Print

యహూషువః బాప్తీస్మం మరియు త్రిత్వ సిద్ధాంతం: మార్కు 1: 9-11 అధ్యయనం

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

యోర్ధాను నది

       flickr.com/photos/tony709/6107292778   -  Jordan River by Cycling Man

“ఆ దినములలో యహూషువః గలిలయలోని నజరేతునుండి వచ్చి యొర్దానులో యోహాను చేత బాప్తిస్మము పొందెను. వెంటనే ఆయన నీళ్లలోనుండి ఒడ్డునకు వచ్చుచుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు, పరిశుద్ధాత్మ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచ్చుటయు చూచెను. మరియు నీవు నా ప్రియకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.” (మార్కు 1:9-11, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్).

యోర్దాను నదిలో బాప్తీస్మమిచ్చు యోహాను ద్వారా యహూషువః యొక్క బాప్తీస్మ (నీటిలో ముంచబడే విధానంలో బాప్తీస్మం) వృత్తాంతం అన్ని సినోప్టిక్స్ [మత్తయి, మార్కు, లూకా] లో కొంత వైవిధ్యంతో నివేదించబడింది, కానీ నాల్గవ సువార్తలో విడిచిపెట్టబడింది. పాప క్షమాపణ కొరకు యహూషువః యోహాను వద్దకు బాప్తీస్మం పొందుటకు వచ్చుటకు బదులుగా, యోహానే యహూషువః గురించి, "ఇదిగో, లోక పాపములను మోసికొనుపోవు యహువః గొర్రెపిల్ల" అని చెప్పెను (యోహాను 1:29).

న్యూ జెరోమ్ బైబిల్ వ్యాఖ్యానం ఇలా చెబుతోంది, “మార్కు సువార్త సూటియైన ఖాతాను కలిగి ఉన్నది (1: 9-11), వేదాంతపరంగా కపటం లేకుండా మరియు గజిబిజి లేకుండా ఉంది. కానీ, అతడు దానిని వ్రాసిన తర్వాత, ఆ వృత్తాంతం త్వరగా ప్రారంభ సంఘానికి ఇబ్బందికరంగా మారింది, ఎందుకంటే పాపం లేని యహూషువః పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తీస్మం పొందడం అనుచితమని భావించబడెను. అందువల్ల మత్తయి గారు మార్కు 1: 4 లో ఉన్న పాప క్షమాపణ గూర్చిన ప్రస్తావనను వదిలివేసి, మత్తయి 3: 14-15 ను జోడించాడు.” (పేజి 637).

ఆ తరువాత శిశు బాప్తీస్మం యొక్క ఆధిపత్యం ఈ సంఘటనపైన మరియు ఇలాంటి సంఘటనే అయిన అపోస్తలు 8: 36-39 లోని ఇథియోపీయుల రాణియైన కందాకే క్రింద మంత్రియై ఆమె యొక్క కోశాధికారిగా పనిచేసిన నపుంసకుడి బాప్తీస్మం (నీటిలో ముంచబడే విధానంలో బాప్తీస్మం) యొక్క వృత్తాంతం విషయంలో క్రైస్తవ మతపు శిశు బాప్తీస్మం బోధనకు ఇబ్బంది ఏర్పడినది: "ఇదిగో నీళ్లు; నాకు బాప్తిస్మమిచ్చుటకు [ముంచుటకు] ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని ఆజ్ఞాపించెను. ఫిలిప్పు నపుంసకుడు ఇద్దరును నీళ్లలోనికి దిగిరి. అంతట ఫిలిప్పు అతనికి బాప్తిస్మ మిచ్చెను." (న్యూ జెరూసలేం బైబిల్). రెండు కథా భాగాలు వర్ణించబడ్డాయి: (1) ఒక వయోజన/విశ్వాసి యొక్క బాప్తీస్మం; (2) ముంచుట; (3) బాప్తీస్మం యొక్క మూలకం మరియు ప్రదేశంగా ఒక నది లేదా జీవ నీటి ప్రవాహం.

