Print

Cesta Rozděluje

covered wagonBylo to podivné stěhování. Zlato bylo objeveno na západě Spojených Států a během několika dní se muži vydali na cestu v sedlech koní, následováni v dalších měsících vagóny s rodinami - všichni se honili za nepolapitelným snem o bohatství. Tisíce lidí prodaly všechno, co vlastnili, a putovali po nevyznačených stezkách západu. Tisíce přišly o všechno, dokonce i o své životy.  Útrapy cestování, nemoci, nehody, počasí a nepřátelé způsobily, že jen malá část vagónových kolon dorazila do svého cíle. A jen malá část z těchto lidí našla skutečně zlato a bohatství, pro které obětovala všechno.

Některé z těchto vagónových kolon si najaly průvodce a skauty, aby je vedli. Jiní si zvolili někoho z jejich skupiny, aby vzal na sebe zodpovědnost vedení. Tato zodpovědnost byla obrovská. Zvolit si špatnou cestu mohlo znamenat přijít o životy. Soužení se mohlo znásobit, když by minuli studnice vod nebo nekempovali na správném místě. Útoky nepřátel je mohly zničit, kdyby lidé nebyli trénováni rychle se umět bránit. Bezpečnost skupiny spočívala na bedrech vůdce.

Když se vůdce kolony omylem vydal špatnou cestou, byl povinnen o tom říci lidem a požádat je, aby se otočili a vrátili na správnou cestu. To mohlo znamenat cestovat navíc, ztracený čas a mnoho reptání. Někdy se některé vagóny oddělily a pokračovaly po špatné cestě, než by se měly vracet zpět. Připustit omyl znamenalo pro vůdce nebezpečí ztráty důvěry v jeho vůdcovství. Vzpoura byla reálnou hrozbou. Svědomitý vůdce vždy hledal další informace, další poznatky, které by pomáhaly v rozhodování, jak vést skupinu.

World's Last Chance je lídr na poli náboženských webových stránek. Jako nejpřednější učitel ohledně uctívání v sedmý den Sabat nese obrovskou zodpovědnost vyučovat pravdu a nic než pravdu. Protože pravda se neustále odhaluje, studium musí pokračovat, aby bylo rozpoznáno, které nauky se mají učit a které se mají odnaučit. Yahuwah zaslíbil, že povede ty, kteří pilně hledají, k veškeré pravdě. Poslední generace, která bude žít v době přicházející doby soužení, musí mít ve svých naukách jedině pravdu a žádné bludy. Musí být tak pevně zakotveni v této pravdě, že s nimi nepohnou lidské útoky nebo démonské klamy.

World's Last Chance vždy pevně věřilo, že všichni lidé mají povinnost vůči svému Stvořiteli uctívat Ho v sedmý den, Jeho ustanovený Sabat podle čtvrtého přikázání. Ale jak je možné tento Sabat nalézt? Je možné si správně vypočítat sedmý den a přitom se mýlit v tom, který kalendář se má použít, aby se zjistil tento den? V minulých měsících mnoho oddaných Sabatariánů pilně studovalo, zdali je Gregoriánský kalendář, který se běžně užívá ve společnosti na celém světě, pravým Biblickým kalendářem. Kde se nacházejí kořeny Juliánského/Gregoriánského kalendáře? Který kalendář používal Mojžíš v době Exodu (vyjití z Egypta)? Který kalendář byl používán v Babylonu? Který kalendář byl používán Židy v době Yahushui Krista?

Důkladné studium těchto otázek vedlo badatele ke konečnému rozhodnutí, že byl vyučován správně očíslovaný den k bohoslužbě. Sedmý den týdne je Sabat. Avšak původní Biblický luni-solární kalendář musí být použit, abychom našli pravý Yahuwahův sedmý den. V průběhu času existovalo mnoho kalendářů, mnoho schémat měření času a stanovení dnů uctívání. Bible musí být náš průvodce, Písma musí ustanovit, kdy uctívat a který kalendář používat. Historická fakta mohou být použita jako doplnění Bible k utvrzení pravdy, ale Bible musí být tou konečnou autoritou.

Webové stránky World's Last Chance obsahují nyní články, e-kurzy a videa, ve kterých se dělí o informace nashromážděné badateli. Bylo šokem poznat, že myšlenka „neustále cyklujících týdnů od stvoření“ byla mylnou domněnkou. Gregoriánský pohansko-papežský kalendář je špatným měřítkem času, podle kterého by se měl určit pravý sedmý den pro bohoslužbu. Pro mysl je podivné zkusit a pochopit odlišný systém měření času. Ale pravda je tak vzácná, že je radostí vědět s jistotou, že správný Sabat může být nalezen jen tehdy, když je použit správný luni-solární kalendář. Prosím, studuj tuto vitální, život měnící záležitost pro sebe samého. Prosím, porovnej texty Bible a fakta historie, abys pochopil, že Satan se skutečně snažil „změnit časy a zákony“. Prosím, dej Yahuwahovu Duchu šanci ovlivnit tvou mysl skrze slib, že Ho uposlechneš, pokud ti zjeví, že to je pravda.

Připoj se k věřícím na celém světě, naše kroky se dají vystopovat, poznání staré stezky je obnoveno a pro nás nové koncepty jsou pochopeny. Modlitby za tvůj bezpečný duchovní růst jsou směrovány nahoru skrze personál a badatele webu World's Last Chance. Kristus Yahushua přijde velmi brzy. Sjednoťme se v srdci i hlase, duchu a pravdě v pravý sedmý den lunární Sabat, abychom uctívali našeho Stvořitele.