Print

Atenție! Un Mesaj al Încheierii Timpului

Când un regat se află în război, comunicarea are întotdeauna o importanță vitală. Este esențial să se păstreze comunicarea cu proprii soldați în secret. La fel de importantă este şi abilitatea de a descifra codurile secrete ale inamicului și a învăţa secretele sale. În timpul celui de-al doilea război mondial, două coduri secrete au fost atât de bine realizate încât niciodată nu au fost descifrate. Mașina  germană Enigma a fost un dispozitiv mecanic atât de complex încât aliații nu au reușit niciodată să descifreze mesajele sale.(1)Abia după o serie de evenimente după ce aliații au intrat în posesia atât a mașinii cât şi a codului său, au fost capabili să citească comunicațiile militare germane secrete.(2)

Celălalt cod inaccesibil a fost conceput de vorbitorii codului Navajo. Acești tineri marinari indieno-americani au lucrat în perechi, comunicând printr-un complicat cod în cod. Din moment ce termeni militari moderni nu aveau cuvinte corespondente în  limba Navajo, tinerii au creat un cod  pentru a se referi la diferite ranguri de ofițeri, la diferite tipuri de planuri, locații, şi alte. Al doilea cod era chiar limba navajo, aceasta este o limbă tonală ce conține sunete pe care limbile germană, italiană și japoneză nu le au.

Japonezii, care erau calificaţi în spargerea codurilor, au rămas în incertitudine faţă de limbajul navajo ... Mesajul vorbitorilor codului navajo a stupefiat chiar pe un soldat navajo, ce a fost capturat în Bataan ... Soldatul navajo care a fost forțat să asculte cuvintele confuze ale unei transmisiuni codate, a spus, după război, unui vorbitor al codului: "n-am înţeles niciodată, băieți, care m-aţi bagat în toate aceste probleme ce spuneați."(3)

Cerul are, deasemenea, un cod. De-a lungul timpului, mulți cercetători ai Bibliei, au rămas nedumeriţi cu privire la codurile secrete divine conținute în Daniel și Apocalipsa. La fel ca și cu codurile secrete folosite de guverne pentru a se proteja informații sensibile, față de inamic, tot așa le a-fost imposibil să înțeleagă pe deplin codul secret al Cerului. Le-a lipsit o parte vitală: Calendarul Creatorului. Profeţia este modul în care cerul comunică informații vitale soldaților credincioși ai lui Hristos. Cu toate acestea, doar acum după ce cunoașterea aldevăratului calendar ceresc a fost revelată, este posibil să se înțeleagă pe deplin mesajele păstrate cu grijă pentru ultima generație.

Profețiile lui Daniel oferă  imagini ale luptei asupra calendarului de-a lungul istorie. Sunt prefigurate diferitele elemente ale calendarului care cuprind detaliile calendarul de astăzi precum și cel al Creatorului care va triumfa în cele din urmă. De asemenea, Daniel prevestește că schimbările facute asupra calendarului îi va afecta pe oamenii ce rămân credincioși lui Yahuwah.(4) La fel ca Mașina Enigma, cartea lui Daniel a-fost imposibil de descifrat, în totalitate, fără codul de cifru al calendarului.

Apocalipsa  detaliază cele prezentate în Daniel. Profețiile Apocalipsei sunt un cod în interiorul altui cod  asemenea codului vorbitorilor  navajo. Cu ajutorul simbolurilor introduse în Daniel, Apocalipsa face un pas mai departe, oferind informații detaliate despre conflictul final: o luptă atât de oribilă încât chiar Hristos a avertizat că, dacă ar fi posibil, chiar și cei aleși  vor fi înșelați .(5)

Condițiile pentru primirea vieţii veșnice sunt aceleaşi azi, ca şi în trecut: supune-te și vei trăi; nu te supune și vei muri. Harul lui Yahuwah a făcut posibil ca, prin credința în meritele Fiului Său, toți cei care doresc să asculte, să fie făcuţi capabili pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, pentru a se supune, dreptatea cere ca toată lumea să aibă o șansă de a înțelege în mod clar cerințele ascultării. Creatorul, Cel care a declarat: "Eu sunt Yahuwah; Nu mă schimb,"(6) Cel care nu a schimbat niciodată ziua Lui de închinare și nici nu a dat vreodată cuiva permisiunea să pretindă că-L reprezintă făcând acest lucru. În conformitate cu caracterul Său binevoitor și plin de har, singurul Eloah viu, a codificat în Apocalipsa, în detalii amănunţite, un avertisment milostiv. Acum este posibil ca mesajul să fie pe deplin înțeles, folosind calendarul pentru a furniza cheia descifrării codului. Acest avertisment explică tot ceea ce trebuie să știi pentru ca să fi pregătit pentru marea luptă finală.(7)

Avertizarea conţine trei părți.