క్రైస్తవ బాప్తీస్మం యొక్క నమూనాగా దాని ప్రాముఖ్యతను విస్మరిస్తూ, త్రిత్వవాదులు నైసియా (క్రీ.శ 325) మరియు కాన్స్టాంటినోపుల్ (క్రీ.శ 381) కౌన్సిల్స్ మొదలుకొని మార్కు సువార్త యొక్క ప్రారంభంలోనే ఈ ముఖ్యమైన సంఘటనను త్రిత్వ సిద్ధాంతానికి బలీయమైన రుజువుగా మరియు దృష్టాంతంగా పేర్కొన్నారు.

క్రైస్తవ బాప్తీస్మం యొక్క నమూనాగా దాని ప్రాముఖ్యతను విస్మరిస్తూ, త్రిత్వవాదులు నైసియా (క్రీ.శ 325) మరియు కాన్స్టాంటినోపుల్ (క్రీ.శ 381) కౌన్సిల్స్ మొదలుకొని మార్కు సువార్త యొక్క ప్రారంభంలోనే ఈ ముఖ్యమైన సంఘటనను త్రిత్వ సిద్ధాంతానికి బలీయమైన రుజువుగా మరియు దృష్టాంతంగా పేర్కొన్నారు. న్యూ జెరోమ్ బైబిల్ వ్యాఖ్యానం ఇలా చెబుతోంది, "తరువాతి క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో బాప్తీస్మం అనేది త్రిత్వవాదుల యొక్క మొదటి కొత్త నిబంధన ప్రత్యక్షతగా పరిగణించబడింది, ఎందుకనగా తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ కలిసి ఉన్నారు. (జెరోమ్)" (పేజి 638).

వల్గేట్ యొక్క అనువాదకుడు జెరోమ్ యొక్క సమకాలీకుడైన అగస్టీన్ రచనలలో కూడా ఇది వివరించబడింది. గొప్ప క్రైస్తవ రచయితలలో ఒకరైన ఆయన ఉపన్యాసం II లో ఇలా వ్రాశారు:

"ఇక్కడ మనము త్రిత్వము యొక్క ఒక విధమైన బయల్పాటును కలిగి ఉన్నాము. స్వరంలో తండ్రి, — మనిషిలో కుమారుడు, — పావురంలో పవిత్ర ఆత్మ. దీని ప్రస్తావన మాత్రమే అవసరం, ఎందుకంటే ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. త్రిత్వము యొక్క ప్రకటన ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా మరియు సందేహం లేదా సంకోచానికి అవకాశం లేకుండా తెలియజేయబడింది. ప్రభువైన క్రీస్తు స్వయంగా యోహానుకు సేవకుడి రూపంలో వస్తున్నాడు, అతడు నిస్సందేహంగా కుమారుడు: ఎందుకంటే అతడు తండ్రి లేదా పవిత్ర ఆత్మ అని చెప్పలేము. యహూషువః,’ ‘వస్తుండెను’ (మత్త. 3:13), ఆయన, యహువః యొక్క కుమారుడు. మరియు పావురం గురించి ఎవరికి అనుమానం ఉంది? యహువః ఆత్మ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచ్చెను అని సువార్త అత్యంత స్పష్టంగా సాక్ష్యమిస్తున్నప్పుడు ‘పావురం అనగా ఏమిటి?’ (మత్త. 3:16). అదేవిధంగా, ‘నువ్వు నా కుమారుడివి’ (మత్త. 3:17; మార్కు 1:11) అని చెప్పినప్పుడు, ఆ స్వరం తండ్రికి సంబంధించినదే అనుటలో ఎటువంటి సందేహం ఉండదు. అందువలన మనము త్రిత్వము యొక్క ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాము.

