Print

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy byl Měsíc skutečně stvořen a jak to ovlivňuje jeho schopnost být přesným článkem Nebeské časomíry? Můžeme upřímně důvěřovat moudrosti a vzoru stanovenému v Genesis? Pojďme to prozkoumat.

boy playing with cars

Za deštivého dne bylo potřeba zabavit děti mimo domov. Alex a Sofie nasedli do svého starého kombíku a jeli se svými rodiči do velké automobilky, aby pozorovali montážní linku a jak se vyrábějí auta. Rodina prošla okolo velkých skladů, kde byly uskladněny prefabrikáty a kola. Když vstoupili do gigantické a dost technické továrny na auta, s úžasem koukali na to, jak velcí roboti a pečliví pracovníci začínali s několika zvláštně sformovanými díly a pomalu, ale systematicky skládali každou část, než to získalo tvar auta. S každou novou přidanou částí narůstala Alexova úzkost. Jeho oblíbenou částí na všech jeho autíčkách a náklaďácích byla gumová kola, se kterými uháněl po kuchyňské podlaze. Alex se zeptal svého táty: "Ale kde jsou kola? Jak budou moci vůbec jezdit?" "Jen buď trpělivý" - odpověděl mu otec. "Projektanti mají plán a stanovené načasování pro všechny části auta. Jsem si jist, že kola k autu přidají, až bude ten pravý čas." Alex si stále nebyl jistý. Kola byla v jeho očích tím nejdůležitějším. Horlivě popoháněl celou rodinu, aby šli na konec výrobní linky. Sofie i Alex poprosili, aby je zvedli nahoru a oni mohli lépe vidět přes ochranné zábradlí na konci. A tam byly! Krásné, zářivé nové automobily, které vyjížděly z montážní linky... i s koly! "Kola!" vykřikl Alex. Hrozně se mu ulevilo, když je konečně spatřil. "A víš ty co?" usmívali se na něj rodiče. "Právě toto auto je naše!" Alex a Sofie zapištěli radostí! Je vzrušující vidět, jak bylo jejich nové auto skutečně vyrobeno! Nikdy na tento den nezapomenou!

Na tomto příběhu vidíme, jak málo Alex důvěřoval návrhářům. Pro něho bylo nejdůležitější, aby kola přišla jako první na řadu. Konstruktéři měli ale jasný plán a řád pro stvoření auta. Jestliže pozemští inženýři dokážou úspěšně navrhnout a postavit auto, o kolik více můžeme důvěřovat Plánu našeho Nebeského Otce a základům položeným ve Stvořitelském týdnu?

Existuje oblíbená námitka proti Stvořitelově Luni-solárnímu kalendáři, která tvrdí, že jelikož Měsíc nebyl stvořen nebo přinejmenším ustanoven1  až do čtvrtého dne Stvoření, nemůže hrát základní úlohu v kalendáři Stvořitele, obzvláště pokud se jedná o týdenní cyklus. Zatímco skeptici se rychle chytají této domněnky jako "důkazu" proti Luni-solárnímu kalendáři, hlubší průzkum ukazuje klam takovéto úvahy.

Náš Nebeský Otec je Stvořitel řádu, účelu i řídících zákonů našeho úžasného vesmíru. Vidíme moudrost v Jeho vzorcích stanovených v týdnu Stvoření uvedených v Genesis. Začal s ničím a stvořil všechno v pravém čase a v pravé posloupnosti. Nestvořil by Adama a Evu v první den, protože měli za úkol: "Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi." (Genesis 1,28) První den nebylo nic, nad čím by panovali. Země byla nesličná a pustá. A proto byli stvořeni až tehdy, když bylo stvořeno jejich místo pobytu a také rostliny a živočichové, kteří měli také růst a množit se. Pojďme se podívat na řád, podle kterého Yahuwah tvořil ve dnech 1, 2 a 3 - a podívejme se, jak to souvisí se dny 4, 5 a 6.

Jasně je demonstrováno, že Yahuwah vytvořil a přizpůsobil Zemské bydliště a pak ho obydlil.  Yahuwah...

Den 1: Vytvořil světlo - oddělil tmu. První den a noc.

Den 2: Oddělil vody, které pokrývaly Zemi (vytvořil oblohu)

Den 3: Shromáždil vody na Zemi na jedno místo, vytvořil suchou zemi; zaplnil zemi trávou a rostlinami a stromy nesoucími ovoce.

V této fázi Stvoření se zdá, že Země byla připravena udržet život zvířat. Ve Své moudrosti Yahuwah pokračoval v úpravě naší úžasné Země.