Mesajul Primului Înger

Și am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru a o predica celor ce locuiesc pe pământ și fiecărei națiuni,fiecărui neam, limbă și popor, spunând cu glas tare: Temeți-vă de Yahuwah, și daţi-I slavă; pentru că a sosit ceasul judecății Lui: și închinaţi-vă Celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.(8)

Aceasta este o invitație pentru toată lumea de pe pământ, ca să ÎL onoreze pe Creatorul lor, închinându-se în ziua stabilită de calendarul Său de la Creațiune. Însăși formularea mesajului acestui înger este foarte asemănătoare cu cea a poruncii a patra: "Amintiți-vă de ziua Sabatului pentru a o păstra sfântă, șase zile să lucrezi, și să faci toată lucrarea ta, dar în ziua a șaptea este Sabatul lui Yahuwah Eloahul tău: să nu faci nici o lucrare în ea. . . căci în șase zile a făcut Yahuwah cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. . . ."(9) Dintre toate cele Zece Porunci, aceasta este singura care conține numele, titlul și stăpânirea Legiuitorului: El este Yahuwah Elohim, Creatorul care a făcut şi a stabilit toate lucrurile. Acest fapt stabilește autoritatea Sa de a face regulile.

Atunci când cineva se supune poruncii de a onora Sabatul, el promite loialitate față de guvernarea divină din cer.  Astfel Sabatul este semnul sau marca de loialitate față de Creator. Un ciclu săptămânal continuu nu este ancorat în nimic din creație. Nu poate fi un memorial al creaţiunii. Numai atunci când Sabatul este legat de creație, prin intermediul  lunii, poate fi cu adevărat un Memorial al Creaţiunii.

Cuvintele acestui mesaj îngeresc sunt pline de importanţă.

Temeţi-vă de Yahuwah -  ​​Cuvântul "teamă" provine din grecescul phobeo, şi înseamnă a avea reverență față de Tatăl Ceresc și a-L venera. Este vorba despre loialitate deplină și predarea vieţii în voia Sa. Așa cum s-a arătat mai înainte, dacă închinarea este adusă în zilele calculate pe un calendar păgân, în cele din urmă, închinarea este oferită zeități păgâne, lui  Satana. Înainte de a fi dispus să fim diferiţi de restul lumii, este necesar să se facă predarea completă a voinței, închinându-ne pe calendarul autentic stabilit în acest scop.

Dați Slavă lui Yahuwah - Numai cei care îşi predau pe deplin voința lor, sunt cu adevărat, în măsură să ofere slavă: cinste, laudă și omagiu Creatorului lor, pentru că El este cu adevărat glorificat doar atunci când poporul Său trăieşte în ascultare de voia Sa. Atunci când o persoană în sinceritatea inimii, oferă dragoste și închinare Creatorului în ignoranță, Duminica sau Sâmbăta, crezând că ceasta este adevărata zi de închinare, inima iubitoare a eternului Eloah acceptă acest lucru ca pe cel mai mare efort al lor. Cu toate acestea, odată  cu o mai mare lumină vin privilegii și responsabilități mai mari. Atunci când o persoană știe că singurul calendarul autentic de măsurare a timpului este cel luni-solar, şi că toate celelalte sunt produse contrafăcute concepute pentru a redirecționa închinarea către zeul ascuns, acea persoană este responsabilă pentru a acționa în conformitate cu această cunoaştere. ascultarea sa (sau lipsa acesteia) dă (sau refuză să dea) slavă Creatorului său.

