Print

Zabit v Duchu: Pravda nebo blud?

Duch, který se projevuje skrze léčitele vírou a ty, kdo tvrdí, že byli „zabiti v duchu“, není Svatý Duch Yahuwahův.

Začalo to zlehka. Jen klidný, malý zvuk, který narušil ticho klášteru. Ale pak to přišlo opět. Našla si kočka svou cestičku do kláštera?

Druhá kočka se přidala k té první. Odkud se vzala ta zvířata? Matka abatyše kráčela svižně chodbou. Zvířata neměla žádné místo uvnitř těchto posvátných hal! Následovala tento zvuk až do malé místnosti, ve které jedna sestra klidně zametala. Proč tam jen tak stála a zametala? Proč se nesnažila chytit kočku a vyhodit ven?

Jeptiška se otočila. Její rty se pohnuly: „Mňau?“

Z druhého konce haly se ihned ozvala odpověď: „Mňau!“

Matka představená se hnala k další místnosti. Dvě jeptišky se překvapeně ohlédly a zdvořile se zeptaly: „Mňau?“

Byly to sestry, kdo dělal ten rámus! Pak se ale přidal další hlas. Šířilo se to! Netrvalo dlouho a kočičí infekce se rozšířila na většinu z ostatních jeptišek francouzského kláštera. Pak se přihodilo něco zvláštní. Mňoukající sestry začaly synchronizovat své mňoukání! V určitý čas dne začaly všechny mňoukat společně po několik hodin. Nic, co abatyše podnikla, je nezastavilo.

Tento zvuk začal vadit lidem žijícím v okolí. Lidé z města se obávali, že se sestry staly posedlými a ohlásili tento incident vládě. Vojáci byli vysláni, aby vyšetřili příčinu této podivné události. Když se rozhlédli okolo kláštera, ohlásili vojáci, že každá jeptiška, která bude mňoukat, bude zbičována.1

Problém byl vyřešen. Mňoukání přestalo! Staletí později to nadále zůstává fascinujícím případem toho, co bylo jen hromadným hysterickým šílenstvím mezi znuděnými obyvateli kláštera.

jeptišky mňoukají

Francouzské jeptišky nebyly jedinými křesťany, kteří se kdy poddali moci sugesce.

I když je to šokující domněnka, nebylo to naposledy, co křesťany ovlivnila hromadná hysterie a moc sugesce.

[WLC v žádném případě neobhajuje jakékoliv praktiky a tradice Římsko katolické církve. Výše uvedený příběh byl uveden jen jako názorný příklad.]

Zabit v Duchu

V prvním dopise Timoteovi Pavel varuje: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.“ (1. Timoteovi 4,1) Charismatické učení o „zabití v duchu“ je jednou takovou démonskou naukou.

Někdy se taky říká „padnout v duchu“ nebo „dotek moci“. Často se to stává, když někdo hledá uzdravení.

Fráze „zabit v Duchu“ se používá v charismatických kruzích křesťanských církví k označení domnělého zásahu Duchem svatým na nějaké osobě. Tvrzení říká, že Svatý Duch pohne člověkem takovou silou, že je tento člověk „zabit“. To neznamená, že tento člověk zemře, ale že je tak přemožen přítomností Ducha, že upadne na zem zcela přemožen.2

Samozřejmě u Yaha jsou všechny věci možné. Jelikož je Stvořitel všemohoucí, je naprosto možné, že by mohl zasáhnout člověka s takovou silou, že je zcela přemožen. Problémem není, jestli to Yahuwah dokáže nebo ne, ale jestli je taková nauka – a následně i praxe – biblická.

Advokáti takové praxe citují různá místa z Bible ve snaze prokázat, že se to stávalo v biblických dobách. Avšak pečlivé studium těchto pasáží odhaluje, že nemohou být použita na podporu „padnutí/zabití v Duchu“, aniž by nedošlo k překrucování Písma.

Jeden často citovaný verš popisuje zasvěcení Šalomounova chrámu.

