Print

Kdy světit | Bitva o tvou duši!

Celý velký spor mezi Yahushuou a Satanem na své nejzákladnější úrovni je o otázce bohoslužby. Den, který si zvolíš k bohoslužbě, zjevuje, kterého Božstvo/božstvo uctíváš.

Od Genesis až po knihu Zjevení je to stále totéž téma. Ve čtrnácté kapitole Izaiáše je velmi zajímavá pasáž vysvětlující důvod Satanova pádu:

Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.  Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.  (verše 12-14)

Jeho touha „být roven Nejvyššímu“ byla tím, čím Lucifer přestoupil první a největší přikázání. „Milovati budeš Yahuwaha tvého Eloaha z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání.“ (Matouš 22,37.38) Lucifer nechtěl mít stejný charakter jako Yahuwah, pokud by toto byla jeho touha, nikdy by se nevzbouřil. On zatoužil po uznání a uctívání, které náleželo jen Stvořiteli.

Výrok „posadím se na hoře shromáždění“ hodně odhaluje. Slovo zde přeložené jako „shromáždění“ je mo'ed

Mo'ed znamená „ustanovené místo setkávání“. ... Základní význam slova mo'ed je „ustanovený“, ale různí se podle kontextu, jakého ustanovení bylo dohodnuto: času, místa nebo setkání samotného. ... Význam slova mo'ed se váže ke kontextu náboženství Izraele. (The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words.)

Mo'ed často ztvárňuje určitý dohodnutý čas nebo místo bez udání důvodu. Protože se židovské slavnosti konaly v pravidelných intervalech, toto slovo bylo s nimi velice úzce spojeno... Mo'ed se užívá v širokém smyslu pro všechna náboženská shromáždění. Bylo úzce spojeno se samotným svatostánkem. [Yahuwah] se tam setkával s Izraelem ve stanovených časech za účelem zjevení Jeho vůle. Je to běžný výraz pro bohoslužebné shromáždění [Yahuwahova] lidu. (Hebrew-Greek Key Word Study Bible, "Lexical Aids to the Old Testament," 1626, emphasis supplied.)

Satan říká v Izaiáši 14, že bude roven Nejvyššímu, protože on bude sedět na hoře setkávání - hoře mo'ed. On ustanoví, kdy se bude konat bohoslužba, a z důvodu této moci si ukradne právo být uctíván.

Poprvé se slovo mo'ed objevuje v Bibli v Genesis 1,14: „Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.“

Slovo zde přeložené jako "časů" je mo'ed. Přesně uprostřed týdne Stvoření, Svaté Písmo zaznamenává, že jedním z důvodů, proč jsou světla na nebesích, bylo ustanovení mo'ed – kdy má být ustanoven čas pro bohoslužbu. To je potvrzeno v Žalmu 104,19 – „Učinil měsíc k jistým časům“.

Opět, slovo "časům" je mo'ed, zatímco slovo "jistým" znamená učinit, udělat nebo stvořit. Yahuwah stvořil měsíc za zvláštním účelem - ustanovit časy bohoslužby.

Které časy bohoslužby? Ty jsou všechny uvedeny v Leviticus 23. Většina této kapitoly se zaobírá vyjmenováním ročních svátků: Pesach, Svátek nekvašených chlebů, Letnice, Svátek troubení, Den usmíření a Svátek stánků. Nicméně tím prvním uvedeným v tomto seznamu je sedmý den Sabat:

Mluvil opět Hospodin Mojžíšovi, řka: Mluv k synům Izraelským a rci jim: Slavnosti Yahuwahovy, kteréž nazývati budete shromáždění svatá, tyto jsou slavnosti mé: Šest dní dělati budete, dne pak sedmého Sabat odpočinutí jest, shromáždění svaté bude. Žádného díla nedělejte, nebo jest Sabat Yahuwahův, ve všech příbytcích vašich. (Leviticus 23,1-3)

Slovo zde přeložené jako „slavnosti“ je opět mo'ed.

Satan ve svém úsilí uchvátit Yahuwahovu autoritu nejen přemýšlel o změně časů a zákonů – on to i udělal. Mistrovsky odvedl pozornost všech těch, kdo chtějí upřímně zachovávat pravý Sabat. Všichni se zaměřili na spor mezi sobotou a nedělí. Nikdo si nevšiml, že se jedná o něco daleko většího než to.

Tato bitva o uctívání bude dále růst a šířit se. Každý člověk na planetě zemi se musí rozhodnout, zdali bude uctívat Yahuwaha v Jeho pravý Sabat – znamení věrnosti Yahuwahovi, nebo prostě odstrčí tuto povinnost stranou jako nepotřebnou. Mnozí se rozhodnou, že pokud se světí nějaký sedmý den sabat, pak je to stejně dobré jako pravý sedmý den Sabat. Aby si zabezpečili materiální bezpečí, přijmou raději podvržený sabat.