A sosit ceasul judecății Lui - Una dintre acuzațiile lui Lucifer împotriva guvernării lui Yahuwah este că legea, care este sfânt și desăvârşită, nu poate fi păzită. Înainte ca marea controversă dintre Hristos și Satana să poată fi terminată, această acuzaţie trebuie să fie demonstrată a fi  greşită. Astfel, însuși eternul Yahuwah este judecat prin viețile sfinților Săi. Dacă o persoană încearcă să dea la o parte obligațiile legii divine, el sprijină acuzațiile lui Satana. Generația finală va recunoaște supremația legii sfinte a lui Yahuwah și, prin credința în meritele Mântuitorului lor, va avea posibilitatea de a păstra această lege, chiar și cu costul propriei vieţi. Prin urmare, Tatăl este justificat, atunci când cei care pretind a fi poporul Său pun deoparte toate interesele lor pământești, şi îşi predau voința supunându-se legii Sale.

Închinaţi-vă Creatorului - Așa cum s-a demonstrat,  ziua în care o persoană se închină direcționează acea venerare către Zeu / zeitatea care pretinde acea zi. Prin crearea unui conflict de genul Sâmbătă versus Duminică, Saturn / Sheitan / Satana a rămas ascuns, primind închinare în ambele zile. Pentru ca cineva să se închine cu adevărat Creatorului trebuie să pună deoparte toate calendarele false, păgâne. A șaptea zi de Sabat, calculată pe adevăratul calendar luni-solar de la creaţiune, este singura zi adevărată de închinare revendicate de către Creator. Toate celelalte sunt produse contrafăcute care dau închinare, glorie și onoare lui Lucifer al cărui obiectiv declarat este să se așeze pe muntele adunării  pentru a primi închinarea cuvenită doar Creatorului.

Astfel, solia primului înger este în totalitate o chemare de a pune deoparte toate calendarele contrafăcute și Creatorul să fie onorat, închinându-ne în ziua pe care El a specificat-o, în conformitate cu calendarul Său. Acest mesaj este dat cu glas tare, ceea ce înseamnă că este o solie importantă pe care toți o vor auzii.

A doua solie îngerească

Și acolo a urmat un alt înger, spunând: A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, căci ea a făcut că toate națiunile să bea din vinul mâniei curviei ei.(10)

Trebuie remarcat faptul că acest mesaj nu este dat cu glas tare. Motivul este simplu: doar cei care au acceptat solia primului înger au acceptat și solia îngerului al doilea și au beneficiat de ea.

a căzut, a căzut Babilonul - Babilonul cade când fundația sa este distrusă. Presupunerea că Hristos a înviat Duminică a format baza pentru închinare în acea zi. În cazul în care se dovedește că ziua în care a fost înviat Hristos a fost prima zi a săptămânii biblice, și nu Duminica, Babilonul cade. De la început, Lucifer s-a lăudat că va schimba vremurile și legea. Babilonul cade a doua oară, și încă și mai mult, atunci când identitatea sa este revelată a fi zeul ascuns, Saturn / Satana uzurpând toată închinarea adusă în zilele de închinare păgâne ale oricărui calendar contrafăcut.

Cetatea cea mare. –Încă din timpul lui Irineu (130-c. 202) cercetătorii Bibliei făceau legătura dintre Imperiul Roman și simbolurile profetice folosite în Daniel și Apocalipsa,(11) Michael Cesena și Johannes De Rupescissa,(12) ambi călugări din secolul 14, au fost printre primii care au făcut în mod deschis legătura între paganismul promovat de Biserica Romei și "desfrânata Babilonului, îmbătată de sângele sfinților."(13) John Milicz (d. 1374), un preot influent, cu o poziție importantă atât în politică  cât și în biserică, a postat pe ușile originale ale Sf. Petru din Roma, o pancartă pe care a scris: "Anti-Hristul a venit; el are locul său în biserică."(14) Doar în ultimii ani a devenit incorect politic să legi păgânismul Bisericii Romano-Catolice cu simbolurile apocaliptice. Cu toate acestea, acest simbol nu trebuie limitat la papalitate. Toți aceia care îmbrățișează creștinismul babilonian sau închinarea printr-un calendar babilonian intră sub umbrela păgânismului.

