Print

Letnice | Obnova Výpočtu

While WLC no longer believes that the annual feast days are binding upon believers today, we humbly encourage all to set time aside to commemorate them with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.

World’s Last Chance je tým nedenominačních dobrovolníků, rozhodnutých sdílet s druhými 3 andělská poselství ve své plnosti.  Když byly předloženy důkazy pro Lunární Sabat, studovaly se verš po verši a místo po místě, dokud jsme neměli žádnou jinou možnost, než to prohlásit za vzácné Světlo od Yahuwaha pro Jeho lid posledních dnů. Od té doby jsme byli požehnáni s novým světlem ohledně svatého jména našeho nebeského Otce a svatého jména Jeho požehnaného Syna, Yahushui. Když nám tedy byl předložen návrh, že "populární" metody výpočtu data Slavnosti týdnů (Letnic) - včetně naší vlastní metody - jsou nesprávné, ocitl se WLC tým opět na pivotní křižovatce v Biblické nauce! I když jsme byli skeptičtí, museli jsme to prostudovat a jít kupředu směrem, kterým převažují důkazy, ať už to vede kamkoliv. Náš Milující a Milosrdný Otec Yahuwah skutečně obnovuje Všechna Svá boží ustanovení. Z celého srdce věříme, že jsme byli v omylu ohledně výpočtu data Slavnosti týdnů! Nechceme ti předložit nějakou obsáhlou dizertační práci s našimi závěry, ale poskytnout to, co považujeme za více než dostačující důkaz k zavržení našeho dřívějšího chápání výpočtu Slavnosti týdnů (7 úplných Sabatů plus 1 den) a přijetí výpočtu sedmi úplných Sabatů a poté napočítání 50 dnů (Leviticus 23,16), což umísťuje Slavnost týdnů na 28. nebo 29. den Čtvrtého měsíce Yahuwahova Luni-solárního kalendáře. Prosíme, buď jako Bereánští a studuj tyto body pro sebe sama, protože každý se musí sám rozhodnout na základě toho, čemu věří pod tíhou Biblických důkazů.

". . . přijali slovo se vší chtivostí, na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly, jakž kázal Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili . . ." (Skutky 17,11-12)

PRAVÝ výpočet data Slavnosti týdnů (Letnic)

Níže je obrázek znázorňující Svátky a jejich respektivní data v Biblickém Luni-solárním kalendáři.
Klikni zde pro zvětšení obrázku.

luni-solar calendar with feast days

Povšimni si, že toto nové pochopení vytváří krásný vzor Svátků odehrávajících se na jaře, v létě a na podzim; každý odpovídající určité fázi sklizně. Slavnost týdnů je jediný Svátek, který není fixován k určitému dni Yahuwahova kalendáře; a také jediný Svátek, u kterého jsme žádáni, abychom použili výpočet ke zjištění tohoto dne (viz Leviticus 23,16).

Zde je podrobnější obrázek, který vysvětluje výpočty, jak dojít ke Slavnosti týdnů (Letnicím). Výpočet je velmi jednoduchý a má dvé možnosti.

Pentecost Calculation Chart

Ode Dne prvotin (16. Abib) je nám řečeno, abychom napočítali 7 úplných Sabatů. To nás vždy přivede k 8. Třetího měsíce. Písmo nám jasně říká, že ode dne po 7 úplných Sabatech máme napočítat 50 dnů (opět, viz Leviticus 23,16). Tedy v den po 8. Třetího měsíce začínáme počítat 50 dnů: 1. den je 9. Třetího měsíce. Pokud má Třetí měsíc 30 dnů, pak připadne 50. den na 28. Čtvrtého měsíce. Pokud má Třetí měsíc 29 dnů, pak 50. den připadá na 29. Čtvrtého měsíce. Velmi prosté.

Důkazy podporující: 7 úplných týdnů + 50 dnů

Změny ve věrouce nejsou ŽÁDNOU malou věcí, a toto je nejvážnější případ pro každého ve WLC. Jako upřímní studenti Bible však musíme vždy dbát na tíhu důkazů, i když to není v souladu s našimi oblíbenými tradicemi a představami. Pokud máme přijmout větší světlo, musíme být poslušni vůči světlu, které je bezprostředně před námi.

