Print

Peklo: Překroucená pravda rozpletena

Otázka: Budou ti, kteří zavrhnou Yahuwahovu milost neoblomně týráni po nekonečné věky věčnosti?

Biblická odpověď: NO. Budou zničeni. Zlí budou „zahubeni“ navždy. Zcela „zahynou“.  Budou „stráveni“, „pohlceni“ a „zničeni“ ohněm a už „nebudou více“. Budou, „jako by nikdy nebyli“.

 
Jób 20,7.26   

7Navždy zanikne [bezbožník] tak jako jeho výkal, a kdo jej vídali, řeknou: Kde je?. . . 26Všechna temnota je pro něj uchována, pohltí ho oheň, který nerozdmýchal člověk, zle dopadne v jeho stanu i ten, kdo vyvázl.

 
Jób 31,2-3

2Jaký je úděl od Eloaha shůry, dědictví od Všemocného z výšin? 3Zdaliž zahynutí nešlechetnému a pomsta zázračná činitelům nepravosti připravena není?

Žalm 5,6

6Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Yahuwah.


 Žalm 9,5-6

5Ohromil jsi národy, zatratils bezbožníka, jméno jejich vyhladil jsi na věčné věky.  6Ó nepříteli, již-li jsou dokonány zhouby tvé na věky? 6Již-li jsi města podvrátil? Zahynula památka jejich s nimi.

Žalm 9,17

17Obráceni buďte bezbožníci do pekla ["hell"=H7585: sheol (hrob)]

Žalm 11,6

6Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice bude částka kalicha jejich.

Žalm 21,9

Uvržeš je jako do peci ohnivé v čas rozhněvání svého; Yahuwah v prchlivosti své sehltí je, a oheň sžíře je.

Žalm 28,5

5Nebo nechtí mysli přiložiti k skutkům Yahuwahovým, a k dílu rukou jeho; protož podvrátí je, a nebude jich vzdělávati.

 

 

  Žalm 37,9-11

9Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříž očekávají na Yahuwaha, dědičně zemí vládnouti budou. 10Po malé chvíli zajisté, anť bezbožníka nebude, a pohledíš na místo jeho, anť ho již není. 11Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.

Hřích a hříšníci budou zničeni v hořícím pekle na této zemi: „Ta pak nebesa, kteráž nyní jsou, i země, týmž slovem odložena jsou a zachována k ohni, ke dni soudu a zatracení bezbožných lidí.“ (2. Petrova 3,7)

Mírní pak zdědí Novou Zemi, kterou Yahuwah stvoří: „Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou, praví Yahuwah, tak stane símě vaše a jméno vaše.“ (Izaiáš 66,22)

 

Žalm 37,20

20Ale bezbožníci zahynou,
a nepřátelé Yahuwahovi,
jak tuk beranů s dymem mizí,
tak zmizejí.Žalm 37,34-38

Očekávejž tedy na Yahuwaha, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, abys dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš. Viděl jsem bezbožníka hrozné síly, an se rozložil jako zelený samorostlý strom. Ale tudíž pominul, a aj nebylo ho; nebo hledal jsem ho, a není nalezen. Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť takového člověka poslední věci jsou potěšené, Přestupníci pak že tolikéž vyhlazeni budou, a bezbožníci naposledy vyťati.

Žalm 52,1.5

1Proč se chlubíš nešlechetností, ty mocný?... 5I tebeť El silný zkazí na věky, pochytí tě, a vytrhne tě z stánku, a vykoření z země živých.

Žalm 55,23

223Ale onyno, ty Elohime, svedeš do jámy zatracení

Žalm 59,13

13Zahlaď v prchlivosti, zahlaď je, ať jich není, ať poznají, že Elohim panuje v Jákobovi i do končin země.

Žalm 73,18

18Jistě že jsi je na místech plzkých postavil, a uvržeš je v spustliny.

Psa 73:27

27For indeed, those who are far from You shall perish; You have destroyed all those who desert You for harlotry.

Žalm 83,14.17

14Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory… 17Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou.

Žalm 92,7

7Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.

Žalm 92,9

9Nebo aj, nepřátelé tvoji, Yahuwahu,
nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou

Žalm 140,10

10Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli povstati.

Žalm 145,20

20Ostříhá Yahuwah všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.

Přísloví 2,22

22Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.


Přísloví 5,11

11I řval bys naposledy, když bys zhubil tělo své a čerstvost svou,

12A řekl bys: Jak jsem nenáviděl cvičení, a domlouváním pohrdalo srdce mé.

Přísloví 10,25

25Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný.