Ea a făcut ca toate națiunile să bea din vinul mâniei curviei ei - Curvia înseamnă a te alătura ilegalității. Prin utilizarea legislației civile pentru a impune un calendar păgân pentru serbările religioase, zeul ascuns și-a direcționat toată închinarea către sine, furând-o de la Creator. În ignoranță, misionari creștini au dus mai întâi calendarul iulian și apoi pe cel gregorian în toate zonele lumii. Ei i-au învățat pe oameni acest sistem contrafăcut de măsurare a timpului, dar adesea, băştinaşii erau mai aproape de adevăratul calendar decât misionarii, însă erau afundaţi în păgânism și  în multe alte aspecte.

Vinul este îmbătător. El întunecă mintea, îngreunând rațiune. Vinul Babilonului a fost sistemul păgân al calendarului ce face să fie atât de dificil pentru oamenii din timpul nostru să înțeleagă un calendar care nu are un ciclu săptămânal continuu. Încă din 1949 lumea s-a unit în folosirea calendarului Gregorian(16), toată lumea a băut din vinul îmbătător al acestei înșelăciuni. Biserica Adventistă de Ziua a Şapte a învățat mult timp că "vinul Babilonului este înălţarea Sabatului fals  mai presus de Sabatul pe care [Yahuwah] l-a binecuvântat și sfințit. . . "(17)

 [Yahuwah] denunță Babilonul "Pentru că a făcut ca toate națiunile să bea din vinul mâniei desfrânării ei." Acest lucru înseamnă că ea a încălcat singura poruncă care ÎL identifică pe adevăratul [Eloah], și-a desfiinţat Sabatul lui [Yahuwah], memorialul creațiunii.(18)

Evreii şi protestanţii de Sâmbăta spun că romano-catolicii și protestanții care țin Duminica se închină în ziua greșită. Adevărul este că toţi cei care se închină după un calendar păgân,se închină unei zeități păgâne (diavolilor) în sărbătorile lor păgâne. Acesta este vinul cu care toată lumea s-a îmbătat. Mesajul îngerului al doilea nu este dat cu glas tare pentru că cei care au acceptat și au ascultat solia primului înger vor recunoaște adevărul soliei îngerului al doilea.

A treia solie îngerească

Și un al treilea înger i-a urmat, spunând cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte, sau pe mâna, va bea din vinul mâniei lui Yahuwah, care este revărsată fără amestec în paharul mâniei lui; și vor fi chinuiţi în foc și pucioasă în prezența sfinților îngeri și în prezența Mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nu vor avea nici ziua, nici noaptea odihnă cei care se închină fiarei și imaginei ei, și oricine primește semnul numelui ei.(19)

Cea mai de temut amenințare este conţinută în acest mesaj. Pentru ca o astfel de hotărâre să fie pronunțată, trebuie să fi fost săvârșite nişte greşeli colosale. Pentru a înțelege acest mesaj, este necesar să fie decodate mai întâi simbolurile utilizate. În profeție, fiara este simbolul unei puteri politice omeneşti ce se războieşte cu poporul lui Yahuwah.(20) Fiara și imaginea ei la care se face referire în cea de a treia solie îngerească sunt descrise mai întâi în Apocalipsa 13.

The beast from the sea

Și am stat pe nisipul mării, și a văzut o fiară ce se ridica din mare, având șapte capete și zece coarne, și pe coarne avea zece coroane, iar pe capete avea nume de hulă. Și am văzut că fiara era ca un leopard, iar picioarele ei ca picioarele unui urs, și gură ca gura unui leu și balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie, și o mare autoritate. Și am văzut că unul din capetele ei părea rănit de moarte; și rana de moarte fusese vindecată și toată lumea se mira după fiară. Și s-au închinat balaurului care a dat puterea lui fiarei: spunând: Cine este ca fiara? Cine se poate războii cu ea? Și i-a fost dată o gură ce rostea lucruri mari și hule. . . Și şi-a deschis gura în blasfemie împotriva lui Yahuwah, să-I hulească Numele. . . .(21)

Utilizarea repetată a cuvântului blasfemie dezvăluie faptul că, la fel ca orice altă problemă a acestui conflict, şi aici este vorba despre închinare. Asemenea imaginii din Daniel 2, diversele creaturi ce alcătuiesc această fiară amalgamată reprezintă diferite principii de măsurare a timpului care formează calendarul de astăzi. Cele șapte capete reprezintă cei șapte zei planetari, dintre care trei au coarne duble. Coarnele sunt simboluri antice ale puterii, având originea în timpul lui Nimrod.(22) Capetele cu coarne duble reprezintă zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică. Acestea sunt cele trei zile ale principalelor religii ale lumii: islamismul, iudaismul și creștinismul. Fiecare cap având un corn reprezintă sistemul contrafăcut ce îşi are originea în vechiul sistem al lui Nimrod.

