Print

Lunar Sabbath | Ang Pagtanggol – Bahagi 1

“Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw . . . Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan.” (Pahayag 13:4-6, 8, MBB)

Ang propesiyang ito, nakasulat sa huling aklat ng Bibliya, ay bukas na pangitain tungo sa nalalapit na hinaharap. Itinatag nito na ang huling sagupaan sa pagitan ng pwersa ng Kabutihan at pwersa ng Kasamaan ay umiikot sa pagsamba.

Ang katunayan na ang labanan sa pagsamba ay namamayaning inilarawan sa mga propesiya ng huling sagupaan, nagpapahiwatig na mayroong kakaiba, dalawang nagdirigmang paniniwala, sa lupain ng pagsamba dati, ay hindi sa entablado ng mga Relihiyon ng Mundo.

Ang tunggaliang ito ay natatangi lamang sa araw ng pagsamba, sapagkat sa araw ng pagsamba na ang katapatan ng sumasamba ay ipinapakita sa diyos na kanyang sinasamba. Si Yahuwah mismo ay binigyang-diin ang araw na Siya ay sasambahin nang Kanyang pinayuhan na:

“Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahuwah na iyong Elohim; ito ay Araw ng Sabbath.” (Tingnan ang Exodo 20:8-10.)

Sa mga nakalipas na taon, ang dumaraming liwanag sa Sabbath ay ipinakita ang matagal nang nakalimutang patotoo: ang katunayan na ang Biblikal na ikapitong araw ng Sabbath ay hindi matatagpuan gamit ang paganong kalendaryo. Tangi lamang ang paggamit ng sinaunang kalendaryong Hebreo, ang kalendaryo ng Paglikha, maaari lamang makita ang tunay na Sabbath.

Sari-saring pagtutol tungkol dito sa bago at lubos na nakakagulat na patotoo ang lumaganap. Ilan sa mga tao ay agad tumungo sa kanilang pastor nang may sabik na pagtatanong na: "Tama ba ang mga bagay na ito?" Ang iba ay nalilito sa mga maliwanag na pagsalungat. Maraming artikulo at video ang nailabas na nagpapakita ng "pagkakamali" sa paniniwala sa lunar Sabbath.

Isang maingat na pagsusuri ng Kasulatan ay ipinapakita ang totoo. Sa liwanag ng Kasulatan, ang mga "patunay" laban sa lunar Sabbath ay nahanap na hindi umaayon sa Kasulatan, kasaysayan, at sa paraan kung paano kumikilos si Yahuwah.

Ang mga sumusunod ay 10 karaniwang Pagtutol na pinalaganap laban sa Biblikal na Lunar Sabbath, at ang kani-kanilang mga Kasagutan.


PAGTUTOL #1:Kung totoo ang lunar Sabbath, bakit hindi ito agad namin narinig? Hindi ito magiging totoo dahil hindi papayagan ng Diyos ang Sabbath na ganap na mawala at makalimutan!!

SAGOT: Sapagkat ang Sabbath ay lubos na napakahalaga, ito ay isang palagay na ginawa ng karamihan. Subalit, ito ay maling pagpapalagay. Ang Kasulatan ay nagbigay ng propesiya na ang tunay na Sabbath ay makakalimutan.

“Tulad ng kaaway, winasak ni Yahuwah ang Israel. . . Giniba niya ang mga palasyo at lahat ng kuta; . . . Pinaguho niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan; winakasan ni Yahuwah ang mga itinakdang pista at Araw ng Sabbath sa Sion at nakalimutan.” (Tingnan ang Mga Panaghoy 2:5-6.)

Kapag ang patotoo ay hindi tinangkilik, inaalis ito ni Yahuwah upang itago. Noong ang mga sinaunang Kristyano ay nakompromiso, niyakap ang paganismo, si Yahuwah mismo ang dahilan kaya ang mga Sabbath ay makalimutan.

“Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga Sabbath at mga araw ng Bagong Buwan, gayundin ang lahat ng itinakda niyang kapistahan.” (Tingnan ang Hosea 2:11.)

