Print

Pokud Kristus přijde 'brzy', kde tedy je?

Před téměř 2000 lety bylo věřícím zaslíbeno, že se Spasitel brzy vrátí. Nevěřící poukazují na toto zdánlivě chybné proroctví jako na důvod pro pochybnosti. Čti dále a zjistíš, jak toto dilema rozluštit.

pochybnostiNevěřící se rádi vysmívají víře věřících. Jedním obzvláště oblíbeným výsměchem je fakt, že Bible učí o "brzkém" Spasitelově návratu, ale uplynulo téměř 2000 let a ještě se nevrátil. Není to nic, proč by měl člověk ztratit víru. Ve skutečnosti byl tento výsměch prorokován!

Petr varoval: "Toto nejprve vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači, podle svých vlastních žádostí chodící, a říkající: Kdež jest to zaslibování příchodu jeho? Nebo jakž otcové naši zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření." (2. Petrova 3,3-4)

Kdy je to "brzy"?

Někdy "brzy" v Bibli skutečně odkazuje na události vedoucí k návratu Yahušui, avšak ne k jeho návratu samotnému. Kristus sám vyslovil kombinované proroctví o zničení Jeruzaléma a konci světa takto: "Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království Boží. Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou." (Matouš 24,33-34)

Když Nový zákon popisuje Yahušuův návrat jako že je "blízko" nebo "ve dveřích", není nezbytné uvádět specifický čas pro jeho návrat. Je to ustanovení toho, že Mesiáš přišel. Jeho bezhříšný život a nevinná smrt už získaly vítězství a uvedly do pohybu proces, který shromáždí všechny, kteří přijímají poselství evangelia.

"Brzy" a/nebo nečekaně

Dítě, kterému je slíbena nějaká pochoutka "brzy", rychle odvozuje dle definice tohoto slova: v blízké budoucnosti; za krátký čas. Nicméně biblické slovo překládané jako "brzy" nebo "blízko", pochází z řeckého slova tachu, což může zahrnovat zcela obsáhlejší význam, než naše dnešní "brzy".

Tachu může taktéž znamenat náhle, překvapivě nebo nečekaně. Toto je použito v Kristových závěrečných slovech, když říká: " A aj, přijduť brzo/náhle [tachu], a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho." (Zjevení 22,12) Jinými slovy, Yahušuův návrat bude náhlý, nečekaný.

Pisatelé evangelií učili, že ani Yahušua nevěděl, kdy se navrátí. Matouš 24,36 uvádí: "O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj." Pokud Spasitel sám nevěděl, kdy se vrátí, nemohl ani předpovídat dobu svého návratu!

kolik je hodin

Jeden z nejvíce nepochopených výroků ohledně doby Yahušuova návratu byl výrok samotného Krista: "Amen pravím vám: Jsou někteří ze stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém." (Matouš 16,28) Je zjevné, že každý, kdo slyšel Yahušuu promluvit tato slova, už zemřel, a přesto je tento výrok stále správný.

Yahušua učinil tento výrok předtím, než byl na hoře proměnění. Yahušuovo proměnění dosvědčil Petr, Jakub a Jan a byl to druh jeho návratu, který byl v budoucnu. Petr jasně uvedl:

Nebo ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Yahušuu Krista moc a příchod, ale jakožto ti, kteříž jsme očima svýma viděli jeho velebnost.

Přijalť jest zajisté od Yaha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo. (2. Petrova 1,16-17)

My, kteří živi zůstaneme

Jiný text, který zmátl věřící, je ten, kde Pavel zdánlivě tvrdí, že bude ještě naživu, když se Yahušua vrátí: "Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli." (1 Tesalonickým 4,15)

Pavel neprohlašoval, že bude žít, aby dosvědčil Yahušuův návrat. To byla jen inkluzívní fráze. Pavel nevěděl, jestli bude naživu při Kristově návratu, nebo předtím zemře. A upřímně, ani se o to nestaral.

Podle pečlivého očekávání a naděje mé, že v ničemž nebudu zahanben, ale ve vší doufanlivé smělosti, jako i prve vždycky, tak i nyní veleben bude Kristus na těle mém, buďto skrze život, buďto skrze smrt. Mně zajisté Kristus i v životě i v smrti ziskem jest. Jest-li mi pak prospěšněji živu býti v těle pro práci, tedy nevím, co bych vyvolil. K obémuť se k tomu nakloňuji, žádost maje umříti, a býti s Kristem, což by mnohem lépe bylo, ale pozůstati ještě v těle potřebněji jest pro vás. (Filipským 1,20-24)

Přiblížilo se království Yahovo

Starý Zákon je bohatý na proroctví popisující misi Mesiáše. Yahušuovy činy naplnily dílo a zázraky prorokované o Mesiáši. Jeho příchod byl typem. V omezené míře naplnil proroctví, která se mají zcela splnit při jeho návratu, kdy Yahuwahovo království bude ustanoveno na zemi.

Yahovo království vyžaduje, aby lidský král usedl na trůn Davida. "A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a království jeho nebude konce." (Lukáš 1,33) Tato podmínka se splnila skrze Spasitelův zázračný porod. Jistota Yahova království byla upevněna. Proto Matouš uvádí: "Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské." On byl ten, který má usednout na Davidově trůnu!

Jeho královstvím v oné době bylo duchovní království, ale tento typ se naplní v anti-typu po jeho návratu, když bude učiněna nová země a Nový Jeruzalém sestoupí na zemi, aby byl navždy domovem vykoupených a jejich Spasitele.

Vždy bychom si měli pamatovat, že Yahušuův návrat je stejně tak blízko jako okamžik smrti. Každý den tisíce lidí vstávájí a odcházejí do práce, aniž by si uvědomovali, že může dojít k infarktu, autonehodě nebo přepadení a jejich život může být ukončen. Přivítej evangelium a přijmi spasení už dnes.

Pro každého z nás je Spasitelův návrat stejně blízko jako náš poslední nádech. Dalším vědomým okamžikem bude okamžik vzkříšení při jeho návratu. Přijmi spasení dnes. Potom, ať už zemřeme nebo živí uvidíme Yahušuu přicházet, budeme mít pokoj s Yahem.

modlitba na pobřeží