Print

Šokující nový důkaz odhaluje pravou přirozenost Krista! (A není to, co si myslíš!)

otázkaKterý z těchto výroků je mylný?

1. K tajnému vytržení dojde před velkým soužením...

2. Nepokřtěná miminka jdou do očistce...

3. Syn vždy existoval věčně s Otcem...

Co by sis pomyslel, kdybych ti řekl, že jsou všechny mylné? Je možné, že jsi díky své náboženské minulosti nikdy nevěřil ve vytržení před soužením nebo na očistec. Ale myšlenka, že "Syn Bůh" není věčně existující společně s Otcem, ti může znít jako kacířská.

Pojďme se podívat na důkazy...


Trojjediné božstvo? Nebo jen jeden Bůh?

Nauka o trojjediném božstvu se považovala po staletí za základ křesťanství. Kevin DeYoung uvádí v článku pod názvem "The Doctrine of the Trinity: No Christianity Without It" běžně rozšířenou představu:

Pokud některá nauka dělá křesťanství křesťanským, pak je to zajisté nauka o Trinity (Svaté trojici). Tři velká ekumenická vyznání - Apoštolské krédo, Nicejské krédo a Athanasianské krédo - jsou všechna strukturovaná okolo našeho trojjediného Boha, podtrhujíc základní důležitost Trinitariánské teologie.

Skutečností však je, že trojjediný Bůh je věrouka pocházející přímo z dávného pohanství. Učenci Bible všech směrů to vědí a přiznávají, že tato nauka "se nenachází jednoznačně uvedena v nejrannějších křesťanských spisech. Jediná pasáž Nového Zákona, která deklaruje tuto nauku (1 Janova 5,7-8), nebyla původně součástí textu, ale byla přidána dogmaticky lstivými písaři v pozdější době (nenachází se v žádném z řeckých rukopisů až do doby 11. století)".

symbol trinity

Křesťanství založené na nauce o trinity (trojjediném Bohu) je křesťanství, které splynulo s pohanstvím. S tím, jak se šířilo toto zkažené křesťanství, šířil se tento blud. Dnes většina křesťanů věří v tuto ďábelskou nauku jako v biblickou, zatímco odsuzují jako kulty těch pár skupin, které stále zůstávají netrinitariánské.

Bible naopak prohlašuje, že existuje jen jediný pravý bůh: Yahuwah Elohim. Deuteronomium 6 začíná výstrahou: "Toto pak jest přikázaní, ustanovení a soudové, kteréž přikázal Yahuwah eloah [bůh] váš, abych učil vás, abyste činili je v zemi, do kteréž jdete k dědičnému držení jí." První věcí, kterou si měli pamatovat, byla skutečnost, že existuje jen jediný pravý bůh a tímto bohem je Yahuwah. "Slyš, Izraeli, Yahuwah bůh náš, Yahuwah jeden jest. Protož milovati budeš Yahuwaha boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své." (Deuteronomium 6,4-5)

Pozůstatky pohanství

Dokonce i věřící, kteří už nejsou trinitariáni, jsou stále ovlivněni tímto bludem. Víra v pre-existenci Krista je pozůstatek víry ve věčně spoluexistujícího "Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého". To však není biblické.

pohanský původ trinity

Bible zjevuje, že jen Yahuwah, Otec, je věčný a sebe-existující. Pavel chápal tuto skutečnost. V dopise Timoteovi popisuje Yahuwaha jako toho jediného, "kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná." (1 Timoteovi 6,16)

Yahušua začal existovat přesně tak, jak Gabriel vysvětlil Marii: "Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží." (Lukáš 1,35)

Yahušua neexistoval před tímto bodem v čase, ani nebyl božský. Byl 100% člověk. Když jsou brýle pohanského trinitarianismu odloženy, je tato skutečnost jasně vidět v celém Novém zákoně. Spasitel sám se rád označoval jako "syn člověka". Jako "syn" je Yahušua v evangeliích popsán 67 krát. Z toho 44 krát jako součást fráze "syn člověka", když mluví o sobě.

"Syn člověka" byl běžně používaný aramejský výraz označující prostě lidskou bytost. Opět, toto byl oblíbený způsob, jak Yahušua mluvil sám o sobě.

To neznamená, že byl stvořený. Nebyl. On byl zplozený. V Novém zákoně je slovo "zplozený" použito třináctkrát, z toho osmkrát v přímém odkaze na to, že Yahušua byl jediný zplozený syn Yaha.

jesličky

Syn člověka

Jako jediný zplozený syn Yaha, byl Yahušua narozen jako dokonalá lidská bytost bez zděděných sklonů ke zlu. On nebyl zrozen "v" hříchu. To nebyl účel jeho narození. Narodil se jako druhý Adam, aby napravil to, kde první Adam selhal: jako člověk.

A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili. Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se nepočítá, když Zákona není. Kralovala pak smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama. Ale ne jako hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho pádem jednoho mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest. Avšak ne jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak zase milost. Nebo vina z jednoho pádu přivedla všecky k odsouzení, ale milost z mnohých hříchů přivodí k ospravedlnění. Nebo poněvadž pro pád jeden smrt kralovala pro jednoho, mnohemť více, kteříž by rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijali, v životě novém kralovati budou skrze jednoho Jezukrista.

A tak tedy, jakž skrze pád jeden všickni lidé přišli k odsouzení, tak i skrze ospravedlnění jednoho všickni lidé mohou přijíti k ospravedlnění života. Neb jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni budou mnozí. (Římanům 5,12-19)

Protože žil svatým, bezhříšným životem, byl Yahuwah ospravedlněn vzkřísit Yahušuu z mrtvých.

Všichni, kteří skutečně milují Yahuwaha, Mu podřídí svou vůli a budou se snažit přivést své životy do souladu s Jeho zjevenou vůlí. I když se může stát, že zhřeší v nevědomosti, nikdy si nezvolí sobecky pokračovat ve vědomém hříchu. Duch Yaha, přebývající v srdci skrze víru, uschopní věřícího k vítězství nad vědomým hříchem. A všem, kteří důvěřují Yahovi, je připsaná Spasitelova spravedlnost, aby pokryla hříchy z nevědomosti.

Zatímco odplatou za hřích je zajisté smrt, darem Yahuwaha je život věčný skrze Yahušuu. (viz Římanům 6,23) Jinými slovy: Protože Yahušua uspěl tam, kde první Adam selhal, může Yahuwah nyní prohlásit za spravedlivé všechny ty, kdo věří v Yahušuovu oběť.

Buď Bereánec!

biblePokud je to poprvé, kdy se střetáváš s tímto konceptem, prosím, pokračuj ve studiu. Buď Bereánec! Lukáš uvádí, že Bereánští "byli udatnější nežli Tessalonitští, kteřížto přijali slovo Boží se vší chtivostí, na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly." Slova apoštola Pavla nebyla pro ně směrodatná. Vzali apoštolova slova a porovnali je s Písmem. A to je to, co máme také dělat.

Veškeré nové světlo se nejprve může "zdát" jako špatné. Ale naše pocity nám nikdy nemají diktovat naše nauky. Budoucí články půjdou více do hloubky tohoto tématu. Pokud chceš vědět více, navštiv www.WorldsLastChance.com a klikni na ikonu WLC Radio. Vyhledej si epizodu: "Shocking new light about the incarnation."