Nebo měli ti, kteříž spolu troubili v trouby, a zpěváci vydávati jeden zvuk k chválení a oslavování Yahuwaha; a když povyšovali hlasu na trouby a cimbály i jiné nástroje hudebné, chválíce Yahuwaha a řkouce, že dobrý jest, a že na věky trvá milosrdenství jeho: tedy oblak naplnil dům ten, dům totiž Yahuwahův,

Tak že nemohli kněží ostáti a sloužiti pro ten oblak; nebo sláva Yahuwahova byla naplnila dům Elohimův. (2. Paralipomenon 5,13-14)

Všimni si, že ve výše uvedených verších není jediný případ, který by popisoval, jak někdo zkolaboval pod mocí Yaha, nebo že by dokonce nastalo nějaké uzdravení. Právě naopak. Ve verši 11 se uvádí: „všichni přítomní kněží byli posvěceni.“ Bylo proti Levitskému kódu, aby některý muž, který není při dokonalém zdraví, sloužil před Yahuwahem. Proto nemohl ani žádný z těchto knězů vyhledávat uzdravení, protože by tam prostě ani nemohl být. (Viz Leviticus 21,16-23)

Obhájci nauky také poukazují na Spasitelovo zatčení v Getsemanské zahradě. Když se Yahushua zeptal, koho hledají, „Odpověděli jemu: Yahushuu Nazaretského. Řekl jim Yahushua: Jáť jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, zrádce jeho. A jakž řekl jim: Já jsem, postoupili nazpět, a padli na zem.“ (Jan 18,5-6)

Další populární verš používán jako důkaz, že tato praktika je biblická, se nachází v příběhu o obrácení Saula z Tarsu. „A když byl na cestě, stalo se, že již přibližoval se k Damašku. Tedy pojednou rychle obklíčilo jej světlo z nebe. A padna na zem, uslyšel hlas řkoucí: Saule, Saule, proč mi se protivíš?“ (Skutky 9,3-4)

Kolaps bezbožných při Yahushuově zatčení, ani zkolabování Saula nemohou být použity na podporu této moderní nauky o padání v Duchu, protože lidé, kteří přistupují k různým léčitelům víry, jsou většinou velmi upřímní věřící, jejichž srdce jsou dle jejich nejlepšího poznání usmířena s Yahem, když hledají Jeho požehnání.

čtení Bible 

Existuje několik případů v Bibli, kdy byl Yahův muž přemožen nebeskou majestátností, slávou a božskou silou. Vždy, bez výjimky, padli vždy dopředu na svou tvář jako akt uctívání. Například: „Tedy slyšel jsem zvuk slov jeho, a uslyšav zvuk slov jeho, usnul jsem tvrdě na tváři své, na tváři své na zemi. V tom aj, ruka dotkla se mne, a pozdvihla mne na kolena má a na dlaně rukou mých.“ (Daniel 10,9-10)

To je naprosto odlišné od čehokoliv, co se děje dnes, když jsou lidé zabiti v Duchu. Když Daniel zkolaboval, anděl mu ihned přišel na pomoc, aby ho posilnil. Taktéž Jan (autor Zjevení) byl podobně ihned posilněn, když byl přemožen Yahovou mocí: „A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: Neboj se. Já jsem ten první i poslední.“ (Zjevení 1,17)

Evangelisté a léčitelé víry, kteří zabíjí v duchu, nespěchají nikdy na pomoc, aby posilnili ty, které domněle přemohla moc Yahuwaha. Naopak, vypadá to, že se oddávají demonstraci „jejich“ moci. Vskutku, mnozí z nich mají „chytače“, kteří dávají pozor, aby se lidé padající dozadu nezranili.

Jsou podobni tomu Mírnému a Pokornému?

Navzdory těmto opatřením došlo ke zraněním. Rodina Elly Peppardové vedla multimiliónový soudní spor proti evangelistovi Benny Hinnovi kvůli zraněním, která Ella získala při revivalu – zranění, která údajně přispěla k její smrti.

„Peppardová (85) zemřela 23. září 1986 na následky zablokovaných artérií poté, co byla hospitalizovaná kvůli zlomené kyčli. K této zlomenině došlo o 15 dnů dříve během revivalu ve Faith Tabernacle.“3

Peppardová čekala v řadě, aby obdržela Hinnovo požehnání, když Hinn udeřil muže stojícího před ní tak tvrdě, že spadl dozadu, srazil ji a ona si zlomila kyčel.

Namísto toho, aby jí poskytl lékařskou pomoc, Hinn nařídil, aby byla Peppardová odstraněna z pódia a umístěna do sedadla v popředí církve, říká soudní zápis.