Ngunit ang pangako ay, sa mga huling nalalabing panahon, ang katotohanan ay manunumbalik:

“Subalit ako'y kinalimutan ng aking bayan; . . . Nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran, at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada; lumakad sila sa mga daang walang palatandaan.” (Jeremias 18:15, MBB)

“Sinabi ni Yahuwah sa Kanyang bayan, ‘Tumayo kayo sa panulukang-daan at magmasid; hanapin ninyo ang lumang kalsada, at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad, at magtatamo kayo ng kapayapaan.’” (Tingnan ang Jeremias 6:16.)

“Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho, at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. . . Inyong igagalang ang takdang Araw ng Sabbath, huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal.” (Isaias 58:12, 13, MBB)


PAGTUTOL #2: Ang pag-ikot ng sanlinggo ay tuluy-tuloy mula pa nung Paglikha. Ang araw ng Sabado ang ikapitong araw ng linggo syempre ito rin ang tunay na Sabbath!

SAGOT: Ang oras mismo ay walang hinto. Gayunman, may iba’t ibang paraan ng pagsukat ng walang hintong oras. Ang tuluy-tuloy na pag-ikot ng sanlinggo ay hindi dumating sa ayos ng kalendaryo hanggang ang mga taga-Babilonya ay nagpatibay ng isa nito, ilang daang taon bago isinilang ang Tagapagligtas. Lahat ng sinaunang kalendaryo ay may pag-ikot ng sanlinggo na muling nagsisimula isang beses, isang buwan tuwing Bagong Buwan, o di kaya’y sa pagtatapos ng naunang taon.

Sa kalendaryo kung saan ang pag-ikot ng sanlinggo ay muling nagsisimula tuwing isang buwan, ang mga araw ng sanlinggo ay laging tumatapat sa kaparehong petsa ng kalendaryo. Kung kailan ang pag-ikot ng sanlinggo ay muling magsisimula sa Bagong Buwan, ang ikapitong araw ng bawat sanlinggo ay laging magaganap sa ikawalo, ika-15, ika-22 at ika-29 na araw ng buwan.

kalendaryong luni-solar, ipinapakita ang mga Sabbath sa ika-8, ika-15, ika-22, at ika-29 na araw ng buwan 

Ang Kasulatan ay itinataguyod ang ayos ng kalendaryong ito. Napakahalaga na sa bawat panahon sa Kasulatan ang petsang ibinigay sa ikapitong araw ng Sabbath, direkta man o pangkahulugan, ito ay laging tatapat sa ikawalo, ika-15, ika-22 o ika-29. Ito ay kinukumpirma na ang kalendaryong Biblikal ay gumagamit ng buwang lunar kung saan ang mga araw ng sanlinggo ay laging tumatapat sa kaparehong petsa ng buwan.


PAGTUTOL #3: Ang buwan ay nilikha sa ikaapat na araw! Malinaw naman na hindi nito malalaman ang Sabbath dahil di naman ito nilikha hanggang nung Ikaapat ng Araw ng Paglikha!

SAGOT: Ang argumentong ito ay lubos na paliwanag laban sa araw ng Sabado at ganun din sa lunar Sabbath. Ang araw ng Sabado ay naitatag lamang sa huling kalendaryong Julian, isang paganong kalendaryo, at sa makabagong kalendaryong Gregorian, kalendaryo ng papa. Parehong kalendaryong solar ang mga kalendaryong Julian at Gregorian. Kapag ang mga tanglaw ay nilikha sa ikaapat na araw at hindi dapat gamitin sa pagdaos ng oras, samakatwid, ang araw ng Sabado ay dapat lang ding alisin, dahil ang kalendaryong Gregorian ay batay sa galaw ng araw.

