Print

Pavel și Galatenii


Să nu vă întoarceți la elementele începătoare!


Mulți oameni sunt în confuzie, astăzi, cu privire la Cartea Galatenilor. Păzitorii zilei de Duminică învață că Sabatul a fost țintuit pe cruce. Păzitorii Sâmbătei folosesc același text pentru a declara că sărbătorile lui Yahuwah nu mai sunt valabile. Toți afirmă că ”elementele slabe și începătoare ” menționate de Galateni 4, se referă la legile israelite și nu mai obligă pe creștinii de astăzi. O înțelegere clară asupra acestui subiect descoperă ceva cu totul diferit. Pavel a scris, în primul rând pentru audiența neamurilor iar Cerul i-a binecuvântat mult lucrarea sa. people today are confused by the Book of Galatians.

"Evanghelia necircumscrișilor [Neamuri] mi-a fost încredințată mie, așa cum evanghelia pentru cei circumscriși [Israeliți] a fost [încredințată] lui Petru (pentru că Cel care a lucrat în Petru dându-i apostolatul circumcișilor, a lucrat, deasemenea, în mine pentru Neamuri) . . . ." (Galateni 2:7, 8)

Mesajul lui Pavel a fost foarte direct:

Pentru că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine din voi; nu prin fapte ca nimeni să nu se laude. (Vezi Efeseni 2:8, 9.)

Satana a căutat să întrerupă succesul înfricoșător al misiunii lui Pavel printre Neamuri. El i-a inspirit pe farisei care se "convertiseră" la creștinism să corupă mesajul lui Pavel al salvării prin credință. Mesajul susținut de creștinii-farisei era: salvarea prin fapte. Fariseii au adăugat, întotdeauna, legi în plus la legile lui Yahuwah. Acestea deveniseră acum "tradițiile strămoșilor." Yahushua, în repetate rânduri, a denunțat aceste adăugări fariseice la legea divină.

Fariseii . . . leagă poveri grele, greu de purtat, și le pun pe umerii oamenilor. (Vezi Matei 23:2 & 4.)

Când fariseii l-au întrebat pe Yahushua de ce ucenicii săi calcă tradiția stămoșilor, El le-a răspuns:

De ce și voi călcați porunca lui Yahuwah în folosul tradiției voastre? (Vezi Matei 15:3.)

Fariseii-creștini, cunoscuți ca iudaizanți, învățau că cei convertiți dintre neamuri trebuia să se circumcidă ca să poată fi salvați.

"Anumiți oameni au coborât din Iudeea și învățau pe frați , 'Fără să vă circumcideți după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.' Da aceea, când Pavel și Barnaba au avut o dispută destul de serioasă cu ei, ei i-au determinat pe Pavel și pe Barnaba. . . să meargă la Ierusalim, la apostoli și la bătrâni, și să-I întrebe. . .

"Și când au venit la Ierusalim, ei fost primiți de ekklesia și de apostoli și bătrâni. . . Dar unii din partida fariseilor care crezuseră, s-au ridicat, spunând, 'Este necesar să fie circumscriși, și să li poruncească să țină legea lui Moise.'

"Așa că apostlii și bătrânii s-au adunat împreună să se sfătuiască." (Fapte 15:1-6)

Apostolii au concluzionat că iudaizanții erau greșiți. Circumcizia nu mai era o cerință pentru convertiții dintre Neamuri pentru a fi salvați. Ierusalimul a decretat:

" Apostolii, bătrânii, și frații: Către frații care sunt dintre Neamuri. . . De când am auzit că unii care au ieșit de la noi au venit printre voi să vă tulbure cu cuvinte, neliniștind sufletele voastre, zicând, 'Trebuie să vă circumcideți ca să păziți legea' – cărora noi nu le-am dat o astfel de poruncă – ni s-a părut bine. . . să nu vă punem o povară mai mare decât lucrurile necesare: să vă abțineți de la lucrurile oferite idolilor, de sânge, de animalele sugrumate și de imoralitatea sexuală. Dacă vă păziți de acestea, va fi bine." (Fapte 15:23-29)

Subiectul ar fi trebuit să fie clarificat pentru totdeauna, dar din conflictul cu iudaizanții a apărut o problemă la care Pavel a fost chemat să răspundă în continuare. Aceasta era circumstanța când Pavel a scris scrisoarea către Galateni. Iudaizanții învățaseră pe galateni că mântuirea prin credință nu este suficientă. Ca să fie mântuiți, ei trebuia să se circumcidă.

"Dar galatenii care erau întorși de la credință la fapte, ei nu se opreau la faptele recomandate de farisei. Fiind mai înainte, păgâni, și acum deviind de la credință la fapte, ei și-au preluat vechile fapte păgâne împreună cu faptele recomandate de fariasei. Fiind întorși de la Spirit la carne, era doar de așteptat că vor face asta: deoarece căile păgânești aduceau mai multă satisfacție trupului decât căile fariseilor, deoarece aceste lucruri le erau străine și nu erau obijnuiți." ("Studii din Galateni," A. T. Jones, Review & Herald, 1900, #20.)

