Print

Sa Ilalim ng Kautusan? O Sa Ilalim ng Kagandahang-loob?

riotTayo ay nabubuhay sa panahon ng sutil na paghihimagsik at pagsalungat.

Ang kasalanan ay nanaig sa mundong ito simula noong bumagsak si Lucifer. Sinira ni Satanas ang Makalangit na kautusan at ngayo’y nais ang lahat ng mga tao na suwayin din si Yahuwah. Ngunit siya ba ay magtatagumpay?

Inilabas ni Satanas ang napakaraming taktika upang himukin ang bayan ni Yahuwah na basagin ang banal na kautusan. Ang pinaka-epektibong paraan ay sa pamamagitan ng panghihimasok sa ating mga paniniwala upang makumbinsi tayo na hindi na natin kailangang panatilihin ang kautusan ni Yahuwah.

Maraming mga Kristyano ang nagpahayag ng mataas na pagtingin para kay Yahushua at Kanyang salita; subalit, halos walang kamalayan na ilan sa kanilang mga paniniwala ay hindi nakikitang inililigaw sila upang itaguyod ang paghihimagsik ni Satanas.

Ang konsepto ng “kautusan at kagandahang-loob” ay madalas na hindi nauunawaan nang tama at, dahil dito, ay nagdulot sa marami na madapa. Isang maling pagkakaunawa kung paano nauugnay ang banal na kagandahang-loob sa kautusan ay humantong sa milyun-milyong Kristyano na maniwala na hindi na nila kailangan pa na panatilihin ang Kautusan.

Upang palayain ang ating mga sarili sa pagkakamaling ito, dapat nating maunawaan kung ano ang kahulugan ng “sa ilalim ng kagandahang-loob” ayon sa Kasulatan. Ibig sabihin ba kapag nasa kagandahang-loob na ay hindi na natin kailangang panatilihin ang Sampung Utos?

Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ni Yahuwah? Hinding-hindi!... (Tingnan ang Roma 6:1-2.)

Malinaw ang Banal na Kasulatan: Dapat ay hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala dahil sa kagandahang-loob.

Ngunit ano ang kasalanan?

“. . . ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.” (1 Juan 3:4)


KASALANAN = ANG PAGLABAG SA KAUTUSAN (1 JUAN 3:4)

Ang kagandahang-loob, dahil dito, ay hindi nagbibigay sa atin ng kalayaan na suwayin ang mga Kautusan, sapagkat ang kasalanan ay nangangahulugan ng paglabag sa kautusan ni Yahuwah. Upang ipahiwatig na ang kagandahang-loob ay nagpapalaya sa atin mula sa pagtalima sa Sampung Utos ay para ipahiwatig na ang kagandahang-loob ay isang lisensya sa kasalanan! Hinding-hindi ito pahihintulutan ni Yahuwah!

Marami pang masasabi ang Bibliya tungkol sa pagsuway sa kautusan [kasalanan]:

“Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan . . .” (Roma 6:23)

“Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong Kautusan.” (Santiago 2:10)

Ang pagpapanatili ng kautusan ay malinaw na mahalaga. Ngunit sa ibang dako, hindi tayo maliligtas sa pagpapanatili lamang ng kautusan:

“Walang taong mapapawalang-sala sa paningin Niya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan . . .” (Roma 3:20)

Malinaw ang Kasulatan na walang maliligtas sa pagsunod sa Kasulatan lamang. Paano tayo maliligtas? Paano nauugnay ang kautusan sa kagandahang-loob? Sinasabi ng Pahayag 14:12 na ang mga hinirang ay mga sumusunod sa kautusan AT tapat kay Yahushua. Tangi lamang sa kagandahang-loob ni Yahuwah kaya napapanatili nila ang kautusan.

Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ni Yahuwah, ang mga sumusunod sa mga utos ni Yahuwah at nananatiling tapat kay Yahushua. (Tingnan ang Pahayag 14:12)

sa ilalim ng kagandahang-loobIsang karaniwang hindi nauunawaang berso ang ginamit upang ipaliwanag ang kagandahang-loob:

Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ni Yahuwah. (Tingnan ang Roma 6:14.)

Ano ang sinasabi ng bersong ito? Bago kumuha ng anumang konklusyon, magpatuloy sa susunod na berso:

Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ni Yahuwah? Hinding-hindi! (Tingnan ang Roma 6:15.)

Sapagkat nakita natin kanina, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ni Yahuwah (1 Juan 3:4). Kaya ang bersong ito ay nagsasabi, “Dapat ba nating suwayin ang kautusan ni Yahuwah dahil tayo ay nasa ilalim na ng kagandahang-loob?” Ang sagot: “Hinding-hindi!”

Ang kautusan ay nagsisilbing salamin upang ipakita kung saan tayo nagkasala.

Kaya lamang, kundi dahil sa Kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. (Tingnan ang Roma 7:7.)

Ang kautusan ay nagpapakita sa atin kung saan tayo nagkasala upang tayo’y humantong kay Yahushua. Hindi natin pinapanatili ang Kautusan upang tayo’y maligtas. Pinapanatili natin ang Kautusan dahil tayo’y naligtas. Ang pagpapanatili ng Kautusan ay ang bunga ng ating kaligtasan, hindi ang ugat. Tayo ay naligtas sa banal na kagandahang-loob.

Pinanatili ni Yahushua ang Kautusan, at kapag nakilala natin Siya, tayo’y nagiging higit pa gaya Niya.

“Ang nagsasabing, ‘Nakikilala ko siya,’ ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan.” (1 Juan 2:4)

Ang mga hinirang ay “mga sumusunod sa mga utos ni Yahuwah at nananatiling tapat kay Yahushua.” (Pahayag 14:12)

“Patay ang katawang walang espiritu; gayundin naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa.” (Santiago 2:26)

= lalaking hinuli ng pulis dahil sa paglabag sa batasIsang kotse ang mabilis magpatakbo at nahuli sa paglabag sa batas. Ang nagmamaneho na mabilis magpatakbo ay dapat parusahan nang alinsunod. Ngunit sa pakiusap na awa, ang pulis ay binigyan lamang ang nagmamaneho ng babala. Ang nagmamaneho ay nasa ilalim na ng kagandahang-loob. Lalabag pa bang muli sa batas ang lalaking ito dahil nasa ilalim na siya ng kagandahang-loob? O magmamaneho na siya nang mas responsable sa pasasalamat sa kagandahang-loob na ibinigay sa kanya?

Bibliya

Nagsimula itong lahat sa isang kasalanan. Sapagkat ang kautusan ay nabasag, pinili ni Yahushua na maging kabayaran sa kaparusahan ng kamatayan upang tubusin tayo. Kaya matapos ang Kanyang kamatayan, ang kautusan ba ay wala nang bisa? Si Yahushua mismo, ay pinanatili ang Kautusan.

“Kung tinutupad ninyo ang Aking mga utos, mananatili kayo sa Aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng Aking Ama at Ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig.” (Juan 15:10)

Paano maipapakita ang ating pag-ibig kay Yahushua?

“Kung iniibig ninyo Ako, tutuparin ninyo ang Aking mga utos.” (Juan 14:15)

Paano ang ating relasyon kay Yahushua ay nagiging patotoo?

“Ang nagsasabing, ‘Nakikilala ko siya,’ ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan.” (1 Juan 2:4)

Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’” (Tingnan ang Mateo 7:22-23.)

Kung tunay nating iniibig si Yahuwah, tayo ay patuloy na maghahangad sa Kanyang nagpapaganang kagandahang-loob o pagpapala upang panatilihin ang lahat ng Kanyang Kautusan.

Sapagkat ang tunay na pag-ibig kay Yahuwah ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. (Tingnan ang 1 Juan 5:3.)

masayang pamilya