Ang katunayan ay, ang araw at buwan ay parehong nilikha ayon sa nakasulat ukol sa Paglikha. Parehong nalikha ang mga ito nung ang kaisipan ni Yahuwah ay naglarawan at inatasan ang mga ito na umiral. Nilikha ni Yahuwah ang edad sa anumang bagay. Sina Adan at Eba ang mga perpektong halimbawa ng nilikhang may edad. Si Adan ay hindi nilikha na isang bagong silang na sanggol, kundi isang ganap na lalaki. Gayon din ang mga ibon at ibang mga hayop ay hindi nilikha bilang di pa napipisang mga itlog o di pa nakakakita, at salat na batang hayop.

Gaya ng isang platero na nagtakda ng relo sa tamang oras, ang Manlilikha ay maayos na inilagay ang buwan para sa tamang daan ng lahat ng panahong darating. Nang nilikha ni Yahuwah ang araw, inilagay Niya ito sa eksaktong lokasyon: ang eksaktong distansya mula sa daigdig upang magbigay ng tamang temperatura; hindi masyadong malapit, at hindi rin masyadong malayo. Gayon din nang maingat at kusang inilagay ang buwan sa eksaktong posisyong kinakailangan upang patakbuhin ang Kanyang sistemang pag-iingat-oras.


PAGTUTOL #4: Sinabi sa akin ng pastor ko na ang kalendaryong luni-solar ay ginagamit lamang sa mga kapistahan, HINDI sa Sabbath!”

SAGOT: Itinuturo ng Kasulatan na mayroon lamang isang paraan ng pagkalkula ng panahon: ang kalendaryong luni-solar. Ipinahayag ng Genesis 1:14 na:

“Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw mula sa gabi; at sila'y maging mga tanda, at mga pagkabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon.”

Ang salitang ”panahon” ay galing sa salitang Hebreo na, “mo’ed.”

“Mo’ed, mo’adah: kongregasyon, pagtitipon; takdang araw, hudyat. ... Kasama ni Yahuwah ang Israel sa tiyak na oras na ito para sa layunin ng pagpapakita ng Kanyang kaloob. Ito ay karaniwang katawagan para sa pagtitipon at pagsamba ng bayan ni Yahuwah.” (#4150, "Lexical Aids" to the Old Testament, Key-Word Study Bible.)

gasuklay na buwanAng ”Mo’ed” ay isinalin din ang ”mga panahon” sa Awit 104:19:

“Kaniyang itinakda ang buwan sa mga panahon [mo’adah].”

Ito ay malinaw na magpapatibay na ang buwan ay nilikha para sa ipinahayag na layunin ng pagkalkula ng mga panahon ng pagsamba.

Ang mga kapistahan (mo'adah) ni Yahuwah ay binalangkas lahat sa Levitico 23. Ang pinakaunang pistang nakasulat ay ang ikapitong araw ng Sabbath!

“Sinabi ni Yahuwah kay Moises, ‘Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko; ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito, at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y magpapahinga. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, saanman kayo naroroon; iyon ay Araw ng Sabbath para kay Yahuwah.’ ” (Tingnan ang Levitico 23:1-3.)

Hindi nagpakita ng dalawang kalendaryo ang Kasulatan: isa para sa sanlingguhang Sabbath, at ang isa’y para sa taunang mga kapistahan. At saka, marapat ding tandaan na nung ang buwan ay inatasan sa gawa ng pagtatatag ng mga panahon ng pagsamba, wala pang ibang mga kapistahan! Ang “kapistahan” lamang sa sanlinggo ng Paglikha ay ang sanlingguhang kapistahan: ang ikapitong araw ng Sabbath.


PAGTUTOL #5: Napatunayan ng Juan 7-9 na paminsan-minsan ang sanlingguhang Sabbath ay tumatama sa ibang petsa bukod sa ika-8, ika-15, ika-22 o ika-29. Sa siping ito, ang ikapitong araw ng Sabbath ay tumatapat sa ika-23 matapos ang huling araw ng Pista ng mga Tolda sa ika-22!