Když jedna uvaděčka nabídla, že vyhledá pro Peppardovou lékařskou pomoc, svědkové řekli, že Hinn uvaděčku zarazil a řekl: „Nechej ji o samotě. Bůh ji uzdraví.“4

Při jiném incidentu zahrnujícím Hinna, jeho syn a dva body gardové byli zatčeni za to, že bili a mučili hluchoněmého muže, který přistoupil na pódium s trochou vody, hledajíc požehnání.

Hestephenson Araujo (21) podle zprávy potřeboval nemocniční ošetření po tomto incidentu … během náboženské kampaně v Manaus, v severní Brazílii.

Policie zadržela Joshuu Hinn (21), společně s dvěma body gardy Bennyho Hinna, kvůli podezření z mučení poté, co tito tři mužové údajně zamkli pana Arauja v přívěsu a fyzicky ho napadli. …

Mužové vzali pana Arauja k přívěsu zaparkovaném nedaleko pódia, ve kterém ho pak drželi v zajetí, bili ho a mlátili, protože chtěli vědět, kdo je.

Protože muž neslyšel a neodpovídal na jejich žádosti, fyzická agrese pokračovala, říká policie.

Taktická policejní jednotka vpadla do přívěsu poté, co si členové dělali starosti a zavolali policii.5

To je naprosto v rozporu s jednáním Yahushui nebo kteréhokoliv z apoštolů! Robert Liichov, který byl kdysi zapojen do tohoto hnutí, se snaží osvětlit tyto bludy lidem. Píše:

padání dozaduJasná otázka zní: Pokud Bůh sráží lidi k zemi, proč je musíme chytat? … Vysvětlují, že tato manifestace je přímo způsobena mocí a přítomností Svatého Ducha. Pokud je tomu tak, není On … dostatečně opatrný, aby ti, které srazí dolů, nebyli zraněni Jeho požehnáním? Tyto církve zaměstnávají chytače, protože (1) ví, že lidé to mnohdy jen hrají, že padají, je to naprogramovaná odezva. (2) Nemají dostatek víry v jejich vlastní propagovanou nauku. Zjevně není Bůh dostatečně veliký, aby ochránil Své lidi.

A kromě chytačů máme i sestry … které přicházejí z boku nebo za chytači s velkými plachtami. Jejich úkolem je položit tyto plachty přes nohy a těla žen. Proč? Protože mnohokrát, když jsou ženy poraženy v duchu, upadnou do velmi neslušných pozic.

Měli jsme události, kde se některým nešťastným ženám vyhrnuly šaty a jejich nohy byly roztáhnuté do nepatřičného úhlu. Když se Pán rozhodl uvést Své dcery tímto způsobem do rozpaků, museli jsme tam být rychle, abychom zakryli jejich hanbu. Opravdu to zní jako něco, co by [Yahuwah Elohim] dělal Svým dcerám?6

Vysvobození

Yahushua zaslíbil: „A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8,32) Stále více lidí, kteří byli kdysi aktivní v tomto hnutí, se vymanilo z tohoto klamu. Nyní varují druhé před touto podivnou naukou. Mark Haville je jedním takovým člověkem. Když se ho ptali, co ho přivedlo k odchodu, Haville odpověděl, že prostě četl Bibli.7

Mike Wright, další bratr, který už nevěří, že Bible podporuje tuto praktiku, poukazuje na jiný problém u této nauky: tlak okolí. Píše:

Benny Hinn mluvil u modlitební snídaně a já ho sledoval, jak se modlí za mou matku na opačné straně stolu. Skupina Full Gospel Businessmen, která doprovázela tuto vycházející superhvězdu, fungovala jako kádr tělesných strážců okolo prezidenta, vzbuzujíc velká očekávání a vzrušení a předvádějíc sílu a prestiž už jen způsobem, kterým se přibližovali a procházeli skrze zástupy lidí.

Matka nebyla zabita-v-duchu, ale říkala mi, že kdyby Benny o něco déle tlačil svou rukou na její čelo, pravděpodobně by se to stalo. To byla její poněkud rozpačitá odpověď na skutečnost, že nebyla 'dostatečně věrná, dostatečně odevzdaná nebo dostatečně spravedlivá' na to, aby byla požehnaná tímto (domnělým) úžasným aktem Ducha svatého. (Takto jsem viděl z první ruky, jak někdo vnitřně cítí vinu, a jak je i z vnějšku kladena vina na takového hledače/příjemce.)8