Creștinismul babilonian are două zile de închinare: Duminica pentru masele neinițiate, și Sâmbăta, pentru cei ignoranți și totodată iniţiaţi. Închinarea în ziua Duminicii este bazată pe presupunerea că Hristos a înviat în această zi, şi acest lucru sprijină Babilonul. Duminica a oferit un "front" pentru a permite lui Saturn, zeului ascuns, să rămână în obscuritate. Prin urmare, este rezonabil să admitem  că ziua/capul care a primit rana de moarte a fost Duminica. Acest lucru a avut loc într-o serie de evenimente, care au culminat în 1798 cu legi care au modificat calendarul ca să aibă o săptămână de 10 zile.(23) Sprijinul închinării în ziua Duminicii de către Babilon a căzut când configurația săptămânii a fost schimbată scoţând Duminica din săptămână.

The beast from the earth

Fiara din mare este urmată de o alta ce iese din pământ.

Apoi am văzut o altă fiară ieșind din pământ; și avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Şi lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea lui, și făcea ca pământul şi locuitorii lui să se  închine fiararei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. . . Și amăgea pe cei ce locuiesc pe pământ. . . Ea a zis locuitorilor pămîntului, ca ei să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și  trăia. Si i s-a dat putere să dea viață chipului fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei: căci este numărul unui om; și numărul ei este șase sute şaizeci și șase [666].(24)

S-au făcut o mulţime de bani prin filmele de la Hollywood şi prin cărţi ce au emis speculaţii despre "semnul fiarei".  Oamenii sinceri au sugerat că semnul fiarei este totul, de la cărțile de identitate naționale, şi numerele de securitate socială din Statele Unite ale Americii,(25) la nano-techonologia care poate implanta cipuri de calculator sub piele. Toate aceste speculaţii sunt greșite pentru că ei omit înţelegerea de bază a faptului că războiul final, așa cum a fost întotdeauna, are de-a face cu închinarea.

Imaginea fiarei (Apocalipsa 13:14) este de asemenea, o imagine a fiarei (versetul 15). Astfel pentru a înţelege ce este imaginea, trebuie să înțelegem originea fiarei care iese din mare. Această fiară, așa cum s-a demonstrat în acest articol, este puterea mondială care pentru prima dată impune asupra lumii calendarul păgân petru scopuri religioase. Prima fiară-putere, (păgână amalgamată / Roma papală) a făcut acest lucru, la Conciliul de la Niceea sub Constantin, când a scos în afara legii calendarul biblic.

Este rezonabil să concluzionăm că acțiunea fiarei dintâi, de a impune un calendar contrafăcut, va fi repetată de chipul fiarei. În prezent, există o reînviere a unei mișcări de a reforma calendarul gregorian.(26) Acesta s-a agitat mai întâi, cu un sprijin larg, în anii 1930-1940,(27) şi apoi a murit în anii 1950.(28) La 31 decembrie 2009, Wall Street Journal a publicat un articol bine documentat cu privire la reforma calendarului, prezentând mai multe opțiuni posibile ale acestuia.(29) Organizația Mondială a Calendarului(30) și în Benedictine Perpetual Calendar(31) sunt doar două dintre reformele calendarului ce au fost propuse, fiecare dintre ele începând cu Duminica. Scopul era de a implementa un calendar nou în 2012, pentru că acel an începea cu Duminica. Reforma calendarului ar "repara" de asemenea, Sărbătoarea de Paşti - o veche dorinţă a papalității(32).

Mesajul îngerului al treilea este un avertisment cumplit împotriva închinării la fiară, prin utilizarea calendarului Său. "Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte, sau pe mâna, va bea din vinul mâniei lui Yahuwah."(33) Faptul că există o distincție între "fiara" și "chipul ei" indică faptul că există două entități distincte care poartă o asemănare de suprafață. Sigiliul adevăratului Eloah, semnul de supunere față de El, este în păstrarea Sabatului Său sfânt, calculat după calendarul Său. Semnul fiarei este același lucru: un angajament de credință față de zeul ascuns prin păstrarea zileilui de închinare calculată în funcţie de calendarul său. O altă imagine, atunci, indică către un alt calendar.