SAGOT: Ang Juan 7 hanggang 9 ay isa sa mga patunay pabor sa kalkuladong lunar Sabbath. Ito’y malinaw na iniugnay ang ikapitong araw ng Sabbath sa ika-22 araw ng ikapitong buwan. Ang kwento ay nagsisimula sa pahayag na ginawa ng Tagapagligtas sa ikaanim na araw ng sanlinggong iyon:

“Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Yahushua at nagsalita nang malakas, ‘Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom.’ ” (Tingnan ang Juan 7:37.)

Ang tinutukoy na kapistahan rito ay ang Pista ng mga Tolda sapagkat unang ipinahayag ito sa berso 2 ng Juan 7 na:

“Nalalapit na noon ang Pista ng mga Tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo.” (Juan 7:2)

Ang Pista ng mga Tolda ay pitong araw na kapistahan, agad susundan ng ikapitong araw ng Sabbath na kung saan, tinukoy sa Levitico 23, bilang ”banal na pagtitipon.”

“Sabihin mo rin ito sa mga Israelita: Mula sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang Pista ng mga Tolda. Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang kay Yahuwah. Pitong araw kayong maghahandog kay Yahuwah ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon.” (Tingnan ang Levitico 23:34, 36.)

Kalendaryo ng Pista ng mga Tolda
Ang Pista ng mga Tolda ay pitong araw na kapistahan,
nagsisimula sa ika-15 at nagtatapos sa ika-21.

Laging nagsisimula ang Pista ng mga Tolda sa ika-15 araw ng ikapitong buwan, o ang ika-15 araw matapos ang Bagong Buwan. Ito ay kapistahan sa loob ng pitong araw, magtatapos sa ika-21 araw ng buwan. Kaya, ang susunod na araw ay isang ikapitong araw ng Sabbath.

Itinataguyod ito ng Juan 7 hanggang 9. Ipinahayag ng Kasulatan na si Yahushua ay tumayo at nagsalita sa ”huling araw, ang natatanging araw ng kapistahan.” Ang huling araw ng kapistahan ay ang ika-21. Matapos magsalita ni Yahushua sa mga tao:

“Si Yahushua naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa Templo. Lumapit sa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo.” (Tingnan ang Juan 8:1, 2.)

Nagpalipas ng gabi ang Tagapagligtas sa Bundok ng mga Olibo. Maaga nung sumunod na umaga, sa Sabbath, bumalik Siya sa Templo. Ito rin sa okasyong ito ay tinangka Siyang batuhin ng mga Hudyo dahil sa kalapastanganan. Gayunman:

“Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Yahushua at lumabas ng Templo. Sa paglalakad ni Yahushua, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag.” (Tingnan ang Juan 8:59, 9:1.)

Ang pusong puno ng pag-ibig ng Tagapagligtas ay hindi tatalikuran ang kaluluwang nangangailangan ng Kanyang tulong.

“Pagkasabi nito, dumura si Yahushua sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. . . At dahil Araw ng Sabbath nang gumawa si Yahushua ng putik at nang pinagaling niya ang bulag.” (Tingnan ang Juan 9:6, 14.)

Ilan sa mga tao ang nagpalagay na ang Sabbath na ito ay dapat tumapat sa ika-23 ng ikapitong buwan. Gayunman, ang maling pagpapalagay na ito ay batay sa hindi tamang pagkakaunawa ng ”huling araw, ang natatanging araw” ng Pista ng mga Tolda. Sapagkat naipaliwanag sa Levitico 23, ang huling araw ng Pista ng mga Tolda ay ang ika-21 ng ikapitong buwan, dahil ito lamang ay kapistahang may pitong araw na nagsisimula sa ika-15 na sanlingguhang Sabbath. Napakalayo na pabulaanan ang lunar Sabbath, ang Juan 7 hanggang 9 sa katunayan ay itinataguyod ito!


PAGTUTOL #6: Ngunit saan maipapaliwanag ang kalendaryo sa Bibliya? Ibigay mo ang isang teksto? Isang teksto lang, na magpapaliwanag sa kalendaryong tinutukoy ninyo!