Velký tlak je vložen na jedince hledajícího požehnání nebo uzdravení, aby demonstroval fyzickou odpověď na moc Ducha. Pokud tomu tak není, pak se má za to (těmi, co přihlížejí, i jednotlivcem), že vina spočívá u člověka pro jeho nedostatečnou víru. To je tlak okolí uplatňovaný v duchovní oblasti. Wright uzavírá smutným poznáním:

Mohl bych ti vyprávět třicet let příběhů a závěr všech z nich je ten, že jsme se všichni (nevědomě) podíleli na komedii – oklamaní lidmi, kteří věděli více nebo měli více vědět. Nyní, když jsme dostatečně prozkoumali [Yahovo] slovo ohledně této věci, zcela jasně odsuzujeme toto učení o zabití-v-duchu. Nikde v Bibli se tato praxe nenachází a jen na nepřátele [Yaha] působila přemáhající moc tak, že padali dozadu. V každém jiném případě, který je specifikován, padali lidé přicházející do přítomnosti [Yahuwaha] dobrovolně dopředu na svou tvář, (v pokorném uctívání) – nebo, … ZEMŘELI.9

Mysl ovládající mysl

Zážitek „zabití v Duchu“ je často dosvědčován na velkých shromážděních nebo evangelijních akcích, kde má kazatel zvláštní čas na uzdravování. On nebo ona pak jde okolo, pokládá svou ruku na čelo nemocného člověka, která pak padá dozadu. Někteří „léčitelé víry“ jako Benny Hinn si dokonce dělají legraci z moci Ducha svatého, když máchají svým sakem směrem k lidem nebo na ně foukají, načež oni pak zkolabují.

Mark Haville, dříve zmíněný, byl v jednom rozhovoru tázán, jak zabití v duchu funguje. Vyjmenoval následující:

  1. Lidé jsou ovlivnitelní. Člověk může být přiveden do ovlivnitelného stavu mysli nebo pozměněného stavu vědomí, kde má potom větší sklon být ovlivňován mluvčím a reakcemi těch, co jsou okolo.
  2. Lídři programu vědomě vybírají hudbu, která odpovídá srdečnímu tepu člověka. Tempo ve většině chválící a bohoslužebné hudby se dobře shoduje s kardiovaskulárním systémem.
  3. Baviči rozumí moci skupinové dynamiky. To je důvod, proč mají komedianti a rokové hvězdy zahajovací akty, které „zahřejí obecenstvo“. Skupinová dynamika pracuje také ve prospěch léčitelů víry. Když každý přihlížející očekává, že padneš k zemi po doteku tvého čela, většina lidí padne.
  4. Opakované vzory mluvení, a dokonce určitý tón hlasu, mohou pomoci navodit vnímavou mysl. Neuro-linguistic Programming and Eriksonian hypnosis zasáhlo i ty křesťanské denominace, které nejsou Letniční, kde se někteří pastoři chlubí svými schopnostmi hypnotizovat svá shromáždění.
  5. Lidé jsou v takovém nastavení náchylní k zhypnotizování. Může se proto po určitou dobu zdát, že se jejich bolest vytratila. Dosledovací studie však odhalily, že většina z těch, kteří si mysleli, že byli uzdraveni, ve skutečnosti uzdravena nebyla.

Charles S. Price konal revival v Britské Kolumbii, na kterém 350 lidí uvěřilo, že bylo uzdraveno. O šest měsíců později však dosledovací studie odhalila velmi znepokojivé výsledky. Z oněch 350 lidí, kteří věřili, že byli uzdraveni, bylo 301 stále nemocných, 39 lidí zemřelo a pět se zbláznilo. Jen pět lidí tvrdilo, že jsou stále zdraví.10

Harville připouští, že přesně tytéž praktiky a přesně tytéž metody jsou používány ve východních náboženstvích a různých mystických tradicích na celém světě.

Pavel varuje, jak se Satan může sám proměnit v anděla světla, když uvádí: „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2. Korintským 11,14-15) Toto je přesně to, co se stává s tímto Letničním hnutím: pozměněné stavy vědomí, duchovní transy, hypnóza, atd. Tito křesťanští guruové oblékají okultní praktiky do šatu světla, když používají křesťanskou terminologii, modlí se k „Ježíši“, volají po „oživení“ a nabádají věřící, aby měli „víru.

