Print

Under Lagen? Eller under Nåd?

upploppVi lever i en tid präglad av enveten revolt och trots.

Synden har tagit överhanden i denna värld sedan Lucifers fall. Satan har brutit Himmelens Lag, och vill nu att hela mänskligheten trotsar Yahuwah. Men kommer han att lyckas?

Satan har tagit till en uppsjö metoder för att förleda Yahuwahs folk till att bryta den gudomliga Lagen. Den mest lyckade metoden har varit genom att infiltrera vår tro för att övertyga oss att vi inte längre behöver hålla Yahuwahs Lag.

Många Kristna bekänner hög vördnad för Yahushua och Hans ord. Ändå är de omedvetna att viss tro leder dem till att stötta Satans revolt.

Man missförstår ofta koncepten “Lag och Nåd” och detta leder många till falla. En felaktig förståelse hur gudomlig nåd förhåller sig till Lagen har lett miljoner av föregivna Kristna att tro att de inte längre behöver hålla Buden.

För att frigöra sig denna felaktighet så behöver vi förstå vad Skrifterna förklarar vad det innebär att vara “under Nåd”. Betyder Nåd att vi inte längre behöver hålla de Tio Buden?

“Vad skall vi då säga? Skall vi förbli i synden, för att nåden skall bli större? … Absolut inte.” (Romarbrevet 6:1- 2)

Skrifterna är tydliga: vi skall inte förbli i synden för nådens skull.

Men vad är synd?

“… synden är Lagens överträdelse.” (1:a Johannesbrevet 3:4)

SYNDEN = LAGENS ÖVERTRÄDELSE (FÖRSTA JOHANNESBREVET 3:4)


Alltså tillåter inte Nåden oss att bryta mot Lagen, för synd är, per definition, överträdelsen av Yahuwahs Lag. Att hävda att Nåden “frigör” oss från att hålla de Tio Buden skulle därför vara som att säga att nåden är tillåtelse att synda! Som Skrifterna intygar: så är “Absolut inte” fallet!

Bibeln berättar med om lagens överträdelse [synd]:

“Ty syndens lön är döden ...” (Romarbrevet 6:23)

“För den som håller hela Lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.” (Jakobsbrevet 2:10)

Det är klart och tydligt att det är viktigt att hålla Lagen. Å andra sidan, kan vi inte räddas genom att enbart hålla Lagen:

“Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför Honom genom Laggärningar. …” (Romarbrevet 3:20)

Skrifterna är otvetydig: ingen kommer att räddas av Laggärningar. Hur, då, kan vi bli räddade? Hur förhåller sig Lagen till Nåden? Uppenbarelseboken 14:12 talar om för oss att helgonen kommer vara de som håller Buden OCH har Yahushuas tro. Det är endast genom Yahuwahs Nåd som vi kan hålla Lagen.

“I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Yahuwahs Bud och Yahushuas tro.” (Se Uppenbarelseboken 14:12)

nådEn vers som ofta misstolkas för att beskriva nåd är:

“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under Lagen utan under nåden.”(Romarbrevet 6:14)

Vad exakt är det denna versen säger? Innan vi drar några slutsatser fortsätter vi till nästa vers:

“Hur är det då? Skall vi synda, eftersom vi inte står under Lagen utan under Nåden? Absolut inte!” (Romarbrevet 6:15)


FRÅGA: VILKEN Lag är vi inte längre under?

Det råder stor förvirring om Lagen i Romarbrevet och detta kan endast tas itu med om vi förstår att Paulus talar om SJU [ja, 7] olika Lager i sina skriftverk. Vi kommer dock endast fokusera på en av dessa i just denna studie.

Vi måste läsa Paulus hela brev till romarna för att förstå varje del i sin kontext. LAGEN som han hänvisar till i kapitel 6:14,15 är syndens och dödens Lag kopplade till orden i kapitel 8:1,2 som är hans summering eller sammanfattning av de tidigare kapitlen. Detta preciserar ‘vilken’ Lag och ‘vem’ det är som ej är under den längre.

“Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Yahushua, för de som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. Ty livets Andes Lag har i Yahushua gjort mig fri från syndens och dödens Lag.” (Romarbrevet 8:1-2)

SVAR: SYNDENS och DÖDENS Lag.

[SYNDENS och DÖDENS LAG är INTE detsamma som Yahuwahs eviga Lag.]


Som vi kunde se tidigare så är synden att bryta mot Yahuwahs Lag (Första Johannesbrevet 3:4). Denna vers frågar enkelt: “Skall vi bryta Yahuwahs Lag för att vi är under Nåd?” Svaret är: “Absolut inte.”

Lagen fungerar som spegel för att visa oss att vi har syndat.

“Det var genom Lagen som jag lärde känna vad synd är.” (Romarbrevet 7:7)

Lagen visar oss var vi syndat så att vi kan ledas till Yahushua. Vi håller inte Buden för att bli räddade. Vi håller Buden för att vi är räddade. Att hålla Buden är vår frälsnings frukt, inte dess rot. Gudomlig nåd är det som räddar oss.

Yahushua kept the Commandments, and when we know Him, we will become more like Him.

“Den som säger: ‘Jag känner Honom’ och inte håller fast vid Hans Bud, är en lögnare och sanningen finns inte i denne.” (1:a Johannesbrevet 2:3-4)

Helgonen är de som “håller fast vid Yahuwahs Bud och Yahushuas tro.” (Uppenbarelseboken 14:12)

“Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.” (Jakobsbrevet 2:26)

man som stoppas av polis för att ha brutit mot lagenEn bilist körde för fort, och blev stannad för att brutit mot lagen. Bilisten borde följaktligen ha straffats. Men efter att ha bett om nåd så lät polisen föraren gå med en varning. Bilisten var nu under nåd. Kommer föraren ila bort för att ånyo bryta mot lagen för att han blivit benådad? Eller kommer han nu köra mer ansvarsfullt som tack för att den nåd som tilldelats honom?

 

Bibel

Allt började med den där första synden. På grund av att Lagen brutits behövde Yahushua välja att dö för att frälsa oss. Så är Lagen inte giltig nu efter Hans död? Yahushua höll själv Buden.

“Om ni håller Mina Bud, förblir ni i Min kärlek, liksom Jag har hållit Min Faders Bud och förblir i Hans kärlek.” (Johannesevangeliet 15:10)

Hur uppenbaras vår kärlek till Yahushua?

“Om ni älskar Mig, håll Mina Budord.” (Johannesevangeliet 14:15)

Hur klargörs denna relation med Yahushua?

“Den som säger: ‘Jag känner Honom’ och inte håller fast vid Hans Bud, är en lögnare och sanningen finns inte i denne.” (1:a Johannesbrevet 2:3-4)

 

“På den dagen kommer många att säga till Mig, ‘Herre, Herre! Har vi inte förutspått i Ditt Namn, fördrivit demoner i Ditt Namn, och gjort många underverk i Ditt Namn?’ Men då skall Jag säga dem sanningen: ‘Jag kände aldrig er. Gå bort ifrån Mig, ni som utför Laglöshet!” (Matteusevangeliet 7:22-23)

Om vi verkligen älskar Yahuwah så kommer vi att ständigt söka Hans möjliggörande Nåd för att kunna hålla alla Hans Bud.

“Detta är kärleken till Yahuwah: att vi håller Hans Bud. Och Hans Bud är inte tunga.” (1:a Johannesbrevet 5:3)
 

Lycklig familj