Den 4: Dvě velká světla - Slunce a Měsíc - byla ustanovena a hvězdy umístěny na svá přesná místa. Jejich účel měřit čas a stanovit časy bohoslužby byl vysvětlen:

"... a byla na znamení a rozměření časů [H4150], dnů a let." (Genesis 1,14)

H4150: "Mo'ed je používán v širším smyslu pro všechna náboženská shromáždění. Bylo to úzce spojeno se samotným svatostánkem. . . . [Yahuwah] se tam setkával s Izraelem ve stanovených časech za účelem odhalení Jeho vůle. Je to běžný název pro bohoslužebné shromáždění . . . [Yahuwahova] lidu." ("Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.)

Právě zde Stvořitel nastavil ustanovenou časomíru na nebi. Povšimni si, co k takto ustanoveným časům bohoslužby poznamenává Mojžíš jako úkol nebeských těles:

A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. (Genesis 1,18)

To je jasné znovupotvrzení a upřesnění toho, co bylo původně učiněno v Den 1 - oddělení světla a tmy. To je velká věc. Právě zde je to, kdy přidal "kola na auto" Svého kalendáře, pokud se to dá takto říci. Je evidentní, že Slunce a Měsíc už byly ve skutečnosti stvořené a sloužily vůli Pána k oddělení světla od tmy, dne od noci (což znamenalo tři doslovné 24 hodinové dny před dnem 4); jejich Yahuwahem stanovené úlohy byly dále definovány a upřesněny společně s hvězdami v Den 4. To je ještě více patrné, když zvážíš hebrejská slova a fráze použitá Mojžíšem, když zapisoval tyto pasáže. (H6213). (Více o tomto velmi důležitém bodu později.)

Den 5: Yahuwah obdařil vody mořské bohatým životem a oblohu každým okřidleným ptákem. Všimni si, jak v Den 5 zaplnil to, co rozdělil v Den 2 Stvoření.

Den 6: V poslední den Stvoření naplnil Yahuwah suchou zemi živými stvořeními a potom stvořil muže a ženu. Měli se plodit a množit a starat o Jeho Stvoření. Všimni si, jak v Den 6 zaplnil základ, který položil v Den 3.

Shrnutí:

Den 1

Den 4

 Day 1 and Day 4 of Creation

Den 2

Den 5

Day 2 and Day 5 of Creation

Den 3

Den 6

Day 3 and Day 6 of Creation

Není to zajímavé, že jedinou věcí stvořenou v Den 4 byl čas? V Den 4 - podle Genesis 1,14 - byla ustanovena nebeská tělesa za účelem času a kalendáře. Přitom si všimni, že nic živého (správně pochopeno) nebylo stvořeno, dokud nebyly principy kalendáře ustanoveny. Mojžíš nezaznamenal týden měsíce v Genesis 1, ale můžeme se domnívat, že to bylo takto:

Když se hlouběji podíváme na vzor stanovený v týdnu Stvoření zmíněném výše, pak byly Slunce, Měsíc a hvězdy (vše na nebi) ve skutečnosti stvořeny v Genesis 1,1. Tato domněnka byla dále podpořena studiem díla Stvoření. Zde je to, o čem si WLC myslí, že Bible sděluje:

Lunar Solar Calendar

"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." (Genesis 1,1) (včetně Slunce, Měsíce a hvězd, které přebývají na nebi).

Slovo "stvořil" pochází z hebrejského bara (H1254).  Jeho použití v Genesis 1 se jeví jako označení něčeho v absolutním smyslu, takže z ničeho. Toto slovo je použito jen pětkrát v Genesis 1: (1) "...stvořil nebe a zemi." (2) "... stvořil velryby veliké..." (3) "... stvořil člověka ke Svému obrazu..." (4) "...k Svému obrazu stvořil jej, muže a ženu (5) stvořil je."