"Ale stezka spravedlivých jako světlo jasné, kteréž rozmáhá se, a svítí až do pravého dne." (Přísloví 4,18)

Zde je tedy několik pevných důkazových bodů, které podporují výpočet Slavnosti týdnů jako 7 úplných Sabatů (neboli úplných týdnů) PLUS 50 dnů:

"A učiníš sobě slavnost týdnů, svátek prvotin žně pšeničné a slavnost klizení po vyjití každého roku." (Exodus 34,22)

(1) Yahushuův výrok:

"Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně?" (Jan 4,35)

Studium Janova vyprávění poukazuje na to, že Yahushua to řekl pravděpodobně okolo doby Pesachu (tzn. První měsíc). Yahushua tedy věřil, že pšenice nebude zralá ke žni dříve než uprostřed léta. Nikdo se s Ním o tom nepřel!

Abychom mohli nadále věřit, že 9. den třetí lunace je správné datum pro zachovávání Letnic, museli bychom věřit, že scéna zde u studny (Jan 4) se odehrála v zimě. To nedává moc smysl, protože chronologické Janovo vyprávění, stejně jako kontext Yahushuovy konverzace s ženou u studny, silně poukazují k tomu, že poutní svátek byl blízko.

Je dobré si povšimnout Fentonova doslovného překladu řeckého textu. Fenton se domnívá, že Yahushua skutečně jasně prohlásil, že sklizeň pšenice nastane ve "čtvrtém měsíci".

"Neříkáte snad: Žně přijdou s čtvrtým měsícem? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni." (Jan 4,35, Fenton)

(2) Egyptské rány | Krupobití:

"Yahuwah řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi. Na celou egyptskou zemi dolehne krupobití, na lidi, na dobytek i na všecky polní byliny v egyptské zemi... Potlučen byl len a ječmen, protože ječmen byl už v klasech a len nasazoval tobolky. Pšenice a špalda však potlučeny nebyly, protože jsou pozdní [Strong's H648]." (Exodus 9,22-32)

 

"pozdní" (v angl. bibli "nevzrostlé") = Strong's H648 ["ze stejného jako H651"] = nezralý ("velmi tmavý" skrze implikaci)

Když přišlo krupobití v první části Abib (1. měsíc), pšenice nebyla zničena, protože byla nezralá (ani ještě nevyklíčila). Tyndalova Bible podporuje toto porozumění:

"ale pšenice a špalda nebyly potlučeny, protože byly pozdní setby." (Exodus 9,32, Tyndale Translation)

Aby byla pšenice zralá na sklizeň v 9. den třetí lunace (Sivan 9), musela by od semene dozrát za dva měsíce! To je však nemožné. Pšenice obecně potřebuje 100-120 dnů ke zralosti (okolo 3,5 - 4 měsíce)

(3) Příchod Izraelitů k hoře Sinai:

Podle kalendářních záznamů v Exodu můžeme bez pochyb dojít k závěru, že Mojžíš sestoupil z hory Sinai s Desaterem Přikázání přesně 50 dnů po sedmém úplném Sabatu. Mimochodem mnoho Biblických učenců souhlasí s tím, že Svátek Letnic je memoriálem (výročím) vydání Zákona.

Commentary Quotations

To by nedávalo žádný smysl, pokud by se Letnice oslavovaly v 6. nebo 9. Sivanu1 (6. nebo 9. den Třetího měsíce). Izrael ještě ani nedorazil k hoře Sinai k 9. dni Třetího měsíce, a už vůbec neobdržel do té doby Zákon! Zde jsou podrobnosti ohledně počtu 50 dnů:

V Exodus 19,1 čteme: "Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť." Z tohoto textu víme, že Izrael dorazil k hoře Sinai v 15. den Třetího měsíce. Víme to, protože nám Mojžíš říká, že přišli ve stejný den měsíce, ve který opustili Egypt, což byl ten 15. (Numeri 33,3). To znamená, že Izrael dorazil k hoře Sinai přesně 7 dní po "sedmém úplném Sabatu", kterým je vždy 8. den Třetího měsíce (viz obrázek výše).