Zatímco uzdravování vírou a jiné projevy připisované moci Ducha svatého existovaly už delší dobu, k velkému oživení této praktiky došlo v Toronto Airport Church v Torontu v Kanadě v roce 1994. Jeden ze zakladatelů tohoto hnutí, Paul Goldee11, původně věřil, že to skutečně je od Yahuwaha. Nicméně poté, co viděl některé lidi výt jako psi nebo se chovat jinými zvířecími způsoby údajně pod mocí Ducha svatého, začal se ptát, zdali to je skutečně od Yaha. Varuje:

Dnes musím říci, že je to něco daleko temnější . . . Dnes věřím, že tento duch je falešný duch, padělek ducha a ne Duch svatý z Bible. … Musím říci, že toto nebyla nikdy pravá manifestace Ducha svatého, protože ovoce této církve je zkažené. … Duch svatý, už podle Svého jména, je Svatý. Nevede lidi k tomu, aby dělali něco nesvatého.

Lidé … jsou stvořeni k obrazu [Yaha]. Proč by [Yahuwah] znehodnotil lidství tím, že budou jak zvířata? Pokud je zde něco, co se projevuje na těchto setkáních v rozporu se Svatým písmem, pak to není [Yahuwah], protože [Yah] je neměnný. … Nepřijímej to, nemysli si, že to je nějaké světlo. … To není od [Yaha] … je to ďáblův podvod a … přináší naprostou zkázu mužům, ženám a dětem, které se toho chopí.12

 zabit v duchu

Písmo neodkazuje na dřívější věřící, kteří by se oddávali tak hrubému, nedůstojnému chování, jaké je vidět na těch „zabitých v Duchu“. Biblická bohoslužba byla svatá, tak jako je Yahuwah svatý. Radost Yaha nikdy nezničila osobní důstojnost jedince. Jedním z ovoce ducha je sebeovládání. Zničil by Yahuwah aktivně něco, co se snaží vštípit do tvého charakteru?

Porovnej kontrast nevyzpytatelného a nedůstojného chování těch, kdo říkají, že jsou „zabiti v duchu“, s těmi, kdo skutečně zažili uzdravující dotek Pána Yahushui:

Tedy přeplavili se přes moře do krajiny Gadarenských. A jakž vyšel z lodí, hned se s ním potkal člověk z hrobů, maje ducha nečistého. Kterýž bydlil v hrobích, a aniž ho kdo již mohl řetězy svázati, Nebo často jsa pouty a řetězy okován, polámal řetězy a pouta roztrhal, a žádný nemohl ho zkrotiti. A vždycky ve dne i v noci na horách a v hrobích byl, křiče a tepa se kamením. Uzřev pak Yahushuu zdaleka, běžel a poklonil se jemu, A křiče hlasem velikým, řekl: Co jest tobě do mne, Yahushuo, Synu Yaha Nejvyššího? Zaklínám tě skrze Elohima, abys mne netrápil.  (Nebo pravil jemu: Vyjdiž, duchu nečistý, z člověka tohoto.) I otázal se ho: Jakť říkají? A on odpovídaje, řekl: Množství jméno mé jest, neb jest nás mnoho. I prosil ho velmi, aby jich nevyháněl z té krajiny. Bylo pak tu při horách stádo vepřů veliké pasoucích se. I prosili ho všickni ti ďáblové, řkouce: Pusť nás do vepřů, ať do nich vejdeme. I povolil jim hned Ježíš. A vyšedše duchové nečistí, vešli do vepřů. I běželo to stádo s vrchu dolů do moře, (a bylo jich ke dvěma tisícům,) i ztonuli v moři. Ti pak, kteříž ty vepře pásli, utekli a oznámili to v městě i ve vsech. I vyšli lidé, aby viděli, co je se to stalo. I přišli k Yahushuovi, a uzřeli toho, kterýž byl trápen od ďábelství, an sedí, odín jsa a maje zdravý rozum, toho totiž, kterýž měl tmu ďáblů. I báli se. (Marek 5,1-15)

Poznámka: Transformace, kterou přináší Yahuwah, je opakem toho, co zažívají ti, kteří jsou „zabiti v duchu“. Duch Yaha ve výše zmíněné pasáži uklidnil nevyrovnané chování muže posedlého démony a obnovil v něm zdravý rozum. Ti, kdo hájí nebiblické praktiky zabití v duchu, projevují opak toho; jsou proměněni ze zjevného zdravého stavu mysli k nedbajícímu a divoce nevyzpytatelnému stavu emocí/chování.

uzdravený démonem posedlý muž z Gadary

Benny Hinn - zabit v duchu blud


Pravá Biblická duchovnost

Bible nabádá věřící: „Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.“ (1. Tesalonickým 5,21-22) Yahuwah dnes povolává křesťany, aby se navrátili k pravé Biblické duchovnosti. Pravé spojení s Všemohoucím nepřichází v hlučné skupině. Autentická duchovní zkušenost přichází individuálně, když v tichosti, osamocená duše může slyšet tichý jemný hlas.