మరియు మనము స్థలాలను పరిశీలిస్తే,‌నేను విశ్వాసంతో చెప్తాను (నేను భయంతో చెప్పినప్పటికీ), త్రిమూర్తులు వేరు చేయదగిన రీతిలో ఉన్నారని. యహూషువః నది వద్దకు వచ్చినప్పుడు, అతడు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వచ్చాడు; మరియు పావురం పరలోకం నుండి భూమికి, ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వచ్చినది; మరియు తండ్రి స్వరం భూమి నుండి కాదు, నీటి నుండి కాదు, పరలోకం నుండి వినిపించింది; ఈ మూడు ప్రదేశాలను బట్టి, కార్యాలయాలను బట్టి మరియు పనులను బట్టి వేరుగా ఉన్నవి. కానీ ఒకరు నాతో ఇలా అనవచ్చు, త్రిత్వమును విడదీయరానిదిగా చూపించుము అని అనవచ్చు. మాట్లాడుతున్న మీరు ఒక కాథలిక్ అని గుర్తుంచుకోండి మరియు కాథలిక్కులతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు. 'మన విశ్వాసం ఇలా బోధిస్తుంది, అనగా, నిజమైన కాథలిక్ విశ్వాసం, అది వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ద్వారా కాకుండా, సాక్షి ద్వారా సేకరించబడిన లేఖనాల ద్వారా, మతవిశ్వాసం యొక్క హెచ్చుతగ్గులకు లోబడి కాకుండా, అపోస్తలులకు సంబంధించిన సత్యంపై ఆధారపడినది: ఇది మనకు తెలుసు, దీనిని మనము నమ్ముతాము. ఇది మన కళ్ళతో చూడనప్పటికీ, ఇంకా హృదయంతో చూడనప్పటికీ, మనం విశ్వాసం ద్వారా శుద్ధి చేయబడుతున్నంత వరకు, ఇంకా ఈ విశ్వాసం ద్వారా మనము చాలా తేలికగా మరియు అత్యంత దృఢంగా నిర్వహిస్తాము — తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఒక త్రిత్వము, అది విడదీయరానిది; ఒకే దేవుడు, ముగ్గురు దేవుళ్లు కాదు. కానీ ఇంకా ఒకే దేవుడు, కుమారుడు తండ్రి కాదు, మరియు తండ్రి కుమారుడు కాదు, మరియు పవిత్ర ఆత్మ తండ్రి లేదా కుమారుడు కాదు, అది తండ్రి మరియు కుమారుని యొక్క ఆత్మ. ఈ వర్ణించలేని దైవత్వం, ఎప్పటికప్పుడు తనలో తాను నిలిచి, అన్నిటినీ కొత్తవిగా చేయుచు, సృష్టించుచు, కొత్తగా సృష్టించుచు, పంపుతూ, గుర్తు చేయుచు, తీర్పు ఇచ్చుచు, విడుదల చేయుచు ఉండెను, ఈ త్రిత్వము, నేను చెప్పగలను, ఒకేసారి వర్ణించలేనిది మరియు విడదీయరానిది.

అగస్టీన్ మాటలలో ప్రతిధ్వనించిన అథనసియన్ మతం అనేది యహువః గూర్చి షెమా యొక్క సరళతకు దూరంగా ఉండే సిద్ధాంతాన్ని బోధించే మతం (ద్వితీ. 6: 4). ఈ షెమాను గూర్చి యహూషువః ఇది ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో గొప్పదని ప్రకటించాడు (మార్కు 12:29). "ఇశ్రాయేలూ, వినుము: మన ఎలోహీమ్ అయిన — యహువః అద్వితీయుడైన యహువః."

మార్కు సువార్త అటువంటి ప్రకటన చేయలేదు మరియు వాస్తవానికి ఎప్పుడూ అలాంటి ప్రకటనను చేయనప్పటికీ, అగస్టీన్ యహూషువఃను యహువః గా చూడడాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాము. మరియు త్రిత్వము యొక్క గందరగోళ సిద్ధాంతం కూడా ఇక్కడ ఉదహరించబడింది: "తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఒక త్రిత్వము, అది విడదీయరానిది; ఒకే దేవుడు, ముగ్గురు దేవుళ్లు కాదు. కానీ ఇంకా ఒకే దేవుడు, కుమారుడు తండ్రి కాదు, మరియు తండ్రి కుమారుడు కాదు, మరియు పవిత్ర ఆత్మ తండ్రి లేదా కుమారుడు కాదు, అది తండ్రి మరియు కుమారుని ఆత్మ." అగస్టీన్ మాటలలో ప్రతిధ్వనించిన అథనసియన్ మతం అనేది యహువః గూర్చి షెమా యొక్క సరళతకు దూరంగా ఉండే సిద్ధాంతాన్ని బోధించే మతం (ద్వితీ. 6: 4). ఈ షెమాను గూర్చి యహూషువః ఇది ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో గొప్పదని ప్రకటించాడు (మార్కు 12:29). "ఇశ్రాయేలూ, వినుము: మన ఎలోహిమ్ అయిన - యహువః అద్వితీయుడైన యహువః."

