Print

Rozhovory s mrtvými: Rozhovory s démony

Většina světových náboženství učí, že duše neumírá společně s tělem. Mnozí věří, že vědomí člověka přetrvává dokonce i po tělesné smrti. Ti, kteří skrze úmrtí přišli o své milované, nadále postrádají toho, kterého znali. Nadále touží po kontaktu a radách od toho, který zemřel. woman grieving in cemetaryV zoufalém pokusu komunikovat se záhrobím, obracejí se mnozí lidé k seancím, stavům tranzu, Ouija deskám a médiím, aby se spojili s mrtvými. Milující nebeský Otec se snažil ochránit Své děti před tímto nebezpečím. Jasně varoval:

“Živí vědí, že zemřou;mrtví, ti však nevědí nic.” (Kazatel 9,5)

Protože neexistuje žádný život duše po smrti, jakákoliv komunikace v jakékoliv formě údajně s mrtvým člověkem, je ve skutečnosti komunikace s démonem. Satanovi padlí andělé jsou schopni dokonale se provtělit za mrtvé. Jak člověk vypadal, jak kráčel, zvuk jeho hlasu, jeho přesný rukopis, znalost osobních tajemství, souhrn osobní historie – to vše dokáže démon dokonale napodobit. Vztah mezi mužem a ženou, rodiči a dítětem, přítelem a příbuzným může být používán démony, aby nalákali člověka k oslovení mrtvých. Láska, kterou cítí žijící k zemřelým, je manipulována démony, kteří se snaží získat přístup k mysli člověka. Setkávání s démony, vydávajícími se za milované zemřelé, jsou extrémně návyková. Lidé při nich zažívají vzrušující a život měnící pocity. Takováto neobyčejná setkání s démony nabízejí iluzi naděje, útěchy a “důkaz”, že milovaní zemřelí stále existují.

 “Podle nedávného průzkumu Baylorova institutu pro výzkumy náboženství věří 20 procent Američanů, že živí mohou komunikovat s mrtvými. V online průzkumu, který vyplnilo 10000 lidí … 46 procent žen uvedlo, že ‘duše mrtvých chrání živé jako jejich duchovní vůdcové . . . ’” (L. Marcus and L. Schneider, “Talking to the Dead”)

Víra v to, že duše nikdy neumírá, je otevřenými dveřmi pro démonské klamy. Když věříš, že mrtví mají nadále vědomou duši a mohou komunikovat s tebou, umožňuje to démonům provtělit se za tyto milované lidi a komunikovat přímo s tebou. Tato komunikace může probíhat skrze to, co vidíme, hlasy, které slyšíme, nebo skrze jinou osobu, která působí jako channelingové médium a říká nám, co ten mrtvý řekl.

alter built in front of 'virgin mary' in grottoNěkteré lidi Satan “oklame jedním způsobem, a jiné druhým. Má připravené různé bludy, aby ovlivnil různé mysli. Někdo se dívá s horrorem na jeden podvod, zatímto ochotně přijímá jiný. Některé lidi Satan oklame spiritualismem. Přichází také jako anděl světla a šíří svůj vliv po zemi . . . . Církve jsou nadšené a myslí si, že . . . [Yahuwah] pro ně zázračně působí, zatímto je to dílo jiného ducha. Nadšení však pomine a zanechá svět a církev v horším stavu než dříve.” (E. G. White, Early Writings, p. 261)

Satan má mnoho způsobů, jak využít víru v posmrtný život. Různé metody jsou užívány, aby přilákaly mysli pocházející z odlišných prostředí.  Pohanství, hinduismus a Voodoo všichni používají stavy tranzu ke komumikaci s démony. Tyto stavy tranzu jsou vyvolány extrémním vzrušením z rytmu tance, zpěvu, bubnů a někdy drog.  Všichni římští katolíci, kteří se modlí k Marii, matce Ježíše, se modlí k mrtvé ženě, která je nemůže slyšet. Zjevení Marie, při kterých mnozí věří, že vidí samotnou Marii, nejsou ničím jiným než provtělováním démonů. Modlitby ke “svatým” jsou taktéž modlitby k mrtvým lidem, o kterých Písmo Svaté říká, že “nevědí nic”. To vytváří pro démony příležitost “odpovědět” na modlitby a upevnit tak víru v posmrtný život. Každý zázrak nebo uzdravení, které přicházejí jako výsledek těchto modliteb, přichází od Satana, aby potvrdily falešnou víru v posmrtný život.

Protestantské křesťanství není vyloučeno z komunikace s démony. Mluvení jazyky je jen jiná forma tranzu. Osoba překládající toto blábolení pro naslouchající, přijímá poselství od nadpřirozených vlivů. Nevěřící lidé, kteří popírají existenci ďábla, jsou obzvláště zranitelní a snadněji přesvědčitelní skrze tyto paranormální aktivity, že k nim hovoří mrtví. Běžné metody používané světskými lidi ke komunikaci s mrtvými jsou Ouija tabule a seance, tarotové karty a astrologické předpovědi ze zvěrokruhu. New Age hluboké meditace a hypnóza jsou obzvláště nebezpečné. Nejsou uznávány jako kanály k démonům, ale poskytují démonům přímou cestu k ovlivnění mysli člověka.

Komunikace s démony je velmi nebezpečná. Nemůže být vysvětlena logicky, ale výsledky jsou velmi skutečné. Živí chtějí věřit tomu, že je mrtví stále milují a mohou jim nabídnout moudrost ze záhrobí. Démoni však chtějí zničit každého člověka, který jim naslouchá.Všechny komunikace jsou vykalkulované tak, aby polapily a zdevastovaly. Yahuwah chce ochránit Své děti před tímto zlem. Proto přísně a jasně zakazuje jakoukoliv formu komunikace s mrtvými, protože všechny tyto komunikace jsou komunikací s démony.

Seance“Ať se u tebe nenajde . . . věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro . . . [Yahuwaha].” (5.Mojžíšova 18,10-12)

Když byl Mesiáš na zemi, vyháněl každého démona, který přebýval v člověku v Jeho přítomnosti. Vysvobozeným lidem pak říkal, aby šli a nehřešili více, aby na ně nepřišlo ještě větší zlo. Toto nebyl nějaký hokus-pokus exorcismus, ale naprostá důvěra v Otcovu moc osvobodit každého, kdo v Něho uvěřil. Yahuwahova moc zachránit je dnes stejně tak silná jako v době, kdy byl Mesiáš na zemi.

“Hle, . . . [Yahuwahova] ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel.” (Izaiáš 59,1)

Jeho milující nabídka platí stále pro všechny: “Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout.” (Matouš 11,28) Pokud jsi pokoušen nebo obtěžován duchy démonů, chceš-li klid a mír, které pochází jen z Nebe, existuje naděje. Vzývej jméno Yahuwahovo a žádej Jeho moc, aby tě vysvobodila. On tě nikdy neopustí ani nezradí. Jeho slovo všechny povzbuzuje:

“Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.” (Židům 4,16)


Klikni zde a shlédni video!