Print

Podvod protireformace: Futurismus a Preterismus infiltruje Protestantismus

Úžasná kniha Daniel je jednou z nejvíce prorockých knih celé Bible. Když se Zjevení – proroctvími sama o sobě nabitá kniha – studuje společně s knihou Daniel, úžasné pravdy vychází na povrch! Mnozí věnovali nespočetné hodiny k rozluštění přesného významu sochy kovového muže, fantastických zvířat a předmět tohoto článku – proroctví o 70 týdnech. Existuje vícero výkladů, ale „žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském.“ (2. Petrova 1,20) Musíme nechat Bibli, ať se sama vyloží. Abychom tak učinili, je třeba začít čtením textu:

„Sedmdesáte týdnů odečteno jest lidu tvému a městu svatému tvému k zabránění převrácenosti a k zapečetění hříchů, i vyčištění nepravosti a k přivedení spravedlnosti věčné, a k zapečetění vidění i proroctví, a ku pomazání Svatého svatých. Věziž tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude týdnů sedm, potom týdnů šedesáte dva, když již zase vzdělána bude ulice a příkopa, a ti časové budou přenesnadní. Po týdnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí; nýbrž to město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplénění. Utvrdí však smlouvu mnohým v týdnu posledním, u prostřed pak toho týdne učiní konec oběti zápalné i oběti suché; a skrze vojsko ohavné, až do posledního a uloženého poplénění hubící, na popléněné vylito bude zpuštění.“ Daniel 9,24-27

Je zjevné, že tato celá sekce mluví o jedné a stejné osobě – Yahushua. Nedává smysl, že by bylo uprostřed textu použito zájmeno a mluvilo se o někom jiném, o Antikristovi.

WLC bere historický náhled k pochopení proroctví o 70 týdnech. Jinými slovy: „Sedmdesát týdnů“ se odehrálo v minulosti v chronologickém pořádku.1 Aby bylo jasno, těchto prorockých 70 týdnů se neshoduje se 70 týdny o sedmi doslovných dnech. Podle Numeri 14,33 a Ezechiel 4,4-5 je čas daný v dnech počítán v letech. Proto tedy: 70 prorockých týdnů se rovná 490 prorockých dnů, což je ve skutečnosti 490 doslovných let. Proto Historický pohled na toto proroctví říká, že 490 let bylo určeno pro děti Izraele. Příkaz o „vyjití a vystavení Jeruzaléma“ přišel v roce 457 př. n.l. Viz Ezdráš 7. Během prvních 7 týdnů (49 let) byl Jeruzalém znovu vystavěn a dokončen v roce 408 př. n.l. Pak následovalo 62 týdnů (434 let) a po jejich naplnění byl Yahushua pokřtěn v roce 27 n.l., čímž začal Svou pozemskou službu. Během toho 69. týdne nebo posledních 7 let proroctví, Yahushua potvrdil smlouvu s dětmi Izraele. Jeho ukřižování se odehrálo po 3,5 letech z posledních sedmi let v roce 31 n.l. a ukončilo oběti zápalné a suché (Matouš 27,51; Marek 15,38). Pak na konci těch druhých 3,5 let došlo k ukamenování Štěpána v roce 34 n.l. a čas určený pro děti Izraele byl ukončen, smlouva naplněna a evangelium šlo k pohanům. Yahuwahovo zaslíbení pro Abrahama se uskutečnilo. Jeho zaslíbení pro Adama a Evu bylo uskutečněno. On podpořil Svůj konec ujednání. I když to není hlavní myšlenkou tohoto článku, musí být poznamenáno, že od tohoto okamžiku dále vpřed v dějinách, děti Izraele už NEBYLI DÉLE Yahuwahovým vyvoleným lidem.

Proroctví o 70 týdnech z Daniele 9,24-27 

Nanebevzetí: Satanova Tajná Zbraň

Nanebevzetí: Satanova Tajná Zbraň

Člověk by se domníval, že tento přehled o „70 týdnech“, který vidí, je to, jak to všichni křesťané chápou. A kdybys žil v době apoštolů, měl bys pravdu. Apoštolové a následující ostatky, jako Valdenští, se drželi pevně tohoto porozumění. Avšak s nárůstem papežské moci a autority nad tehdejším světem, přišly i jejich nedůvěryhodné výklady Písma. Daniel a Zjevení prorokovalo, že povstane moc Antikrista v nábožensko-politické síle. Oni ovládali věroučný systém pro většinu lidstva a udržovali svět ponořen v temnotě po 1260 let – „časy, čas a půl času“ (Daniel 7,25; 12,7; Zjevení 12,14). Existovaly roztroušené skupiny křesťanů, jako byli Valdenští, kteří se drželi apoštolského křesťanství, a na ně dolehlo těžké pronásledování ze strany církve z Říma.