 

Přísloví 10,28-30

28Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

29Cesta Yahuwahova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

30Spravedlivý se nikdy nezhroutí, kdežto svévolníci zemi nezabydlí.

Poznámka: Bezbožní a nekající lidé budou zničeni; věčně zahynou [zemřou].  Nezdědí Novoíu Zemi, kterou Yahuwah stvoří. Ohledně spravedlivých Yahuwah říká: „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Yahuwahův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.“ (Izaiáš 66,22)

Přísloví 12,7

7Svévolníci budou podvráceni a nebudou již, kdežto dům spravedlivých obstojí.

Přísloví 13,13

13Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby, kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.


*Izaiáš 1,28.31

28Zkáza nevěrných a hříšníků však bude stejná, zajdou ti, kdo opustili Yahuwaha.

 31Nejzdatnější bude koudelí a jeho skutky jiskrou; vzplane spolu obojí a nikdo to neuhasí.

Poznámka: Bezbožní budou zničeni/stráveni ohněm. „Nikdo neuhasí“ tento oheň, protože bude „neuhasitelný“. (Matouš 3,12; Lukáš 3,17) „Uhasit“ jednoduše znamená „udusit“. Nikdo nebude schopen zastavit tento oheň. Ten neskončí, dokud všechno neshoří (nebude stráveno). Bezbožní budou doslova spáleni na popel.

1Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Yahuwah zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti. 2Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. 3A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v den, kterýž já učiním, praví Yahuwah zástupů. (Malachiáš 4,1-3)


 Izaiáš 5.24

24Z té příčiny, jakož plamen ohně zžírá strniště, a plevy plamen v nic obrací, tak kořen jejich bude jako shnilina, a květ jejich jako prach vzejde; nebo zavrhli zákon Yahuwaha zástupů, a řečí svatého Izraelského pohrdli. *Izaiáš 10,16-18

16Proto pošle Pán, Yahuwah zástupů, na asyrské vypasence úbytě a pod asyrskou slávou to zapraská praskotem ohně. 17Světlo Izraelovo se stane ohněm a jeho Svatý plamenem. Ten bude hořet a pozřejejí křoví a bodláčí v jediný den.18I slávu jejího lesa a sadu stráví se vším všudy, jako choroba užírá chorého.

Poznámka: Předpověď naprostého zničení asyrské armády: Zde nacházíme prorocký nástín konečného osudu bezbožných, když bude vykonán Yahuwahův soud.

Izaiáš 10,25

Ještě jen kratičký čas a můj hrozný hněv skončí; je však můj hněv zničí.n.


 Izaiáš 13,9

9Hle, přichází den Yahuwahův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.

Izaiáš 26,11

11Yahuwahu, ruka tvá je pozvednuta, a oni to přehlížejí. Ale zahanbeni spatří, jak ty horlíš pro svůj lid; tvé protivníky pozře oheň.

Izaiáš 26,14

14Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou, neboť jsi je ztrestal, zahladils je, každou památku na ně jsi zničil.

Izaiáš 29,6

Od Yahuwaha zástupů bude město postiženo hromobitím a zemětřesením a mocným burácením, vichrem a smrští a plamenem sžírajícího ohně.


Izaiáš 30,27.30

27Hle, jméno Yahuwahovo přichází zdáli. Jeho planoucí hněv se mocně zvedá. Rty mu překypují hrozným hněvem, jeho jazyk je jak sžírající oheň30Yahuwah se ohlásí svým velebným hlasem, dá pocítit svou dopadající paži v prudkém hněvu, v plameni sžírajícího ohně, blýskáním a průtrží mračen a kamenným krupobitím.Izaiáš 34,1-4

1Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází! 2Yahuwah je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku. 3Jejich skolení budou pohozeni, bude se táhnout puch z jejich mrtvol, hory se rozplynou v jejich krvi.4Rozkladu propadne všechen nebeský zástup: nebesa se svinou jako kniha a všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z vinné révy a padavče z fíkovníku.

*Hněv Beránka: viz Zjevení 6,14-17.

Izaiáš 47,14

Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět.

Ezechiel 18,4

4Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší.


*Abdiáš 1,15-16

15Blízko je den Yahuwahův proti všem národům. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. 16Jak jste se napili na mé svaté hoře vy, tak budou ustavičně pít všechny pronárody; budou pít, až se budou zalykat, a zmizí, jako by nikdy nebývaly.Náhum 1,9-10


9Co zamýšlíte proti Yahuwahovi? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane. 10Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.

