Print

Isang Ikalabing-tatlong Buwan?? Ang Banal na Katiyakan ng Kalendaryong Luni-Solar

Noong huling taglagas, isang babae ang nagsulat para sa isang tanyag na kolumnistang tagapayo, sinalaysay ang “Dear Abby” ng kanyang masayang ideya. Para sa ilang huling mga taon na tagapagsalita ng taunang pagdiriwang noong ang araw, buwan at taon ay nakahanay sa kalendaryong Gregorian. Ang kanyang pagdiriwang noong 12/12/12 ay dumating at siya’y naghahanap ng mga mungkahi para sa ibang masasayang tema. Sa pagtugon, nagbiro si Abby na umasa siya na ang ika-13 araw ng ika-13 buwan ng taong 2013 ay hindi tumapat sa araw ng Biyernes. Ilang buwan ang lumipas, isa pang kulumna ang lumitaw sa Dear Abby noong inamin niya ang biro sa kanya dahil ang kanyang opisina ay binaha ng mga liham mula sa mga mambabasa na naramdaman ang pangangailangan na ituwid siya na walang ika-13 buwan!

Totoo na walang ika-13 buwan sa solar, o batay sa araw, na kalendaryong Gregorian. Gayunman, ang kalendaryo ng Manlilikha ay hindi isang kalendaryong solar. Ito ay isang kalendaryong luni-solar: isang kalendaryo na iniuugnay ang mga buwang lunar sa isang solar na taon. Ang karaniwang taong lunar ay may 354 na araw. Ito ay labing isang araw na maiksi sa 365 araw na haba ng taong solar. Sa mahigpit na mga kalendaryong lunar, gaya ng kalendaryong Muslim Hijri, ang mga petsa ng kalendaryo ay lumulutang nang paatras sa buong taon. Ito ay kung bakit, mula sa isang taon hanggang sa iba, ang Ramadan ay palaging nagaganap nang mas maaga sa taon kaysa sa naunang taon.

Ang mga kalendaryong luni-solar, sa kabilang dako, ay gumamit ng ilang punto sa loob ng taong solar upang iangkla ang maiksing taong lunar. Ang punto ng angklang ito ay nangangailangan na sa bawat dalawa o tatlong taon, isang ika-13 buwan ang isasama, o idadagdag, tungo sa kalendaryo. Ginagawa nito ang taon na isang embolismikong taon, ibig sabihin ay isang malaking bahagi ng panahon ang idinagdag pabalik tungo sa taon. Ang kalendaryong Biblikal ay gumagamit ng vernal (tagsibol) equinox bilang punto ng angkla. Ang Biblikal na Bagong Taon ay nagsisimula sa Bagong Buwan na pinakamalapit sa vernal equinox.

Para sa marami sa ika-13 buwan (embolismikong taon), sumangguni sa: Isang “ika-13 buwan” ang natagpuan sa Kasulatan