Al treilea înger avertizează împotriva oricărui calendar: gregorian sau a succesoarele acestuia. Faptul că semnul fiarei poate fi primit pe frunte sau mâna dezvăluie o altă distincție. Cei care primesc semnul fiarei pe frunte, cum ar fi cei care primesc sigiliul Yahuwah pe frunte, sunt cu adevărat convinși de legitimitatea calendarului. Cei care primesc marca pe mână sunt oameni care merg împreună cu calendarul pentru securitate temporală. Un exemplu al ultimei categorii este un pastor adventist care a spus: "Ai dreptate. Dacă Sabatul este calculat în funcţie de calendarul biblic, acesta va cădea în mod diferit. Cu toate acestea, tot ceea ce Dumnezeu ne cere este să ne închinăm în a șaptea zi a societății, indiferent de calendarul ce se utilizează."(34)

Aceasta este o înșelăciune de temut. Al treilea înger menționează explicit care va fi pedeapsa celor care primesc semnul fiarei închinându-se ei:

Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte, sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Yahuwah, care este revărsată fără amestec în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și pucioasă în prezența sfinților îngeri și în prezența Mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor:(35) Şi nu au nici odihnă nici ziua, nici noaptea, cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei.(36)

Chiar următorul capitol, Apocalipsa 15, spune exact ce este "mânia lui Yahuwah", iar acesta este cel mai îngrozitor risc prezentat vreodată omului. În schimb, cei care se închină Creatorului în funcţie de calendarul Său sunt descrişi astfel: "Aici este răbdarea sfinților. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Yahuwah, și credința lui Yahushua".(37) Toți cei care doresc să-și onoreze Creatorul, ocolind pedeapsa celor răi, vor alege să I se închine în ziua neschimbată: a șaptea zi de Sabat, calculată după calendarul Său, stabilit de la început.

Profeția este întotdeauna înțeleasă în momentul împlinirii ei. Calendarul autentic de la creaţiune oferă cheia pentru a debloca profețiile din Daniel și Apocalipsa. Fiecare cercetător al Scripturilor ar trebui să examineze cărțile profetice deoarece mai multă lumina este acum disponibilă. Faptul că aceste profeții sunt în cele din urmă decodate și deschise înțelegerii tuturor, arată că a venit timpul pentru împlinirea lor completă.

______________________________________________________________________________

Articole și Videoclipuri cu conținut asemănător:


(1) David Kahn, Seizing the Enigma, (Barnes & Noble, 2009).

(2) Vezi Charles Cooper, “The Enigma Machine,” U.S. Naval Academy, April 16, 2002, pentru o scurtăm trecere în revistă

(3) “Navajo Code Talkers,” United States Navy, www.history.navy.mil.

(4) Vezi “The Prophet Warns of the Counterfeit Calendar.”

(5) Matei 24:24

(6) Maleahi 3:6

(7) Din limită de spaţiu nu am abordat mai amplu acest subiect. Echipa WLC îndeamnă fiecare cititor să facă un studiu aprofundat al acestor profeții.

(8) Apocalipsa 14:6-7

(9) Exodul 20:8-11

(10) Apocalipsa14:8

(11) L. E. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, (Washington, D.C.: Review & Herald Publ. Assoc., 1950), Vol. I, pp. 243-245.

(12) El a fost uneori numit Jean Roquetaillardes.

(13) John Foxe, Acts and Monuments, (1684 ed.), Vol. 1, p. 445.

(14) Ezra H. Gillett, The Life and Times of John Huss, (Boston: Gould and Lincoln, 1863), Vol. 1, p. 23.

(15) Deloc surprinzător, Milicz a fost arestat. "În fața unei mari adunări de prelați și oameni învățați, în biserica Sf. Petru, el a ținut un discurs în limba latină, care a produs o mare impresie." (Augustus Neander, General History of the Christian Religion and Church, trans. Joseph Torrey, [Boston: Crocker & Brewster, 1856] Vol. 5, p. 181.)  El a fost,în cele din urmă, eliberat din închisoare de către Cardinalul Albano, dar lucrările lui au continuat să aibă influenţă pentru Matthias de Janów (d. 1394) și prin el pentru John. Huss, John Wycliffe și Martin Luther mai târziu.

