Print

Vad Spikades Fast på Korset? En Granskning av Kolosserbrevet 2

Kolosserbrevet 2:13-17 

Förlåten! … Fri! … Icke skyldig!

Det hoppväckande budskapet som aposteln Paulus förde till gentilerna var att deras syndalista hade blivit rensad! Den hade spikats fast på korset. De var förlåtna! Nu behövde de inte längre slita under arbetets börda för att nå Paradiset. 

Frälsning genom handlingsverk är en doktrin som alla hedniska religioner håller av. Paulus bar det glädjefyllda budskapet att alla "gärningar" hade utförts av Frälsaren, Yahushua. Nu kommer frälsningen genom tron på Honom allena!

Ty jag skäms inte för Yahushuas evangelium [goda nyheter], för det är Yahuwah kraft till frälsning för var och en som tror, … För i detta blir Yahuwahs rättfärdighet uppenbarat från tro till tro; som det står skrivet, "Den rättfärdige skall leva genom tro." (Se Rom. 1:16-17.) 

silhuetten av en ångerfull man står framför ett korsDe som utövar tro på Yahushua accepterar Hans död istället för deras egna som priset deras synder kräver.  Då kan de bli "återuppväckta" med Honom i livets förnyelse. De är inte längre bundna av deras gamla, syndiga natur.  De är fria i Yahushua!

Jag har blivit korsfäst med Yahushua; det är inte längre jag som lever, utan Yahushua som lever i mig; och livet jag nu lever i köttet, lever jag i tron på Yahuwahs Son, som älskade mig och utgav Sig Själv för mig. (Se Galaterbrevet 2:20.)

Här är evangeliets kraft! Omvändande syndare kan, genom tron på deras Frälsare, få listan över deras synder fastspikade på korset och leva ett nytt liv i Yahushua. Denna sanning transformerar liv!

Satan vet att hans förslavande kontroll över människors liv bryts av den kraft som finns i Yahushuas evangelium. För att kunna hålla denna livsförändrande sanning från världen så har Satan tagit ett av tydligaste uttalanden som förklarar denna process och genom felaktig översättning och missförståelse svept in det i mörker.

Dessa versrader finns i Kolosserbrevet 2:13-17:

"Han har också gjort er levande med Honom då ni var döda i synderna …, och har förlåtit oss alla synder och utplånat den handskrift, som genom sina stadgar vittnade emot oss. Den har Han tagit bort och spikat fast vid korset. Han har avväpnat furstarna och väldigheterna och låtit dem bli till skam inför alla, och har triumferat över dem genom Honom. Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. [Sådant är skuggan av vad som ska komma, men kroppen själv är i Yahushua]." (Kolosserbrevet 2:13-17, Reformationsbibeln; hakparenteser anger korrekt övers. från KJV) 

Satan har förlett folkmängder att tro att den "handskrift" som det talas om i versen som Yahushua har "utplånat" och spikat fast på korset är den himmelska lagen.  Det antas att den himmelska lagen inte längre är bindande och att de stadgar och bud gällande ätandet av enbart rent kött och tillbedjan på högtider, Sabbater och Nymånadsdagar har "utplånats". På så vis förleder Satan många att faktiskt bryta den himmelska lagen eftersom de tror att denna text förkunnar att lagen inte längre är bindande.

man studerar BibelnEn noggrann granskning av texten avslöjar dock felet med denna övertygelse.

"Vad var denna ‘handskrift’? Detta ord är tolkat från den grekiska frasen cheirographon tois dogmasinCheirographon betyder vad som helst som är handskrivet, men kan mer specifikt betyda ett lagligt dokument, obligation eller skuldenotering. Dogmasin syftar på stadgar, lagar och riktlinjer som styr en människas livsstil eller uppförande.” (Earl L. Henn, ”Was God’s Law Nailed to the Cross?")

De “krav” som “belastade” oss kan inte vara den himmelska lagen, eftersom den himmelska lagen är för oss!  Paulus själv säger: “Så är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.” (Rom. 7:12, Reformationsbibeln)

Yahuwah lag är perfekt, den omvänder själen; Yahuwahs vittnesbörd är säker, görandes det simpla till vist. Yahuwahs påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Mer åtråvärda är de än guld, ja, än mycket fint guld; Mer än så, genom dem blir Din tjänare varnad, Och att följa dem ger riklig lön.  (Se Psalm 19:7-8, 10-11.)

Paulus proklamerar frälsningens goda nyheter i Kolosserbrevet 2!  Genom Frälsarens död är skuldens skyldighet för synden bortrensad! Synden är "handskriften" och den har sannerligen "belastat oss".

När en person korsfästes så spikades också en lista över de brott som begåtts fast på korset.  Pilatus nedtecknade Yahushuas brott: Judarnas Konung.  Som vår Konung och Frälsare tog Yahushua emot straffet för våra synder. 

"Han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när Han bar de mångas skuld och bad för syndarna." (Jesaja 53:12, Bibel 2000) 

"Ty Den som inte visste av någon synd har Han för oss gjort till synd, för att vi skulle bli Yahuwahs rättfärdighet i Honom. " (Andra Korintierbrevet 5:21, Reformationsbibeln)

What was Nailed to the Cross? The Record of Our Sins!