Když čteme dále, vidíme, že Mojžíš Izraelitům nařídil, aby se posvětili a vyprali svůj oděv, protože se měli setkat s Yahuwahem - třetího dne. "Neboť třetího dne sestoupí Yahuwah před zraky všeho lidu na horu Sinai." (Exodus 19,10-11). Tímto můžeme dojít k závěru, že Yahuwah sestoupil na horu Sinai před zraky všech lidí přesně 10 dnů po "sedmém úplném Sabatu" (8. den Třetího měsíce + 7 dnů + 3 dny).

V Exodus 20,18-21 čteme, že Izralité byli vyděšeni v přítomnosti Yahuwaha a proto žádali Mojžíše, aby za ně s Yahuwahem mluvil on. Mojžíš pak vystupuje na horu, kde setrvává po "40 dní a 40 nocí" (Exodus 24,18). Po 40 dnech Mojžíš sestupuje z hory Sinai s Yahuwahovým Zákonem Desatera přikázání PŘESNĚ 50 dnů po "sedmém úplném Sabatu" (8. den Třetího měsíce + 7 dnů + 3 dny + 40 dnů). Úžasné! Naprosto definitivně tedy souhlasíme s tím, že Slavnost týdnů je památníkem darování Zákona! A nyní to můžeme zachovávat ve správný den! Chvála Yahuwahovi!

Je dobré si uvědomit, že Áron (velekněz) dokázal o den dříve nějakým způsobem oznámit "Yahuwahův svátek" na tento přesný den - PŘESNĚ 50 dnů po "sedmém úplném Sabatu."

"Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: "Zítra budeslavnost [Strong's H2282] Yahuwahova." (Exodus 32,5)

 

"slavnost" = Strong's H2282 [khag]; Khag je shodně používán v Bibli k označení nějaké poutní slavnosti. (Viz The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words) Slavnost týdnů je jednou ze tří poutních slavností [khag], nařízených Yahuwahem - Deuteronomium 16,16.

Poznámka: Yahuwah nekárá Svého velekněze [Árona] za to, že by vyhlašoval slavnost ve špatný den; Yahuwah uvádí modlářství jako příčinu Jeho hněvu. (Exodus 32,7-9; Deuteronomium 9,16.20)

Mojžíš sestoupil z hory s Yahuwahovým Zákonem Desatera přikázání ve stejný den, kdy Áron (velekněz) nějakým způsobem věděl, že ho má prohlásit za "slavnost [khag] Yahuwahovu". To se stalo PŘESNĚ 50 DNŮ PO "SEDMÉM ÚPLNÉM SABATU"! Je prostě NEROZUMNÉ považovat všechny tyto věci za pouhou shodu okolností.

Poznámka: Zdá se, že Izraelité předvídali slavnost právě v tento den, protože právě o den dříve si mysleli, že se Mojžíš "zpozdil", a tak šli za Áronem a začali dělat své vlastní [zlé] přípravy na následující den slavnosti. "Vida pak lid, že by prodléval Mojžíš sestoupiti s hůry, sebrali se proti Aronovi a řekli jemu: Vstaň, udělej nám bohy, kteříž by šli před námi; nebo Mojžíšovi, muži tomu, kterýž vyvedl nás z země Egyptské, nevíme, co se přihodilo..." (Exodus 32,1)

Mimochodem, toto je jeden z nejvýznamnějších důkazů pro lunární Sabat! Protože jedině výpočtem "sedmi úplných Sabatů" na luni-solárním kalendáři a poté napočítáním 50 dnů je možné lokalizovat Biblický Svátek týdnů! To znamená, že jen ti, kteří používají luni-solární kalendář k určování Sedmých dnů Sabatů (vedle ostatních svátků), mohou lokalizovat Yahuwahem ustanovenou Slavnost týdnů - svátek nejvíce spojený s vylitím Ducha Svatého a pozdním deštěm!

Paralely mezi těmito událostmi a událostmi ve Skutcích 2 jsou ohromující!

"Yahuwah, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s oslňující slávou, . . . oč slavnější bude služba Ducha!" (2. Korintským 3,6-8)

(4) Zaslíbená země:

Yahuwah řekl, že prvotiny sklizně pšenice budou to, co Izrael zasel na poli.