S tím, jak čas ubýval pro papežskou římskou vládu nad světem, přicházelo na povrch i vzácné poznání jejich pravé identity jako malého rohu a Antikristovy moci. Všichni lídři a věřící Reformace věděli a kázali, že Římsko katolický systém je ta předpovězená antikristova moc, dokonce před ukončením proroctví o 1260 dnech/letech ve Zjevení 12 a Danieli 7,25. I Pavel varuje: „zjeven bude ten člověk hřícha… Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Elohim, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Elohima, tak sobě počínaje, jako by byl Elohim.“ (2. Tesalonickým 2,3-4) Zde je nejzkaženější a nejžalostnější organizace. Jsou zde její Jezuité. Řím věděl, že nemohou dovolit této rostoucí bandě protestantských „heretiků“, aby pokračovali v kázání pravého evangelia, pokud chtějí zůstat u moci. Proto bylo oficiálně vytvořeno Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuité, aby bojovalo proti Reformaci. Drak byl vskutku rozhněvaný na Ženu. Vyšli, aby roztrhali Pravdu na kusy různými způsoby. Upálení na hranici a mučení byly ty nejkrutější způsoby. Byly však použity i prohnanější a přesvědčivější způsoby, které jsou používány dodnes a klamou milióny lidí, dokonce jsou používány samotnými Protestanty! Velice efektivním způsobem oklamání je učit lži a tvrdit, že všechny ostatní názory jsou kacířské. Přesně tak funguje Protireformace s falešným učením o Futurismu a Preterismu.

Tajné nanebevzetí: Satanova tajná zbraň 

 

Francisco RiberaPlán vymazat Reformaci zabíjením „kacířů“ se minul účinkem. Čím více Protestantů zabili, tím více věřících přibylo. Římská církev potřebovala způsob, jak ze sebe intelektuálně odstranit nálepku „malý roh“ z Daniele 8, skutečnost, kterou si v té době všichni Protestanti byli vědomi. Francisco Ribera, jezuitský učenec, zavedl v roce 1585 Futurismus. Kardinál Robert Bellarmine, jeden z nejvěhlasnějších jezuitských obhájců, pomohl Riberovi propagovat jeho myšlenky. Ribera vzal poslední týden z proroctví o 70 týdnech, rozdělil ho na dvě poloviny a aplikoval ho na Antikrista místo na Krista. Také umístil tento týden daleko do budoucnosti, jako by Antikristova moc nemohla být dříve než 7 let před druhým příchodem Yahushui. To je těch „7 let Soužení“, o kterých lidé stále spekulují. Proto bylo mnoho lidí oklamáno, když očekávají a vyhlížejí Antikrista, zatímco se mu dívají přímo do tváře! Celá vlna nesprávných nauk vznikla z tohoto falešného učení – Skryté vytržení, 7 let Soužení, skupina Super Židů, která bojuje na konci času po Skrytém vytržení – to je jen pár z nich.

Futurismus také vyžadoval stvoření státu Izrael, což se stalo v roce 1948. Sionisté a Jezuité pracují společně na stejném podvodu. Kvůli svému falešnému výkladu Daniele 9,27 potřebují postavit třetí chrám a obnovit ohavné oběti, aby mohli zvěstovat svržení falešného Antikrista tím PRAVÝM Antikristem, který se bude vydávat za pravého Krista. Je to dokonalý zločin proti lidstvu, protože téměř všechno populární křesťanství nevědomě přijímá tento padělek eschatologie.

Kdo jsou to Jezuité?

Kdo jsou to Jezuité?

Faktem je, že Daniel 9,24-27 se již naplnil ve své celosti: v životě a službě Yahushui a následně smrti Štěpána, prvních křesťanského mučedníka.

Protože Řím miluje zmatek, nebyl to konec jeho falešným výkladům, aby zakryl svou pravou identitu. Existuje ještě druhé falešné učení okolo proroctví Daniele a Zjevení: Preterismus. Nedlouho poté, co Ribera vymyslel Futurismus, napsal španělský Jezuita Luis De Alcazar komentář nazvaný Investigation of the Hidden Sense of the Apocalypse. Podle něj se celé Zjevení a Daniel aplikuje na pohanský Řím a „nemá žádné uplatnění pro středověk nebo papežství.“2 Je skutečně udivující, jak důvěřiví lidé byli a jsou, když přijímají tato dvě učení. Futurismus a Preterismus se rozšířil a podvádí téměř celý svět, dokonce i Protestanty.