Când Pavel a primit veste, el a fost lovit în inimă. El știa că "prin faptele legii nici un trup nu va fi îndreptățit în prezența Sa, căci prin lege vine cunoștința păcatului." (Romani 3:20) Pavel imedia a scris Galatenilor:

"Un om nu este îndreptățit prin faptele legii ci prin credința în. . . [Yahushua] . . . căci prin faptele legii niciun trup nu poate fi îndreptățit.

"O Galateni nebuni! Cine v-a amăgit ca să nu ascultaț adevărul. . . ?

"Doar aceasta vreau să învăț de la voi: Ați primit Duhul ărin faptele legii, sau prin auzirea credinței? Sunteți atât de nebuni? După ce ați început în Duhul, sunteți,acum, făcuți neprihăniți prin carne?" (Galateni 2:16, 3:1-3)

Pavel vroia să restabilească credința lor în meritele sângelui Mântuitorului ca jertfă atotsuficientă. Nici o faptă făcută de om nu poate salva pe cineva de păcat. În capitolul 4, există un mesaj a lui Pavel care a dat confuzie multora:

Când nu l-ai cunoscut pe Yahuwah, slujești în mod natural celor ce nu sunt dumnezei.

Dar, acum, după ce voi l-ați cunoscut pe Yahuwah, . . . cum să vă mai întoarceți la elementele slabe și începătoare ca să fiți legați de ele?

Voi țineți zile, luni , sezoane și ani. Mă tem pentru voi că lucrați în van. (Vezi Galateni 4:8-11.)

Deoarece mesajul către galateni a fost, în mod expres, pentru respingerea iudaizanților, mulți au presupus că ”elementele slabe și începătoare” la care face referire Pavel trebuie să fie legea lui Yahuwah, cu statutele și judecățile. Afirmația, "Voi țineți zile, luni, sărbători și ani," este dată ca dovadă că Sabatul și sărbătorile anuale au fost țintuite la cruce și nu mai ne obligă. Trebuie să ne amintim că galatenii erau Neamuri. Galatenii nu se puteau întoarce din nou la ceva ce nu crezuseră niciodată mai înainte de a deveni creștini!

"Oricine citește Epistola către Galateni, trebuie să știe că galatenii nu au fost evrei. Ei erau convertiți din paganism. De aceea, mai înainte de convertirea lo rei nu practicaseră niciun obicei religios de al evreilor și nu au avut nimic în comun cu evreii.

"În consecință, când ei s-au întors la 'elementele slabe și începătoare' de care doreau să fie iarăși legati, este evident că nu s-au întors la nicio practică evreiască. Ei s-au întors la vechile obiceiuri păgânești." (Glad Tidings, E. J. Waggoner, 175.)

Pavel a iubit legea divină. El nu s-ar fi referit niciodată la legea lui Yahuwah ca "slabă și începătoare." Mai degrabă, el ar declara accentuat:

" Legea este sfântă, poruncile sunt sfinte, drepte și bune." (Romani 7:12)

"Apostolul a afirmat că înainte de a-L cunoaște. . . pe [Yahuwah], ei erau legați de aceia care prin natura lor nu sunt dumnezei, și acum fiind întorși de la. . . [Yahuwah], ei s-au întors DIN NOU la aceia și DIN NOU la acea robie. Și . . .aceste elemente sub robia cărora erau DIN NOU, erau 'elementele lumii' . . . ." ("Studii din Galateni," A. T. Jones, Review & Herald, 1900, #20.)

Unii au afirmat că Sabatul Lunar este greșit arătând că Pavel îi ceartă pe galateni că țin "zile, luni, sezoane și ani." Totuși, Pavel nu spune asta. În calendarul lui Yahuwah,există zile sfinte, sărbători săptămânale și chiar ani sabatici. Dar nu există luni și sezoane sfinte. Pavel se referea la practicile păgâne, confirmand, astfel, că "elementele slabe și începătoare" la care se întorseseră galatenii, erau ritualurile păgânești. Printre practicile păgâne pe care le observau galatenii erau anumite sărbători. Asupra acestora Yahuwah îi avertizase pe Israeliți în primul rând la intrarea în Canaan:

”După ce veţi intra în ţara pe care [Yahuwah Elohimul vostru], v-o dă, să nu învăţaţi să vă îndeletniciţi cu practicile scârboase ale acelor neamuri. Să nu existe nimeni care să-şi treacă fiul sau fiica prin foc, care să se îndeletnicească cu ghicirea, prezicerea, tălmăcirea semnelor, vrăjitoria, care să arunce vrăji, care să cheme duhurile şi să descânte sau care să caute pe cei morţi, pentru că oricine se îndeletniceşte cu toate aceste lucruri este o urâciune înaintea Yahuwah. Căci din cauza acestor lucruri va izgoni [Yahuwah Elohimul vostru], dinaintea voastră aceste neamuri.”(Deuteronom 18:9-12)

Galateni este o puternică declarație că mântuirea este un dar gratuit pentru toți, prin credință și nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude.

Pentru că în Yahushua, circumciziunea nu înseamnă nimic ci să fii o creație nouă. Și oricât de mulți umblă în conformitate cu această regulă, vor avea parte de pace și milă.. (Vezi Galateni 6:15-16.)

girl sitting in a field of flowers holding a Bible