Print

త్రిత్వము

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

త్రిత్వము

త్రిత్వము చాలా చర్చనీయాంశమైన అంశం. త్రిత్వము సత్యమని చాలా మంది నమ్ముతారు. కొంతమంది త్రిత్వము నిజం కాదని నమ్ముతారు. త్రిత్వము సత్యమని నమ్మని వ్యక్తులలో నేను ఒకడిని. మీరు త్రిత్వము నమ్మవద్దని నేను మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాను, ఎందుకంటే అది నిజం కాదు. నా నాలుగు చర్చా అంశాలు: (1) యహువః మరణించలేడు, (2) యహూషువః తనకుతాను త్రిత్వవాది కాడు, (3) యహువః మారడు మరియు (4) యహువః శోధింపబడనేరడు.

ఒకవేళ యహూషువఃయే యహువః అయితే, ఆయన మన పాపాల కోసం సిలువపై సిలువ వేయబడలేడు.

నా మొదటి కారణం యహువః మరణించలేడు. బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ఆయన అమరుడు. ఒకవేళ యహూషువఃయే యహువః అయితే, ఆయన మన పాపాల కోసం సిలువపై సిలువ వేయబడలేడు. యహూషువః యహువః యొక్క మానవ రూపం అయితే, ఆయన మరణించినప్పుడు యహువః పనిని ఎవరు చేస్తున్నారు? దీనికి సమాధానం, ఎవరూ చేయరు! మీ సమాధానం ఒకవేళ యహువః అయితే, మీరు రెండు యహువఃలను సృష్టించిన వారవుతారు. యహువః మరణించినట్లైతే ఎవరూ ఆయన పనిని చేయలేరు (బైబిల్ అది అసాధ్యం అని చెబుతుంది!). [మోడలిస్టులు చెప్పినట్లు] యహూషువః మరియు యహువః ఒకే వ్యక్తి అయితే, ఆయన తనను తాను మృతులలో నుండి ఎలా పునరుత్థానం చేయగలడు? మీరు మరణించినప్పుడు, మీరు నిద్రిస్తారు మరియు మీకు ఏమీ తెలియదు, ప్రసంగి 9: 5 చెప్పినట్లుగా: “బ్రదికి యుండువారు తాము చత్తురని ఎరుగుదురు. అయితే చచ్చినవారు ఏమియు ఎరుగరు; వారి పేరు మరువబడి యున్నది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు."

మీకు త్రిత్వమును వివరించమని మీరు ఒక వ్యక్తిని అడిగితే, వారు, "ఇది కేవలం ఒక రహస్యం" అని చెబుతారు. మీకు సమాధానం లేకపోతే, మీరు మీ బైబిల్‌ని చూడటం ప్రారంభించాలి. కానీ మీరు మీ బైబిల్‌లో చూసినప్పుడు, అది త్రిత్వమును గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. త్రిత్వము అనే పదం బైబిల్‌లో లేదు. ఇది బైబిల్‌లో కనీసం సూచనగా కూడా లేదు. బైబిల్ "యహువః" అని చెప్పినప్పుడు అది త్రిత్వము అని అర్ధం కాదు. బైబిల్‌లో "యహువః" అనే పదాల యొక్క 12,000 సందర్భాలు ఉన్నాయి మరియు వాటిలో ఏవీ ముగ్గురైయున్న యహువః అని అర్ధం కాదు.

మీరు ఏ యూదు రబ్బీని అయినా ఎహాద్ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటని అడిగితే, అతడు మీకు ఒక్కటంటే ఒకటి, ముగ్గురు లేదా మూడు రూపాలని కాక, కేవలం ఒక్కటి అని చెబుతాడు.