Musí být uvedeno, že mnoho publikací napomáhá tomuto podvodu, jmenovitě díla od: Margaret McDonald, Samuel Maitland, John Darby [známý jako otec moderního Vytržení], Samuel Tregelles a Cyrus Scofield. Scofield byl „velmi ovlivněn spisy J. N. Darbyho a zavedl Futurismus do poznámek jeho Scofield Reference Bible. První vydání vyšlo v roce 1909 skrze Oxford University Press a jeden milión kopií byl vytištěn do roku 1930. Scofield Bible byla nápomocná k rozhodnému rozšíření Jezuity inspirovanému Futuristickému výkladu v protestantských biblických školách v USA ve 20. století.“3

Takto se jezuitská Futuristická lež rozšířila po amerických protestantských seminářích.

Klikni zde pro seznam některých z těchto vysoko profilovaných seminářů a jmen.
 • Dallas Theological Seminary (nedenominační protestantská škola): Lewis Sperry Chafer (1871-1952), student z Cyrus Scofield, založil Evangelical Theological College (nyní DTS) v roce 1924, což je dnes pravděpodobně nejvlivnější seminář ve Spojených státech. Futurismus a tajné vytržení (což nazývají požehnaná naděj) se nacházejí v článcích 18-20 v DTS Full Doctrinal Statement.
  Někteří z nejznámějších absolventů a talentů DTS:
  • John Walvoord (Profesor Emeritus of Systematic Theology, President of Dallas Theological Seminary od 1952 do 1986, rektor DTS od 1986), autor The Rapture Question (1957), a člen revizní komise pro The New Scofield Reference Bible.
  • Chuck Swindoll (Insight for Living), President of Dallas Theological Seminary od června 1994.
  • Charles C. Ryrie (Professor Emeritus Dallas Theological Seminary), autor The Ryrie Study Bible, která byla charakterizována jako updatovaná Scofield Reference Bible pro konec dvacátého století.
  • Hal Lindsey, (hallindsey.com - hallindseyoracle.com) autor The Rapture: Truth or Consequences (1983), pravděpodobně nejznámější autor o proroctví za posledních 30 let. Kreditoval biblickou autoritu pro Trinity Broadcasting's současného futuristického filmu o Antikristu Omega Code.
  • J. Vernon McGee (1904-1988), Through the Bible Radio series.
  • Kenneth N. Taylor (dřívější ředitel of Moody Press, zakladatel Tyndale House Publishing), autor The Living Bible.
  • Tyndale House publikuje velmi populární Left Behind Futurist sérii od Tim LaHaye a Jerry Jenkins.
  • Thomas Ice (Executive Director Pre-trib Research Center), Th.M. from DTS, spoluzakladatel Pre-trib Research Center s Tim LaHaye.
  • Renald Showers, Most High God: A Commentary on the Book of Daniel.
 • Moody Bible Institute of Chicago: V roce 1890, C. I. Scofield začal kurz Comprehensive Bible Correspondence Course, později to v roce 1914 převzal Moody Bible Institute (Dwight. L. Moody, zakladatel Moody Church, obrátil Scofielda a Scofield kázal a řídil Moodyho pohřeb v 1899). [Je třeba zmínit, že Dwight Moody sám možná neměl s tímto učením nic do činění.]
  • Moody Press dodával Sunday School lessons do Assembly of God churches okolo roku 1914, seznamoval Letniční s Futurismem a teorií o tajném vytržení.
  • The Ryrie Study Bible, by Charles C. Ryrie, absolvent Dallas Theological Seminary, chlubí se 10,000+ studijními poznámkami a je uveden patří mezi nejvíce prodávané autory knih publikovaných v Moody Press.
  • Jerry B. Jenkins, spoluautor Left Behind série, dřívější vicepresident pro publishing v Moody Bible Institute, a dřívější editor v Moody Magazine. Současně je spisovatelem pro Moody Bible Institute.
 • Western Theological Seminary (Reformed Church in America).
  • Alma Mater of Tim LaHaye, zakladatel Pre-trib Research Center, spoluautor Left Behind série knih, zdaleka nejpopulárnější série propagující Futurismus a tajné vytržení, které prodalo více než 20 miliónů kopií. Publikováno skrze Tyndale House, nejméně 12 titulů je plánováno pro tyto série. Filmová verze první knihy v sérii byla vyrobena Peter a Paul Lalondeovými z Cloud Ten Pictures. Nejprve se film objevil na video kazetách a pak v kinech na počátku roku 2001. Lidé, kteří viděli Left Behind říkají, že je to matoucí a neobsahuje to prezentaci evangelia spasení skrze víru v Ježíše Krista, čímž to má malou (pokud vůbec) evangelizující hodnotu, podobně jako TBN's Omega Code a Megiddo (Omega Code II).
 • Tim LaHaye School of Prophecy - otevřena v lednu 2002 v campus of Liberty University
  Lynchburg, V.A., Dr. Jerry Falwell – Chancellor. Tim LaHaye říká, že byl osloven prorockými konferencemi v Albury Park a Powerscourt v Británii v letech okolo 1820 a 1830 a to vedlo přímo k jeho spoluzaložení Pre-trib Research Center. Edward Irving a J. N. Darby se účastnili a zjevně velmi ovlivnili tyto Britské prorocké konference 19. století, kde se tajné vytržení a futurismus začaly přijímat mezi protestantskými učenci proroctví.