SAGOT: Ito’y parang isang makatuwirang hiling. Ngunit ito ba ay alinsunod sa Kasulatan? May bilang ng mga bagay sa Bibliya na hindi maaaring patunayan mula sa iisang teksto lamang. At saka, ang alituntunin ng mabuting pag-aaral ng Bibliya ay ibinigay ng Kasulatan na:

“Sinong makikinig sa kanyang pamamaraan: Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin!” (Isaias 28:10, MBB)

Ang mag-aaral ng Kasulatan ay dapat magtanong na: ano ang timbang ng ebidensya? Kapag ang lahat ng teksto ay pinagsama-sama sa paksa, ano ang pasya sa bagay na iyon?

nakatuping mga kamay na nananahan sa bukas na BibliyaImposible na patunayan ang Sabado na Sabbath mula sa Kasulatan. Ang timbang ng ebidensya ay malinaw na itinataguyod ang Sabbath na kalkulado mula sa Bagong Buwan, ang “lunar” Sabbath.

Walang iisang berso sa Bibliya ang makakapaliwanag sa ayos ng kalendaryong luni-solar sapagkat ito ay karaniwang kaalaman na noon pa! Lahat ng mga bansa noon ay gumamit ng kalendaryong lunar-solar.

Isang karaniwang pagpapalagay ang ginawa ng karamihan na ang mga sanlinggong Julian noon unang siglo BC at AD ay may pagkakatulad sa makabagong sanlinggo, simula sa araw ng Linggo; matatapos sa araw ng Sabado. Ang arkeolohiko at makasaysayang ebidensya ay naitatag nang walang pagdududa na ang sinunang sanlinggong Julian ay may walong araw sa sanlinggo! Nung ang paganong pamplanetang sanlinggo ay ganap na tinanggap noong mga unang siglo AD, ito’y nagsimula sa araw ni Saturn at nagtatapos sa araw ni Venus, o, ang makabagong Biyernes.

Ang malamang na paghahanap ng paliwanag ng kalendaryong Julian sa mga kasulatan ng mga unang ”Ama ng Simbahan” ay gayon din malamang na hindi totoo. Habang ang mga manunulat ng Bibliya na nagpalagay na ang kanilang mga mambabasa ay nalaman ang kalendaryong luni-solar gayon din ang mga paganong Kristyano ay nagpalagay na ang kanilang mga mambabasa ay nalaman ang kalendaryong Julian, na ang kalendaryong ginagamit.


PAGTUTOL #7: Kung ang mga Hudyo sa panahon ni Kristo ay pinanatili ang maling Sabbath, Kanya itong itatama. Sapagkat hindi naman, maaari nating ipalagay na pinanatili nila ang tunay na Sabbath.

SAGOT: Magiging totoo na ang Tagapagligtas ay itatama ang mga Israelita kung sila ay sasamba sa maling araw. Ang katunayan na hindi naman Niya ginawa ay ebidensya na sa panahong iyon sila ay sasamba sa tunay na Sabbath. May mga karagdagang ebidensya na ang mga Israelita na pinanatili ang tunay na Sabbath noong panahon ng Tagapagligtas sa lupa ay nakita sa katunayan na ang araw ng Sabado ay wala sa Romanong kalendaryong Julian ng araw na iyon. Ang kalendaryong Julian sa panahong iyon ay may walong araw na sanlinggo. Ang mga Israelita ay patuloy na sumasamba gamit ang kalendaryo ni Moises, hindi ang kalendaryo ng kanilang mga Romanong mananakop!


PAGTUTOL #8: “Malinaw na ang araw ng Sabado ang tunay na Sabbath. Kaya nga sumasamba ang mga Hudyo sa araw na ito at pinanatili nila ang Sabbath.”

SAGOT: Totoo na ang mga Hudyo ngayon ay sumasamba sa araw ng Sabado. Totoo rin na hindi nila “nakalimutan” ang konsepto ng ikapitong araw ng Sabbath. Subalit, sa kanilang pag-amin, sinadya nilang itabi ang kalendaryong Biblikal na kalkulado ng Bagong Buwan.

