca mijloc de mântuire .

Ei au respins mântuirea ca fiind un dar pe care oamenii îl primesc atunci  când aleg să creadă în Mântuitorul.

Chemare a lui Pavel către credincioșii dintre Neamuri îşi află  ecou, peste veacuri, pentru cercetătorii adevărului din zilele noastre:

"Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință; și aceasta nu vine de la voi: ci este darul lui . . . [Yahuwah]: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni ."(Efeseni 2: 8, 9). 

Adoptarea tradițiilor evreilor nu aduce mântuire. Purtarea de ciucuri si acoperirea capului nu sunt recomandate de către  Yahuwah nimănui. Folosirea cuvintelor ebraice pe care nimeni altcineva nu le poate înțelege nu va face pe nimeni un bun păzitor al legii.

Pentru natura umană căzută, mântuirea prin fapte este foarte atrăgătoare. Adoptarea unor tradiții evreiești, îmbrăcămintea sau cuvintele lor ne pot face cu ușurință să ne simţim superiori faţă de cei care nu adoptă aceleași tradiții.

Indiferent dacă  alegerile stilul de viață sunt bazate pe Scriptură sau pe tradițiile evreiaşti, mântuirea nu va fi niciodată câștigată prin fapte ce alimentează ego-ul.

Păzitorii legii vor fi atenţi la dietă și îmbrăcăminte. Însă a le folosi ca un standard prin care să judecăm meritele cuiva, înseamnă să distrugem însăși esența Legii, care este Iubire.

Fariseii au păstrat în mod riguros ceea ce era recomandat şi ce era interzis de lege, dar au neglijat dragostea, bunătatea, dreptatea și mila. Yahushua le-a spus:

"Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, și lăsaţi la o parte cele mai importante lucruri din Lege: dreptatea, mila și credința. Acestea ar trebui să le face-ţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute. "(Matei 23:23)

Mântuirea prin fapte nu va salva pe nimeni.

"Căci nimeni nu este îndreptăţit prin lege în ochii lui. . . [Yahuwah] este evident, pentru că ’cel neprihănit va trăi prin credință.’" (Galateni 3:11)

Satan știe că nimeni nu va fi vreodată mântuit prin fapte. El i-a condus pe oameni să înțeleagă greșit scrierile lui Pavel și să respingă cea mai clară şi vitală învățătură din Scriptură: neprihănirea prin credință.

Acesta este adevăratul secret din spatele respingerii lui Pavel. Înțelegere clară a lui Pavel cu privire lege şi la tradiţie i-a condus pe mulţi să respingă legea ca mijloc de a câștiga mântuirea cuiva.

Pavel a învățat că legea ar trebui să fie păstrată. Cu toate acestea, el a înțeles că poate fi păstrată numai prin credință în Yahuwah.

Singura speranță pe care o poate avea cineva, este să înceteze să lucreze singur pentru a obţine mântuirea. Acceptați faptul că toate "faptele legii" nu vă pot salva.

"Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită." (Isaia 64: 6)

Neprihănirea prin credință înseamnă că Yahushua trăiește viața Sa în tine. Voința ta este adusă în armonie perfectă cu El. Atunci și numai atunci legea divină este păstrată în mod desăvârşit.

Pavel, apostol trimis de către cer să ducă evanghelia la neamuri, are un mesaj pentru toți care astăzi, vor să fie salvaţi:

Am fost răstignit împreună cu. . . Yahushua: şi nu mai trăiesc eu; ci Yahushua trăiește în mine; și viața pe care  "Eu" o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în fiul lui Yah, care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine. (A se vedea Galateni 2:20)

Nu vă lăsaţi influențaţi de cele mai diferite vânturi  de învăţătură. Fiţi înrădăcinați în Scriptură!

 Acceptați prin credință neprihănirea lui Yahushua. Şi dumneavoastră puteţi experimenta bucuria mântuirii prin credința în meritele Mântuitorului.

tree with roots grounded in bible


Pentru o mai bună înțelegere a scrierilor lui Pavel, vă rugăm să consultați:

ROMANI= Cei 5 Paşi ai Supunerii din Planul de Mântuire

VECHIUL ŞI NOUL LEGĂMÂNT/ LEGEA ŞI MÂNTUIREA