Dobře známá duchovní ministerstva vyučující Futurismus a Tajné vytržení:

 • Trinity Broadcasting - pravděpodobně největší Christian TV Broadcasting Network, TBN vyrobilo dva filmy s futuristickým tématem: Omega Code a Megiddo (Omega Code II). TBN také vysílá následující filmy s tématikou doby konce, tajného vytržení/futurismu:
The Moment After -  TMA Productions.
Dva FBI agenti vyšetřují důvod pro náhlé tajemné zmizení miliónů lidí.

The Gathering -  DRC Productions.
Dvě nevěřící ženy a věřící manžel mají zdrcující vidění o nastávajícím soužení a náhlém vytržení křesťanů.
End of the Harvest – Christiano Film Group.

Univerzitní student, který prožívá podivné sny o farmáři sklízejícím obilí, neochotně obhajuje Biblické proroctví doby konce, když to jiný student nedokáže prezentovat skupině nezdolných ateistů ve filozofickém klubu. Nenápadně propaguje spiritualismus (komunikaci s mrtvými).
 • Jack Van Impe Ministries - Autor The Jack Van Impe Prophecy Bible a verš-po-verši komentáře ke knize Zjevení pod názvem Revelation Revealed. Ve svém TV pořadu Jack tvrdí, že Bůh sám mu ukázal omyl předcházejících vykladačů Bible a dal mu absolutně správný výklad knihy Zjevení. Producent následujících filmů s futuristickou tématikou:
  • Apocalypse I: Caught in the Eye of the Storm.
  • Apocalypse II: Revelation.
  • Apocalypse III: Tribulation.
  • Apocalypse IV: Judgment.
 • Jerry Falwell Ministries - silně propaguje školu Tim LaHaye School of Bible Prophecy, která byla otevřena v lednu 2002 v campus of Falwell's Liberty University.
 • John Hagee Ministries - Nabízí John Hagee Prophecy Study Bible jako "jedinou studijní Bibli proroctví svého druhu", s více než 300 stranami studijních poznámek ohledně biblických proroctví a s unikátními grafy biblických proroctví. John Hagee silně podporoval Left Behind knihy a film s hodinu dlouhými infomercial TV programy.
 • The King is Coming, World Prophetic Ministry, Colton, California, Ed Hindson President. Založil Dr. Howard C. Estep (1916-1986), autor The Catching Away (1967). Oddaný doslovnému výkladu Bible. Dr. Dave Breese, dřívější President of W.P.M. a učitel na „The King is Coming." Odkazoval na Scofield's margin poznámky, když učil Futuristický výklad 70 týdnů Daniele na The King is Coming. Přispíval do the Tim LaHaye Study Bible, považovanou za "nejúplnější studijní Bibli kdy napsanou!". Tim LaHaye byl hostujícím mluvčím v sérii programů na "The King is Coming".
 • Grant R. Jeffrey (Prophecy Online) 
 • Hilton Sutton World Ministries
 • Zola Levitt - Zola Levitt Ministries „se drží striktně doslovného a neomylného Biblického výkladu, spasení jedině skrze Krista, brzké vytržení všech věřících před soužením a ustanovení tisíciletého království na Zemi."
 • John Ankerberg (Ankerberg Theological Research Institute), (Harbor Lighthouse)
 • Perry Stone (Manna Fest), Zakladatel a president Voice of Evangelism Ministries Inc. 
 • Chuck Missler (Koinonia House). Questions Continue: The Great Snatch?
 • Dave Hunt (The Berean Call) - autor A Woman Rides the Beast, dost pozoruhodně učí tajné vzkříšení a budoucího antikrista.