అనేక శతాబ్దాల తరువాత, గొప్ప ప్రొటెస్టంట్ వ్యాఖ్యాత అయిన ఆడమ్ క్లార్క్ ఈ సాంప్రదాయక సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడాన్ని మనము కనుగొంటాము. అతడు మార్కు 1: 9-11 లో కంటే మత్తయి 3: 16-17లో యహూషువః బాప్తీస్మం గురించి కనుగొనినప్పటికీ, మార్కు 1: 9-11 కి కూడా అదే ఆలోచనలు వర్తిస్తాయి:

"ఈ ప్రకరణము త్రిత్వ సిద్ధాంతానికి సగటు రుజువును అందించదు. ముగ్గురు విభిన్న వ్యక్తులు ఇక్కడ, ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు, ఎటువంటి వివాదం ఉండదు. 1. యోర్ధానులో యోహాను చేత బాప్తిస్మం పొందిన యహూషువః క్రీస్తు అనే వ్యక్తి, 2. శరీర ఆకారంలో పావురం వలె ఉన్న పవిత్ర ఆత్మయైన వ్యక్తి (సోమటికో ఈడి, లూకా 3:22). 3. తండ్రియైన వ్యక్తి; పరలోకం నుండి వచ్చిన ఒక స్వరం, "ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు, (ఒక ప్రదేశం నుండి కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ బహిరంగపరచబడిన మరొక ప్రదేశానికి వెళ్లుట); మరియు కేవలం, నేను అనుకుంటున్నాను, ఈ దైవిక వ్యక్తిని మరింత బలంగా గుర్తించడానికి."

కానీ ఈ ప్రకరణము వాస్తవానికి "త్రిత్వ సిద్ధాంతానికి సగటు రుజువును" ఇవ్వలేదా? యహూషువఃయే యహువః అని ఎక్కడ చెప్పబడింది? అతడు దైవత్వంలోని రెండవ వ్యక్తి అని ఎక్కడ చెప్పబడింది? యూదా మతంలో బాగా తెలిసిన యాహువః ఆత్మను యహువః నుండి వేరుగా ఉన్న రెండవ వ్యక్తిగా, మరియు ఆ దినాలలోని యూదులలో ప్రబలంగా ఉన్న భావనకు భిన్నంగా ఉన్న వ్యక్తిగా చూడాలని ఎక్కడ చెప్పబడింది? పవిత్ర ఆత్మ యొక్క అన్య-క్రైస్తవ భావన యూదుల భావన నుండి ఎందుకు భిన్నంగా ఉండాలి?

కొత్త నిబంధనపై సుప్రసిద్ధ బార్న్స్ వ్రాతలలో, ఆల్బర్ట్ బార్న్స్ అదే కోవలో ఉండటం మనం చూస్తాము:

"యహూషువః యొక్క బాప్తీస్మ వృత్తాంతం సాధారణంగా త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని లేదా దైవిక స్థితిలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారనే సిద్ధాంతాన్ని బహిర్గతం చేసే అద్భుతమైన సందర్భంగా పరిగణించబడుతుంది.

"(1.) యోర్దానులో బాప్తిస్మం పొందిన యహువః కుమారుడైన యహూషువః క్రీస్తు అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతడు యహువఃతో సమానంగా ఉన్నాడని ప్రకటించబడింది, యోహాను 10:30.

"(2.) పరిశుద్ధాత్మ, రక్షకునిపై శరీర రూపంలో దిగివచ్చుట. పరిశుద్ధాత్మ కూడా తండ్రితో సమానం, లేదా ఆ ఆత్మే యహువః, అపోస్తలుల 5: 3; 4.

"(3.) తండ్రి, తన కుమారుని ఉద్దేశించి అతనియందు ఆయన ఆనందించుచున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఈ లావాదేవీని దైవిక స్థితి లేదా సారాంశంలో ముగ్గురు సమాన వ్యక్తులు ఉన్నారని మరియు ఈ ప్రతి ఒక్కరూ మనుషులను విమోచించే పనిలో ముఖ్యమైన భాగాలను కలిగియున్నారని ఊహించడం ద్వారా కాకుండా వేరే విధంగా స్థిరంగా వివరించడం అసాధ్యం.