"Budeš zachovávat též slavnost žně [Slavnost týdnů], prvních snopků z výtěžku toho, co jsi (ty) zasel na poli... Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Yahuwaha, svého Elohim." (Exodus 23,16.19)

Podle Jozueho nevstoupili do "zaslíbené země" dříve než v měsíci Abib (viz Jozue, kapitoly 3-5). Aby mohli Izraelité přinést oběť "nové [pšenice]" při Slavnosti týdnů z toho, co sami na poli zaseli, museli zasadit jarní pšenici [která dozrává v létě] poté, co vstoupili do této země v Prvním měsíci. Fyzicky je nemožné, aby pšenice vyrostla a dozrála v 50 dnech. NEJDŘÍVE, kdy Izraelité mohli mít vlastní pšenici, kterou sami zaseli, bylo koncem Čtvrtého měsíce.

(5) Skutky 2 | "Nové víno":

Bible neustále spojuje sklizeň pšenice se sklizní hroznového vína, obojí se odehrává v létě. "Nové víno", o kterém se hovoří ve Skutcích 2, by nebylo k dispozici ve Třetím měsíci (jaro).

"A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. . . . Jiní pak posmívajíce se, pravili: Mstem [novým vínem, Strong's G1098] se opili tito." (Skutky 2,3-4.13)

 

"nové víno" = Strong's G1098 = označuje sladké "nové víno" (The New Strong's Dictionary of Bible Words)

Petrova řeč v Den Letnic: "Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat." (Skutky 2,16-18)

Petr se zde odvolává na následující text: "Ibudou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem (novým vínem) a olejem. . . . I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého." (Jóel 2,24.28-30)

Písmo neustále sdružuje žeň pšenice se sklizní hroznů, obojí se odehrává v létě. (viz: Nehemiáš13,15; 2 Paralipomenon 31,5; Jeremiáš 8,20 ; Jeremiáš 40,10 ; Daniel 2,35 ; Micheáš 7,1; Soudců 15,1-5; Ageus 1,11; Joel 2,24-28) Poznámka:  Zrniny (např. pšenice) jsou často překládány jako "obilí".

(6) Pochopení Yahuwahovy volby slov...

Toto nové porozumění vysvětluje, proč je nám Yahuwahem řečeno, abychom "počítali" (viz Leviticus 23,16) - a proč nám není řečeno, abychom jednoduše zachovávali pevně stanovené datum (tj. Sivan 6 nebo 91).

"napočítáte" = Strong's H5608 = "spočítat, přepočítat, souviset, počítat (věci), spočítat přesně" (BDB Lexicon)

(7) Leviticus 23,16 | Překlad:

Když zkoumáme skutečný hebrejský text Leviticus 23,16, nacházíme problém. Když porovnáš anglický překlad s hebrejským originálem, zjistíš, že překladatelé opomenuli přeložit jeden ze znaků/slov (níže označen zeleně)!

alt

Z výše uvedených obrázků z lexikonu dokážeme jasně vidět, že 'ad - min - mochorath je nejpřesněji překládán jako "FROM the morrow", česky:
"OD zítřka".

Povšimni si červeného rámečku výše, že když 'ad je společně s min, pak to znamená "Od".

alt

"OD zítřka po sedmém Sabatu napočítejte padesát dní, a tehdy obětovati budete novou obět suchou Yahuwahovi." (Leviticus 23,16)

alt

To je důvod, proč věříme, že překlad Ferrara Fentona nabízí přesnější překlad tohoto verše:

alt

WLC v žádném případě nepodporuje Fentonův překlad v jeho celosti.
Pan Fenton byl však zcela jasně věrný hebrejskému textu při překladu Leviticus 23,15-17, zatímco ostatní překladatelé ne.

Takto Bible prohlašuje:
Výpočet ke Slavnosti týdnů = 7 úplných Sabatů + 50 dnů

Závěr:

Po pečlivém a modlitebním studiu Biblických a historických důkazů nemá WLC jinou možnost než hlásat, že výpočet ke Slavnosti týdnů je 7 úplných Sabatů + 50 dnů. Poskytli jsme zde důkazy pro naše přesvědčení. Nyní tě s pokorou před Yahuwahem prosíme o tvé vlastní studium těchto důkazů.

