Print

Den Nového Měsíce: Dar Stvořitele

Yahuwah zná potřeby všech Svých stvoření. Ve Své lásce poskytl vše potřebné pro každého z nich. Yahuwah věděl, že člověk nemá neustále a bez přerušení pracovat. Zná naše slabosti a naší potřebu odpočinku, stejně jako naší potřebu poslušnosti. Proto rozčlenila rozdělil čas. Nejkratší časový interval je DEN, rozdělen denním světlem a tmou. Dalším časovým intervalem je LUNACE Měsíce. Pak přicházejí čtyři roční OBDOBÍ, letní a zimní slunovrat a jarní a podzimní rovnodennost, které rozdělují solární ROK. Tyto časové intervaly jsou mimo dosah člověka, pod přímou kontrolou Stvořitele a řízené pohyby nebeských těles.

„I řekl [Elohim]: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let... A stalo se tak.“ (Genesis 1,14.15)

Každá lunace byla rozdělena  čtyřmi Sabaty - šest pracovních dnů a sedmý den bohoslužby.

Pamatuj na den Sabat, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je Sabat patřící Yahuwahovi, tvému Eloah...

Protože šest dní Yahuwah dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Yahuwah požehnal den Sabat a posvětil ho. (viz Exodus 20,8-11)

Yahuwah miluje svobodu a přeje svobodu všem Svým dětem. Přikázal, aby lunace, neboli měsíc, byl rozdělen čtyřmi Sabaty, ale toto rozdělení bylo vloženo do rukou lidí, aby mohli projevit svou věrnost Elohimovi Nebes skrze svou poslušnost čtrtého přikázání. I když Sabat následuje fáze měsíce, není to tak jasné a zřetelné rozdělení času jako je den nebo měsíc. Yahuwah se rozhodl ponechat to méně definovatelné, aby tím dal člověku příležitost uposlechnout nebo neuposlechnout podle toho, co je v jeho srdci.

Ti, kteří milují svého Stvořitele a chtějí Ho uctívat, konají bohoslužbu v sedmý den týdne. Jejich lunace  se skládá ze čtyř sedmidenních týdnů a "přestupného" dne v měsících, které mají 30 dní. Ti, kteří chtějí rebelovat proti jasnému božskému přikázání, mají k tomu svobodu. 30-denní měsíc může být rozdělen do tří 10-denních týdnů, jak tomu bylo v kalendáři Francouzské republiky od roku 1793 do 1806, kdy se francouzská vláda snažila odkřesťanštit Francii tím, že se odklonila od sedmidenního týdne. Měsíc je možné ale taky rozdělit na šest týdnů po pěti dnech.

Bohoslužba v sedmý den sedmidenního týdne, který je součástí luni-solárního kalendáře, je znamením oddanosti Stvořiteli. Uznává Ho jako Dárce života a Zákonodárce, kterého je zapotřebí poslouchat, milovat a být Mu oddán. Duchovní účel rozčlenění času je poskytnout člověku čas k sebepoznání. Každý sedmý den Sabat přivádí člověka tváří v tvář čistotě a svatosti Yahuwaha. Člověk tak může vidět kontrast se svými vlastními chybami a nedostatky. Pohlížejíc na božskou svatost lítostivý hříšník volá:

„I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, [Yahuwaha] zástupů!“ (Izaiáš 6,5)

Další den bohoslužby byl dán člověku každý lunární měsíc, aby mohl prozkoumat, kde v předchozím měsíci neuspěl a učinit rozhodnutí pro následující lunární měsíc. Tímto svátečním dnem je Luni-Solar kalendářNovměsíc - Den Nového Měsíce - první den každého měsíce, a předchází pracovní týden, který tak začíná druhého dne měsíce. Den Nového Měsíce je časem meditace a zamyšlení nad vlastním duchovním stavem. Jak probíhal poslední měsíc? Co chci udělat jinak, abych přivedl svou vůli a vlastní život do souladu s vůli mého Stvořitele? Je to čas hledání odpuštění za chyby minulosti a pomoci pro nadcházející měsíc. Modlitební deník je velmi užitečný, když se doplňuje každý Nový Měsíc. Lidé dělají novoroční rozhodnutí, ale málokdy je dodrží déle než jeden nebo dva měsíce. Yahuwah zná tuto lidskou vlastnost a dal nám příležitost přečistit a budovat naše předsevzetí každý nový měsíc.

Moderní Gregoriánský kalendář, stejně jako předcházející Juliánský kalendář, má měsíce naprosto nezávislé na měsíčních cyklech. A proto ani Dny Nového Měsíce neexistují v této alternativní metodě měření času. To však nikoho neomlouvá, aby se nenavrátil k uctívání Yahuwaha v Dny Nového Měsíce.

„Nový Měsíc stále je a Sabat původně byl závislý na měsíčním cyklu... Původně byl Nový Měsíc oslavován stejným způsobem jako Sabat; postupně se stával stále méně důležitým, zatímco Sabat se stal více a více dnem náboženství a lidskosti, náboženské meditace a instrukcí, pokoje a potěšení duše.“ (Universal Jewish Encyclopedia, "Holidays," p. 410.)

Nové Měsíce jsou samostatnou skupinou dnů bohoslužby. Jsou to dny díkuvzdání a radosti z Nebeské štědrosti. Původně to byly také dny hodování. Zákazy vaření o Sabatech se nevztahovaly na Nové Měsíce a zbožní Izraelité, kteří se postili v jiné dny, se nikdy nepostili v Den Nového Měsíce. Práce pro Yahuwaha může být vykonávána v Dny Nového Měsíce. Když byl staven Svatostánek na poušti, Mojžíš sloučil všechny různorodé části Svatostánku právě na Nový Měsíc:

„I stalo se, že prvního měsíce ve druhém roce, prvního dne toho měsíce byl příbytek postaven. Mojžíš postavil příbytek, položil jeho podstavce, umístil jeho desky, vložil jeho závory a postavil jeho sloupy.