యూదా మతంలో బాగా తెలిసిన యాహువః ఆత్మను యహువః నుండి వేరుగా ఉన్న రెండవ వ్యక్తిగా, మరియు ఆ దినాలలోని యూదులలో ప్రబలంగా ఉన్న భావనకు భిన్నంగా ఉన్న వ్యక్తిగా చూడాలని ఎక్కడ చెప్పబడింది? పవిత్ర ఆత్మ యొక్క అన్య-క్రైస్తవ భావన యూదుల భావన నుండి ఎందుకు భిన్నంగా ఉండాలి?

అతడు చేసే అనేక తప్పులను చూడండి!

(1) ఈ సన్నివేశంలో అతడు చదివిన యోహాను 10:30 లో, తాను యహువఃతో సమానమని యహూషువః ప్రకటించలేదు. సంస్కరణ సమయంలో జాన్ కాల్విన్ ఈ విధంగా గుర్తించాడు. ఈ వచనంపై తన వ్యాఖ్యానంలో, అతడు ఇలా వ్రాశాడు: "పూర్వీకులు సాధారణంగా ఈ ప్రకరణాన్ని చాలా వక్రీకరించారు, క్రీస్తు తండ్రితో ఒకే వ్యక్తిగా (లేదా తండ్రితో ఏకమై) ఉండెనని రుజువు చేసినప్పుడు, క్రీస్తు ఏ విధమైన శరీర ఐక్యత గురించి మాట్లాడలేదు, కానీ అది తండ్రికి మరియు తనకు మధ్య ఉన్న పరస్పర అంగీకారం కారణంగా తాను జరిగించు ప్రతీ పని తన తండ్రిచేత మంజూరు చేయబడుతుందని ధృవీకరించుట."

(2) అపోస్తలుల 5: 3, 4 యహువః యొక్క ఆత్మ తండ్రితో సమానమని లేదా అది యహువఃయే అని బోధించదు. అపొస్తలుల కార్యములు 5:32 లోని అదే అధ్యాయంలో, ఆత్మ కొరకు గ్రీకు వచనంలో ఒక తటస్థ సర్వనామం ఉపయోగించబడింది: “మేమును, యహువః తనకు విధేయులైన వారికి దేనిని (hon) అనుగ్రహించెనో ఆ పరిశుద్ధాత్మయు, ఈ సంగతులకు సాక్షులమై యున్నామని చెప్పిరి." అనేక అనువాదాలు త్రిత్వ పక్షపాతం కారణంగా ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను (hon/దేనిని/ఏది) అనుటకు బదులు (ఎవరు) అని తప్పుగా అనువదించెను. (ఉదాహరణకు, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్, రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ V ఎర్షన్, న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్, న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్ మరియు మొదలైనవి చూడండి). న్యూ అమెరికన్ బైబిల్, కాథలిక్ అనువాదం, దీనిని సరిగ్గా అనువదిస్తుంది.

(3) ఈ దృశ్యాన్ని అనేక శతాబ్దాల తర్వాత నైసియా (క్రీ.శ 325) మరియు కాన్స్టాంటినోపుల్ (క్రీ.శ 381) లో రూపొందించిన త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా వివరించవచ్చు. బార్న్స్ వలె, "దైవిక స్థితి లేదా సారాంశంలో ముగ్గురు సమాన వ్యక్తులు ఉన్నారు, మరియు ఈ ప్రతి ఒక్కరూ మానవులను విమోచించే పనిలో ముఖ్యమైన భాగాలను కలిగి ఉంటారు" అని ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు.

నాలుగు సువార్తలలో కెల్లా మార్కు సువార్త యహూషువఃను గూర్చి సరళమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉందని కొత్త నిబంధన పండితుల మధ్య బాగా తెలిసిన వాస్తవం. ఈ సువార్త నాల్గవ సువార్త యొక్క ఉపోద్ఘాతంలో ఉన్న ఆలోచనలను కలిగి లేదు మరియు దీనిలో మత్తయి 1-2 మరియు లూకా 1-2 లో గల జనన వృత్తాంతాలు లేవు. దానిలో ఎలాంటి పునరుత్థాన ప్రదర్శన కూడా లేదు! వీటిని కలిగి ఉన్న మార్కు 16: 9- 20 వచనాలు నకిలీవి మరియు అవి అసలు రచయితలు వ్రాసినవి కాదు. దీనిని ఇప్పుడు అన్ని ప్రధాన క్రైస్తవ బైబిల్‌లలోని గమనికలు తెలియజేస్తున్నాయి (న్యూ అమెరికన్ బైబిల్, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్ మొదలైనవి చూడండి).