“Ang Bagong Buwan ay patuloy pa rin, at ang Sabbath ay nagmula sa, pagiging depende sa lunar na pag-ikot . . . .” (“Holidays,” Universal Jewish Encyclopedia, p. 410.)

“Ang deklarasyon ng susunod na buwan sa pagmamasid sa bagong buwan, at bagong taon sa pagdating ng tagsibol, ay maaari lamang na magawa ng Sanhedrin. Sa panahon ni Hillel II [ika-4 na siglo A.D.], . . . ang mga Romano ay pinagbawalan ito. Dahil dito, si Hillel II ay napilitang magtatag ng kanyang nakapirming kalendaryo . . . .” (“The Jewish Calendar; Changing the Calendar,” http://www.torah.org.)Rabbi Louis Finkelstein

Si Rabbi Louis Finklestein, isang kilalang iskolar mula sa Jewish Theological Seminary of America, binigyang-diin na:

“Ang kasalukuyang kalendaryo ng mga Hudyo ay isinaayos noong ikaapat na siglo.” (Louis Finkelstein)

Maimonides, isang iskolar na Hudyo sa Gitnang Panahon, at karamihan sa ibang eksperto sa panahon ay sumang-ayon na ang modernong kalendaryo ng mga Hudyo ay base sa “. . . . paggalaw ng araw at buwan, ang tunay [na kalendaryo] ay isinantabi.” (Maimonides,Kiddusch Ha-hodesch.)

Ang katunayan na ang mga Hudyo ay sumasamba sa araw ng Sabado ay WALANG ebidensya na ang araw ng Sabado ang ikapitong araw ng Sabbath ng Kasulatan at dapat na hindi gamitin bilang patunay ng anuman, maliban na lang sa pagbabago ng kalendaryo.


PAGTUTOL #9: Sa kalendaryong lunar, ika’y minsan makakakuha ng walo o kahit siyam na araw sa pagitan ng dalawang Sabbath. Mali ito! Ang Sabbath ay lagi ang ikapitong araw.

SAGOT: Ang ikaapat na utos ay ipinahayag na ang Sabbath ay darating matapos ang anim na araw ng paggawa:

bukas na Bibliya“Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahuwah na iyong Elohim; ito ay Araw ng Sabbath.” (Tingnan ang Exodo 20:9, 10.)

Wala namang hihigit sa anim na araw ng paggawa sa bawat sanlinggo sa tunay na kalendaryo. Ang sanlingguhang pag-ikot ay muling magsisimula bawat buwan, ngunit ang mga Araw ng Bagong Buwan ay mga araw ng pagsamba.

“Magmula pa noon, ang Bagong Buwan ay ipinagdiriwang sa kaparehong paraan sa Sabbath; unti-unti itong naging hindi lubhang mahalaga habang ang Sabbath ay naging mas mahalagang araw ng relihiyon at sangkatauhan, ng pagmuni-muni at pagtuturong pangrelihiyon . . . .” (“Holidays,” Universal Jewish Encyclopedia, p. 410.)

Ang mga Bagong Buwan ay madalas na iniuugnay sa Sabbath sa Kasulatan:

“Ipinapasabi ni Adonai Yahuwah: ‘Ang daanan sa gawing silangan papunta sa patyo sa loob ay mananatiling nakasara sa loob ng anim na araw ng paggawa at ibubukas lamang kung Araw ng Sabbath at Pista ng Bagong Buwan.’ ” (Tingnan ang Ezekiel 46:1.)

Sapagkat ang mga Bagong Buwan ay mga araw ng pagsamba, hindi nagkaroon ng higit sa anim na araw ng paggawa bago ang susunod na araw ng pagsamba. Sa makabagong kalendaryong solar, ang mga Bagong Buwan ay hindi man lang napapansin, hayaang siyasatin bilang araw ng pagsamba! Gayunman, ang Bagong Buwan, ang araw ng pagsamba na bumubuo sa pundasyon para sa Biblikal na pag-iingat-oras, ay mananatili sa bagong daigdig magpasawalang-hanggan!