Eliáš byl na hoře Oréb vyučen, že Yahuwah nebyl ve velkém, silném větru, který trhal skály. Nebyl v zemětřesení, které způsobilo, že se země třásla. Nebyl v bouřlivém chaosu ohnivé bouře. Naopak, Stvořitel všeho si zvolil mluvit jako jeden s jedním se Svým služebníkem tichým, malým hlasem. (viz 1. královská 19,11-12).

Tato lekce je pro nás dnes. Otec zná touhu tvého srdce po úzkém, důvěrném spojení s Ním. On ji nenechá neuspokojenou. Tuto touhu zasadil do tvého srdce On sám!

Nechť je tvým příkladem Spasitel. „A přede dnem velmi ráno vstav Yahushua, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil.“ (Marek 1,35) Můžeš bydlet v přeplněném paneláku. Můžeš být obklopen nevěřícími členy rodiny. Ale i ty se můžeš vydat na tvé vlastní osamělé místo.

Možná je tvým osamělým místem tvůj pokoj. Možná tvůj šatník. Možná je to lavička v tichém koutu parku. Možná je to tvé auto zaparkované na konci parkoviště obchodu. Možná, že jediné místo, které můžeš mít jen pro sebe, je záchod. Kdekoliv si můžeš vytvořit klidné místo, kde by ses soustředil a uslyšel ten tichý, jemný hlas. Tvůj Otec se ti přiblíží a promluví k tobě osobně.

Praxe „zabití v duchu“ spočívá hlavně na emočním vzrušení. To není biblická zkušenost, ale může být nadpřirozená. Takto se člověk bezděčně otevírá klamu, když to přijímá bez jakéhokoliv prověření … Lidé podléhají nejstarší šarádě, ve své snaze získat požehnání opouštějí pravdu a na její místo přijímají nadpřirozený zážitek, aniž by si ověřili, zdali ten zdroj projde biblickou zkouškou.13

Boží pravda nespoléhá na emoce, ale apeluje na mysl. Yahuwah říká: „Pojďte, projednejme to spolu.“ (Izaiáš 1,18) Racionálně porovnej teologii s Písmem. Nesrovnávej teologii s pocitem, protože emoční výška zažívána diváky na rokovém koncertu má stejný pocit jednoty a euforie, jako když zpíváš písně s 2000 věřícími na táborovém shromáždění.

Emoce nesmí být nikdy brána jako důkaz pro cokoliv, a už vůbec ne pro něco tak důležité, jako je spasení. Spasení vyžaduje pokání a víru v Yahuwaha, ne nějaký extatický trans nebo emoční úlet.

Pokud jsi byl zapojen do takových iracionálních, emočních projevů, prosím, neber naše slova jako důkaz, že to je nebiblické. Čti Bibli pro sebe sama! Prokaž všechny věci skrze Yahuwahovo slovo. Odlož stranou to, co není v souladu s Jeho slovem a drž se toho, co je dobré. Yahuwah vždy uspokojí hlad duše člověka, který Mu touží být blíže.


1 J. F. C. Hecker, Epidemics of the Middle Ages, p. 127.

2 Matt Slick, “What Does It Mean To Be Slain In The Spirit?” Christian Apologetics and Research Ministry.

3 https://newsok.com/article/2225326

4 viz výše

5 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2280403/Evangelist-Benny-Hinns-son-arrested-Brazil-beating-deaf-dumb-man-fathers-events.html

6 https://www.ovrlnd.com/FalseDoctrine/slaininthespirit.html,

7 https://www.youtube.com/watch?v=YCJ9v_-aJho

8 https://www.bereanresearchinstitute.com/03_Doctrines/D.0003_Slain_in_the_Spirit.html,

9 viz výše

10 viz Nader Mikhaiel, The Toronto Blessing and Slaying in the Spirit, odkaz v https://www.ukapologetics.net/slain.htm.

11 viz https://www.youtube.com/watch?v=FfmAIxz1yBs&spfreload=5.

12 viz výše

13 https://www.letusreason.org/Pent14%20.htm