Poznámka: K potvrzení toho, že bezbožní budou pozřeni ohněm, je dáno také obdivuhodné prohlášení v tomto textu ohledně věčné budoucnosti: „Soužení už podruhé nenastane.“ To znamená, že hřích, vzpoura a všechna ta mizérie, která je doprovází, bude provždy vymýcena a nikdy už opět nepovstane! Chvála Yahuwahovi!Zachariáš 14,3.4.9.11-12  

3Yahuwah vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. 4V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, . . . 9Yahuwah bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Yahuwah jediný a jeho jméno jediné. . . . 11Budou tu sídlit a nebude už klatby. Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. 12A toto bude porážka, kterou Yahuwah připraví všem národům, jež vytáhly do boje proti Jeruzalému: tělo jim shnije ještě vstoje, oči jim shnijí v důlcích a jazyk jim shnije v ústech.

 

*Malachiáš4,1-3

1Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Yahuwah zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti. 2Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. 3A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v den, kterýž já učiním, praví Yahuwah zástupů.

 

Jan 3,16

16Nebo tak Yahuwah miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul [G622], ale měl život věčný.    

Poznámka: Tento text říká „nezahynul“, neříká „netrpěl věčný život v trápení“.

„Zahynul“ [G622]: Od G575 and základ od G3639; zničit úplně (reflexivně k záhubě nebo ztrátě), doslovně nebo obrazně: - zničit, zemřít, ztratit, zmařit, zahynout. (Strong's Concordance)


Římanům 6,23

23Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Yahuwahova jest život věčný v Yahushuovi Pomazaném, Pánu našem.

Poznámka: Tento text říká, že „odplata za hřích je smrt“. Text neříká, že „odplata za hřích je věčný život v utrpení“.

Filipským 3,18-19

18 . . . žeť jsou nepřátelé kříže Kristova, 19Jichžto konec jest zahynutí, jejichžto bůh jest břicho, a sláva jejich v mrzkostech jejich, kteříž o zemské věci stojí.

 
2. Tesalonickým 1,8-9

8V plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají Yahuwaha a neposlouchají evangelium Pána našeho Yahushui Pomazaného, 9kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho.     

Poznámka: Tento text mluví o „věčném zahynutí“, ne o „věčném trápení“


2. Petrova 2,9-12

9Yahuwah však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu;10a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.11Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud.12Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti.

 

*2. Petrova 3,7

7Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Yahuwah je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

Poznámka: „Peklo“ nyní nehoří. Země, na které nyní stojíme, se stane hořícím peklem. Tento oheň zcela zničí Satana, jeho anděly, hřích, hříšníky a smrt navěky. To je ta druhá smrt. (Zjevení 2,11; 20,6; 20,14; 21,8)

Hřích  bude provždy vymýcen a nikdy znovu nepovstane: „Co zamýšlíte proti Yahuwahovi? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane.“ (Náhum 1,9)

Yahuwah pak vytvoří Novou Zemi: „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Yahuwahův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.“ (Izaiáš 66,22)

 
Zjevení 11,18

18Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.


Zjevení 20,7-9

7Až se dovrší tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře 8a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. 9Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Yahuwah. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.


Odkud přišla myšlenka o věčném trápení?

Nauka o věčně hořícím pekle, kde budou zatracení trápení po smrti, byla rozšířena Ŕímsko katolickou církví (Nevěstka z Zjevení 17), která ji přijala od Řeků a pohanů. Římsko katolická církev zjistila ve středověku, že tato nauka je velmi výdělečná, a pomohla ji zbohatnout skrze prodej "odpustků". Nikde v Písmu Svatém se neříká, že zatracení budou trápeni po celou věčnost. (Více o Římsko katolické moci šelmy, viz "Kdo je ta šelma v knize Zjevení?")


Běžné mylné nauky (rozklikni zde)

Mylné pochopení  #1

Izaiáš 66,24 - 24Až vyjdou, spatří mrtvá těla mužů, kteří mi byli nevěrní. Jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne; budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu.

Marek 9,43-44 - 43Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla [G1067: Gehenna], do ohně neuhasitelného. 44Kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Odpověď/vysvětlení: Tyto texty obsahují dvě velmi zajímavé fráze, které jsou často mylně pochopeny: (1) "Červ jejich neumírá" (2) "Oheň jejich neuhasne".

" Červ jejich neumírá."

