Print

Pod zákonem? Nebo pod Milostí?

povstáníŽijeme v době umíněné vzpoury a vzdoru.

Hřích převládá na tomto světě od pádu Lucifera. Satan porušil Nebeský zákon a nyní chce, aby i všichni lidé byli proti Yahuwahovi. Bude mít ale úspěch?

Satan použil velké množství taktik, aby povzbudil lidi k přestupování božského zákona. Nejefektivnější metodou byla infiltrace do toho, čemu sami věříme, aby nás přesvědčil, že už nemusíme déle zachovávat Yahuwahův zákon.

Mnoho křesťanů vyznává, že si vysoce váží Yahushui a Jeho slova, a přesto si tak málo uvědomují, že některé jejich věrouky je nevědomky vedou k podporování Satanovy vzpoury.

Koncept „zákon a milost“ je často nepochopen, což způsobilo, že mnoho lidí klopýtlo. Mylné pochopení toho, jaký vztah má božská milost vůči zákonu, vedlo milióny křesťanů podle jména k přesvědčení, že už není třeba zachovávat Přikázání.

Abychom se osvobodili od tohoto klamu, musíme pochopit, co to podle Bible znamená být „pod milostí“. Znamená milost to, že už nepotřebujeme zachovávat Desatero Přikázání?

Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! … (viz Římanům 6,1-2)

Bible je jasná: Nemáme pokračovat hřešit z důvodu milosti.

Ale co to je hřích?

„. . . hřích je přestoupení zákona.“ (1. Jana 3,4)

1. Jana 3,4

Milost nás tedy neosvobozuje k tomu, abychom přestupovali Přikázání, protože hřích je dle definice přestoupení Yahuwahova zákona. Domnívat se, že nás milost osvobozuje od zachovávání Desatera Přikázání, by znamenalo domnívat se, že milost je povolení k hříchu! Naprosto ne.

Bible toho říká více o porušení zákona [hřích]:

„Odplatou za hřích je smrt . . .“ (Římanům 6,23)

„Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.“ (Jakub 2,10)

Zachovávání zákona je zcela jasně důležité. Na druhou stranu platí, že zachováváním zákona nemůžeme být spaseni:

„Vždyť ze skutků zákona `nebude před Ním nikdo ospravedlněn´, . . .“ (Římanům 3,20)

Bible je jasná v tom, že nikdo nebude spasen skrze skutky zákona. Jak ale potom máme být spaseni? Jaký vztah má zákon k milosti? Zjevení 14,12 nám říká, že svatí budou ti, kdo zachovávají přikázání A mají víru Yahushuovu. Je to jen díky Yahuwahově milosti, že jsou schopni zachovávat zákon.

Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Yahuwahova přikázání a víru Yahushuovu. (viz Zjevení 14,12)

MilostíBěžně mylně pochopený verš, kterým se vysvětluje milost, je tento:

Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. (viz Římanům 6,14)

Co tento verš říká? Dříve, než si uděláme nějaký závěr, podívejme se na následující verš:

Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! (viz Římanům 6,15)

Jak jsme viděli dříve, hřích je přestoupením Yahuwahova zákona (1. Jana 3,4). Tento verš pak tedy říká: „Máme přestupovat Yahuwahův zákon, protože jsme pod milostí?“ Odpověď zní: „Naprosto ne!“

Zákon působí jako zrcadlo, aby nám ukázal, kde jsme hřešili.

Hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. (viz Římanům 7,7)

Zákon nám ukazuje, kde jsme hřešili, abychom mohli být vedeni k Yahushuovi. Nezachováváme Přikázání proto, abychom byli spaseni. Zachováváme Přikázání, protože jsme spaseni. Zachovávání Přikázání je ovoce našeho spasení, ne jeho kořen. My jsme spaseni skrze božskou milost.

Yahushua zachovával Přikázání a když Ho známe, budeme Mu podobni.

„Kdo říká: `Znám Ho´, a Jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.“ (1. Jana 2,4)

Svatí jsou ti, kteří „zachovávají Yahuwahova přikázání a víru Yahushuovu“. (viz Zjevení 14,12)

„Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ (Jakuba 2,26)

Muž se zastavil policií za porušení zákona

Auto jelo příliš rychle a bylo zastaveno pro porušení zákona. Řidič, který jel rychle, měl být podle toho potrestán. Ale když prosil o milost, policista ho nechal jet s pouhou výstrahou. Řidič byl nyní pod milostí. Pojede řidič opět rychle a poruší zákon, protože je pod milostí? Nebo nyní pojede zodpovědně vděčný za to, že mu byla udělena milost?

Bible

Vše to začalo jedním hříchem. Protože zákon byl porušen, Yahushua se rozhodl, že zaplatí trest smrti, aby nás vykoupil. Takže po Jeho smrti už zákon neplatí? Yahushua Sám Přikázání zachovával.

„Zachováváte-li má přikázání, zůstáváte v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (Jan 15,10)

Jak se projevuje naše láska k Yahushuovi?

„Milujete-li Mne, zachovávejte Má přikázání.“ (Jan 14,15)

Podle čeho je zjevný náš vztah s Yahushuou?

„Kdo říká: `Znám Ho´, a Jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.“ (1. Jana 2,4)

Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti [nezákonnosti].´ (viz Matouš 7,22-23)

Pokud skutečně milujeme Yahuwaha, budeme neustále hledat Jeho uschopňující milost k zachovávání všech Jeho Přikázání.

Nebo toť jest láska Yahuwahova, abychom přikázaní Jeho zachovávali; a přikázání Jeho nejsou těžká. (viz 1. Jana 5,3)

šťastná rodina