Alla som accepterar Frälsarens död för sina synder, får också sin syndalista "utplånad" och "fastspikat på korset" HalleluYAH!

Alla som accepterar Frälsarens död för sina synder, får också deras lista över synderna "utplånade" och "fastspikade på korset".

Yahushua led också för oss ... som Själv bar våra synder i Sin kropp på träet, att vi, som dött av synden, skulle leva för rättfärdigheten - genom vilkens sår ni helades.  (Se Petrus första brev 2:21, 24.)

Kolosserbrevet 2 presenterar en väldigt vacker och djupgående sanning: rättfärdigandedoktrionen.

"Han har också gjort er levande med Honom då ni var döda i synderna…, och har förlåtit oss alla synder och utplånat den handskrift, som genom sina stadgar vittnade emot oss. Den har Han tagit bort och spikat fast vid korset."  (Kolosserbrevet 2:13, 14, Reformationsbibeln)

Det “den” som spikades fast på korset är inte den “heliga, rättfärdiga och goda” himmelska lagen. Det som spikades fast på korset och “utplånades” var listan över våra överträdelser och synder! När den syndfulla handskriften utplånades så bröts Satans makt över våra liv!

"Han har avväpnat furstarna och väldigheterna och låtit dem bli till skam inför alla, och har triumferat över dem genom Honom."  (Kol. 2:15, Reformationsbibeln) 

Detta är goda nyheter idag och det var goda nyheter för Kolosserna. 

Kolossai var en hednisk stad. Deras religion var en av frälsning genom handlingsverk.  De lärde att perfektion endast kunde nås genom extreme självförnekelse och abstinens från njutelser. De trodde att vem som än påstod sig vara religiös skulle utöva den stränghet de utövade. Detta påverkade unga Kristna i Kolossai som tidigare hade varit hedningar. Istället för att till fullo lita på meriterna hos deras korsfäste och uppståndne Frälsare, så började Kolosserna återvända till självförvållat förnekande, antagandes att detta var ett krav för frälsningen.

Paulus varnade dem för att försöka "arbeta sig in i Himmelen." 

Se till, att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, enligt människors stadgar, och enligt världens läror, men inte enligt Yahushua. (Se Kolosserbrevet 2:8)

Självspäkning fordras aldrig av Yahuwah för vår frälsnings skull. Paulus uppmuntrade de Kolossiska troende att vara fria i Yahushua och inte influeras av den självförvållade abstinensen som hedningarna kring dem gjorde.

Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. [Sådant är skuggan av vad som ska komma, men kroppen själv är i Yahushua]. Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon, som har sin lust i ödmjukhet … och inte håller sig till huvudet [Yahushua]. (Se Kolosserbrevet 2:16-19.)

"Men kroppen själv är i Yahushua." är en fras som översatts fel.

"En bokstavlig översättning av Kolosserbrevet 2:17 lyder, ‘men Kristi [Yahushuas] kropp.’ Vad är [Yahushuas] kropp? 1 Korintierbrevet 12:27 ger oss svaret: ’Ni utgör [Yahushuas] kropp och är var för sig delar av den.’ [Yahushuas] kropp är kyrkan!"  (Earl L. Henn, "Are the Sabbath and Holy Days Done Away?")

three crosses at sunsetPaulus lärde Kolosserna att de inte skulle tillåta den kritik som de omringande hedningarna dikterade i deras praxis, men att ekklesian skulle befordra sådana bedömningar. De var nu fria från hedniska filosofier och kunde leva ett balanserat liv i Yahushua.

Anledningen till att vi använder Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i innehållet på WLC, är för att ordet "kyrka" inte förmedlar den ursprungliga grekiskans "Ekklesia" exakt. Genom hela Nya Testamentet så refererar Ekklesia till De Utkallade. Ordet "kyrka," som betonar en grupp, är därför en felaktig översättning och borde aldrig ha använts. Kristna är bokstavligen De Utkallade. Yahushuas sanna efterföljare är verkligen De som är Utkallade från fallna Babylons organiserade kyrkosamfund och religioner. När kallet att fly Babylon har hörts, så ska ingen igen återvända till Babyloniska kyrkor och former av religion.

Om ni med Yahushua har dött bort från världens läror, varför låter ni då sådana stadgar läggas på er, som om ni ännu levde i världen. Det skall du inte ta på, det skall du inte smaka, det skall du inte röra, i enlighet med människors bud och läror?  (Se Kolosserbrevet 2:20-22.)

Ingen behöver hålla fast vid människoskapta traditioner längre för att arbeta sig till Himmelriket.  Yahushuas död på korset har förlåtit den skuld som syndarna var skyldiga. Din syndalista har spikats upp på korset. 

"Men han är sargad för våra missgärningars skull, och slagen för våra synders skull; näpsten [tuktningen] ligger på honom, på det att vi skulle ha frid, och genom hans sår är vi helade. ... Yahuwah kastade allas våra synder på Honom."  (Jesaja 53:5, 6, Karl XII:s Bibel)

Du är förlåten! Du är fri!


Klicka här för att titta på videon!