Slovo překládané jako „peklo“ v Marku 9,43 je „gehenna“ (G1067).  Gehenna, nazvaná ve Starém Zákoně „údolí Hinnom“, bylo hluboké, úzké údolí jížně od Jeruzaléma, kde po zavedení ohnivých božstev Ahazu modlářští Židé obětovali své děti Molochovi. Zde se vyhazovala těla mrtvých zvířat a odpad města. Oheň zde hořel neustále a červi se množili z rozpadajících se těl mrtvých zvířat. Co nezničil oheň, to strávili červi. To byl způsob úplného zničení. Yahushua používá toho k ilustraci konečného osudu bezbožných.

Všimni si zde, že se nejedná o duší bez těla, na kterých se krmí červi, ale o "zdechliny" (Izaiáš 66,24) nebo mrtvá těla lidí. Ti, kdo budou vhozeni do ohnivého jezera, budou mít své tělo (Marek 9,43-45; Matouš 5,30). Izaiáš 51,8 uvádí, že "červ je bude požírat jako vlnu", to znamená, že budou stráveni úplně a přestanou existovat.

Larvy, které zaplaví a stráví mrtvé tělo, nezemřou; jednoduše se zakuklí a stanou se červy, kteří pak kladou ještě více vajíček. Takto cyklus pokračuje, dokud není celé tělo zcela stráveno.

"Oheň jejich neuhasne".

„Uhasnout“ znamená „ukončit“. Jinými slovy, nikdo nebude schopen uhasit tento oheň. Nepřestane hořet, dokud všechno neshoří (nebude stráveno). Bezbožní budou doslovně obráceni v popel.

„Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Yahuwah zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti. Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v den, kterýž já učiním, praví Yahuwah zástupů.“ (Malachiáš 4,1-3)

Příklad „neuhasitelného“ ohně:

„Jestliže pak neuposlechnete mne, abyste světili den Sabat, a nenosili břemen, chodíce skrze brány Jeruzalémské v den Sabat, tedy zanítím oheň v branách jeho, kterýžto zžíře paláce Jeruzalémské, a neuhasne.“ (Jeremiáš 17,27)

Toto proroctví se později naplnilo v kapitole 52:

„Potom měsíce pátého, desátého dne téhož měsíce, léta devatenáctého kralování Nabuchodonozora krále Babylonského, přitáhl Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, kterýž sloužíval králi Babylonskému, do Jeruzaléma. A zapálil dům Yahuwahův, i dům královský, i všecky domy v Jeruzalémě, a tak všecky domy veliké vypálil ohněm. Všecky také zdi Jeruzalémské vůkol pobořilo všecko vojsko Kaldejské, kteréž bylo s tím hejtmanem nad žoldnéři.“ (Jeremiáš 52,12-14)

Naplnění tohoto proroctví ohledně neuhasitelného ohně Jeruzaléma je opět popsáno v 2. Paralipomenon:

„A vypálili dům Elohimův, a zbořili zed Jeruzalémskou, též i všecky paláce v něm popálili, ano i všelijaké klénoty drahé v něm zkazili. A což jich pozůstalo po meči, to převedl do Babylona, a byli služebníci jeho i synů jeho, dokudž nekraloval král Perský, aby se naplnila řeč Yahuwahova skrze ústa Jeremiášova, dokudž země nevykonala Sabatů svých; po všecky dny, pokudž byla pustá, odpočívala, až se vyplnilo sedmdesáte let.“ (2. Paralipomenon 36,19-21)

Poznámka: Je jasné, že oheň, který byl zapálen v Jeruzalémě (který neměl být uhašen) dnes nehoří. Dohořel, jakmile všechno shořelo. Taková je povaha ohně.


Mylné pochopení  #2

Matouš 25,46 - 46A půjdou do věčných muk (věčného trestu), ale spravedliví do věčného života.

Odpověď/vysvětlení: Osudem bezbožných je „věčný trest“, ne „věčné trestání“. Yahuwahův rozsudek, potrestání bezbožných (tj. zkáza), bude trvat navždy, následky budou věčné. Bezbožní nebudou nikdy opět žít. „Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli povstati.“(Žalm 140,10) „Po malé chvíli zajisté, anť bezbožníka nebude, a pohledíš na místo jeho, anť ho již není.“ (Žalm 37,10) „Ale bezbožníci zahynou, a nepřátelé Yahuwahovi, jak tuk beranů s dymem mizí, tak zmizejí.“ (Žalm 37,20) „Přestupníci pak že tolikéž vyhlazeni budou, a bezbožníci naposledy vyťati.“ (Žalm 37,38)

Porovnej s 2. Tesalonickým 1,8-9:

„V plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají Yahuwaha a neposlouchají evangelium Pána našeho Yahushui Pomazaného, kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho.“ (2.Tesalonickým 1,8-9)

Poznámka: Opět, je to „zničení“ (ten trest), které je věčné, ne trápení. Nikde v Bibli se neříká, že zatracení budou trápeni po věčnost.