(16) Grecia a fost ultima țară europeană ce a adoptat calendarul gregorian în 1923. Cu toate că în 1912 China  adoptase calendarul, războaiele care au urmat au  perturbat atât de mult țara încât aceasta nu a fost  folosit  până când comuniștii au impus utilizarea calendarului gregorian(in 1945), şi astfel China a aderarat la aceeași metodă de administrare a timpului ca şi  restul lumii.

(17) E. G. White, Selected Messages, (Washington D.C.: Review and Herald Publ. Assoc.), Vol. 2, p. 68.

(18) E. G. White, Letter 98, 1900; Seventh-day Adventist Bible Commentary, Vol. 7, p. 979.

(19) Apocalipsa 14: 9-11

(20) Vezi Daniel 7:17, 19, 23; 8:20-22.

(21) Apocalipsa 13:1-6

(22) "Kronos semnifică pe ”Cel Încornorat”. " Corn este un bine-cunoscută emblema orientală pentru putere sau forţă, Kronos," Cel Încornorat, "a reprezentat, potrivit sistemului mistic, doar un alt sinonim pentru. . . Nimrod. . . Numele Kronos, așa cum orice cititor clasic cunoaște  este aplicat lui Saturn ca "Tatăl al zeilor.". . . Semnificatia acestui nume Kronos, "Cel Încornorat" aplicat lui Nimrod, explică pe deplin originea acestui simbol remarcabil "Alexander Hislop, The Two Babylons, (New Jersey: Loizeaux Brothers, Inc., 1959), pp. 32-33.

(23) Vezi “French Republican Calendar.

(24) Apocalipsa 13:11-18

(25) S-a speculat acest lucru încă din 1936 când au fost introduse primele cărţi de securitate socială.

(26) Vezi “One World, One Calendar.

(27) Între 26 august 1929 și 26 iunie 1940, Uniunea Sovietică a aderat la reforma calendarului gregorian, schimbând lungimea săptămâni printr-un atac flagrant asupra religiiei musulmane şi iudeo-creștină. A se vedea apendicele F.

(28) Vezi “The World Calendar.”

(29) Charles Forelle, “Time and Again, the Calendar Comes Up Short,” Wall Street Journal, December 31, 2009.

(30) Deși nu toate reorganizările sugerate ale calendarului întrerup continuitatea ciclului săptămânal, Calendarul Mondial o face. Vezi  www.theworldcalendar.org.

(31) Vezi http://www.ipswich.qld.gov.au/about_council/mayor_and_councillors/division_2/perpetual_calendar/.

(32) In 1937, Dr. Jean Nussbaum a condus o serie de  intervieuri cu prelați și savanți catolici din conducere, la Roma și Paris. După interviuri Rectorul Institutului Biblic din Roma, Nussbaum a concluzionat că el ”nu vede nicio dificultate în acceptarea reformei calendarului... Simte că Biserica Catolică are puterea necesară să facă această schimbare” Pentru a citi interviul lui Nussbaum vizitați  www.4angelspublications.com/mcrm.php.

(33) Apocalipsa 14:9-10

(34) Personal interview, August 16, 2007, Spokane, Washington.

(35) Aceasta nu reprezintă nemurirea sufletului pierdut, arzând veșnic în foc. Scriptura face cunoscut în mod clar că plata pentru păcat este moartea și nu o viață eternă în chinuri. Mai degrabă,”plata păcatului este moartea; dar darul fără plată a lui Yahuwah este viața veșnică prin Yahushua Unsul, Stăpânul nostru. ”(Romani 6:23) Mesajul celui de al treilea înger clarifică faptul că lungimea sentinței de moarte este veșnică, nu că cineva va arde viu în foc veșnic. Vezi Ecleziastul 9:5:”Pentru că cei vii știu că vor muri : dar cei morți nu mai știu nimic, nu au parte de nici o răsplată, pentru că pomenirea lor se uită.”

(36) Apocalipsa 14: 9-11. 

(37) Apocalipsa 14:12