Mnozí se však také rozhodnou stát pevně a věrně na straně svého Stvořitele, uctívat Ho v den, který stanovuje Jeho kalendář ukotvený na obloze. Spor bude eskalovat, dokud se nedostane do bodu, o kterém varuje Zjevení 16,13.14 a 16:

A viděl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšli tři duchové nečistí, podobní žabám. Nebo jsou duchové ďábelští, ješto činí divy, a chodí mezi krále zemské a všeho okršlku světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Yahuwaha Všemohoucího . . . I shromáždil je na místo, kteréž slove Židovsky Armageddon.

Hodně spekulací vyvstalo ohledně slova „Armageddon“, které se objevuje v celé Bibli jen jednou. Hollywoodští filmoví spisovatelé jej zapojili do mnoha scénářů o apokalypse a konci světa. Samotné slovo je zvláštní, protože kniha Zjevení byla napsaná v řečtině, ale „Armageddon“ je ve skutečnosti kombinací dvou hebrejských slov. První slovo je har (#2022), což jednoduše znamená „hora“.

Učenči se přou ohledně druhého slova kombinace. Někteří věří, že se jedná o #4023: Megiddo, což bylo místo v Palestině. Problémem u tohoto výkladu je, že když jde člověk na místo, kde bylo Megiddo, není tam žádná hora! Ve skutečnosti je tam jen „údolí Megiddo“. (viz 2. Paralipomenon 35,22)

Druhou možností je #4150: mo'ed. Zjevení 16,16 odkazuje na Horu Mo'ed. V Písmu jsou hory symbolem vlád. (viz Daniel 2, konkrétně verše 34-35 a 44) Je to tatáž hora, o které se píše v Izaiáši 14, kde Lucifer vyslovuje svůj záměr usednout na Hoře Shromáždění: uvedl svůj záměr převzít kontrolu vlády Nebes a právo být uctíván.

Dlouhý spor mezi dobrem a zlem je konfliktem mezi dvěma různými vládami: Vláda Lásky versus Vláda Zla; Vláda, která dává svým občanům naprostou svobodu volby versus vláda, která zotročuje vůli svých občanů. Tvůj den bohoslužby zjevuje, které vládě slibuješ svou věrnost.

Bitva Armageddon je poslední válečnou konfrontací. Je to bitva mezi dvěma různými vládami a jejich odlišnými časy bohoslužby. Armageddon je rozhodující bitva, protože Yahuwah bude mít konečně skupinu lidí ochotných zachovávat Jeho zákon za jakoukoliv cenu. Tento boj se bude odehrávat na bojišti mo'ed.

Posledních 6000 let strávil Satan budováním jeho hory – jeho vlády, jeho systému falešné bohoslužby. Yahuwah má taky systém bohoslužby: skutečné, svaté bohoslužby. Každý systém má své vlastní sváteční dny. Znamením věrnosti je den, ve kterém si zvolíš konat bohoslužbu, protože to je řízeno buď pravým kalendářem ustanoveným Yahuwahem při Stvoření, nebo falešným kalendářem, odděleným od Měsíce, který byl stvořen právě pro účel zjevovat doby bohoslužby.

Během týdne Stvoření, kdy byl Měsíc stvořen pro kalendaci (viz Žalm 104,19), mu byla připsána další úloha: „Opět řekl Elohim: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.“

Slovo přeložené jako „znamení“ je #226:

Owth znamená „znamení; znak“. Toto slovo představuje něco, čím je nějaká osoba nebo skupina charakteristicky označena . . . [je to použito] ke znázornění nějaké vojenské zástavy . . . Toto slovo znamená „znamení“ jako připomínka povinnosti člověka . . . (The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words, Thomas Nelson Publishers.)

Pravý Sabat je vším tím a ještě více. Sabat, vypočítán podle Měsíce, je připomínkou naší povinnosti, naší výsady uctívat našeho Stvořitele v Jeho mo'ed. Je to znak, který odlišuje ty, kteří uctívají Yahuwaha podle luni-solárního kalendáře. V poslední bitvě mezi dobrem a zlem je mo'ed, který zachováváš, vojenskou zástavou, která určuje, na které straně stojíš.

V praxi se uctívání Yahuwaha v pravý Sabat projeví vyjitím a oddělením od zbytku tohoto světa. Není to snadné, pohodlné, ani populární. Přirozené srdce člověka se bouří ve vzpouře proti něčemu tak „podivnému“.

Poslední generace je popsaná ve Zjevení 14,4 jako zvláštní skupina: „To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoliv jde.“ Následovat Beránka kamkoliv vede vyžaduje naprosté odevzdání vůle. Jen ti, kteří se nejprve vzdali své vůle až do té míry, že jsou ochotni uposlechnout, pokud se jedná o pravdu, rozpoznají pravdu v nepopulární nauce.

Kéž Yahuwah daruje každému jednomu ochotu nechat se učinit ochotnými poslouchat.


Armagedon (video)