Mylné pochopení  #3

Zjevení 14,11 - 11A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.

Zjevení 19,2-3 - 2Neboť jsou praví a spravedliví soudové jeho, kterýž odsoudil nevěstku tu velikou, jenž byla porušila zemi smilstvem svým, a pomstil krve služebníků svých z ruky její. 3I řekli po druhé: Haleluiah. A dým její vstupoval na věky věků.

Zjevení 20,10 - 10A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků.

Odpověď/vysvětlení: Slovo „navěky“ v Bibli jednoduše znamená nějaké časové údobí, omezené nebo neomezené. Slovo „navěky“ je v Bibli použito 56 krát ve spojení s věcmi, které už skončily. V Jonáši 2,6 „navěky“ znamená „tři dny a tři noci“ (Jonáš 1,17). V Deuteronomium 23,3 „navěky“ znamená „10 generací“. V případě člověka „navěky“ znamená „tak dlouho, dokud žije“ nebo „do smrti“. (viz 1. Samuelova 1,22.28 a Exodus 21,6). Bezbožní budou tedy hořet v ohni tak dlouho, jak dlouho budou žít, nebo do své smrti. Toto ohnivé potrestání za hřích bude trvat rozdílně podle stupně hříchů pro každého jednotlivce, ale po potrestání oheň vyhasne. „Pro hřích, kdekoliv nalezen, 'je [Eloah] náš oheň spalující' (Židům 12,29). Ve všech, kteří se podřídí Jeho moci Ducha [Yahuwahova] stráví hřích. Ale když lidé lpí na hříchu, identifikují se s hříchem. Pak sláva [Yahuwahova], která hubí hřích, je musí zničit.“ (Ellen White, Desire of Ages, p.107) 

„Aj, jako pleva jsou, oheň popálí je, nevychvátí ani sami sebe z prudkosti plamene; žádného uhlí nezůstane k zhřívání se, ani ohně, aby se mohlo poseděti u něho.“ (Izaiáš 47,14)

„ . . . A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v den, kterýž já učiním, praví Yahuwah zástupů.“ (Malachiáš 4,1-3)

Učení o věčném trápení přivedlo více lidí k ateismu a nepříčetnosti než kterýkoliv jiný vynález ďábla. Očerňuje milující charakter našeho laskavého Nebeského Otce a způsobilo nevyslovitelnou škodu křesťanské věci.

Jako upřímní studenti Bible musíme studovat všechny přiměřené texty Bible ohledně daného tématu, než učiníme nějaký konečný závěr. Musíme být vždy věrní váze důkazů.

Mylné pochopení  #4

Podobenství o Lazarovi a boháči (Lukáš 16,19-31)

Odpověď/vysvětlení: Lazar a boháč (Lukáš 16,19-31)


Mylné pochopení  #5 

Co to znamená „trpět pokutu věčného ohně“?

Odpověď/vysvětlení: „trpět pokutu věčného ohně“ neznamená „trpět navěky v ohni, který nikdy nevyhasne“. Znamená to trpět věčné následky ničivého účinku ohně, totiž vyhlazení.

„Jako Sodoma a Gomora, a okolní města, když podobným způsobem, jako i tito, v smilstvo se vydali a odešli po těle cizím, předložena jsou za příklad, pokutu věčného ohně snášejíce.“ (Juda 1,7)

Bible jasně uvádí, že Sodoma a Gomora trpěla „pokutu věčného ohně“. Avšak tato města a jejich obyvatelé dnes už nehoří. Oheň vyhasl poté, co všechno shořelo. Následky jsou ale věčné. Síra a popel v okolí Mrtvého moře svědčí o nezvratných důsledcích Yahuwahova trestu ohněm nad těmito městy.

Apoštol Petr také jsně uvádí, že tato města byla spálena na popel:

„A města Sodomských a Gomorských v popel obrátiv, podvrácením odsoudil, příklad budoucím bezbožníkům na nich ukázav.“ (2. Petrova 2,6)

Obyvatelé těchto zlých měst byli obráceni v prach přesně tak, jak proroci pod božskou inspirací předpověděli, že bezbožní dopadnou při konečném soudu.

„Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Yahuwah zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti. . . . A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v den, kterýž já učiním, praví Yahuwah zástupů.“ (Malachiáš 4,1-3)


Závěr: Bezbožní a nekajícní lidé budou zničeni ohněm na konci milénia. Toto je ta „druhá smrt“. Navždy přestanou existovat.