నా రెండవ అంశం ఏమిటంటే, యహూషువః తనకు తాను త్రిత్వవాది కాడు, యహూషువః ఒక యూదుడు. మీరు ఏ యూదు రబ్బీని అయినా ఎహాద్ (హెబ్రీ పదం) అనే పదానికి అర్థం ఏమిటని అడిగితే, అతడు మీకు ఒక్కటంటే ఒకటి, ముగ్గురు లేదా మూడు రూపాలని కాక, కేవలం ఒక్కటి అని చెబుతాడు.

మార్కు పుస్తకంలో యహూషువః (మార్కు 12: 28-29) ఒక శాస్త్రితో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆజ్ఞలలో గొప్ప ఆజ్ఞ ఏమిటి అని ఆ శాస్త్రి యహూషువఃను అడిగాడు. షెమా (ఇశ్రాయేలు యొక్క మతం) పఠించడం ద్వారా యహూషువః ఇలా సమాధానమిచ్చాడు: "గొప్ప ఆజ్ఞ ఏదనగా, ఓ ఇశ్రాయేలూ, వినుము; మన దేవుడైన ప్రభువు అద్వితీయ ప్రభువు.' 'దీని అర్థం యహువః ఒక వ్యక్తి, నేడు నమ్ముచున్నట్లు ముగ్గురు కాదు. యహూషువః తనను తాను యహువఃతో సమాన స్థాయిలో ఉంచుకోవాలని కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ యహువఃను తన తండ్రి అని పిలిచేవాడు. యహహూషువః కూడా తన తండ్రి అయిన యహువఃకు ఎల్లవేళలా ప్రార్థించాడు.

నా మూడవ అంశం ఏమిటంటే, యహువః మార్పులేనివాడు. దీని అర్థం యహువః మానవుడిగా మారలేడు. యహువః కుడి ప్రక్కన యహూషువః కూర్చున్నట్లు బైబిల్ పేర్కొంది.

నా చివరి అంశం ఏమిటంటే, యహువః శోధింపబడనేరడు. మీరు బైబిల్‌ని చూసినప్పుడు, యహూషువః సాతాను చేత శోదించబడినట్లు చూస్తారు. యాకోబు 1:13 లో యహువః శోధింపబడడని బైబిల్ చెబుతుంది: "యహువః కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను యహువః చేత శోధింప బడుచున్నానని అనకూడదు." ఇది నిజం కాబట్టి, యహూషువః చాలా చెడ్డ సాతానుచేత శోదించబడినందున యహువఃగా ఉండలేడు.

చాలా సంవత్సరాల క్రితం, యహువః ఒక్కడా లేదా త్రిత్వమా అని రెండు పక్షాలు వాదించినప్పుడు సమస్య మొదలైంది. దేవుడు త్రిత్వము అని నైసియా సభలౌ నిర్ణయం తీసుకోబడింది.

చాలా సంవత్సరాల క్రితం, యహువః ఒక్కడా లేదా త్రిత్వమా అని రెండు పక్షాలు వాదించుకున్నప్పుడు సమస్య మొదలైంది. దేవుడు త్రిత్వము అని నైసియా సభలో నిర్ణయం తీసుకోబడింది. చాలా మంది ప్రజలు త్రిత్వమును అర్థం చేసుకోలేదు, మరియు పూజారులు/మతాధికారులు, "మేము దీనిని అర్థం చేసుకున్నాము మరియు మీకు అవసరం లేదు." అని చెప్పారు. అది ప్రజలపై పూజారులకు అధికారాన్ని ఇచ్చింది.

మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లుగా, దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉండలేడు. ఇది కేవలం అసాధ్యం. ఈ రోజు మీరు త్రిత్వమును మీకు వివరించమని ప్రజలను అడిగితే, పదిలో తొమ్మిది మంది దానిని వివరించలేరు. ఇది అద్భుతంగా ఉన్నది. ఇది నిజంగా అంత కష్టం కాదు. యహువః ఒక్కడు మరియు యహూషువః అతని ఏకైక కుమారుడు.

మూలాలు


ఇది 12 ఏళ్ల కేసీ హిక్సన్ రాసిన WLC యేతర కథనం.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.