"Přísnou celistvost by si měl ochraňovat každý student. Každá mysl by se měla obracet s uctivou pozorností k odhalenému Yahuwahovu slovu. Světlo a milost bude dána těm, kteří takto poslouchají Yahuwaha. Uvidí úžasné věci z Jeho zákona. Velké pravdy, které leží bez povšimnutí a neviděné od doby Letnic, musí zazářit z Yahuwahova slova ve své původní čistotě. Těm, kteří skutečně milují Yahuwaha, zjeví Duch Svatý pravdy, které byly zašlé člověku, a odhalí také pravdy, které jsou zcela nové." Fundamentals of Christian Education, p.473*


Dotazy a připomínky (Klikni pro rozšíření)

Když je člověk konfrontován s neznámou naukou, pak je přirozené, že je zdráhavý a má dotazy a/nebo připomínky. Jako vážní studenti Bible a milující Pravdu musíme přistupovat k veškerému předkládanému světlu s největší starostlivostí, opatrností a modlitbou. Zde jsou některé připomínky, kterými jsme se museli sami zabývat, než jsme mohli plně a odvážně přijmout toto Nové Světlo!

OTÁZKA: "V opětovném vyprávění o Zákonu v Deuteronomium 16,9-10 neexistuje žádný odkaz na dodatečný počet 50 dnů. Pokud máme počítat 50 dnů jako přídavek k těm sedmi úplným Sabatům, nebylo by to uvedeno i v tomto textu?"

ODPOVĚĎ: Všimni si, že v Deuteronomium 16 schází mnoho podrobností. Například nejsou uvedena žádná data pro Pesach, Svátek nekvašených chlebů nebo Svátek stánků. Ani u Slavnosti týdnů není žádná zmíňka o nějakém 50. dni (nebo o dnu po sedmém úplném týdnu/Sabatu). Kdybychom se drželi jen této kapitoly, nevěděli bychom jistě, kdy máme který z těchto Svátků zachovávat. Absence podrobností v této kapitole je zajisté velmi záhadná, ale nic nedosvědčuje. Vynechání podrobností není důvodem pro tvrzení opaku. Každý jednotlivý důkaz musí být brán v úvahu. Tak jako u každého studia Bible, řádek po řádku, poučka za poučkou (viz Izaiáš 28,10).

OTÁZKA: "Neuvádí Bible, že by se pšenice měla sklízet na jaře?"

ODPOVĚĎ: Kde se v Písmu uvádí, že by se sklizeň pšenice, která se shoduje se Slavností týdnů, měla odehrávat na jaře?

Bible neustále vytváří spojení mezi sklizní hroznů a žní pšenice, k obojímu dochází v LÉTĚ. (Počítáme-li od Prvotin: 7 úplných týdnů + 50 dnů = konec července / začátek srpna - uprostřed LÉTA)

Vezmi v úvahu následující verše:

"V těch dnech viděl jsem v Judstvu, jak LISUJÍ HROZNY v Sabat, a PŘINÁŠEJÍ SNOPY [obilí], kteréž nakládali na osly, též VÍNO, HROZNY, fíky i všeliká břemena, a snášejí v den sobotní do Jeruzaléma. I domlouval jsem jim v ten den, když prodávali potravu." (Nehemiáš 13,15)

 

"Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli množství PRVOTIN OBILÍ [H1715 dagan, "obilí"], VÍNA, čerstvého oleje, medu i všeho, co se urodilo na poli. Též desátky ze všeho přinášeli v hojnosti." (2 Paralipomenon 31,5)

 

"Minula žeň, skončilo léto, a spása nikde." (Jeremiáš 8,20)

 

"... Sklízejte víno, letní ovoce i olej, ukládejte do svých nádob a bydlete ve svých městech, která držíte." (Jeremiáš 40,10)

 

"A rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako PLEVY NA MLATĚ V LETNÍ DOBĚ. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy..." (Daniel 2,35)

 

"Běda mně! Jsem jako PABĚRKY LETNÍ SKLIZNĚ, jako PABĚRKY PO VINOBRANÍ. Není tu hrozen k snědku ani raný fík, po němž toužím." (Micheáš 7,1)

 

"Po nějakém čase, ve dnech, kdy se ŽALA PŠENICE, navštívil Samson svou ženu... Pochodně zapálil a lišky pustil do nepožatého obilí Pelištejců. Zapálil jak kopky, tak nepožaté obilí, dokonce i VINICE a olivy." (Soudců 15,1.5)

 

"Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na OBILÍ i na NOVÉ VÍNO a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží." (Ageus 1,11)

 

"I budou naplněny stodoly OBILÍM, a oplývati budou presové MSTEM (NOVÝM VÍNEM) a olejem. . . . I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou." (text citován Petrem ve Skutcích 2 - Jóel 2,24-28)

OTÁZKA: "Slyšel jsem, že výpočet k Jubilejnímu roku je dokonalým zrcadlem výpočtu Letnic, s počítáním 49 let + 1 rok = 50 let."

