Print

Hemels Heilige Dagen

While WLC no longer believes that the annual feast days are binding upon believers today, we humbly encourage all to set time aside to commemorate them with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.

Mozes nam een tent en plaatste deze  ver buiten het kamp van Israël. Hij noemde dit Tent, Mo’edim. Dit was niet de tabernakel (ontmoetingstent) in het midden van het kamp.. Dat heiligdom tent in the desertwas nog niet gebouwd. Tent Mo’edim was een eenvoudige, gewone tent die apart gezet was voor een bijzonder doel: Yahuwah ontmoeten op Zijn aangewezen tijden. Mo’edim wordt vertaald als: aangewezen tijd, congregatie, samenkomst, dagen, teken, synagoge, seizoen en feest. Deze lijst woorden vangt echter lang niet de volledige betekenis van het Hebreeuwse woord.

“Mo’ed wordt gebruikt in een brede betekenis voor alle religieuze samenkomsten. Het was nauw verbonden met de tabernakel zelf. . . . [Yahuwah] ontmoette Israël daar op specifieke tijden met als doel Zijn wil te onthullen. Het is een gebruikelijke term voor de aanbiddingssamenkomst van . . . [Yahuwahs] mensen.”  ("Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.)

Van de diverse betekenissen van mo’ed, is “de aangewezen ‘tijd’ de meest basale.”  (Mo'ed, #4150, The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words.)

De Schepper is heel specifiek over welke tijden zijn aangewezen voor aanbidding. In het begin, schiep Hij een systeem van tijd houden, een kalender, waarmee Zijn aangewezen tijden, Zijn mo’edim,berekend worden.

 “En Elohim zei, Laten er lichten zijn in het uitspansel van de hemel om de dag van de nacht te scheiden; en laat hen voor tekenen zijn en seizoenen, en voor dagen en jaren.” (Zie Genesis 1:14.)  

(*Letterlijker vertaald uit de originele Geschriften, i.v.m. onjuiste gangbare bijbelvertalingen.)

sun and moonDe lichten aan de hemel waren ontworpen om de tijd te meten door hun beweging. Zonder beweging is er geen tijdmeting. De zon was gegeven om dagen te meten . . . en jaren. De maan meet maanden, of maansomlopen, als delen van een jaar. Het patroon voor de week was zes werkdagen, gevolgd door een zevende dag van rust. Dit kortere segment van tijd binnen in de maand was tot stand gekomen tijdens de Schepping.

De moderne heidense/ pauslijke kalender heeft doorlopende weekcycli. De kalender van de Schepping start de weekcyclus opnieuw na elke Nieuwe Maan dag. Dus, elke keer wanneer er een datum is gegeven voor een zevendedag Sabbat in de Schriften, valt deze altijd op de 8e, 15e, 22e of 29e van de maan-maand. De hemelse ontwerper heeft de maan specifiek gemaakt voor het meten van Zijn tijden, aangewezen voor aanbidding. Zijn mo’edim. “Hij stelde de maan aan voor seizoenen [#4150]."  Psalm 104:19

Met andere woorden, “Hij schiep de maan voor mo’edim, Zijn gewezen tijden voor aanbidding.”

De Schriften geven negen tijden op, aangewezen voor aanbidding:

Deze goddelijk aangewezen tijden kunnen alleen gevonden worden op een kalender die de maan voor tijdsmeting gebruikt. Leviticus 23 citeert Yahuwah, die zegt dat de zevendedag Sabbat en de jaarlijkse feesten alle Zijn mo’edim zijn. Zijn aangewezen tijden van aanbidding.

En Yahuwah sprak tot Mozes, zeggende, “Spreek tot de kinderen van Israël en zeg hen: ‘De feesten [aangewezen tijden] van Yahuwah, welke u tot heilige samenkomsten zult uitroepen, deze zijn Mijn feesten [aangewezen tijden].” 

 

Biblical Lunar-Solar Calendar

Elke keer wanneer er een datum is gegeven voor een zevendedag Sabbat in de Schriften, is dit altijd op de 8e, 15e, 22e of 29e van de maan-maand.

‘Zes dagen zult u werken, maar de zevende dag is een Sabbat van plechtige rust, een heilige samenroeping. U zult die dag geen werk doen; het is de Sabbat van Yahuwah, waar u ook woont.’

 

 ‘Deze zijn de feesten [aangewezen tijden] van Yahuwah, heilige samenroepingen welke u zult uitroepen op hun aangewezen tijden [mo’edim].

 

‘Op de veertiende dag van de eerste maand met de schemering is Yahuwah’s Pesach. En op de vijftiende dag van dezelfde maand is het Feest van Ongedesemde Broden . . . [En de priester] zal de korenschoof voor Yahuwah opheffen . . . op de dag na de Sabbat . . . .

 

U zult voor uzelf tellen  vanaf de dag na de Sabbat waarop u de Korenschoof brengt, zeven Sabbats. Deze moeten compleet zijn. Dan na de zevende Sabbat, zult u 50 dagen tellen (tot Pinksteren of Wekenfeest), en zult u een nieuw offer brengen aan de Eeuwiglevende. . . [Fenton Vertaling]

 

‘In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult u een Sabbat houden, een gedenking van schallende trompetten, een heilige samenroeping . . . En op de tiende dag van deze zevende maand zal de Verzoendag zijn. Het zal een heilige samenroeping voor u zijn . . .

 

De vijftiende dag van deze zevende maand zal het Loofhuttenfeest zijn voor zeven dagen voor Yahuwah.

 

‘Deze zijn de feesten [aangewezen tijden] van Yahuwah welke u zult uitroepen tot heilige samenroepingen . . . [in aanvulling op] de Sabbats van Yahuwah.’”  (Zie Leviticus 23.)

Leviticus 23 stelt vast dat de zevendedag Sabbat en de jaarlijkse feesten alle mo’edim zijn: aangewezen tijden voor aanbidding. Deze zijn alle kostbare geschenken, gecalculeerd met het licht dat door de Schepper daarvoor aangewezen is, de maan.

“Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf . . . en laat hen zijn voor tekenen en voor seizoenen [aangewezen tijden].”  (Genesis 1:14)

Naast het zijn voor tijdmeting, heeft de Schepper de hemellichamen ook gemaakt om te fungeren als teken van loyaliteit, die de gehoorzamen scheidt van de rebellen. Yahuwah’s kalendersysteem is het teken dat de Kinderen van het Licht scheidt van de Kinderen van het Duister.

Door de eeuwigheid heen zal het universum verenigen in de belofte van loyaliteit aan de Schepper door Hem te aanbidden op Zijn aangewezen tijden, Zijn mo’edim.

”En het zal gebeuren
Dat van de ene Nieuwe Maan tot de andere,
En van de ene Sabbat tot de andere,
Alle vlees tot Mij zal komen voor aanbidding”, zegt  Yahuwah.
(Zie Jesaja 66:23.)

Wilt u uw trouw aan uw Schepper beloven? Voeg u bij de getrouwen en loyalen in de hemel en op aarde. Aanbid de Schepper op Zijn aangewezen tijden, berekend aan de hand van Zijn klok: de maan.

hands holding the moon