Print

Proč World's Last Chance neoblomně zavrhuje nauku o Svaté trojici (Trinity)?

Existují čtyři hlavní důvody, proč odmítáme nauku o Svaté trojici (Trinity). První důvod je ten, že Trinity popírá doslovné synovství Yahushui. Bez přijetí doslovného synovství Yahushui nikdy jako hříšníci dostatečně nedoceníme nekonečné riziko a oběť, kterou náš milující Otec podstoupil, když skutečně dal Svého jediného zplozeného syna, aby se inkarnoval (vtělil) a zemřel za nás. Vybízíme tě, abys zbožně a přemítavě zvážil níže uvedené citáty a sám pro sebe viděl neslučitelná fakta: co skutečně bylo v sázce pro tvé spasení a co je na druhou stranu hlásáno skrze nauku o Svaté trojici (Trinity). Když si začneme uvědomovat realitu rizika, které podstoupil náš Milující Otec, když obětoval Svého jednorozeného Syna, aby nás zachránil, tehdy a jen tehdy budeš připraven chápat naší nenávist vůči tomuto ďábelskému učení: Trinity skutečně představuje Satanův největší přímý útok na Otce a Jeho jednorozeného Syna:

Mnozí tvrdí, že je nemožné, aby [Yahushua] podlehl pokušení. Pak by se ale nemohl octnout v postavení  Adamově a nebyl by mohl zvítězit tam, kde Adam padl. Kdybychom my museli na kterémkoli poli podstupovat těžší zápas, než jaký podstoupil [Yahushua], pak by nám nemohl přispět ku pomoci. Náš Spasitel však vzal na sebe lidskou přirozenost se všemi jejími sklony. Přijal přirozenost člověka, se všemi svými slabostmi. Nemusíme snášet nic, čemu nebyl vystaven on. {Desire of Ages, p. 117.2}

Pro čest a slávu [Yahuwahovu], Jeho milovaný Syn--Jistota, Zástupce--byl vydán a sestoupil do vězení hrobu. Nová hrobka Ho uzavřela ve svých skalnatých komorách. Kdyby jediný hřích poskvrnil Jeho charakter, kámen by nikdy nebyl odvalen od dveří do Jeho skalnaté komory a svět by zanikl i se svou tíhou viny. Ale bylo to jen na chvíli, co se božský Přemožitel zdál být poražen. Had mu pohmoždil patu, ale [Yahushua] nemohl být držen smrtí. Kámen byl odvalen. [Pán Yahushua] vyšel ze Svého vězení jako vítězný, majestátní přemožitel a prohlásil nad pronajatou hrobkou Josefa: "Já jsem vzkříšení a život" (Jan 11,25). -- Ms. 81, 1893, p. 11. (Diary entry for Sunday, July 2, 1893, Wellington, New Zealand.)

Druhý důvod, proč my ve WLC odmítáme nauku o Trinity, je ten, že tato nauka popírá skutečnou smrt Yahushui na kříži. Je-li Yahushua absolutně stejný s tím, "Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném" (1. Timoteovi 6,15.16), který absolutně nemůže zemřít, pak Yahushua ve skutečnosti nezemřel, ale pokračoval v životě na nějaké tajemné úrovni, zatímco vypadal jako mrtvý. Takto by byla všechna naše prohlášení o smrti a vzkříšení Yahushui pouhou marností a klamem.

Satan lítě dotíral na srdce [Yahushuovo] svým pokušením. Spasitel nemohl vidět, co je za branou hrobu. Nebyla mu poskytnuta naděje, že vyjde z hrobu jako vítěz nebo že Otec přijme jeho oběť. Obával se, že hřích je [Yahuwahovi] tak odporný, že zůstane od něho odloučen na věky. [Yahushua] prožíval úzkost, kterou pocítí hříšník, až se milost přestane přimlouvat za hříšné lidstvo. Tento pocit hříchu, který na něho jako na zástupce člověka přivodil Otcův hněv, učinil kalich, který pil, tak trpký a zlomil srdce Syna [Yahuwahova]. {Desire of Ages, p. 753}

Třetí důvod pro zavržení Trinity je ten, že tato nauka dělá z Ducha Svatého rovnoprávnou osobu, která je odlišná od Yahushui. Nauka o Svaté trojici popírá, že Yahushua Sám je ten Utěšitel. Bible však předkládá Ducha Svatého jako formu oslavené manifestace Yahushui po Jeho nanebevstoupení, které mu umožnilo navrátit se zpět, aby byl se Svými následovníky a dokončil Své poslání, které začal na kříži.

Když popisoval Svým učedníkům dílo Ducha Svatého, snažil se je [Yahushua] inspirovat radostí a nadějí, které inspirovaly Jeho vlastní srdce. Radoval se kvůli překypující pomoci, kterou poskytl pro Svou ekklesia. Duch Svatý byl tím nejvyšším ze všech darů, který mohl vyprosit od Svého Otce pro vyvýšení Jeho lidu. Duch měl být dán jako regenerující činitel a bez toho by [Yahushuova] oběť byla marná. Moc zla sílila po staletí a lidské poddávání se tomuto satanskému zajetí bylo udivující. Hříchu mohlo být oddoláváno jedině skrze možnou činnost třetí osoby Božství, která by přišla s nemodifikovanou energií, ale v plnosti boží moci. Je to ten Duch, který činí efektivním, co bylo zpracováno  Vykupitelem světa. Skrze Ducha se srdce stává čistým. Skrze Ducha se věřící stává podílníkem božské přirozenosti. [Yahushua] dal Svého Ducha jako boží moc k překonání všech dědičných a vypěstovaných sklonů ke zlu a ke vtištění Svého vlastního charakteru na Svou [ekklesia]. {Desire of Ages, p. 671}

Lidské nezabírá místo božského, ani božské místo lidského. To je tajemství zbožnosti. Tato dvě vyjádření "lidské" a "božské" byly v [Yahushuovi] úzce a neoddělitelně jedno, a přesto měly odlišnou individualitu. I když se [Yahushua] sám pokořil a stal se člověkem, Božská přirozenost byla Jeho vlastní. Božství nemohlo být ztraceno, dokud zůstával věrný a pravý. {5Bible Commentary 1129.3}

Čtvrtý důvod, proč World's Last Chance odmítá Trinity, je to, že ničí pravdu o svatyni. Pro Trinitariána nedává smysl věřit ve Vyšetřující Soud, který probíhá v nebeské Svatyni.  Jak mohou rovnocenné entity prosit jedna druhou? Je-li Eloah Otec a Eloah Syn rovnocenní v každém smyslu slova, na jaké bázi Eloah Syn prosí Eloaha Otce?

Toto jsou hlavní důvody, proč odmítáme nauku o Svaté trojici (Trinity). Prosíme Jeho lid, aby se zaobíral tímto nanejvýš důležitým tématem. Jak se můžeme vázat k našemu nebeskému Otci skrze takové ďábelské učení? To je otázka, kterou si musí každý sám položit a najít na ni odpověď.