Rozprostřel na příbytek stan a položil na něj nahoru přikrývku stanu, jak [Yahuwah] přikázal Mojžíšovi.“ (Exodus 40,17-19)

two people exchanging money (a business transaction)

Den Nového Měsíce: Nebyl však vykonáván žádný výdělečný obchod.

Nebyl však vykonáván žádný výdělečný obchod. Vzdorné srdce člověka nikdy nedoceňuje příležitosti, které Nebe poskytuje, abychom mohli strávit čas se Stvořitelem. O staletí později naříkal vzpurný Izrael nad "ztracenými" příležitostmi, když nastaly Sabaty a Nové Měsíce.

„Říkáte: Kdy přejde novoluní, abychom prodávali obilí, Sabat, abychom otevřeli obilnice, umenšovali míru a zvyšovali cenu a podváděli falešnými váhami, abychom chudé kupovali za stříbro, nuzného za pár sandálů a prodávali obilný odpad?“ (Ámos 8,5.6)

Takovýto postoj je velezradou vůči vládě Nebes. Dny Nového Měsíce, podobně jako sedmé dny Sabaty, jsou dobou svatého shromáždění a zavržení těchto svatých dnů bylo přímo zodpovědné za Asyrské svržení Izraele. Následující verše uvádějí:

„[Yahuwah] přísahal při Jákobově pýše: Nikdy nezapomenu na žádné jejich skutky. Cožpak se nad tím nebude třást země, nebudou truchlit všichni, kdo v ní bydlí?“ (Ámos 8,7.8)

I když Yahuwah laskavě "přimhouří oko" v dobách nevědomosti, vědomá neposlušnost je považována za vzpouru, jakou skutečně je.

Yahuwah odmítl bohoslužbu Izraele těmito slovy:

„Nenávidím a zavrhuji vaše svátky, nemohu snést vaše slavnostní shromáždění. I když mi přinášíte své zápalné a přídavné oběti, neoblíbím si je, nepohledím na pokojnou oběť z vašeho krmného dobytka.

Odstraň ode mě hluk svých písní, zvuk tvých harf nechci slyšet.“ (Ámos 5,21-23)

Zatímco se Izrael domníval, že uctívá Yahuwaha, ve skutečnosti uctívali Saturna, tak jako jejich předci na poušti u zlatého telete. Yahuwah vyřkl soud:

„Přinášeli jste mi v pustině čtyřicet let obětní hody a přídavné oběti, dome izraelský? Pozvednete Sikúta, svého krále, a Kijúna, svého boha hvězd, své modly, které jste si udělali, a odvedu vás za Damašek, praví [Yahuwah]; [Yahuwah] zástupů je Jeho jméno.“ (Ámos 5,25-27)

Kijún – „Jiné jméno pro boha Saturna“ (The New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible.)

girl refusing to look at the Bible with her family

Je smutné, že mnoho lidí křesťanů dnes zavrhuje rostoucí světlo o Yahuwahově svatém kalendáři.

Dávný Izrael, tak jako novodobý duchovní Izrael, zavrhl Yahuwahovy Dny Nových Měsíců a obrátil se k uctívání dne Saturna, neboli Saturday (angl. sobota).

„Modlitba k planetám v jejich příslušné dny byla součástí uctívání nebeských těles.” (R. L. Odom, Sunday in Roman Paganism, p. 158)

Takovou bohoslužbu Yahuwah nepřijímá. V knize Ámos, ihned po odsouzení za to, že uctívají Saturna, Yahuwah prohlašuje:

„Běda bezstarostným na Sijónu, sebejistým na samařské hoře... Oddalujete zlý den a nastolujete vládu násilí?... Proto nyní budou jako první odvedeni do exilu a skončí hlučné oslavy povalečů. Přísahal Panovník [Yahuwah]  při sobě samém, je výrok [Yahuwaha] , Boha zástupů: Hnusí se mi Jákobova pýcha, nenávidím jeho paláce. Vydám město i všechno, co je v něm.” (Ámos 6,1.3.7-8)

Stejný osud očekává všechny, kteří tíhnou k bohoslužbě v sobotu moderního padělaného kalendáře a ignorují závazek zachovávání Sabatů a Nových Měsíců Biblického luni-solárního kalendáře.

Bohoslužba ve VŠECHNY Sabaty nebo odpočinky Yahuwahovy je rozlišovacím znamením, které Jeho lid odděluje.

„Dal jsem jim také své Sabaty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já [Yahuwah] je posvěcuji.” (Ezechiel 20,12)

Návrat k pravému uctívání Stvořitele v Sabaty a Nové Měsíce bude vskutku jednou z radostí Vykoupených na nové Zemi po celou věčnost.

„Neboť tak jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám, je [Yahuwahův] výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno. A novoluní co novoluní, Sabat co Sabat bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví [Yahuwah].“ (Izaiáš 66,22-23)

Rozhodni se nyní uctívat Yahuwaha po všechny Jeho svaté odpočinky, Sabaty, Nové Měsíce a roční svátky. Nevyslovitelné radosti čekají ty, kteří hledají společenství s Ním, v Němž spočívá veškerá plnost Života.


Klikni zde a podívej se na video!