Print

Ang Nahating Landas

may takip na bagonIto ay kakaibang pagpapagaan. Ang ginto ay natuklasan sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos, at sa mga ilang araw na paglalakbay mula sa silangan na nakakabayo, sinundan ng ilang buwan sa pagdating ng mga bagon na puno ng mga pamilya; lahat ay nilalayon ang mailap na pangarap ng kayamanan. Libu-libo ang ibinenta, anumang bagay na pagmamay-ari nila at naglakbay sa hindi pa nailalagay sa mapa na landas pa-kanluran. Libu-libo ang nawalang bagay, kabilang ang buhay ng iilan. Ang mga kapanganiban ng ekspedisyon, pagkakasakit, aksidente, kapanahunan at mga kaaway, iilang bagon na lang ang natirang dumating sa kanilang destinasyon, kaya kaunti lang ang nakakita ng mga kayamanan matapos ang pagsasakripisyo na makamit ang mga ito.

Ilan sa mga bagon na ito ay nag-arkila ng mga taga-gabay at tagamanman para pamunuan sila. Ang iba’y itinalaga mula sa kanilang grupo na kunin ang responsibilidad ng pamumuno. Ang responsibilidad na iyon ay napakalaki. Ang mga buhay ay maaaring mawala sa pagpili sa maling landas. Maaaring lumala ang kahirapan sa hindi pagkamping sa tamang lugar. Ang mga pananambang ng mga kaaway ay maaaring maglipol kapag ang grupo ay hindi nasanay sa mabilis na pagtatanggol sa mga sarili. Ang seguridad ng grupo ay nasa mga balikat ng kanilang lider.

Kapag ang lider ay hindi sinasadyang naligaw sa maling landas, kapag pinili ang maling landas, tungkulin niyang sabihin sa mga tao na lumiko, bumalik, at tahakin ang tamang landas. Kailangang muli ng karagdagang lakbay, nasayang ang oras at puno ng pagmamaktol. May panahon pa nga na ang ilan sa mga bagon ay nahughog at patuloy sa maling landas sa halip na taluntunin ang dinaanan. Ang pag-amin ng pagkakamali ng lider ay sangkot sa panganib ng kawalan ng tiwala sa kanyang pamumuno. Tunay na posibilidad ang paghihimagsik. Ang isang matapat na lider ay laging maghahanap ng karagdagang impormasyon, karagdagang kaalaman sa paggamit ng pagpapasya na gagabay sa grupo.

Ang World’s Last Chance ay isa sa mga namumuno pagdating sa batawan ng mga websites na pangrelihiyon. Bilang pangunahing guro ng pagsamba sa ikapitong araw ng Sabbath, ito’y mayroong mabigat na tungkulin na ituro ang katotohanan at katotohanan lamang. Sapagkat ang katotohanan ay patuloy sa paglalahad, ang pag-aaral ay patuloy rin dapat upang matuklasan ang mga paniniwala na dapat matutunan at ano pa ang mga hindi pa natutunan. Nangako si Yahuwah na gagabayan ang mga nagsusumikap sa paghahanap tungo sa lahat ng katotohanan. Ang huling henerasyon na nabubuhay sa paparating at ngayo’y dumarating na panahon ng panganib ay mayroon lamang katotohanan, walang mali sa kanilang mga paniniwala. Dapat silang manindigan sa katotohanan para hindi maalog sa atake ng iba o mga panlilinlang ng demonyo.

Ang World’s Last Chance ay laging nakatindig sa paniniwala na ang lahat ng tao ay mayroong obligasyon sa kanilang Manlilikha na sambahin Siya sa ikapitong araw, ang Kanyang itinalagang Sabbath ayon sa ikaapat na utos. Ngunit, paano makikita ang tunay na Sabbath? Posible ba na tama ayon sa bilang ng mga araw at mali tungkol sa kalendaryo na ginamit para hanapin ang araw na iyon? Sa mga nakalipas na buwan, ang masikap na pag-aaral ay ginawa ng maraming dedikadong Sabbataryan gayon kung tama o mali na ang kalendaryong Gregorian sa karaniwang paggamit ng mga lipunan sa buong mundo, ay ang tunay na kalendaryong Biblikal. Saan nakita ang mga pinagmulan ng kalendaryong Julian/Gregorian? Aling kalendaryo ang ginamit ni Moises sa panahon ng Exodo? Aling kalendaryo ang ginamit sa Babilonya? Aling kalendaryo ang ginamit ng mga Hudyo sa panahon ni Yahushua, ang Tagapagligtas?

Ang malubhang pag-aaral sa mga katanungang ito ay humantong sa mga mananaliksik sa huling pagpapasya na ang tamang pagbibilang tungo sa araw ng pagsamba ay naituro. Ang ikapitong araw ng sanlinggo ay ang Sabbath. Gayunman, ang orihinal at Biblikal na kalendaryong luni-solar ay dapat gamitin para mahanap ang tunay na ikapitong araw ni Yahuwah. Sa kapanahunan, mayroong iba’t-ibang kalendaryo, maraming nagpanukala na isukat ang oras at magtalaga ng mga araw para sa pagsamba. Ang Bibliya ay marapat lang na maging gabay natin; ang mga kasulatan ay magpapatibay kung kailan sasamba at anong kalendaryo ang gagamitin. Ang mga makasaysayang katunayan ay maaaring gamitin kasama ang Bibliya sa paninindigan sa katotohanan, ngunit ang Bibliya lamang ang huling awtoridad.

Ang website ng World’s Last Chance ay ngayo’y nagpapaskil ng mga artikulo, e-courses, at mga video para ibahagi ang mga impormasyong tinipon ng mga mananaliksik. Naging kagulat-gulat na matutunan ang ideya ng “patuloy na pag-ikot ng mga sanlinggo noon pang Paglikha” ay isang maling pagpapalagay. Ang pagano-kapapahang kalendaryong Gregorian ay maling pagsukat na ginamit upang tukuyin ang ikapitong araw ng Sabbath para sa pagsamba. Naging kakaiba sa kaisipan na subukan at maunawaan ang ibang sistema ng pagsukat ng oras. Subalit, ang katotohanan ay katangi-tangi, ito ay isang kasiyahan na malaman na ang tamang Sabbath ay maaaring makita kapag ang tamang kalendaryong luni-solar ay ginamit. Nakikiusap kami na pag-aralan ang mahalaga, makapagbagong-buhay na isyu na ito para sa iyong sarili. Marapat na ikumpara ang mga kasulatan at mga katunayan ng kasaysayan upang maunawaan na hinangad ni Satanas na “baguhin ang takdang kapanahunan at mga kautusan.” Bigyan ng pagkakataon ang Espiritu ni Yahuwah na maglimbag sa iyong isipan sa pangako na susundin Siya kapag ipinakita Niya sa’yo na iyon ay katotohanan.

Sumama sa mga mananampalataya sa iba’t-ibang panig ng mundo habang ang ating hakbang ay binalikan, kaalaman ng lumang daanan ay ibinalik at ang mga konsepto na bago sa atin ay naunawaan. Ang mga panalangin para sa iyong espiritwal na kaligtasan ay patuloy at patuloy mula sa mga kawani at mga mananaliksik ng website ng World’s Last Chance. Si Kristo Yahushua ay napakalapit nang dumating. Magkaisa tayo sa puso at tinig, espiritu at katotohanan sa tunay na ikapitong araw na lunar Sabbath para sambahin ang ating Manlilikha.