(vzato z:Biblelight.net/antichrist.htm)

Je tedy všechna naděje ztracena? Zajisté ne! Yahuwahovi věrní káží proti těmto falešným naukám. Osvědčení a praví Protestanté budou vždy mluvit proti papežství. Joseph Tanner musel říci před 100 lety, dokonce před uzdravením „smrtelné rány“ v roce 1929, následující:

Tak silné bylo přesvědčení v myslích lidí, že papežství je tím Antikristem, že Řím došel k závěru, že musí vstát a snažit se přijít s dalšími výklady, které budou působit proti identifikaci papežství jako Antikrista.

Kdo je šelma v knize Zjevení?

Kdo je šelma v knize Zjevení?

A tak se na konci století Reformace dva tehdy nejvzdělanější doktoři pustili do tohoto úkolu, každý z nich zapojil různé prostředky, aby dosáhl stejného cíle, a sice: odklonit mysl lidí od chápání naplnění proroctví o Antikristu v papežském systému. Jezuita Alcasar (sic.) se věnoval zavedení důležitosti Preteristické metody výkladu, což jsme už stručně zmínili, a snažil se ukázat, že proroctví o Antikristu byla naplněna dříve, než papež vůbec vládl v Římě, a proto se to nemůže aplikovat na papežství. Na druhé straně se Jezuita Ribera snažil odstranit aplikaci těchto proroctví na papežskou moc tím, že zavedl Futuristický systém, který tvrdí, že tato proroctví neodkazují na kariéru Papežství, ale na nějakou budoucí nadpřirozenou postavu, která se má teprve zjevit a bude pokračovat u moci po tři a půl let. Tak tedy, jak Alford říká, může být jezuita Ribera (okolo 1580) považován za zakladatele Futuristického systému v moderní době.

Je velice smutné, že ti, kteří se drží a obhajují Futuristický systém v dnešní době, což jsou většinou Protestanté, nahrávají ve skutečnosti Římu a pomáhají Papežství uniknout před odhalením, že je Antikrist. Bylo dobře řečeno, že „Futurismus má sklon vymazat znamení, které Duch svatý vtisknul Papežství.“ O to žalostnější je to v době, kdy se zdá, že papežský Antikrist vynakládá konečné úsilí, aby znovu získal dřívější vládu nad myslí lidí. A opět dnes, tak jako v době Reformace, je obzvláště nezbytné, aby byl jeho pravý charakter rozpoznán všemi, kdo chtějí být věrni „svědectví [Yahushui].“4

Tyto dva jezuitské výklady nemohou být více rozdílné. Nicméně oba byly vytvořeny za účelem odvrátit pozornost od Protestantské reformace. Nehledě na to, jak nepravděpodobné nebo protichůdné tyto dva výklady mohou být, úspěšně splnily svůj záměr oklamat téměř celé novodobé křesťanství.

Mohlo by to být popsáno jedině jako ohromující obrat. Protestanté se postupem času stali ve skutečnosti největším spojencem papežství šířením Jezuity zplozené propagandy. Jaká ironie, že Protestanté, kteří se původně odloučili od toho, co jasně rozpoznali jako prorokovanou církev nevěstku vedenou Antikristem, nyní vyzdvihují Futuristický výklad skrze svá významná globální ministerstva. Futurismus byl bezpochyb daleko úspěšnější, než o tom snili jejich jezuitští autoři. Totéž se dá říci o Preteristickém výkladu Luise De Alcazara, i když v menší míře.5

Papežský Řím je malý roh, moc Antikrista, opilá nevěstka, rouhačské sídlo člověka hříchu. Téměř celé křesťanstvo ztratilo tuto vzácnou Pravdu a kráčí mimo správný kurs. Zamysli se, jak populární je dnes papež František. Svět ho miluje. Nenech se obelstít, milovaný Yahuwaha. Přebývej v Jeho Stínu. Buď připraven, zachovávej Přikázání a měj Svědectví Yahushuovo, protože Drak je rozhněvaný a čas je krátký.


1 Neexistuje absolutně žádný biblický precedens, rozdělující 70 týdnů a odkládající ten poslední týden na nějaký okamžik v budoucnosti. Proroctví bylo dáno jako jedna časová linie.

2 https://biblelight.net/antichrist.htm

3 viz výše

4 Z Daniel and the Revelation: The Chart of Prophecy and Our Place In It, A Study of the Historical and Futurist Interpretation, od: Joseph Tanner, vydáno v Londýně skrze Hodder and Stoughton, 1898, str. 16,17.

5 https://biblelight.net/antichrist.htm