Jiné slovo překládané v Genesis jako "učinil" je slovo asah (H6213). Toto slovo znamená "udělat nebo vyrobit, v širším smyslu a aplikaci: - dosáhnout, pokročit,..."2 Toto slovo v první kapitole Genesis poukazuje na pokračování nebo určení něčeho už vytvořeného. Například: Yahuwah "učinil" (H6213) oblohu oddělením vod, které už existovaly; On "učinil" (H6213) dvě velká světla." Žalm 104 používá naprosto stejné slovo použité Mojžíšem v Genesis 1,16, když opětovně pojednává o chronologickém výčtu Stvořitelského týdne:

"Učinil (H6213) měsíc k jistým časům [mo'ed]..." (Žalm 104,19)

Toto porozumění vrhá více světla na Genesis 1,1 a první den Stvoření. "Buď světlo" v "Den 1" poukazuje na světlo Slunce, což vyjasňuje, jak mohly existovat skutečné dny (cykly světla/tmy) před "Dnem 4". Slunce začalo svítit v "Den 1", což vysvětluje, jak mohl existovat den (H3117-yom: "být horký; den") a noc před "Dnem 4". Slunci, Měsíci a hvězdám byly prostě "stanoveny" jejich boží kalendářní úlohy v "Den 4". Nicméně byly "stvořené" (bara -H1254) na počátku, když je uvedeno, že "Elohim stvořil nebe..." (Genesis 1,1).

Myslet si, že Yahuwah měl ustanovit Slunce a Měsíc v první den, jinak nemohou být použity pro Jeho kalendář, je naprosto bezdůvodné. On jasně uvádí, že Slunce a Měsíc jsou dány "na znamení a rozměření časů [mo’edim], dnů a let" (Genesis 1,14), a ještě silnější důkaz pro Měsíc se nachází v Žalmu 104,19: "Učinil měsíc k jistým časům [mo’ed], a slunce zná západ svůj." Den Nového Měsíce je jasně dnem bohoslužby v celé Bibli. Viz Numeri 29,6, 2; Královská 4,23; Žalm 81,3; Izaiáš 66,23; Ezechiel 46,1-6 a Ámos 8,5.3

Ironií je, že lidé nemají problém používat sluneční kalendář, i když Slunce nebylo ustanoveno dříve než čtvtého dne stvoření. Proč by měl být Měsíc méně funkční jako prvek kalendáře, obzvláště ve světle textu z Žalmu 104,19?

Učinil měsíc k jistým časům a slunce zná západ svůj.

Tento argument není nic více než pokrytectví. Celý spor ztrácí ještě více na důvěryhodnosti, je-li stanoveno z Písma, že obojí, Slunce i Měsíc, bylo stvořeno v Genesis 1,1.

Na první pohled se může zdát, že Měsíc nemůže být použit pro Jeho kalendář, protože nebyl ustanoven prvního dne. Avšak Písmo ilustruje něco zcela odlišného. Měsíc byl a stále je jasným prvkem pro Jeho svatá shromáždění, časy bohoslužeb a proto součástí Jeho kalendáře. Měsíc představuje neodstranitelný kalendář na obloze. Chvála Yahuwahovi, nyní a navěky, za Jeho dokonalý plán, Jeho moudrost, Jeho prozřetelnost a pro Jeho krásný, věčný kalendář na obloze!


1 Přidáváme námitku "nebo ustanoven", protože v hebrejském textu je prostor pro obojí, kontextově i gramaticky postulovat, že Slunce a Měsíc byly zahrnuty při povolání Světla k existenci v 1. den Stvoření a spíše ustanovené na své konkrétní místo a účel ve 4. den Stvoření.

 2 Strong’s Dictionary 

3 Numeri 29,6  Mimo zápalnou oběť novoměsíčnou s obětí její suchou, a mimo obět zápalnou ustavičnou s obětí její suchou, a s obětmi jejich mokrými vedlé pořádku jejich, u vůni příjemnou, v obět ohnivou Yahuwahovi.

2 Královská 4,23  Kterýž řekl: Proč chceš jíti k němu? Dnes není novměsíce, ani Sabat. Odpověděla ona: Měj o to pokoj.

Žalm 81,3  Trubte trubou na novměsíce, v uložený čas, v den slavnosti naší.

Izaiáš 66,23  I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Yahuwah.

Ezechiel 46,1  Takto praví Panovník Yahuwah: Brána síně vnitřní, kteráž patří k východu, bude zavřená po šest dní všedních, v den pak Sabat otevřína bude; též v den novměsíce otvírána bude.

Ezechiel 46,6  Ke dni pak novměsíce jest volek mladý bez poškvrny, a šest beránků i skopec bez poškvrny.

Ozeáš 5,7  Zachovali se vůči Hospodinu věrolomně, zplodili cizí syny. Nyní je i s jejich podíly pohltí novoluní.

Ámos 8,5  Říkajíce: Skoro-liž pomine novměsíce, abychom prodávali obilé, a Sabat, abychom otevřeli obilnice, abychom ujímali efi, a přivětšovali váhy, a faleš provodili vážkami falešnými.