మార్కు సువార్త యహూషువః యొక్క బాప్తీస్మం విషయంలో గానీ లేదా మరెక్కడా గానీ యహూషువఃయే యహువః అని బోధించలేదు . . . . యోహాను సువార్త అతని రచన యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని అందిస్తుంది: "యహూషువః యహువః కుమారుడైన మెస్సీయ అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును ఇవి [సూచనలు] వ్రాయబడెను." (యోహాను 20:31).

మార్కు సువార్త యహూషువః యొక్క బాప్తీస్మం విషయంలో గానీ లేదా మరెక్కడా గానీ యహూషువఃయే యహువః అని బోధించలేదు. మార్కు 2: 7 ("యహువః ఒక్కడే తప్ప పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని.?") లోని శాస్త్రుల మాట, తరచుగా యహూషువః దైవత్వం యొక్క రుజువు-వచనంగా భావించబడినప్పటికీ, మత్తయి 9: 1- 8 లోని సమాంతర ఖాతా యొక్క వెలుగులో చదివినప్పుడు నిజంగా అది అలా కాదు. తుఫాను నిమ్మళమైన వృత్తాంతంలో (మార్కు 4: 35-41) — "యహువః తప్ప ఎవరు అలా చేయగలరు?" "యహువ పూర్తిగా బహిర్గతమాయెను" (ఆడమ్ క్లార్క్) — రొట్టెలు మరియు చేపల లెక్క యొక్క రెండు వృత్తాంతాలలో (మార్కు 7: 30- 45; 8: 1-10) — “క్రీస్తు దైవత్వానికి పూర్తి రుజువు” (ఆడమ్ క్లార్క్) — మరియు సముద్రపు అలలపై నడుచ వృత్తాంతంలో (మార్కు 6: 45-52) —“యహూషువః తన దైవత్వాన్ని చూపించాడు” (ఆడమ్ క్లార్క్) — ఇలాంటివన్నీ కొత్త నిబంధన పత్రాలలో యహూషువఃయే యహువః అనుటకు రుజువుగా ఎక్కడా ముందుకు రాలేదు. యోహాను సువార్త అతని రచన యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని ఇస్తుంది: "యహూషువః యహువః కుమారుడైన మెస్సీయ అని మీరు నమ్మునట్లు ఇవి [సూచనలు] వ్రాయబడెను." (యోహాను 20:31).

" (జాన్ 20:31).

మరియు అపొస్తలుల కార్యాలలో పేతురు తన పెంతెకోస్తు ఉపన్యాసంలో యహూషువః యొక్క సూచక క్రియలు మరియు అద్భుతాల కోసం ఇలా చెప్పారు: "యహువః నజరేయుడగు యహూషువః చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచకక్రియలను మీ మధ్యను చేయించి, ఆయనను తనవలన మెప్పుపొందినవానిగా మీకు కనబరచెను.” (అపొస్తలుల కార్యములు 2:22). కొర్నేలీ ఇంట్లో, అద్భుతాలను సూచిస్తూ ఇది యహువః తనతో ఉన్నాడు అనడానికి సంకేతం అని ఆయన చెప్పాడు: “యోహాను బాప్తిస్మము ప్రకటించిన తరువాత గలిలయ మొదలుకొని యూదయ యందంతట ప్రసిద్ధమైన సంగతి మీకు తెలియును. అదేదనగా యహువః నజరేయుడైన యహూషువఃను పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించెననునదియే. యహువః ఆయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, అపవాదిచేత పీడింపబడిన వారినందరిని స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను.” (అపొస్తలుల కార్యములు 10: 37-38). యహూషువః బాప్తీస్మంపై పేతురు వ్యాఖ్య ఇది ​​("యహువః ... ఆయనను పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించాడు ... యహువః ఆయనతో ఉన్నాడు"); ఇది త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని బోధించదు లేదా యహూషువఃను యహువః అని చూపించారని చెప్పలేదు.


ఇది క్లిఫోర్డ్ డ్యూరోస్సో రాసిన WLC యేతర కథనం.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.