“ ‘Tuwing Araw ng Sabbath at Pista ng Bagong Buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin,’ ang sabi ni Yahuwah.” (Tingnan ang Isaias 66:23.)

Kung tayo’y tumungo na sambahin ang Manlilikha sa mga Bagong Buwan magpasawalang-hanggan, dapat ba natin hindi Siya sambahin sa mga araw na iyon ngayon?


PAGTUTOL #10: Ang Lunar Sabbath ay napakahirap maunawaan! Ang katotohanan ay dapat napakasimple lang kahit pa ang bata ay mauunawaan ito. Hindi magbibigay ng pagsubok ang Diyos nang wala ang anuman sa hirap nitong maunawaan.

SAGOT: Alinma’y hindi ang pagiging bago ng isang ideya, ni kahirapan na mawatasan ay mga maingay na dahilan para sa pagtanggi sa anumang bagay na mali. Ang Tagapagligtas mismo ay nanalangin:

“Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo.” (Tingnan ang Mateo 11:25, 26.)

Ang katotohanan ay, ang mga bata ay mayroong mas madaling panahong maunawaan ang kalendaryong Biblikal kaysa sa mga matatanda! Maging ang musmos ay makakapagbilang hanggang pito. Ang kahirapan ay dumarating kapag kinailangan nilang sauluhin ang mga hindi makatuwiran na paganong pangalan para sa mga araw at mga buwan.

Ang paksa ng ibang kalendaryo ay sa katunayan mas mahirap para sa mga matatanda na makuha dahil ginugol nila ang napakaraming taong pamumuhay sa kalendaryong Gregorian. Ang ibang paraan ng pagsukat ng panahon ay, sa una, napakahirap para sa kanila na makuha.

Ang kahirapang ito, gayunman, ay hindi patunay na ang lunar Sabbath ay mali. Ito lamang ay kinumpirma ang patotoo ng Kasulatan, na hinulaan:

“Magsasalita siya laban sa Kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng Kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan.” (Daniel 7:25, MBB)

lalaking malalim ang iniisipAng temang ito ay lubos na mahalaga na hirangin sa sinumang may aralin, maging pari man siya o pastor. Bawat isa ay may tungkuling pag-aralan para sa kanyang sarili ang mga katotohanan ng Kasulatan. Nagbigay ng pangako si Yahuwah na ipapadala ang ”Espiritu ng Katotohanan” upang manguna sa lahat ng nagnanais malaman ang patotoo, tungo sa katotohanang iyon. Pakiusap lang na pag-aralan ang napakahalagang paksang ito para sa’yo! Pag-aralan ito nang bukas ang kaisipan – ang kaisipang nagnanais na sumunod, kung ang Banal na Espiritu ay ipinahayag sa’yo na iyon ang totoo.

Sinipi si Winston Churchill sa sinabi niya na:

“Karamihan sa mga tao, minsan sa kanilang buhay, nadadapa sa kabila ng katotohanan. Karamihan ay lumulundag, iwaksi sa kanilang mga sarili, at nagmamadali ukol sa kanilang trabaho gaya nang walang nangyari.” (Winston Churchill)

Ang katotohanan ay napakahalaga sa halip na ipagsawalang-bahala. Kapag ito ay naipakita, ang tao ay may obligasyon na malaman sa kanyang sarili iyon man o hindi, at, pag ito ay, sundin ang patotoong iyon.

“Kapag ang tao’y matapat sa kanyang pagkakamali ay naririnig ang totoo, maaari siyang umayaw sa pagkakamali o tumigil sa pagiging matapat.” (Richard Humpal)

Magpapasya ka bang pag-aralan ang patotoo?

Susundin mo ba ang katotohanan kapag nahanap mo ito?

Ang iyong walang-hanggang tadhana ay maaaring lumawit sa desisyon na iyong gagawin: kunin ang sinabi ng iba para sa anuman ang patotoo . . . o mag-aral para sa iyong sarili.