ODPOVĚĎ: Nikde v Bibli se neuvádí, že výpočet Jubilejního roku je "dokonalým zrcadlem výpočtu Letnic, s výpočtem 49 + 1." Tíha důkazů ve prospěch výpočtu Letnic přičtením 50 dnů po sedmi úplných Sabatech daleko převyšuje jakékoliv domnělé spojení mezi Jubilejním rokem a výpočtem Letnic.

OTÁZKA: "Pokud je Slavnost týdnů ve skutečnosti 99 nebo 100 dnů od 16. Abibu, jak se to může nazývat "Pentecost (Letnice)", což řecky znamená 50.?"

ODPOVĚĎ: Ano, Pentecost znamená v řečtině "padesátý", ale to nic nedokazuje. Skutečnost, že skrze toto nové pochopení je třeba opravdu "napočítat" 50 dnů, následujících po sedmém úplném Sabatu, více než ospravedlňuje pojmenování tohoto Svátku jako "Pentecost" ("Padesátý", v češtině Letnice).

OTÁZKA: "Proč Exodus 24,16 a E.G. White uvádí, že Mojžíš čekal dalších 6 dnů, než se vydal na svých 40 dnů a 40 nocí na hoře?"

ODPOVĚĎ: Ohledně této otázky je odpověď na následujícím odkazu (angl.): http://www.worldslastchance.com/feast-of-pentecost/why-do-exodus-and-eg-white-state-that-moses-waited-an-additional-6-days.html

 


1 Sivan 6: Populární teologie učí, že Letnice (Pentecost) nastávají 6. Sivanu. Věří se tomu proto, že 6. Sivan nastává vždy přesně 50 dnů po Dni prvotin (16. Abib). Tato metoda se mylně domnívá, že moderní Gregoriánský kalendářní týden a Biblický týden jsou shodné. Je cenné si uvědomit, že je to také sebezničující metoda výpočtu, protože přiznává, že 16. Abib (počáteční bod výpočtu) je vždy "zítra po Sabatu" (Leviticus 23,15). To je jedině možné u luni-solárního kalendáře. Je nemožné, aby byl 16. Abib konzistentně propojen s "zítřkem po Sabatu", když se počítá čas podle nepřetržitého týdenního cyklu. (16. Abib, uznávaný zastánci této metody, je vždy den po Sabatu. To znamená, že 15. Abib je vždy Sabat, a proto i 8., 22. a 29. jsou také sedmé dny Sabaty. To je další obdivuhodný důkaz pro luni-solární kalendář. Smutné je, že mnoho lidí lne slepě k tradici raději, než aby pečlivě a upřímně prozkoumávali nauky, které vyznávají.)

2 Sivan 9: Někteří, stejně jako dříve i WLC, věří, že Pentecost (Letnice) připadají na den 9. Sivan. K tomuto datu se dochází vypočítáním 7 úplných Sabatů, ke kterým se přičte jeden den. Novměsíce a Translation dny se nezapočítávají (protože nejsou součástí týdne) a počátečním bodem je vždy 16. Abib (Den prvotin), den po Sabatu. WLC věří, že metoda počítání "sedmi Sabatů" (Leviticus 23,15) je správná. Jediný rozdíl je v tom, že WLC nyní věří, že den po tom sedmém Sabatu je ve skutečnosti počátečním bodem počítání do 50 dne (tzn. Pentecost (Letnice) = 7 Sabatů + 50 dnů).


* Z originálních citátů jsme vyňali všechna pohanská jména a tituly Otce a Syna a nahradili je původními jmény. Taktéž jsme v citovaných Biblických verších obnovili původní jména Otce a Syna, jak byly původně zapsaná inspirovanými pisateli Bible. - WLC Team